Sejm przeciwko odwołaniu Czarnka. Lewica przyniosła do Sejmu ponad 100 tys. podpisów

Sejm odrzucił wniosek Koalicji Obywatelskiej o odwołanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Wcześniej Akcja Demokracja i Lewica przekazały ponad 100 tys. zebranych podpisów pod obywatelskim wnioskiem za odwołaniem Czarnka.

Premier: Szkoła to także miejsce uszlachetniania dusz

Dzisiaj będziemy bronić nie tylko pana ministra przed odwołaniem. Będziemy bronić w tej debacie czegoś jeszcze ważniejszego. Będziemy bronić prawa naszych dzieci do normalnej szkoły, będziemy bronić prawa naszej młodzieży do nauki bez lewackiej indoktrynacji - powiedział szef rządu w debacie nad wnioskiem KO o wyrażenie szefowi MEiN wotum nieufności.

Morawiecki, zwracając się do polityków opozycji, stwierdził, że chcą oni szkoły pełnej różnego rodzaju indoktrynacji. Dlatego zasady, które wdrażamy pozostawiają w rękach rodziców i pod nadzorem kuratora to, kto może wejść do tej szkoły - mówił. Zdaniem premiera, szkoła musi być miejscem nie tylko pozyskiwania wiedzy i zdobywania umiejętności, ale także "uszlachetniania dusz". Chcemy takiej polskiej szkoły, która uczy współczesnych, potrzebnych umiejętności i wychowuje do patriotyzmu - podkreślił Morawiecki.

100 tys. podpisów przeciwko Czarnkowi

Lewicowi działacze w kilkunastu kartonach przynieśli na konferencję ponad stutysięczne poparcie obywatelskiego wniosku o wotum nieufności wobec Czarnka. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) mówiła, że to o wiele więcej, niż otrzymał głosów w wyborach parlamentarnych. Apelowała, by Sejm jednogłośnie odwołał ministra z funkcji.


Treść uzasadnienia wniosku o odwołanie Czarnka

W uzasadnieniu do wniosku podano, że stanowi on wyraz stanowczego sprzeciwu wobec podejmowanych przez ministra Przemysława Czarnka działań naruszających: konstytucyjne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi podglądami, prawo uczniów do nauki w warunkach niezbędnych do ich rozwoju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności oraz prawo nauki do wolności słowa i autonomii szkół wyższych.

"Minister Edukacji i Nauki, pełniąc swoją funkcję, kieruje się przede wszystkim wolą indoktrynacji światopoglądowej i kulturalnej dzieci i młodzieży, nie zważając na negatywne konsekwencje swojego postępowania dla respektowania praw człowieka, poszanowania poglądów innych i prawa do ich swobodnego wyrażania" – czytamy w uzasadnieniu. Wskazano w nim, że zarówno wypowiedzi ministra edukacji i nauki, jak i podejmowane przez ministra i podległy mu nadzór pedagogiczny decyzje świadczą o braku akceptacji dla różnorodności i wolności poglądów, których miejscem były dotąd polskie szkoły, uczelnie i placówki naukowe.

"Jednocześnie zapowiedzi o potrzebie dominacji jedynej słusznej ideologii, rzekomo dotąd prześladowanej, świadczą o niebezpiecznym powrocie mentalnym ludzi odpowiedzialnych dziś za polską szkołę i naukę do państwa jednopartyjnego, podporządkowanego +jedynej słusznej ideologii+, jakim była PRL. Świadczy także o elementarnym braku umiejętności współpracy i współdziałania z kadrą nauczycieli, wykładowców oraz pracowników placówek oświatowych i uczelni, oraz braku prawdziwej troski o rozwój intelektualny polskich dzieci i polskiej młodzieży, umożliwiający im konkurowanie z rówieśnikami z innych krajów" – uważa KO.

Według autorów wniosku Czarnek swoim postępowaniem "wykazuje brak wiedzy, doświadczenia i zwykłej odpowiedzialności za niezwykle wrażliwą materię, jaką jest kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży". "Usiłuje wprowadzić w niedopuszczalny, arbitralny sposób nieprzemyślaną politykę oświatową, przy okazji dewastując proces kształcenia uczniów i studentów, w szczególności tych potrzebujących dodatkowego wsparcia oraz najzdolniejszych. Odbiera polskim dzieciom i młodzieży szansę na zdobycie wykształcenia na miarę XXI wieku.

KO zarzuca ministrowi, że jego celem jest zmonopolizowanie udziału państwa w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie w zarządzaniu szkołą roli kuratora oświaty, który jest urzędnikiem powoływanym przez ministra i podporządkowanym rządowi. Zarzuca też szefowi MEiN, że dąży do odebrania rodzicom wpływu na podejmowanie decyzji w najważniejszych sprawach dotyczących edukacji ich dzieci.

We wniosku powołano się na projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, dotyczący zwiększenia nadzoru pedagogicznego. Jak podano, zgodnie z nim kurator oświaty będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia w przypadku niezrealizowania przez dyrektora szkoły zaleceń wydanych w wyniku czynności nadzoru pedagogicznego.


KO nie podobają się zapisy dotyczące kuratorów

Posłowie KO wskazali też na zapisy zaostrzające nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Podnieśli, że kurator będzie mógł polecić osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę niezwłoczne wykonanie poleceń nadzoru pedagogicznego, a niezrealizowanie tego polecenia będzie stanowiło przesłankę prawną do wykreślenia szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek, co jest równoznaczne z natychmiastową jej likwidacją. Wskazali też na proponowane w projekcie przepisy dotyczące powoływania, zawieszania i odwoływania dyrektorów szkół oraz składu komisji konkursowych na stanowisko dyrektora.

Według wnioskodawców "śmiercią prawa rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami" można nazwać przedstawiony w projekcie przepis, który zobowiązuje dyrektora szkoły – przed nawiązaniem współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innowacyjnej szkoły i placówki – do uzyskania w pierwszej kolejności zgody kuratora oświaty.

W uzasadnieniu wniosku wotum nieufności wskazano też na plany ministra Czarnka dotyczące powołania Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej w ramach Polskiego Ładu, które – jak napisano – budzą istotne zaniepokojenie środowiska naukowego i akademickiego. Oceniono, że taka organizacja będzie dublować zadania Polskiej Akademii Nauk czy Polskiej Akademii Umiejętności.

"Plany dublowania różnych ważnych instytucji życia publicznego przez rządzące Prawo i Sprawiedliwość, by obdarzyć w nich posadami swoich ludzi i do nich skierować strumienie finansowe, są znane, lecz w tym przypadku nowa +kopernikańska+ instytucja miałaby przejąć znaczną część i tak szczupłych środków PKB, przeznaczanych dotąd na instytucje polskiej nauki, takie jak PAN, PAU, liczne towarzystwa naukowe czy instytuty badawcze" – zaznaczono.

W konkluzji stwierdzono, że "dalsze zajmowanie przez Przemysława Czarnka stanowiska ministra edukacji i nauki grozi fatalnym obniżeniem poziomu edukacji w Polsce, utratą wolności badań naukowych, a także naraża polski system oświaty, nauki i szkolnictwo wyższe na coraz większe upolitycznienie i utratę zaufania obywateli".

Lubię to! Skomentuj86 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo