Blog
KONTRURBANISTA
kontrurbanista
kontrurbanista planista przestrzenny
1 obserwujący 109 notek 25901 odsłon
kontrurbanista, 13 stycznia 2018 r.

Urbanistyczne „róbta co chceta”, czyli poderegulacyjna wolna amerykanka

90 0 0 A A A

 

Ustawa z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 1995→2001

Art. 54. 1. Odpowiedzialności zawodowej, w rozumieniu ustawy, podlegają osoby posiadające uprawnienia urbanistyczne, które przy wykonywaniu czynności, określonych w art. 51, naruszają przepisy ustawy lub przepisy szczególne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA

2. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w stosunku do osób o   których mowa w ust. 1, może z tytułu odpowiedzialności zawodowej orzec,   w drodze decyzji, karę:

   1) upomnienia albo

   2) zawieszenia uprawnień z obowiązkiem zdania egzaminu albo

   3) cofnięcia uprawnień.

 

Ustawa o samorządzie zawodowym urbanistów 2002→2014

Art. 6. 1. Prawo (…) samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Art. 45. 1. Członek izby podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 41.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA

 

Art. 54. 1. Okręgowy sąd dyscyplinarny w sprawach dyscyplinarnych może orzekać następujące kary:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie, na okres do 2 lat, w prawach członka izby,

4) skreślenie z listy członków izby.

 

Deregulacja zawodu urbanisty 2014 → obecnie

(Przepisy poderegulacyjne - art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)  

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być sporządzane praktycznie przez wszystkich:

1)     dotychczasowych uprawnionych urbanistów

2)     osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;

3)  osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA OD 2014 R.

 

Brak jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wykonywanego zawodu  

Opublikowano: 13.01.2018 23:22. Ostatnia aktualizacja: 13.01.2018 23:31.
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @doradcaR305  Oczywiście poprawniej byłoby  nadać notce tytuł "Bezkarność tzw....
  • Tytułowe pytanie: "w czyim interesie?" jest pytaniem retorycznym - jest oczywiście w interesie...
  • @kontrurbanista  cd Chociaż filozofia MWN nie przewiduje konieczności dyskusji - jakiejkolwiek...

Tematy w dziale Polityka