Blog
Kto (nie) czyta,nie(ch) błądzi
kontrurbanista
kontrurbanista architekt, urbanista, urzędnik
0 obserwujących 26 notek 8935 odsłon
kontrurbanista, 25 kwietnia 2017 r.

NIK - diagnoza planowania przestrzennego po sześciu latach

228 7 0 A A A


Najwyższa Izba Kontroli opublikowała przed kilku dniami Analizę :” SYSTEM GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ GMINY JAKO DOBREM PUBLICZNYM”. Dokument ten to rezultat kontroli prowadzonych przez NIK w latach 2010-2016

We wstępnej części tego dokumentu możemy przeczytać m.in.:

„WPROWADZENIE

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła szereg kontroli oceniających różne etapy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach, w tym przeznaczania obszarów pod budownictwo mieszkaniowe czy realizację innych inwestycji. Szczególnym zainteresowaniem NIK objęto, m.in. tereny zagrożone powodzią, otuliny parków narodowych, obszary narażone na hałas. W latach 2010–2016 (I półrocze) przeprowadzone zostały 24 kontrole planowe oraz 23 kontrole doraźne.

Czynności kontrolne prowadzono w ponad 360 urzędach gmin, ok. 50 starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich i w ponad 100 innych jednostkach biorących udział w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji. Pozyskiwano także, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, informacje od podmiotów niekontrolowanych.

Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała również dwie debaty w formie panelu ekspertów. W dyskusji wokół najważniejszych zagadnień związanych z systemem planowania i zagospodarowania przestrzennego uczestniczyli, m.in.: przedstawiciele instytucji biorących udział w procesie planowania i kształtowania przestrzeni; eksperci (przedstawiciele środowisk naukowych oraz środowisk i stowarzyszeń architektów i urbanistów); praktycy (przedstawiciele środowisk samorządowych, służb architektoniczno-budowlanych i innych organów biorących udział w procesie opiniowania i uzgodnień dokumentów planistycznych oraz decyzji administracyjnych).

CEL ANALIZY

Celem niniejszej analizy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy funkcjonujący w Polsce system planowania i zagospodarowania przestrzennego zapewnia gminom narzędzia do racjonalnego gospodarowania przestrzenią, w tym w szczególności:

  1. Czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pełni w gminach funkcję narzędzia kształtowania polityki przestrzennej?

  2. Czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają wpływ na zapewnianie ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju gminy?

  3. Czy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu gwarantują zachowanie ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju gminy?”

W cytowanym fragmencie szczególną uwagę zwraca następujący passus:

Pozyskiwano także, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, informacje od podmiotów niekontrolowanych.

Wielka szkoda, że w swoich pracach NIK nie skorzystał z możliwości pozyskania informacji od „podmiotu niekontrolowanego” jakim jest portal kontrurbanista.webnode.com – zanim Najwyższa Izba Kontroli  rozpoczęła pracę nad raportem, na portalu kontrurbanista.webnode.com już w 2010 roku opublikowane były analizy i diagnozy stanu istniejącego w zakresie szeroko pojętej problematyki planowania przestrzennego w Polsce oraz, co najważniejsze, przedstawione zostały propozycje ustawowych rozwiązań najważniejszych problemów wynikających z tych diagnoz i analiz.

Warto przy tym zauważyć, że rezultaty sześcioletnich prac NIK generalnie pokrywają się z diagnozami opublikowanymi w 2010 roku na portalu kontrurbanista.webnode.com.


Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Taki kompletny projekt, poprzedzony kompleksową diagnozą stanu istniejącego powstał już...
  • W zalinkowanej notce „Res Publica na weekend” Autorka zacytowała m.in. następujący...
  • Opisałem sytuację, której jako urbanista nie ogarniam. To wszystko.

Tematy w dziale Rozmaitości