16 obserwujących
221 notek
79k odsłon
109 odsłon

Żydowscy kapo-mordercy - zeznaje naoczny świadek.

Wykop Skomentuj4

O tych, którzy przeżyli obozy.

Dear Sir / Madam,

My name is Alexander McClelland I am an Australian
veteran of WWII, a TPI (Totally and Permanently
Incapacitated) and a survivor of a Concentration
Camp.

Szanowna Pani/Panie
Nazywam sie Alexander McClleland i jestem australijskim weteranem II wojny światowej, zaklasyfikowanym jako "kompletny inwalida" i były więzień obozu koncentracyjnego.


Aged 19 I volunteered for the AIF and fought as a
Bren Gunner in 2/1 Infantery Btn in North Africa,
Greece and Crete where I was wounded and captured by
German forces. I spent the rest of the war as a POW
but due to my many escape attempts I was finally put
into the TEREZIN Concentration Camp close to the
Theresienstadt Ghetto in Czechoslovakia.

Majac 19 lat zgłosiłem się na ochotnika do australijskiej piechoty i walczyłem w Północnej Afryce i na Krecie, gdzie byłem ranny i gdzie dostałem się do niewoli. Moglem spędzić resztę wojny jako jeniec wojenny (POW), ale moje próby ucieczki 'zyskały' mi w efekcie miejsce w obozie koncentracyjnym TEREZIN, niedaleko żydowskiego getta/miasta -Theresinestadt w Czechosłowacjii.

I have recorded my experiences in an
autobiographical book entitled : 'The Answer-
Justice' . In 1965 I was featured in an award
winning but historically inaccurate Australian
television documentary on Theresienstadt called
>'Where Death wears a smile'

Moje osobiste przeżycia zamieściłem w książce :"Odpowiedź-sprawiedliwość". W 1965 roku brałem udział w nagrodzonym ale -z historycznego punktu widzenia bardzo niedokładnym - programie dokumentalnym o obozie w Theresienstadt zatytułowanym: 'Gdzie śmierć się uśmiecha"

I don't receive my TPI Pension because of the heavy wounds I received in the battle action on Crete. I get my TPI Pension because of the inhumane treatment I received in the Concentration Camp. It is a mistake to believe that the Germans had enough spare manpower to staff and run the concentration camps. The Germans only ever guarded the outer perimeter of the camps, we Prisoners hardly saw German soldiers, so it was not the SS or German guards that beat me up daily.

Mojej renty inwalidzkiej nie zawdzięczam poważnym ranom jakie odniosłem w czasie walk na Krecie.
Swoje inwalidztwo zawdzięczam nieludzkiemu traktowaniu jakiemu bylem poddany w obozie koncentracyjnym. Popularna opinia, że Niemcy mieli wystarczająco dużo ludzi aby obsadzić nimi obozy koncentracyjne jest fałszem.
NIEMIECCY ŻOŁNIERZE PILNOWALI TYLKO NAJBARDZIEJ ZEWNĘTRZNEGO PASA ZASIEKÓW, my-więźniowie bardzo rzadko widzieliśmy żołnierzy niemieckich dlatego to nie Niemcy bili i katowali mnie codziennie.


No, the daily beatings that left me totally incapacitated, came from two fellow Prisoners called KAPOS.

Nie. Codziennie bicie, które uczyniło mnie kompletnym inwalidą zawdzięczam dwom innym więźniom nazywanym: KAPO

Kapos (or Camp Police) had extra privileges, such as their own room and they also had power, For example the Power to say who got to visit the Camp Sick Bay or the Camp Brothel, and because of the absence of the very disciplined Germans, these Kapos even had
the Power over Life & Death.

Kapo (skrót od CA-mp PO-lice, policja obozowa) mieli dodatkowe przywileje takie jak oddzielny pokój jak również posiadali władze. Na przykład -od nich zależało kto zostanie skierowany do izby chorych lub dostanie przepustkę do obozowego domu publicznego. Z braku zdyscyplinowanych Niemców Kapo byli panami życia i śmierci.

The two Kapos that beat me daily, using a heavy wooden baton they called 'Herr Doktor' (The Doctor) were both fellow Prisoners, both were Jewish, one from Hungary and the other was, I believe, a Ukrainian. I was often witness when they dragged other hapless prisoners from their cells on to the Appelplatz' and beat them to death with 'The Doctor'.

Dwaj KAPO ,którzy codziennie znęcali się nade mną ,używając bardzo ciężkiej drewnianej palki, którą nazywali "Pan Doktor", byli więźniami. Obaj byli ŻYDAMI. Jeden z Węgier i drugi, z tego co pamiętam-z Ukrainy. Bylem świadkiem tego, że obaj ci Kapo wyciągali bezbronnych więźniów z ich cel na plac apelowy i mordowali bijąc drewnianym "Panem doktorem".

So whenever I meet a ' Camp survivor' now, I look him deeply in the eyes to see what sort of a
'survivor' they are....whether they were really a Prisoner just like me, or whether they were one of the many 'Privileged' ones who survived the warbeing more inhumane to other Prisoners than the Germans ever were.

Dlatego dzisiaj, jeśli spotkam kogoś kto tez przeżył obóz patrze mu bardzo uważnie w oczy żeby zobaczyć jakiego rodzaju "byłymi więźniami" są ci, których spotkałem. Czy byli takimi więźniami jak ja, czy należeli do tej kategorii, która przeżyła wojnę tylko dlatego, ze znęcała się na innymi więźniami gorzej niż robili to Niemcy.

As a matter of fact, it was a German SS Soldier who saved my life after the Kapos, who after beating me sent me outside the camp on a work detail, with a dangerously poisoned leg. The SS Soldier walking by, saw my mates helping me, came over and then gave me his medical kit.

W gruncie rzeczy to niemiecki żołnierz był osoba, która uratowała mi życie, wtedy gdy żydowscy KAPO po pobiciu mnie wysłali mnie do pracy z groźnie zainfekowaną nogą. SS man przechodząc obok zobaczył kolegów pomagających mi, podszedł i oddal mi swój "opatrunek osobisty"

I now look deeply into the eyes of the 'survivors', because I know that not all Concentration Campsurvivors were innocent victims. I know that a lot of the Prisoners were brutal and inhumane criminals.The world has never been told the whole truth about what life in the Camps was like. All we ever hear or read in the media is , how bad the German guards were and how badly they treated their Prisoners. I was in more than 8 POW Camps and a Concentration Camp, so who would know the truth? Me or the Media !!

Z tego powodu właśnie patrze uważnie w oczy spotkanych "byłych więźniów" ,ponieważ wiem doskonale,ze nie wszyscy, którzy przeżyli obozy byli tylko "niewinnymi ofiarami"
Wiem, że masa więźniów była nieludzkimi i brutalnymi kryminalistami.
Nigdy nie powiedziano światu prawdy o niemieckich obozach.
Wszystko co słyszymy to tylko to jacy źli byli ci Niemcy i jak źle traktowali więźniów.
Bylem więźniem 8 obozów dla jeńców wojennych i jednego obozu koncentracyjnego dlatego odpowiedzcie sobie sami na pytanie kto zna prawdę: ja czy mass media?

sincerely

Alexander McClelland

PO Box 887 Toronto NSW 2283

Z poważaniem
Alexander McClelland
Toronto

NSW

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale