2 obserwujących
42 notki
31k odsłon
  410   0

Radary dopplerowskie wykluczają Wszechświat.

Pod tym linkiem można obejrzeć rysunki.
                                                     Rys.1   


                                     Obliczenie częstotliwość fali emitowanej przez radar.

     Radar generuje falę częstotliwości  24 GHz
Ponieważ Ziemia się obraca, to fala elektromagnetyczna wychodząca z radaru zmieni swoją częstotliwość proporcjonalnie do prędkości obrotowej planety
    Kierunek fali emitowanej przez radar jest zgodny z kierunkiem ruchu radaru, dlatego jego częstotliwość ulegnie zwiększeniu.

                    f1 = f0 c /  (c - vz  )

    f1 - częstotliwość fali radaru spowodowana przez   prędkość obrotową Ziemi  [ Hz ]
    vz –  4 65      [ m/s ] - prędkość obrotowa Ziemi

                                  Obliczenie częstotliwość fali odbitej od  samochodu.
   
    Fala pochodząca od radaru, kiedy zbliża się do samochodu będącego w ruchu zmienia względem niego swoją częstotliwość.
W trakcie odbijania się od jego karoserii nie zmienia swojej prędkości ani częstotliwości.
W tym przypadku oprócz prędkości samochodu musimy również uwzględnić prędkość obrotową planety, ponie-waż pojazd porusza się po jej powierzchni.
Dlatego częstotliwość odbita będzie  mniejsza od nadbiegającej, gdyż wypadkowa prędkość pojazdu i Ziemi jest zgodna z prędkością fali zbliżającej się do sam-chodu.
Samochód oddala się od źródła fali.

           f2 = f1 c / [ c + ( vz – vs  ) ]      [ Hz ]

    f2 – częstotliwość  fali  odbitej od samochodu  [ Hz ]

    f2 = [f0 c /  (c - vz  ) ] * [c /  c + ( vz – vs  ) ]

        f2 = f0 c2 / [ (c - vz  ) * ( c + vz - vs ) ]

                                            Obliczenie częstotliwość fali powracającej do radaru.

    Fala zbliżająca się do radaru, nie będzie zbliżała się do nieruchomego urządzenia, lecz do takiego, które prze-mieszcza się  z prędkością obrotową planety.
Kierunek fali i kierunek ruchu radaru są przeciwnie skierowane, dlatego częstotliwość fali  wzrośnie.
Radar, czyli w tym przypadku odbiornik zbliża się do nadbiegającej fali.

          f3 = f2 c /  (c – vz  )         [ Hz ]

   f3 – częstotliwość fali powracającej do radaru

    f3 = f0 c2 / {[ (c - vz  ) * ( c + vz - vs  )]* c/ (c-vz )}

   f3 = f0 c3/ [ (c – vz  )2 * ( c +vz -  vs  )]      [GHz]


  f3 =  f0 *(3*108 )3 / [( 3*108 – 465)2 * (3*108 +465-
           – 41,67)]
                 f3  =  1,000.001.689 f0     GHz

 
 
                                                          Obliczenie wskazania  radaru.

               vs = c ( 1 – f0 / f3 )     
               vs = 3* 108  (1- f0  / 1,000.001.689 f0 )
                  vs =  507  m/s  = 1825  km/ h
        
     Radar powinien wskazać prędkość samochodu wynoszącą 150 km/h , a wskaże   240 km/h , ponieważ tylko tyle wynosi jego maksymalny zakres pomiarowy. Jeśli byłby odpowiedni  to powinien pokazać  1825 km/h.
Ta zastanawiająco wielka prędkość wynika z postulatów Szczególnej Teorii Względności Alberta Einsteina.
Głosi ona, iż prędkość światła  jest stała i nie zależy od prędkości źródła, które je emituje.

                         Wyprowadzenie wzoru na prędkość samochodu kiedy porusza się on zgodnie z obrotem Ziemi.

 
                                     Obliczenie częstotliwość fali emitowane przez radar.

    Kierunek emitowanej fali jest przeciwny do kierunku obrotu Ziemi, dlatego jego częstotliwość ulegnie zmniejszeniu.
Radar będzie się oddalał od emitowanej fali.

                    f1 = f0 c /  (c + vz  )

 
                                Obliczenie częstotliwość fali odbitej od  samochodu .
   
     W tym przypadku oprócz prędkości samochodu mu-simy również uwzględnić prędkość obrotową planety, ponieważ pojazd porusza się po jej powierzchni.
W tej sytuacji częstotliwość odbita będzie  większa od nadbiegającej, gdyż wypadkowa prędkość pojazdu i Ziemi jest przeciwna do kierunku fali zbliżającej się do samochodu.
Fala radarowa i samochód będą się do siebie zbliżały.

           f2 = f1 c / [( c  -  (vz + vs  )]       [ Hz ]

    f2 – częstotliwość  fali  odbitej od samochodu  [ Hz ]

    f2 = [f0 c /  (c + vz  )] * [c / ( c - vz -vs  ) ]

        f2 = f0 c2 / [ (c + vz  ) * ( c - vz - vs  ) ]

                                                Obliczenie częstotliwość fali powracającej do  radaru.

    Fala zbliżająca się do radaru, nie będzie zbliżała się do nieruchomego urządzenia, lecz do takiego, które przemieszcza się  z prędkością obrotową planety.
Kierunek fali i kierunek ruchu radaru są zgodnie  skierowane, dlatego częstotliwość fali  zmaleje.
Radar będzie się oddalał od nadbiegającej fali.

          f3 = f2 c /  (c + vz  )         [ Hz ]

   f3 – częstotliwość fali powracającej do radaru

    f3 = f0 c2 / [ (c + vz  ) * ( c -vz - vs  )]* c/ ( c + vz )

    f3 = f0 c3 / [ (c + vz  )2 * ( c -vz - vs  )]

      f3 =  f0 *(3*108 )3 / [( 3*108 + 465)2 * (3*108 - 465-
           – 41,67)]

           f3 =    0,999.998.588.9 f0        [ Hz ]

 
 
                              Obliczenie wskazania  radaru.

       vs = c ( 1 –  f0 / f3 )     [ m/s ]    
        vs = 3* 108  (1- f0 / 0,9999985889 f0 )
    
        vs = 423,33   m/s    > 41,67  m/s
        vs = 1524       km/h 


      Radar powinien wskazać prędkość samochodu wynoszącą 150 km/h , a wskaże 240 km/h, ponieważ taki jest jego maksymalny zakres pomiarowy.                                         
Jest on mniejszy od 1524 km/h.

                                       6. Prędkość wskazywana na całej powierzchni Ziemi.

     Wzory, które powyżej zaprezentowałem odnosiły się do częstotliwości fali elektromagnetycznej oraz prędkości Ziemi na równiku.
Obliczenia takie możemy również przeprowadzić dla każdego miejsca na planecie.
Różnica w wynikach będzie zależna jedynie od szerokości geograficznej na której będą się odbywały.

                   vz = ω r
                   r = R cosα 
                   vz = ω R cosα 


   ω – 7,2685 x 10-5   [ 1/s ]  - prędkość kątowa Ziemi
   R –  6371, 224  [ km ] – średni promień Ziemi
   α  - szerokość geograficzna Ziemi

                          Wzór na prędkość pojazdu, kiedy porusza się on przeciwnie do kierunku obrotu Ziemi.

      f3 = f0 c3 / [ (c –  ω R cosα  )2 * ( c + ω R cosα  - vs )]     
              vs = c ( 1 – f0 / f3 )  

                   Wzór na prędkość pojazdu, kiedy porusza się on zgodnie z kierunkiem obrotu  Ziemi.

        f3 = f0 c3 / [ (c + ω R cosα )2 * ( c - ω R cosα - vs )]  
         vs = c ( 1 – f0 / f3 )  

Kąt szerokości geograficznej planety zmienia się od zera  do 900 .
Na równiku wynosi zero stopni, a na biegunach osiąga 900 .
Z tego powodu cosinus kąta przyjmuje wartość od 1 do zera..
Kiedy mierzylibyśmy prędkość pojazdów na obracającej się Ziemi to jej wartość zmieniałaby się od zera do maksymalnej, którą osiągałaby na równiku.
Za każdym razem należałoby jednak przestawiać  parametry radaru zależnie od szerokości geograficznej, na której dokonujemy pomiaru.
Stan taki jest niezgodny z rzeczywistością.

                              Pomiar prędkości w kierunkach  niezgodny prędkością  obrotową Ziemi.

     Warunkiem poprawnego przeprowadzenia pomiaru przez radar jest zgodność kierunku poruszania się  pojazdu z kierunkiem prędkości obrotowej planety.
W przypadku, kiedy pojazd porusza się pomiędzy równoleżnikami należy uwzględnić kąt jaki istnieje pomiędzy linią równoleżnika a torem jazdy samochodu.
Spełnienie tego warunku nie zwalnia mierzących prędkość pojazdu od zachowania zasady, iż pomiar należy wykonywać w linii poruszania się samochodu.

                             Wzór  na prędkość samochodu  kiedy porusza się przeciwnie do kierunku obrotu  Ziemi. 

         f3 = f0 c3 / [ (c – vz )2 * ( c + vz – vs cosβ )]
         vs = c ( 1 – f0 / f3 )

  β – kąt pomiędzy linią równoleżnika a kierunkiem jaz-
        dy samochodu.

                        Wzór na prędkość pojazdu, kiedy porusza się on zgodnie z kierunkiem obrotu Ziemi.

        f3 = f0 c3 / [ (c + vz )2 * ( c - vz - cosβ vs )]
                vs = c ( 1 – f0 / f3 )

     Kąt β zmienia się od 00  do 900 , wartość cosinusa kąta będzie zmieniała się od 1 do 0 , dlatego wartość prędkości będzie się zmieniała od zera do  maksymalnej osiąganej przy zerowym kącie.
     Ze wzoru wynika, iż  mierzona prędkość będzie w po-ważnym stopniu uzależniana od zorientowania drogi względem równoleżnika.
W każdym przypadku dokonujący pomiarów musieliby ustalać położenie odcinka drogi względem równika, a następnie wprowadzać tę wartość do urządzenia pomiarowego.
W praktyce nie występuje taka konieczność, dlatego jedynym wyjaśnieniem tego fenomenu jest przyjęcie poglądu, iż nasza planeta nie obraca się wokół własnej osi.
 
                                       Wytypowanie kierunków pomiarów w Heliocentryźmie zgodnych z rzeczywistością.

     Można w naszej rzeczywistości wykazać kierunek  pomiarów za pomocą radarów dopplerowskich, którego wyniki będą zgodne w przypadku nieruchomej i obracającej się Ziemi.
Tym uprzywilejowanym kierunkiem jest pomiar wzdłuż południków  globu.
W takim przypadku wektor prędkości obrotowej planety będzie prostopadły do kierunku jazdy pojazdu.
Nie będzie wówczas wpływał na jego prędkość wypadkową, czyli pomiar będzie dotyczył jedynie jego prędkości.
   Te wszystkie pomiary, które powyżej zaprezentowałem zostałyby uzyskane pod warunkiem, że nasza planeta wykonywałaby jedynie ruch obrotowy wokół własnej osi.

                                   7. Pomiary prędkości pojazdów w odniesieniu do ruchu  Ziemi wokół Słońca.

     W  celu rozpatrzenia tej wersji pomiarów ograniczę się ze względy na przejrzystość rozważań jedynie do prędkości obiegowej planety wokół naszej gwiazdy.
Nie będę uwzględniał prędkości obrotowej Ziemi wokół własnej osi.
Czas pełnego obiegu globu ziemskiego wokół Słońca wynosi jeden rok.
Jeśliby Ziemia nie obracała się wokół własnej osi, to kąt pomiędzy kierunkiem pomiaru a wektorem prędkości obiegowej planety zmieniał się w tempie 3600 na rok.
Wynosi to prawie 10 na dobę , czyli niewiele.
W modelu heliocentrycznym, kiedy uwzględnimy  obrót planety, zmienia się z szybkością 150 na godzinę.
W przypadku pomiarów jest to spora wartość.
Dla zachowania dokładności pomiarów kalibrowanie radarów należałoby przeprowadzać w znacznie szybszym rytmie.
     Do zobrazowania wpływu ruchu obiegowego plan-ty nie będę wyprowadzał nowych wzorów, lecz ograniczę się do zmodyfikowania poprzednich.
Zmiana sprowadzi się do zastąpienia prędkości obrotowej Ziemi prędkością obiegową wokół gwiazdy.
Ponownie rozpatrzę dwa przypadki;

1. Pomiar przeprowadzamy w przypadku radar jest ustawiony w kierunku obiegu Ziemi.
2. Pomiaru dokonujemy kiedy radar jest skierowany  przeciwnie do tego kierunku.

  Obliczenie prędkości poruszania się pojazdu przypadku kierunku jego jazdy przeciwnej do  kierunku   obiegu   Ziemi wokół Słońca.

   f3 = f0 c3 / [ (c – vg  )2 * ( c +vg  - vs  )]      [GHz]

    vg – 30000   [m/s ]  -  prędkość obiegowa Ziemi wokół Słońca.

  f3 =  f0 *(3*108 )3 / [( 3*108 – 30000)2 * (3*108 + 30000-
           – 41,67)]
                 f3  =  1,000100159 f0     GHz

               vs = c ( 1 – f0 / f3 )     
               vs = 3* 108  (1- f0 / 1,000100169  f0  )
               vs = ¬ 30.047,7 m/s     
               vs = ¬  108.172 km/ h  > 150   km/h       
     Radar powinien wskazać prędkość samochodu wy-noszącą 150 km/h a wykaże  240 km/h ponieważ jego zakres pomiarowy jest mniejszy od 108.172km/h.   


   Obliczenie prędkości poruszania się pojazdu w przypadku kierunku jego jazdy zgodnej z kierunkiem obiegu  Ziemi wokół Słońca.

          f3 = f0 c3 / {[ (c + vz  )2 * ( c -vz - vs  )]

          f3 =  f0 *(3*108 )3 / [( 3*108 + 30000)2 * (3*108 -- 30000 – 41,67 ) ]      [  Hz ]
          f3 =    0,999.900.158.9 f0        [ Hz ]

       vs = c ( 1 – f0  / f3 )     [ m/s ]    
        vs = 3* 108  (1- f 0/ 0,999.900.158.9 f0 )
    
        vs = 29.955   m/s    > 41,67  m/s
        vs = 107.838      km/h  > 150 km/h    

  W tym przypadku radar powinien wskazać prędkość 150 km/h , a wskaże 240 km/ h , ponieważ jego zakres pomiarowy jest mniejszy od 107.838 km/h.
    Podczas uwzględniania tylko ruch obrotowego Ziemi właściwą prędkość moglibyśmy zmierzyć  jedynie w przypadku, kiedy pojazdy poruszałyby się wzdłuż południków Ziemi.
Kiedy mierzymy prędkość z uwzględnieniem  ruchu obiegowego planty, to pomiar zgodny  z rzeczywistością możemy  jedynie uzyskać, kiedy pojazdy poruszają się wzdłuż dróg ułożonych prostopadle do płaszczyzny ekliptyki Ziemi.
Ruch ten powinien być odchylony o 23,50  od osi obrotu planety.
     W przypadku kiedy do rozważań przyjmiemy  prędkość wypadkową pochodzącą od ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi, to nie można wytypować miejsca na jej powierzchni, w którym pomiar prędkości radarem dopplerowskim byłby zgodny z rzeczywistym.

                       8. Pomiary prędkości pojazdów w odniesieniu do ruchu   Słońca wokół centrum galaktyki.

     Nasz Układ Słoneczny jest częścią galaktyki zwanej Drogą Mleczną.
Znajduje się on w odległości od  25000 do 28000 lat świetlnych od jej centrum.
Porusza się on z prędkością około 220 km/s wokół tego środka.
Pełny obrót, czyli rok galaktyczny trwa od 225 – 250 milionów lat.
     Jak wynika z tych informacji,  Ziemia doświadcza jeszcze jednego ruchu, który jest efektem obrotu naszego układy słonecznego wokół centrum Drogi Mlecznej.
     Nie będę ustalał w jakim przypadku nastąpi ustawienie radaru, tak żeby pomiar nastąpił kiedy samochód będzie poruszał się zgodnie  z wektorem jego prędkości.
Na pewno na powierzchni Ziemi można znaleźć takie miejsca.  Sprzyja temu także ruch obrotowy planety oraz obiegowy wokół Słońca.
Przy rozpatrywaniu kolejnego ruchu, tak jak poprzednio, nie będę uwzględniał  w obliczeniach prędkości obrotowej i obiegowej Ziemi.
  Do obliczeń wykorzystam zmodyfikowany  pierwotny wzór, w którym prędkość obrotową Ziemi zastąpię  jej prędkością obrotową wokół centrum naszej galaktyki.

      Obliczenie prędkości poruszania się pojazdu w przypadku kierunku jego jazdy przeciwnej do kierunku  obrotu naszej galaktyki.

          f3 = f00 c3 / [ (c - vG  )2 * ( c +vG - vs  )]

    vG – 220.000  [m/s] – prędkość obiegowa Ziemi wokół centrum naszej galaktyki.

          f3 =  f0 *(3*108 )3 / [( 3*108 - 220000)* (3*108   +220000 – 41,67 ) ]   

Lubię to! Skomentuj16 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale