chwasty w lesie
"jeśli trafiasz między wrony, masz szansę stać się białym krukiem"
1 obserwujący
27 notek
8191 odsłon
272 odsłony

Współczesne niewolnictwo - czyli rzecz o mobbingu w Lasach Państwowych odc.7

Wykop Skomentuj2

Czy system zarządzania Lasami Państwowymi umożliwia a nawet kreuje możliwości kierowania przez mobbing? Proszę o wyciąganie wniosków.


 System organizacyjny przedsiębiorstwa a możliwość zaistnienia mobbingu.

          Na podstawie obserwacji nauk zajmujących się zjawiskiem dręczenia w miejscu pracy należy stwierdzić, że nie istnieje wyraźny schemat, który pozwalałby na jednoznaczne określenie czy w danej organizacji i wobec określonych osób zaistnieje zjawisko mobbingu.

Występowaniu mobbingu sprzyjają organizacje o sztywnym i zhierarchizowanym sposobie zarządzania, umożliwiające sprawowanie władzy z pozycji siły. W takich instytucjach pracownicy traktowani są przedmiotowo i nie mają możliwości wyrażania swoich opinii. Niebezpieczeństwo wystąpienia mobbingu w pracy może być spowodowane dezorganizacją przedsiębiorstwa. Zła organizacja może wynikać z nieprecyzyjnego opisania poszczególnych stanowisk pracy, braku określenia zakresu obowiązków lub braku jasności w kryteriach oceniania wykonywanej pracy, niestabilnej struktury organizacyjnej lub też niedostatecznej koordynacji w jej działaniach np. występowania nieczytelnych procedur przepływu informacji i podejmowania decyzji lub braku wiedzy dotyczącej konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Taki organizacyjny nieporządek, co potwierdzają wyniki wielu badań, stanowi sprzyjający klimat do powstawania mobbingu (Leyman, 1990; Bechowska-Gebhardt, Stalewski, 2004). Zła organizacja pracy oraz błędy w zarządzaniu mogą powodować dehumanizację stosunków międzyludzkich. Dehumanizacja oznacza instrumentalne traktowanie jednostki, pozbawienie jej tożsamości i możliwości rozwoju. Takie warunki wywołują u pracownika uczucie odosobnienia i apatii, frustrację i silny stres, co z kolei sprzyja występowaniu mobbingu w pracy (Hirigoyen, 2003; Bechowska-Gebhardt, Stalewski, 2004).13

Źródłem mobbingu może być autokratyczny styl zarządzania. Charakteryzuje się on małą troską o pracowników, stosowaniem lęku jako narzędzia sprawowania władzy oraz rozbudowanym systemem kontroli nad zespołem. Autokratyczne kierownictwo, które nie pozostawia żadnej swobody działania, dążąc do koncentracji władzy, utrzymywania dominującej pozycji i egzekwowania posłuszeństwa od pracowników. Taki styl kierowania wyklucza wszelkie partnerskie relacje pomiędzy podwładnym a przełożonym oraz sprzyja ujawnianiu się u pracownika oznak apatii i agresji. Zespół pod takim kierownictwem nie przejawia żadnej inicjatywy własnej i cechuje się małą spójnością. Klimat taki sprzyja stosowaniu przemocy psychicznej wobec pracownika. Jeszcze trudniejszym do opanowania jest mobbing wynikający z nadmiernej koncentracji władzy o charakterze nieformalnym. (Stoner, Wankel, 1996; Terelak, 1999; Bechowska-Gebhardt, Stalewski, 2004).

Również liberalny styl zarządzania może nieść za sobą niebezpieczeństwo wystąpienia mobbingu. Bowiem cechuje go brak lub niedostateczna ingerencja w działania zespołu pracowników, unikanie podejmowania decyzji, pozostawienie spraw i zadań oraz pracowników samym sobie. Takie zachowanie powoduje chaos organizacyjny i brak spójności wśród zespołu, czego rezultatem mogą być konflikty między pracownikami. (Terelak, 1999; Bechowska-Gebhardt, Stalewski, 2004).14

Kolejną ważną cechą, charakteryzującą klimat organizacyjny jest atmosfera stosunków interpersonalnych. Atmosfera sprzecznych interesów, konfliktów międzyludzkich, walki o formalną i nieformalną władzę w organizacji może być podłożem występowania mobbingu (Bechowska25 Gebhardt, Stalewski, 2004). Niebezpiecznym czynnikiem związanym z atmosferą w miejscu pracy jest konformizm zespołowy. Grupa pracownicza, która jest nadmiernie skonsolidowana i solidarna może wywierać silny nacisk na jednostki nonkonformistyczne. Taka sytuacja może wystąpić zarówno wśród zespołu podwładnych jak i wśród kadry kierowniczej. Jeżeli jakaś grupa przełożonych stosuje mobbing wobec pracowników, to pozostali zaczynają robić to samo, uznając bowiem taki styl zarządzania ludźmi za obowiązujący. W taki sposób wytwarza się organizacyjna kultura mobbingu (Hirigoyen, 2003; Bechowska-Gebhardt, Stalewski, 2004).

Inne zjawiska związane z działalnością zakładu jako organizacji, które stanowią czynniki stresogenne, mogące mieć wpływ na zachowania mobbingowe, a mianowicie wprowadzanie form pracy, które mają za cel zwiększenie efektywności ale pomijają czynniki psychologiczne pracownika, stosowanie wynagrodzenia niezależnie od wyników pracy oraz brak uznania w postaci pozytywnej gratyfikacji za wykonaną pracę (Hirigoyen, 2003; Bechowska-Gebhardt, Stalewski, 2004).

     Przemocy psychicznej w pracy często winna jest polityka firmy.

Zatem poza zwalczaniem istniejących już patologii, należy zwrócić uwagę na zapobieganie mobbingowi na poziomie organizacyjnym. Obowiązkiem kierownictwa jest stosowanie takich metod zarządzania, które stworzą dobry klimat w miejscu pracy i sprawią, że pracownicy będą czuli się bezpiecznie i będą zadowoleni z wykonywanej pracy.

Lasy Państwowe wpasowały się w model opisany wyżej. Próby zmian systemu kończą się zawsze niezwykłym oporem zainteresowanego środowiska a podnoszący problem są traktowani jako jednostki nie dostosowane, czarne owce. Ich się eliminuje, skazując na infamię i banicję. Zmieniają się ludzie na stanowiskach kierowniczych, w myśl zasady TKM. System pozostaje. Nowe kierownictwo zazwyczaj wymienia kilku najbardziej "zasłużonych" dla starej władzy ale obowiązuje zasada "wyżej kostek się nie kopiemy". Nowa władza ochoczo wskakuje w podstawione przez poprzedników buty, zacieśniając i wzmacniając zastane stare układy, tracąc wzrok i słuch nie dostrzegając patologii. Karuzela się kręci, chłopcy  bawią się dobrze, cieszą się nowymi zabawkami, polowankami, trwoniąc kapitał ludzki i majątek. Serwilizm i konformizm jest cechą powszechną i pożądaną. Godność pracownika i honor to coś ulotnego, odległego. Złotą zasadą jest zmienność zasad, oczywiście nie dla wszystkich, trzeba być po właściwej, użytecznej stronie, dla kolegów. Procedury antymobbingowe zostały opracowane i "wdrożone". Pracownicy zostali poinformowani, przeszkoleni, podpisy złożono więc wszystko w jest w najlepszym porządku i zgodnie z procedurami. To fasada.


W następnej notce o mobberze Krzysztofie (lisku-chytrusku) na" prywatnym folwarku leśnym" na wschodnich rubieżach RP. Wprowadzono tam zasady folwarku zwierzęcego wg Orwella.

Symptomy „myślenia grupowego”,  które charakteryzują działania grupy – skierowane przeciwko „tym spoza grupy”.

1. Iluzja niezniszczalności ( niepodatności na atak, iluzja bezkarności),

2. Wiara w immanentną moralność swojej grupy,

3. Zbiorowa racjonalizacja,

4. Stereotypy na temat „tych spoza grupy” 

5. Autocenzura,

6. Iluzja jednomyślności,

7. Bezpośrednia presja na „dysydentów” z grupy,

8. Samozwańczy kontrolerzy umysłów (wewnątrz grupy).

( cyt. https://www.salon24.pl/u/bobry7/928890,donald-tusk-goryl-koko-the-foreign-policy-internauci-i-policja-mysli) 

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo