13 obserwujących
42 notki
72k odsłony
  559   0

Nie znamy cyfrowego świata i nie ufamy mu. Jak zwiększyć kompetencje cyfrowe Polaków?

Medycy nie wiedzą, po co jest cyfryzacja

W maju 2021 r. zespół 300RESEARCH opublikował raport autorstwa Krystiana Łukasika dotyczący cyfryzacji usług medycznych w Polsce. Okres, w którym wystąpiła pandemia, zbiegł się w czasie z uruchomieniem niektórych e-usług w sektorze zdrowotnym. Platforma E-zdrowie umożliwia pacjentom między innymi korzystanie z e-recepty, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta.

Niestety program „Poprawy jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” zakończony został w 2015 r. i objął jedynie 1648 osób personelu medycznego.

Według raportu Future Health Index z 2019 r. mimo pozytywnego nastawienia personelu medycznego do innowacji cyfrowych w sektorze zdrowia brak jest zrozumienia istoty cyfryzacji w sektorze medycznym, która polega na gromadzeniu i standaryzacji danych zdrowotnych pacjentów. Te ostatnie są podstawą do generowania wiedzy (w tym przez algorytmy SI) dotyczącej sposobu leczenia.

Tylko 64% medyków udostępnia dane pacjenta pozostałemu personelowi medycznemu (średnia badania to 80%). Zaledwie 10% lekarzy udostępnia dane poza macierzystą placówkę. Problem jest szerszy, bo dotyczy nie tylko medyków, ale również pacjentów. Z przytoczonych badań wynika, że pacjenci również niechętnie udostępniają lekarzom dane uzyskane z wykorzystaniem cyfrowych technologii medycznych. Każdorazowo robi to tylko 6% pacjentów, a między wizytami 4% (średnia badania to odpowiednio 11% i 9%).

W badaniach pacjentów widzimy podobną sprzeczność, która występuje u medyków. Z jednej strony pacjenci doceniają zalety telemedycyny i oczekują dynamicznego jej rozwoju, ale z drugiej strony są sceptyczni, jeśli chodzi o udostępnianie swoich danych wrażliwych dotyczących zdrowia i nawyków, które umożliwiłyby rozwój usług telemedycznych oraz zwiększenie ich kompletności w oparciu o szeroką bazę danych wykorzystywanych przez algorytmy SI.

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego Czy chcemy dzielić się prywatnymi danymi z grudnia 2020 r. bardziej skłonni do udostępniania swoich danych byli respondenci o wysokich umiejętnościach cyfrowych i osoby, które deklarowały poczucie kontroli nad przekazanymi danymi. Niezbędne są działania zwiększające świadomość personelu i pacjentów na temat korzyści, zagrożeń oraz przysługujących im praw i dostępnych możliwości w zakresie tworzenia kompleksowych zasobów bazodanowych.

Przedsiębiorcy nie zbudują e-gospodarki bez e-pracowników.


Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19 z czerwca 2020 r. analizuje stan i zgłaszane problemy ze wdrażaniem nowych technologii w przedsiębiorstwach przed pandemią oraz prognozowany przez przedsiębiorstwa rozwój tych technologii w przyszłości po pandemii. W 2019 r. przed pandemią blisko połowa przedsiębiorców wysoko oceniała stan posiadania nowoczesnych technologii. Niespełna 25% badanych firm potwierdziła wzrost wykorzystywania nowoczesnych technologii w porównaniu z poprzednim 2018 r.
Aż 75% deklarowało brak inwestycji w nowoczesne technologie w 2019 r., mimo że aż 84% firm twierdziło, że konkurencja biznesów wykorzystujących nowoczesne technologie jest barierą w działalności ich przedsiębiorstwa. Co więcej, prawie 50% badanych przedsiębiorców uważało, że znaczenie konkurencji wykorzystującej nowoczesne technologie jako bariery w prowadzeniu ich działalności jest duże (jedynie 18% uważało, że ma to niewielki wpływ). Dlaczego przedsiębiorcy wstrzymali inwestycje w nowoczesne technologie, mimo iż uważają, że ich wykorzystywanie powoduje przewagi konkurencyjne? Rozwiązanie tej zagadki znajdziemy wtedy, gdy odpowiemy sobie na inne pytanie: Czy niski poziom kompetencji cyfrowych pracowników jest barierą w działalności gospodarczej?

46% przedsiębiorców odpowiedziało, że niski poziom kompetencji cyfrowych pracowników stanowi dużą barierę w działalności ich firm, a tylko 23% uważa, że ma to małe znaczenie.

Wnioski z raportu PIE pokrywają się z głównymi wnioskami raportu specjalnego Trusted Economy 2020, przygotowanego pod patronatem Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania. Pandemia COVID-19 przyspieszyła procesy cyfryzacji przedsiębiorstw głównie w zakresie umożliwieniu telepracy i przeniesieniu procesów wewnętrznych do świata online. Z przedstawionych w raporcie danych wynika, że 56% ankietowanych przedsiębiorców realizowało w czasie pandemii projekty związane z przygotowaniem i wdrożeniem pracy zdalnej, a 44% z nich deklarowało, że realizowane były projekty związane z digitalizacją obszarów zarządzania kadrami. 51% respondentów potwierdziło realizację projektów związanych z obszarem digitalizacji obiegu dokumentów w procesach wewnętrznych firmy.

W raporcie podkreślono, że poważną barierą utrudniającą wdrażanie rozwiązań cyfrowych wykorzystujących potwierdzoną e-tożsamość były często niedostateczne kompetencje cyfrowe.

Na pytanie dotyczące tego, co najbardziej niepokoi w procesie cyfrowej transformacji, badani przedsiębiorcy najczęściej wskazywali brak know-how w organizacji (44% ankietowanych), dopiero w następnej kolejności wysokie koszty bez gwarancji sukcesu (34% ankietowanych) oraz konieczność zarządzania zmianą (w tym podnoszenie kwalifikacji personelu, wdrażanie procesów, zmiany struktury itp.) – 31% ankietowanych. Na brak zgodności z przepisami prawa wskazało 29% badanych przedsiębiorców.

Lubię to! Skomentuj35 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie