1 obserwujący
8 notek
2009 odsłon
  60   0

Specustawa...planistyczna

W otoczeniu prawnym procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce od wielu lat źle się dzieje. Trwające od kilkunastu lat, ponawiane przez kolejne ekipy rządowe, rozpaczliwe próby naprawienia systemu kończą się każdorazowo totalną klapą. 

Trudno o optymizm i obecnie, kiedy do reformowania systemu planowania przestrzennego desygnowano właśnie...informatyka.

Pod pewnym względem nowo mianowany reformator nie jest jednak na zupełnie straconej pozycji - nawet w Internecie można bowiem znaleźć zupełnie rozsądne, choć z oczywistych powodów ogólnikowe, pomysły na wyjście z legislacyjnego pata. 

Okazuje się, że już w 2009 r. pojawiła się na jednym z portali internetowych bardzo interesująca propozycja rozwiązań ustawowych, które nic nie straciły ze swej aktualności (świeżości) i z powodzeniem mogą być implantowane w ramach działań reformatorskich resortu odpowiedzialnego za reformę planistyczną. Poniżej wspomniana propozycja z 2009 r.: 


Na odcinku „upraszczania” obowiązującego w Polsce prawa, oczywiście w imię postępu, „nasila się” moda na „specustawy”.

O ile pierwsza „specustawa" (drogowa) wzbudzała jeszcze na początku pewne wątpliwości, doczekała się nawet nieśmiałych (ale jednak) zarzutów niekonstytucyjności to kolejne „specprzepisy” witane są już bez takich zastrzeżeń a wręcz entuzjastycznie.

Jedyne, co tej euforii towarzyszy to powszechne żądanie kolejnych „specułatwień” - subito. 

Autorzy strony , porwani w/w euforią, włączają się, na miarę swoich skromnych możliwości, do tego wartkiego nurtu - stąd autorska propozycja specustawy planistycznej.

(PROJEKT)

                                                                 Ustawa z dnia………………..

o szczególnych zasadach sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa szczególne zasady i warunki sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwanych dalej specplanami, a także organy właściwe w tych sprawach.

Art.2.W sprawach dotyczących sporządzania i uchwalania specplanów nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział I

Sporządzanie specplanu

Art.3.Organem właściwym w sprawie sporządzenia specplanu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Art.2. Projekt specplanu sporządza pracownik urzędu gminy, którego zakres obowiązków obejmuje problematykę planowania przestrzennego lub jest do tej problematyki zbliżony.

Art.3. W przypadkach uznanych za skomplikowane merytorycznie lub w inny sposób wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powierzyć sporządzenie specplanu urbaniście.

Art.4. O zakresie wymaganego opiniowania i uzgadniania decyduje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Art.5. W przypadku jeśli wójt (burmistrz, prezydent miasta) uzna zbędność tych czynności projekt specplanu uznaje się za uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany.

Rozdział II

Uchwalanie specplanu

Art.6. Organem właściwym w sprawie uchwalenia specplanu jest rada gminy, na terenie której specplan jest sporządzany.

Art.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach specplan może być uchwalony przez radę którejkolwiek z gmin sąsiednich.

Rozdział III

Kontrola uchwały

Art.8.Uchwała rady gminy w sprawie specplanu podlega kontroli wojewody w zakresie zgodności z prawem.

Art.9. W przypadku stwierdzenia nieważności przedłożonego do kontroli specplanu jego powtórnego sporządzenia i zatwierdzenia dokonuje wojewoda.

 Rozdział IV

Przepisy końcowe

Art.10. Na obszarze obowiązywania specplanu nie stosuje się przepisów ustawy prawo budowlane.


Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka