Polish Facts and Figures
"Tylko prawda jest ciekawa."
3 obserwujących
25 notek
5212 odsłon
  126   0

Problem intelektualny klasy decydujacej (7) "Petycja do Prezydenta RP ws. sądów"

Autor

do: Pan Andrzej Duda, Prezydent RP

PETYCJA

W sprawie: 

1. Nowelizacji "Ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postepowania przed Trybunałem Konstytucyjnym" (art. 47.4) przez dodanie po słowach "wskazanie wzorca kontroli" słów "jeśli wzorcem kontroli nie jest Konstytucja"

oraz

2. Nowelizacji ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sadownictwa poprzez zmianę brzmienia

- art.9a na: "piętnastu sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, wybiera się w wyborach powszechnych, spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych na wspólną czteroletnią kadencję"

- art. 10 na: "Sędzia, członek Krajowej Rady Sądownictwa, jeśli po raz kolejny wybrany zostanie w wyborach powszechnych, może pełnić swoją funkcję nieograniczoną ilość kadencji"

- art. 11a na: "Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów w wyborach powszechnych na 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, są sami kandydaci, członkowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.

3. W wypadku nieuwzględnienia punktu 2 niniejszej petycji wnoszę o zbadanie zgodności z Konstytucją art.9a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, w związku z art.187 ust.1 pkt. 3 Konstytucji (Krajowa Rada Sądownictwa składa się z) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów , oraz w związku z art. 7. Konstytucji [Zasada praworządności] Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

UZASADNIENIE 

W wyroku z dnia 18 lipca 2007 r., w sprawie K25/07 ówczesny Trybunał Konstytucyjny badając między innymi nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z "wzorcem kontroli" / Reguły ustalania składu KRS (Konstytucja art.2, art. 32, art. 186 ust. 1, art.187 ust.1 pkt. 2), w pkt. 5 uzasadnienia do wyroku napisał:

"Konstytucja zezwala każdemu sędziemu na kandydowanie i wybór do KRS. (...) Zgodnie z art.187 ust.4 Konstytucji ustawodawca zwykły może określić wyłącznie "ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa, oraz sposób wyboru jej członków". Nie ma on prawa do ustanowienia dodatkowych reguł, który z sędziów może ubiegać się o wybór do Rady i może być do Rady wybrany, a który (sędzia) ma być tego prawa pozbawiony." / koniec cytatu /

- W zwiazku z powyższym art.11a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sadownictwa, w aktualnym brzmieniu, wyczerpuje znamiona braku zgodności z Konstytucją i powinien ulec zmianie.

W punkcie 12 swojego uzasadnienia do wyroku K25/07 Trybunał Konstytucyjny stwierdził:

Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa. Orzekając w sprawie zgodności ustaw z Konstytucją (Trybunał Konstytucyjny) jest ZWIĄZANY GRANICAMI WNIOSKU

(obecnie dotyczy to art. 47  ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postepowania przed Trybunałem Konstytucyjnym; autor notki)

z UWZGLĘDNIENIEM PEŁNEGO KONTEKSTU KONSTYTUCYJNEGO, norm funkcjonalnie powiązanych ze wskazanymi jako wzorce przepisami Konstytucji i zawierającymi normy będącymi podstawą kontroli 

(czyli z wszytkimi przepisami Konstytucjji odnoszacymi się do przedmiotu kontrolowanego fragmentu ustawy; autor notki),

z uwzglednieniem, czy nie nastąpiło naruszenie takich zasad,  jak zasada demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji), czy zasada legalizmu ( art.7 Konstytucji).

Dodatkowo, w punkcie 1 tego wyroku czytamy:

"Naruszeniem Konstytucji jest sytuacja, w ktorej ustawodawca regulując konstytucyjne prawo uprawnionego UZUPEŁNIA KONSTYTUCJĘ i dokonuje jej ograniczającego dointerpretowania" / koniec cytatu 

Uważam, że art. 47.4 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postepowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, w obecnym brzmieniu, stwarza takie naruszajace Konstytucję ustawowe "DOINTERPRETOWANIA" ograniczające Trybunał Konstytucyjny,  gdy w rzeczywistości ustawa ta (jak z samej nazwy wynika) regulować powinna postępowanie uprawnionych przed tym Trybunałem, a nie Trybunał Konstytucyjny. Pomimo tego ograniczenie to jest stosowane przez sam Trybunał Konstytucyjny,

(choćby we wcześniejszym badaniu  zgodności z Konstytucją, a w rzeczywistości tylko z wyselekcjonowanymi artykułami Konstytucji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa)

dlatego art. 47.4 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postepowania przed Trybunałem Konstytucyjnym" powinien zostać doprecyzowany, a błąd w orzeczeniu konstytucyjności wyboru 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sadownictwa i ustawa o KRS (art.9a) powinny zostać naprawiony i zmieniony, bo właśnie ten błąd jest "osią sporu" z Komisją Europejską i TSUE.

* Przyjęcie powyższych zmian, ze wszystkiego tego konsekwencjami, uporządkowałby nasz system sądownictwa i skutecznie odparło ataki KE i TSUE raz na zawsze.

Po ich przyjęciu mielibyśmy de facto "sędziowski Sejm", najbardziej demokratyczny i niezależny od władzy wykonawczej i ustawodawczej system sądownictwa w Unii Europejskiej,

.... ale kto tak naprawdę tego chce?

Chyba nikt, bo "nadzyczajna kasta", kosztem Polski, walczy o to, aby "kasta" wybierała "kastę", ... a "klasa decydująca" chce być "kastą decydującą" samą w sobie, bez względu na warunkujące to fakty.

Jedyne co cieszy to fakt, że nie ma innego akceptowalnego rozwiązania sporu z Unią Europejską. Im szybciej władza to sobie uświadomi tym mniejsze będą koszty trwającego sporu, którego żadna ze stron sporu nie jest w stanie wygrać bez "opcji atomowej".

Jedynym rozwiazaniem jest oddanie "spornej władzy" w ręce "Suwerena". / I to jest "minus dodatni" tej tragikomedii. (:

image


Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale