Emerytury

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, mają wymagany staż pracy i nie mają (teoretycznie) zdolności do pracy zarobkowej. Emerytury są wypłacane regularnie, co miesiąc. Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. W Polsce funkcjonuje kilka systemów emerytalnych. Najwięcej osób należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Rolnicy korzystają z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Emerytury są finansowane ze składek, które wpłacają osoby czynne zawodowo. Składki te są obowiązkowe - są opłacane samodzielnie przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub przez pracodawcę, gdy pracownik jest zatrudnioy na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej.