32 obserwujących
564 notki
597k odsłon
494 odsłony

Państwowy Monitoring Środowiska - Nasz (niedoskonały) system wczesnego ostrzegania

Wykop Skomentuj38

Już niedługo, wraz z rozpoczęciem się sezonu grzewczego wróci zapewne temat smogu, zainteresowanie nim wzrośnie też z powodu najnowszego, bardzo krytycznego wobec rządu, raportu Najwyższej Izby Kontroli oraz... konferencji klimatycznej COP 2018 w Katowicach. Miasto to może nie ma aż tak dużego zanieczyszczenia powietrza, jak Kraków, ale i tak smog pojawia się w nim często.

Przy okazji, jak zawsze, pojawią się "sceptycy" smogu oraz osoby propagujące "alternatywne wyjaśnienia" sporo będzie też głosicieli teorii spiskowych w rodzaju chemtrails. Będzie sporo prób zrzucania winy na Niemcy, byle tylko zrzucić odpowiedzialność z nas.

"Wątpiący" w problem smogu - część z nich w ogóle nie wierzy w takie zjawisko - dość często, raczej nieudolnie, próbują podważyć wiarygodność pomiarów zanieczyszczeń, metodologię zbierania danych i ich analizy - najczęściej nie mając najmniejszej wiedzy w tym temacie.

Postanowiłem więc przybliżyć Wam tą tematykę: kto w Polsce zajmuje się monitorowaniem poziomów stężenia niebezpiecznych substancji, co się mierzy, dlaczego akurat to, a także w jaki sposób i gdzie.

Kto zajmuje się pomiarami poziomów zanieczyszczeń? Powołana na początku lat osiemdziesiątych Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska, czyli GIOŚ, do jej ustawowych zadań należą: •     kontrola przestrzegania przepisów – egzekwowanie obowiązków w zakresie ochrony środowiska spoczywających na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, w tym m.in. poprzez kontrole w zakresie gospodarko wodno ściekowej w celu ochrony zasobów wód; kontrole emisji zanieczyszczeń do powietrza; kontrole składowisk odpadów,

 •     kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów poprzez, m.in.udzielanie zezwoleń na przywóz, wywóz i tranzyt odpadów;kontrolę prawidłowości funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów, do których przemieszczane są odpady z zagranicy,

 •     przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez nadzór (coroczne kontrole) zakładów, mogących być sprawcą poważnej awarii i prowadzenie ich rejestru; dokonywanie każdorazowo oceny zdarzeń o znamionach poważnej awarii i nadzór nad usuwaniem ich skutków,

 •     kontrola rynku,m.in. poprzez przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do użytku wyrobów niespełniających zasadniczych wymagań określonych w dyrektywach nowego podejścia; zapewnienie bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi funkcjonowania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu odpadów powstających z wycofanych pojazdów; zapewnienie bezpiecznego dla środowiska gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,

 •     koordynowanie i prowadzenie monitoringu środowiska zgodnie z programami Państwowego Monitoringu Środowiska – prowadzenie badań i gromadzenie danych o jakości środowiska w zakresie stanu:
      powietrza
      wód,
      gleb,
      przyrody,
      hałasu,
      promieniowania jonizującego,
      pól elektromagnetycznych,

(źródło - wikipedia)

Generalnie Inspekcja swoje zadania wykonuje bardzo dobrze, ale pewne zgrzyty w trybach są. Nie jest to jednak najczęściej wina urzędników, tylko naszego skomplikowanego i często niespójnego prawa, na przykład mimo wielokrotnych kontroli składowisk odpadów i podnoszonego alarmu w wyniku kontroli dalsze biurokratyczne procedury zawiodły - efekt to blisko sto (sic!) pożarów składowisk odpadów od kwietnia tego roku.

Jak widać lista zadań IOŚ jest bardzo duża, tu zajmę się tylko zagadnieniem monitoringu powietrza, który funkcjonuje w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ):

image

Nadzór nad Państwowym Monitoringiem Środowiska:

image

System Monitoringu Jakości Powietrza wygląda tak:

image


źródła danych używanych w podsystemie monitoringu jakości powietrza PMŚ:

image

źródła grafik: GIOŚ via internet.

Program Monitoringu Jakości Powietrza na lata 2016 - 2020 obejmuje:

"a) zadania związane z badaniem i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z ustawą– Poś transponującą wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str.3), które obejmują:

 •  badanie i ocena jakości powietrza w strefach,
 •   wspomaganie systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego, 
 •  pięcioletnią ocenę jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu wykonywania rocznych ocen jakości powietrza,
 •   monitoring tła miejskiego pod kątem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
 •   pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia, 
 •   monitoring składu pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, rtęci w stanie gazowym oraz depozycji metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na stacjach monitoringu tła regionalnego,
 •  monitoring prekursorów ozonu,
 •   określenie reprezentatywności stanowisk pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska;

b) zadania związane z prognozowaniem zanieczyszczenia powietrza i analizami epizodów stężeń zanieczyszczeń:

Wykop Skomentuj38
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości