Regulamin Platformy Hostingowej Salon24.pl

Salon24.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (00-335), ul. Emiliana Konopczyńskiego 5/7 lok. 11, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS 0000392732; z kapitałem zakładowym 518 000 PLN (pięćset osiemnaście tysięcy złotych); NIP 7010254148 udostępnia platformę hostingową  pod nazwą Salon24.pl (dalej „Platforma Hostingowa”) w celu umożliwienia użytkownikom sieci Internet korzystanie z niej, w szczególności poprzez zakładanie i prowadzenie blogów Użytkowników, a także umieszczania komentarzy, na warunkach określonych w tym Regulaminie.

Salon24.pl S.A. świadczy usługi drogą elektroniczną, a jej działalność i odpowiedzialność w tym zakresie jest regulowana w szczególności przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

       I. Definicje

 1. Salon24.pl – Platforma Hostingowa oferująca prowadzenie Blogów w domenie Salon24.pl lub każdej innej domenie, którą zarządza Salon24.pl S.A.
 2. Blog – część Platformy Hostingowej przyporządkowanej konkretnemu Użytkownikowi, na której zebrane są wszystkie Notki tego Użytkownika.
 3. Notka – pojedynczy utwór Użytkownika opublikowany w jego Blogu.
 4. Komentarz – wpis pod Notką dokonany przez Użytkownika.
 5. Użytkownik – zarejestrowana osoba korzystająca z usług Platformy Hostingowej.
 6. Konto Użytkownika – konto umożliwiające prowadzenie Bloga i wpisywanie Komentarzy.
 7. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający zarejestrowanie Konta Użytkownika w Salon24.pl.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin obowiązujący w Salon24.pl, dostępny pod adresem: www.salon24.pl/info/regulamin;
 9. Poczta Wewnętrzna – elektroniczny, wewnętrzny system komunikacji między Użytkownikami.
 10. Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający kontakt z administracją Salon24.pl, dostępny pod adresem http://www.salon24.pl/kontakt/.

    II. Rejestracja konta/ dane osobowe

 1. Prowadzenie Bloga lub wpisywanie Komentarzy w Salon24.pl jest możliwe wyłącznie po założeniu Konta Użytkownika.
 2. Podczas rejestracji konta należy podać dane niezbędne do stworzenia Konta Użytkownika, zgodnie z wymogami zawartymi w Formularzu rejestracyjnym, tj.: adres e-mail, numer IP, nick, login, zdjęcie profilowe (jeśli udostępniono). W przypadku założenia Konta Użytkownika przez Facebook – również nazwa konta na Facebooku i adres e-mail podany przy rejestracji.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w wyłącznie w celu świadczenia usług Platformy Hostingowej. W przypadku rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych w innych celach Użytkownik zostanie poproszony o udzielenie odrębnej zgody.
 4. Administratorem danych osobowych jest Salon24.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (00-335), ul. Emiliana Konopczyńskiego 5/7 lok. 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS 0000392732; z kapitałem zakładowym 518 000 PLN (pięćset osiemnaście tysięcy złotych); NIP 7010254148.
 5. Osoby, które w Formularzu rejestracyjnym podały swoje dane osobowe, są świadome, że ich dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług Platformy Hostingowej na ich rzecz przez Administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, ze zmianami). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Osoba zakładająca Konto Użytkownika oraz Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym, informacji marketingowo-reklamowych Salon24.pl S.A. lub podmiotów z nią współpracujących.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skierować swoje żądanie do administratora danych osobowych poprzez Formularz kontaktowy lub pocztą na adres siedziby Salon24.pl S.A.
 8. Salon24.pl będzie przetwarzał dane osobowe podane podczas rejestracji zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,  przepisami wykonawczymi do niej oraz innymi aktami prawa polskiego i wspólnotowego dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

 III. Rezygnacja z usług Platformy Hostingowej Salon24.pl

 1. Użytkownik ma prawo zaprzestania korzystania z usług Platformy Hostingowej Salon24.pl w każdym czasie. W tym celu Użytkownik może wysłać przez Formularz kontaktowy oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania z usług Platformy Hostingowej, co będzie oznaczało wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia o rezygnacji Salon24.pl ma prawo zlikwidować Konto Użytkownika, co oznacza usunięcie wszystkich Notek i Komentarzy (z wyjątkiem Komentarzy opublikowanych za pośrednictwem Facebook’a). Nastąpi to w ciągu 7 dni. Oświadczenia można również składać na piśmie wysłanym listem poleconym na adres siedziby Salon24.pl S.A.
 2. Użytkownik ma prawo skorzystać z usługi polegającej na zebraniu wszystkich zgodnych z regulaminem Notek Użytkownika w jeden plik o formacie bazodanowym i przekazaniu ich Użytkownikowi. Powyższa usługa jest odpłatna. Salon24.pl S.A. zobowiązuje się zrealizować usługę w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia pieniędzy na konto bankowe Salon24.pl S.A. wskazane w potwierdzeniu wykonania usługi (koszt usługi 100 PLN + 23% VAT), po uprzednim zgłoszeniu przez Użytkownika chęci skorzystania z usługi przez Formularz kontaktowy.

 IV. Przestrzeganie prawa i Regulaminu Salon24.pl

 1. Użytkownik oświadcza, że zakładając konto zapoznał się z Regulaminem działania Platformy Hostingowej Salon24.pl, zaakceptował go i będzie przestrzegał.
 2. Użytkownik oświadcza, że wie, iż ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone na swoim Blogu lub/i w Komentarzach.
 3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać na Platformie Hostingowej wyłącznie treści, do których ma tytuł prawny (w szczególności majątkowe prawa autorskie obejmujące prawo do publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet), treści te są wolne od wad prawnych, a publikacja i rozpowszechnianie tych treści nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie lub rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. wymaga respektowania osobistych praw autorskich twórców i może go narazić na odpowiedzialność cywilną statuowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, ze zmianami).
 5. Salon24.pl S.A. ma prawo usunąć treść Bloga, Komentarza, a także zablokować (czasowo lub definitywnie) lub usunąć Konto Użytkownika we wszystkich przypadkach przewidzianych obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 6. Salon24.pl S.A. ma prawo nałożyć na Konto Użytkownika lub pojedynczą Notkę filtr. Filtr utrudnia dostęp do blogów i pojedynczych notek ukrytych przez Salon24.pl S.A. z powodu naruszenia zasad publikowania opisanych w niniejszym Regulaminie i Netykiecie Salon24.pl. Treści na blogu lub pojedyncza Notka objęte filtrem są niewidoczne dla Użytkowników serwisu. Zarejestrowani Użytkownicy serwisu mogą wyłączyć filtr podczas bieżącej sesji. O zdjęciu filtra z Konta Użytkownika lub pojedynczej Notki decyduje Salon24.pl S.A. 

    V. Reklamy i licencje

 1.  Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Salon24.pl swoich Blogów do celów komercyjnych, w szczególności poprzez dołączanie do nich reklam na stronach Salon24.pl.
 2. Użytkownik, zakładając Konto Użytkownika, może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowych od Salon24.pl S.A. dotyczących działania Platformy Hostingowej. Zgoda jest dobrowolna.
 3. Powierzchnia reklamowa w serwisie Salon24.pl jest wyłączną własnością administratora Platformy Hostingowej. Użytkownik nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Salon24.pl S.A. umieszczać reklam w serwisie Salon24.pl. Salon24.pl S.A. nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody.
 4. Użytkownik nie może bez porozumienia i uzyskania uprzedniej zgody z Salon24.pl S.A. założyć bloga o charakterze komercyjnym, reklamującego produkty, usługi lub inne serwisy internetowe. Zgoda Salon24.pl S.A. musi być uzyskana za pośrednictwem poczty mailowej (adres e-mail: biuro.reklamy@salon24.pl) oraz na podstawie podpisanego przez obie strony (Użytkownika i Salon24.pl S.A.) zlecenia reklamowego.
 5. Nieuzgodnione reklamy będą usuwane. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu upoważnia Salon24.pl S.A. do wykorzystania Bloga swojego autorstwa we fragmentach w mediach w celu promocji Salon24.pl. Upoważnienie zostaje udzielone bezterminowo. Upoważnienie zostaje udzielone na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem polach eksploatacji, w tym w szczególności:

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),

b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),

c. wprowadzanie do obrotu,

d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,

f. publiczne wykonanie,

g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

h. wystawianie,

i. wyświetlanie.

  VI.  Udostępnianie

 1. Salon24.pl S.A. ma prawo niezwłocznie skasować lub zablokować (całkowicie lub czasowo) Komentarze lub/i Notki lub zablokować Użytkownikowi możliwość publikowania, jeśli publikacje te skutkują:

a. Łamaniem zasad Netykiety lub zachowaniem niezgodnym z zasadami współżycia społecznego oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

b. Działaniem na szkodę Salon24.pl lub Salon24.pl S.A., w szczególności poprzez narażanie na szwank dobrego imienia Salon24.pl lub członków jego organów oraz pracowników i współpracowników.

2. Salon24.pl S.A. może usunąć Konto Użytkownika w sposób trwały w następujących przypadkach:

a. gdy adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym uniemożliwia kontakt z Użytkownikiem;

b. rażącego naruszenia istotnych postanowień Regulaminu (§ IV Regulaminu);

c. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami w sposób regularny;

d. braku aktywności przez okres 24 miesięcy od rejestracji;

e. wykorzystywania przez Użytkownika Platformy Hostingowej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, po uprzednim wezwaniu do zaniechania takich działań.

VII. Odpowiedzialność Salon24.pl S.A.

 1. Salon24.pl S.A. nie jest obowiązana do sprawdzania danych zamieszczanych przez Użytkowników na Platformie Hostingowej, a następnie przechowywanych i udostępnianych w ramach Platformy Hostingowej.
 2. Salon24.pl S.A.  nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji i treści udostępnianych na Platformie Hostingowej przez jej Użytkowników oraz osoby trzecie.
 3. Platforma Blogowa nie jest prasą w rozumieniu ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. nr 5, poz. 24, ze zmianami)  (dalej „Prawo prasowe”). Salon24.pl S.A. i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne działania lub zaniechania Użytkowników Platformy Hostingowej związane z naruszeniem Prawa prasowego. Salon 24.pl S.A. nie jest wydawcą, redaktorem  naczelnym, redaktorem odpowiedzialnym ani żadnym podmiotem uczestniczącym w wydawaniu prasy w rozumieniu Prawa prasowego.
 4. W przypadku uzyskania przez Salon24.pl S.A. informacji o korzystaniu przez Użytkownika z usług Platformy Hostingowej w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Salon24.pl S.A. ma prawo udostępnić posiadane dane osobowe Użytkownika właściwym organom władzy publicznej oraz organów ścigania na ich żądanie zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 5. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności, Salon24.pl S.A.  ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie usług na rzecz Użytkownika. W związku z powyższym działaniem Salon24.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub zaprzestania świadczenia usług.
 6. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności, Salon24.pl S.A.  ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie usług. W związku z powyższym działaniem Salon24.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub zaprzestania świadczenia usług.

VIII. Podstawowe wymagania techniczne do korzystania z Usług

 1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług są następujące: a. połączenie z siecią Internet, b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
 2. Salon24.pl S.A. nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowisa komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy Hostingowej.
 3. Salon24.pl S.A. informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania (programu antywirusowe itp.).
 4. Salon24.pl S.A. może korzystać z narzędzi deweloperskich zewnętrznych podmiotów, służących np. do komentowania. W takim przypadku Użytkownik otrzyma instrukcję korzystania z tych narzędzi.

  IX. Postanowienia końcowe

 1. Salon24.pl S.A. ma prawo do dokonywania przerw w działaniu Platformy Hostingowej. O zaistnieniu przerw Użytkownicy będą informowani ogłoszeniem w serwisie.
 2. Salon24.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu informatycznego lub innymi zdarzeniami, którym nie była w stanie zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Salon24.pl. Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej. W tym celu musi wysłać reklamację przez Formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres Salon24.pl S.A., ul. Emiliana Konopczyńskiego 5/7 lok. 11, 00-335 Warszawa, w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji (tytuł "Reklamacja"). Salon24.pl S.A. ma 14 dni na odpowiedź, która zostanie przesłana mailem na adres Użytkownika podany w Formularzu rejestracyjnym.
 4. Zgłoszenie ewentualnych naruszeń prawa powinno zawierać uzasadnienie umożliwiające dokonanie oceny zasadności zgłoszenia. Zgłoszenie może zostać zgłoszone przez: link „Zgłoś nadużycie” znajdujący się pod każdą Notką i/ lub Komentarzem, przez Formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres Salon24.pl S.A., ul. Emiliana Konopczyńskiego 5/7 lok. 11, 00-335 Warszawa.
 5. Informacje istotne dla Użytkowników Platformy Hostingowej będą publikowane na Blogu „Administracja Salon24.pl” (http://admini.salon24.pl) oraz na stronie Pomoc pod adresem http://www.salon24.pl/info/pomoc.
 6. Salon24.pl S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym osoby korzystające z serwisu zostaną poinformowane na odpowiedniej stronie w domenie Salon24.pl. Zmiana Regulaminu nastąpi z ważnych powodów, takich  jak zmiana przepisów prawa, zmiany organizacyjne i techniczne Platformy Hostingowej, zmiany organizacyjno-prawne dotyczące Salon24.pl S.A.
 7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na odpowiedniej stronie serwisu internetowego będącego częścią Platformy Hostingowej. Użytkownik dokonując pierwszego logowania po wejściu w życie Regulaminu poproszony zostanie o akceptację nowej treści Regulaminu – nowych warunków świadczenia usług drogą elektroniczną przez Salon 24.pl S.A. Akceptacja jest dobrowolna, przy czym jej brak skutkuje niemożliwością świadczenia usług na rzecz Użytkownika i oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika. 

 

Data publikacji: 1 lutego 2017 r.