5 obserwujących
74 notki
76k odsłon
334 odsłony

Prześladowanie chrześcijan współcześnie

Wykop Skomentuj2

 H. Misztal dopowiada, że pojęcie „prześladowanie” (persecution) w rozumieniu ścisłym oznacza „stałe przykrości, szykany wymierzone przeciwko osobom o innych poglądach, innej wierze” , do których zalicza się m. in. nękanie, więzienie, tortury, egzekucje czy konfiskaty mienia , oznaczające w zasadzie marginalizację. W języku polskim „prześladowanie” oznacza nie tylko pozbawienie miejsca pracy czy środków utrzymania lecz także ograniczenie dostępu dzieci do niektórych szkół, wygnanie z rodzinnych stron, a w odniesieniu do religii – zakaz budowy świątyń, czy zakazy gromadzenia się w celach kultowych. Ponadto oczywiście – torturowanie, ranienie, porwania, aż do pozbawienia życia z przyczyn religijnych .

 W dokumentach prawa międzynarodowego można odnaleźć legalne definicje pojęcia „dyskryminacja” . Jedna z nich zawarta jest w art. 2 ust. 2 Deklaracji w sprawie eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach, ogłoszonej w Nowym Jorku dnia 25 listopada 1981 r. Znajdujemy tam stwierdzenie, że „[…] wyrażenie „nietolerancja i dyskryminacja oparta na religii lub przekonaniach” oznacza jakiekolwiek rozróżnienie, wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie oparte na religii lub przekonaniach, a mające za swój cel albo za swój skutek zniesienie lub podkopanie uznania, korzystania lub urzeczywistniania praw człowieka i podstawowych wolności na zasadzie równości”. Inna definicja znajduje się w art. 1 ust. 1 pkt a) Konwencji dotyczącej Dyskryminacji w Zakresie Zatrudnienia i Wykonywania Zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. Tutaj dyskryminacja to „wszelkie rozróżnienie, wyłączenie lub uprzywilejowanie oparte na […] religii […], które powoduje zniweczenie albo naruszenie równości szans lub traktowania w zakresie zatrudnienia lub wykonywania zawodu”. Wreszcie w art. 1 ust. 1 Konwencji w Sprawie Zwalczania Dyskryminacji w Dziedzinie Oświaty (Paryż, 15 grudnia 1960 r.) Tutaj „wyraz „dyskryminacja” oznacza wszelkie wyróżnianie, wykluczanie, ograniczanie lub uprzywilejowanie ze względu na […] wyznanie, które ma na celu albo skutkiem którego jest przekreślenie lub naruszenie zasady jednakowego traktowania w dziedzinie oświaty” (chodzi tutaj o ograniczenie lub zamknięcie dostępu do oświaty, tworzenie oddzielnych systemów oświatowych dla jakiejś grupy osób czy też naruszanie godności człowieka). Dyskryminacja ze względów religijnych zgodnie z art. 3 Deklaracji w sprawie eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach, stanowi „[…] obrazę godności ludzkiej oraz zaparcie się zasad Karty Narodów Zjednoczonych i winna być potępiona jako naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności proklamowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka […]” .

 „W rozumieniu art. II Konwencji o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r[oku] (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich:

a) zabójstwo członków grupy;

b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy;

c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego;

d) stosowanie środków mających na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy;

e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy ”.

Obecnie coraz częściej w mediach oraz w dyskursie naukowym spotyka się pojęcie „chrystofobia”. Twórcą terminu jest J. H. H. Weiler, profesor prawa, który w ten sposób definiował „fenomen polegający na usunięciu chrześcijaństwa z tekstów konstytucyjnych Unii Europejskiej” . Określenia tego zaczęły używać instytucje międzynarodowe po grudniu 2004 r., kiedy to Parlament Europejski nie nominował włoskiego polityka o orientacji katolickiej – Rocco Buttiglione – na członka Komisji Europejskiej ze względu na jego konserwatywne poglądy. Przywódcy kościelni i politycy katoliccy zwrócili się wtedy do ONZ, wzywając do wypowiadania się przeciwko chrystofobii (chrystianofobii) .

 Wypada także doprecyzować, co rozumiemy przez termin „chrześcijanin”. Chrześcijanin jest to wyznawca Jezusa Chrystusa, który otrzymał chrzest . Co oczywiste, nie jest to tylko katolik.

Przyczyny prześladowań chrześcijan

Jakie są najważniejsze bezpośrednie przyczyny prześladowań wspólnot chrześcijańskich w skali światowej? Instytut Ordo Iuris w swym raporcie Percecution of Christians. Time to React to Genocide wskazuje cztery główne tzw. „silniki prześladowcze” (persecution engines):

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo