Tradycyjna Europa
Pisanie prawdy.
13 obserwujących
54 notki
141k odsłon
  817   0

Istota Kulturowego Marksizmu; część I

isis_supporters.jpg
Pewnego dnia Anglicy będą musieli zdecydować pomiędzy tolerancją i multi – „kulturowością” – a przetrwaniem własnej cywilizacji. Na zdjęciu parada przyjaciół ISIS w Londynie. Z drugiej jednak strony nie chcę być jednostronny. Jakim prawem Wielka Brytania napadła i zniszczyła 3 muzułmańskie kraje, które nigdy nie groziły Wielkiej Brytanii ani nie miały potencjału militarnego aby ją podbić? Gdyby nie inwazja amerykańska i brytyjska na pokojowe muzułmańskie kraje to dziś nie byłoby ISIS ani ogromnej imigracji. Problem ten został stworzony sztucznie przez Zachód aby znisczyć Bliski Wschód dla Izraela i aby zniszczyć Europę. Widocznie globaliści uznali, że rasy nie mieszają się wystarczająco szybko więc musieli znaleźć bardziej radykalną metodę. Wiem to dlatego że ta radykalna metoda była już umówiona przez byłego prezydenta Francji, żyda Nocolasa Sarkozy’ego przed kryzysem inwazyjnym.

Prześladowcy i prześladowani

Aby kul­tu­ro­wy mark­sizm mógł w sta­nie trwać po­trzeb­ne są więc dwie grupy ludzi:“prze­śla­dow­cy i prze­śla­do­wa­ni” a jeśli nie ma tego po­dzia­łu i przez to nie ma tego pro­ble­mu to mark­śi­ści za­dba­ją o to aby te pro­ble­my się po­ja­wi­ły, dla ich wła­snych celów po­li­tycz­nych. Z tego po­wo­du naj­bez­piecz­niej­sze kraje na świe­cie oraz z naj­mniej­szym po­zio­mem cha­osu oraz dez­orien­ta­cji kul­tu­ro­wej i oby­cza­jo­wej to spo­łe­czeń­stwa ho­mo­ge­nicz­ne. Spójrz­my na kraje takie jak: Pol­ska, Cze­chy, Ja­po­nia, Korea Po­łu­dnio­wa czy Ar­gen­ty­na. Chciał­bym aby na przy­kład Wiel­ka Bry­ta­nia także zo­sta­ła kra­jem ho­mo­ge­nicz­nym i myślę że aku­rat w przy­pad­ku tego kraju nie jest to już tylko kwe­stia bez­pie­czeń­stwa ale kwe­stia prze­trwa­nia na­ro­du bry­ty­skie­go.

(Na mar­gi­ne­sie, gdyby dziś w Wiel­kiej Bry­ta­nii do wła­dzy do­szła par­tia pa­trio­tycz­na i przez to an­ty-mar­ki­stow­ska, to uwa­żam że Bry­tyj­czy­kom po­trzeb­ne by­ło­by prz­yn­ajmniej jedno po­ko­le­nie choć naj­praw­do­po­dob­niej dwa po­ko­le­nia aby byli oni w sta­nie zre­ge­ne­ro­wać się po de­ka­dach ko­mu­ni­stycz­nej pro­pa­gan­dy sa­mo­znisz­cze­nia. W An­glii są mi­lio­ny ludzi wy­pra­ne przez mar­ki­stów ponad moż­li­wość na­pra­wy.)

Wra­ca­jąc do “prze­śla­dow­ców i prze­śla­do­wa­nych” to we­dług dok­try­ny kul­tu­ro­wych mark­si­stów w gro­nie prze­śla­dow­ców znaj­du­ją się: biali lu­dzie, chrze­ści­ja­nie i osoby he­te­ro­sek­su­al­ne choć kul­tu­ro­wi mark­si­ści na swo­ich naj­więk­szych wro­gów wy­bra­li bia­łych he­te­ro­sek­su­al­nych męż­czyzn a jeśli ci męz­czyź­ni są jesz­cze prak­ty­ku­ją­cy­mi chrze­ści­ja­na­mi to są znie­na­wi­dze­ni przez no­wo­cze­snych ko­mu­ni­stów ponad moż­li­wość eks­pre­sji. Po­wo­dem tego jest, że biali męż­czyź­ni zbu­do­wa­li swoje eu­ro­pej­skie kraje i oni bro­nią swo­ich bia­łych ro­dzin pod­czas gdy ko­bie­ty zo­sta­wa­ły w domu z dzieć­mi. Aby znisz­czyć kraj mar­ki­ści za wszel­ką cenę kwe­stio­nu­ją i nisz­czą ten na­tu­ral­ny po­rzą­dek czego naj­bar­dziej ade­kwat­nym przy­kła­dem jest fe­mi­nizm, także znaj­du­ją­cy się w ra­mach kul­tu­ro­we­go mark­si­zmu.

Ko­bie­ta jest na­tu­ral­nie żoną i matką, któ­rej głów­nym obo­wiąz­kiem jest opie­ko­wać się domem, mężem i jego dzieć­mi, pod opie­kuń­czy­mi skrzy­dła­mi pa­triar­cha­tu. Jed­nak gdy ko­bie­ta jest prze­ko­ny­wa­na, że męż­czy­zna nie jest mężem i ojcem ale kon­ku­ren­tem i wro­giem, wów­czas sypie się ro­dzi­na oraz całe spo­łe­czeń­stwo. Fe­mi­nizm jest bar­dzo groź­ną za­ra­zą, którą na­le­ży zrów­nać z zie­mią.

multiculturalism_before_after_1.jpg
Multi – „kulturowość” – przed i po. Kochajmy rdzennych Europejczyków; tak szybko odchodzą.

Aby znisz­czyć tak zwa­nych “prze­śla­dow­ców” kul­tu­ro­wi mark­si­ści mają na­stę­pu­ją­ce roz­wią­za­nia:

  • “Opresyjnym” białym ludziom wprowadzić multikulturowość i mieszanie się ras aby zostali mniejszością w swoich własnych miastach.
  • “Opresyjnym” białym chrześcijanom zbudować tyle meczetów ile jest to możliwe i sprowadzić tylu muzułmanów ile się da aby ci walczyli z “opresyjnym” chrześcijaństwem.
  • “Opresyjnym” białym osobom heteroseksualnym wprowadzić indoktrynację na temat genderyzmu oraz obowiązkowo kwestionować istnienie płci oraz rolę płci w celu degeneracji białego narodu.
  • “Opresyjnym” białym pracownikom wprowadzić apartheid (“pozytywna dyskryminacja”) aby zastąpić ich kolorowymi pracownikami dla samej idei zniszczenia białych rodzin.
  • “Opresyjnym” białym mężczyznom wprowadzić feminizm aby białe kobiety widziały w białych mężczyznach nie mężów i ojców ale cięmiężycieli i konkurentów.
  • “Opresyjnej” białej młodzieży wprowadzić promocję cofającej w rozwoju muzyki aby zamiast rozwijać się mogli się degenerować.
  • “Opresyjnym” białym parom wprowadzić aborcję aby “prześladowane” mniejszości etniczne i kulturowe zastąpiły ich miejsce.
  • “Opresyjnych” białych ludzi którzy chcą walczyć o swoją tożsamość narodową i swoją kulturę należy obarczyć “białą winą” i nazwać rasistami.
  • „Opresyjni” biali ludzie muszą być pokazywani w mediach tylko jako włamywacze, złodzieje i złoczyńcy o ciemnych sercach, podczas gdy „ciemiężeni” Murzyni muszą być pokazywani tylko w doskonały sposób, który pozwoliłby im zdobyć szacunek i kredyt współczucia. Wyjątkiem są tylko białe kobiety, które są opłacane aby wyglądały na szczęśliwe w mieszanych związkach.
  • “Opresyjnym” białym ludziom dać wrażenie demokracji poprzez stworzenie wielu markistowskich partii politycznych, między którymi nie ma żadnych różnic.

Z po­wyż­szych po­wo­dów eu­ro­pej­skie mia­sta sa mia­sta­mi afry­kań­ski­mi i azja­tyc­ki­mi na­to­miast hi­po­kry­zja i po­dwój­ne stan­dar­dy kul­tu­ro­we­go mark­si­zmu nie znają końca. Jeśli biała ko­bie­ta czuje się nie­kom­for­to­wo w mie­ście zdo­mi­no­wa­nym przez mu­zuł­ma­nów, to zna­czy że jest “is­la­mo­fob­ką” i “ra­sist­ką” na­to­miast mu­zuł­ma­nie w tym samym mie­ście nie są ra­si­sta­mi i chrze­ści­ja­no­fo­ba­mi dla­te­go że oni “re­pre­zen­tu­ją mul­ti­kul­tu­ro­wość”. Z jed­nej stro­ny biali lu­dzie wy­cho­dzą­cy z ko­ścio­ła byli ob­rzu­ca­ni ka­mie­nia­mi przez mu­zuł­ma­nów we Fran­cji, dla­te­go pod­wyż­szo­no im za­sił­ki aby już nie rzu­ca­li. Z dru­giej jed­nak stro­ny biali lu­dzie po­ko­jo­wo pro­te­stu­ją­cy prze­ciw­ko mu­zuł­mań­skim zbrod­niom, jak na przy­kłąd w An­glii, zo­sta­ją okrzyk­nię­ci “is­la­mo­fo­ba­mi” i tra­fia­ją do wię­zień z mu­zuł­ma­na­mi za “mowę nie­na­wi­ści” gdzie są za­bi­ja­ni po cichu przez mu­zuł­ma­nów. Mu­rzy­ni han­dlu­ja nar­ko­ty­ka­mi na an­giel­skich uli­cach co jest kom­plet­nie igno­ro­wa­ne przez po­li­cję lecz z dru­giej stro­ny An­glik ja­dą­cy ro­we­rem po chod­ni­ku jest su­ro­wo ka­ra­ny. W An­glii była nawet spra­wa gdy młoda An­giel­ka we­zwa­ła po­li­cję gdyż była zbio­ro­wo zgwał­co­na przez mu­zuł­ma­nów. Po­li­cja przy­je­cha­ła, mu­zuł­ma­nie się przy­zna­li gdyż są tak pewni sie­bie że już nawet nie sta­ra­ją się kła­mać, po czym po­li­cja w dro­dze mar­ki­stow­skiej spra­wie­dli­wo­ści “prze­śla­dow­ców” i “prze­śla­do­wa­nych” zo­sta­wi­ła mu­zuł­ma­nów w spo­ko­ju i aresz­to­wa­ła zgwał­co­ną dziew­czy­nę za pi­jań­stwo. Przy­kła­dów tego typu jest mnó­stwo i tak długo jak eu­ro­pej­skie na­ro­dy będą się oszu­ki­wać że nie ma pro­ble­mu, bę­dzie wię­cej ofiar oraz przede wszyst­kim wię­cej prze­śla­do­wań bia­łych ludzi.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale