Regulamin portalu Salon24

Web Content Media sp. z o. o. (dawniej: Web Content Hub sp. z o. o. sp. k.)  z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7/24, 00-019 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000901034, NIP 7010254148, prowadzi portal pod nazwą Salon24 (dalej „Portal”). Użytkownicy sieci Internet mogą korzystać z Portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Regulamin platformy Salon24.pl


[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE] 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Operatora, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował świadczenie Usług w ramach Platformy. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Operator informuje, że prowadzi działalność hostingową, w związku z czym w ramach Usług udostępnia zasoby swoich systemów teleinformatycznych w celu umożliwienia Użytkownikom z Usług, jak również administruje Platformą. Ponadto Operator nie świadczy żadnych usług związanych z publikowaniem, analizą, weryfikacją czy zatwierdzaniem Treści Użytkownika w imieniu własnym, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek umów pomiędzy Użytkownikiem a Użytkownikami. 

3. Platforma stanowi prasę w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1914, z późn. zm.), w związku z czym stosują się do niej przepisy regulujące działalność prasową.


§ 2.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

1) Aktualizacja – przez Aktualizację” należy rozumieć aktualizację, którą zobowiązał się dostarczyć Operator i która jest niezbędna do zachowania zgodności Usług Cyfrowych z Umową;

2) awaria — przez „awarię” należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Platformy, zawieszanie się Platformy całkowicie uniemożliwiające korzystanie z Platformy lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Platformy;

3) Blog — przez „Bloga” należy rozumieć część Platformy, która jest wykorzystywana przez Zarejestrowanego Użytkownika do publikowania Wpisów pod własnym oznaczeniem (np. w postaci imienia i nazwiska);

4) blokada Konta Użytkownika — przez „blokadę Konta Użytkownika” należy rozumieć działania, które polegają na uniemożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Platformy w przypadkach wskazanych w Regulaminie;

5) błąd — przez „błąd” należy rozumieć nieprawidłowe funkcjonowanie Platformy, które nie uniemożliwia całkowitego korzystania z Platformy, jednak istotnie utrudnia korzystanie z Platformy i znacząco obniża komfort korzystania z Platformy;

6) czas obsługi zdarzenia — przez „czas obsługi zdarzenia” należy rozumieć czas od momentu powiadomienia Operatora lub powzięcia przez Operatora informacji o zdarzeniu do czasu likwidacji przyczyny zdarzenia;

7) czas reakcji — przez „czas reakcji” należy rozumieć czas liczony od momentu wykrycia przez Operatora zdarzenia do momentu podjęcia przez Operatora działań, które będą zmierzać do likwidacji przyczyny zdarzenia;

8) czas naprawy — przez „czas naprawy” należy rozumieć czas liczony od momentu przystąpienia przez Operatora do usuwania przyczyny zdarzenia do momentu skutecznego usunięcia przyczyny zdarzenia; 

9) czas obejścia — przez „czas obejścia” należy rozumieć czas liczony od momentu powiadomienia Operatora lub powzięcia przez Operatora informacji o zdarzeniu do momentu zastosowania obejścia, czyli prowizorycznego przywrócenia funkcjonalności Platformy bez usunięcia przyczyny zdarzenia;

10) dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

11) Formularz Rejestracyjny — przez „Formularz Rejestracyjny” należy rozumieć elektroniczny formularz na Platformie, który służy do rejestracji Użytkownika na Platformie oraz założenia Konta Użytkownika w celu korzystania z Platformy jako Zarejestrowany Użytkownik; 

12) Funkcje Społecznościowe — przez „Funkcje Społecznościowe” należy rozumieć funkcjonalności Platformy o charakterze społecznościowym, które umożliwiają interakcje pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami, w szczególności Pocztę Wewnętrzną;

13) funkcjonalność — przez „funkcjonalność” należy rozumieć pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Platformy; 

14) godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 09:00 do 16:00 w dni robocze;

15) hasło — przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Platformy;

16) Katalog Blogów — przez „Katalog Blogów” należy rozumieć zbiór Blogów podzielonych tematycznie, który umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z Blogami dostępnymi na Platformie;

17) Komentarz — przez „Komentarz” należy rozumieć wypowiedź Zarejestrowanego Użytkownika zamieszczoną pod danym Wpisem;

18) Konsument — przez „Konsumenta” należy rozumieć osobę fizyczną zawierającą z Operatorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

19) Konto Użytkownika — przez „Konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Użytkownika na Platformie;

20) login — przez „login” należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Platformy. W przypadku systemów teleinformatycznych Operatora jest to login podany przez Użytkownika;

21) naprawa — przez „naprawę” należy rozumieć działania Operatora polegające na usunięciu przyczyny zdarzenia, które mają za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy;

22) obsługa zdarzenia — przez „obsługę zdarzenia” należy rozumieć całościowe, kompleksowe i spójne działania, jakie są podejmowane przez Operatora na potrzeby usunięcia przyczyny zdarzenia, zgodnie z przyjętym wewnętrznym schematem postępowania;

23) Odbiorca — przez „Odbiorcę” należy rozumieć osobę, która może być potencjalnym odbiorcą Treści Użytkownika zamieszczanych przez Zarejestrowanego Użytkownika na Platformie, w szczególności Wpisów, a jednocześnie nie jest Zarejestrowanym Użytkownikiem;

24) Operator — przez „Operatora” należy rozumieć Web Content Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 7/24, 00-019 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000901034, kapitał zakładowy: 5.000 zł, posługującą się numerem NIP: 7010254148;

25) Partner — przez „Partnera” należy rozumieć przedsiębiorcę, który współpracuje z Operatorem, i we własnym zakresie może świadczyć własne usługi lub dostarczać towary na rzecz Użytkowników, oferować usługi Operatora w ramach swojej działalności (np. prowadzonego serwisu internetowego lub sklepu) lub korzystać z usług Operatora we własnej działalności, np. usług reklamowych lub promocyjnych;

26) Platforma — przez „Platformę” należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą „Salon24.pl” należący do Operatora, który jest dostępny za pomocą strony internetowej https://salon24.pl i w ramach którego Operator udostępnia zasoby teleinformatyczne Użytkownikom, w tym świadcząc Usługi Cyfrowe jako hostingodawca; 

27) Poczta Wewnętrzna — przez „Pocztę Wewnętrzną” należy rozumieć funkcjonalności Platformy, które umożliwiają elektroniczną komunikację pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami w ramach Funkcji Społecznościowych;

28) Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;

29) reakcja — przez „reakcję” należy rozumieć wszelkie pojedyncze działania Operatora, które będą zmierzać do prawidłowej obsługi zdarzenia;

30) Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;

31) Strony — przez „Strony” należy rozumieć Operatora lub Użytkownika;

32) Treści Cyfrowe — przez „Treści Cyfrowe” należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, jakie mogą być zamieszczane na Platformie, w szczególności Treści Użytkownika lub Treści Operatora;

33) Treści Operatora — przez „Treści Operator” należy rozumieć wszelkie dane wytwarzane lub dostarczane przez Operatora w ramach Platformy;

34) Treści Użytkownika — przez „Treści Użytkownika” należy rozumieć wszelkie dane wytwarzane lub dostarczane przez Zarejestrowanego Użytkownika w ramach korzystania z Platformy, w szczególności na potrzeby prowadzenia Bloga, zamieszczania Wpisów lub Komentarzy lub podczas korzystania z Funkcji Społecznościowych;

35) Usługi — przez „Usługi” należy rozumieć Usługi Cyfrowe lub Usługi Elektroniczne;

36) Usługi Cyfrowe – przez „Usługi Cyfrowe” należy rozumieć usługi pozwalające Użytkownikowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników Platformy;

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

37) Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 po. 344, z późn. zm.), które są świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika na pośrednictwem Platformy;

38) Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika;

39) Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z Platformy oraz dostępnych Usług Cyfrowych, jak Zarejestrowany Użytkownik lub Odbiorca;

40) usterka — przez „usterkę” należy rozumieć każde nieprawidłowe działanie Platformy, które nie jest ani awarią, ani błędem;

41) Wpis — przez „Wpis” należy rozumieć jakąkolwiek Treść Użytkownika, która jest tworzona i publikowana w ramach Bloga przez Zarejestrowanego Użytkownika prowadzącego Bloga;

42) wsparcie techniczne — przez „wsparcie techniczne” należy rozumieć pomoc, która jest udzielana Użytkownikom przez Operatora w zakresie korzystania z Platformy, obejmująca zdalne wsparcie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz niezbędne instrukcje i porady w przedmiocie obsługi technicznej i informatycznej; 

43) Zarejestrowany Użytkownik — przez „Zarejestrowanego Użytkownika” należy rozumieć Użytkownika, który posiada aktywne Konto Użytkownika na Platformie;

44) zdarzenie — przez „zdarzenie” należy rozumieć awarię lub błąd w ramach Platformy;

45) zewnętrzny dostawca — przez „zewnętrznego dostawcę” należy rozumieć każdą osobę trzecią, niebędącą Operatorem, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane na Platformie oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Platformy.


[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY ]


§ 3. 

Przedmiot Umowy 

1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia oznaczonych Usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 

2. Korzystanie z Platformy przez Użytkowników co do zasady jest nieodpłatne — Operator nie pobiera wynagrodzenia za świadczone Usługi za wyjątkiem usług i treści określonych jako płatne. Operator informuje, iż odpłatne mogą być natomiast wszelkie usługi świadczone na rzecz osób trzecich, w szczególności Partnerów, z którymi Operator może nawiązać współpracę reklamową lub marketingową na podstawie umowy odrębnej.


§ 4.

Zawarcie Umowy 

1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Operatora na temat zasad świadczenia Usług, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Operator ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań. 

2. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków. 

3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2. 

4. Jakiekolwiek informacje dotyczące świadczenia Usług, które są zawarte na stronach internetowych Operatora lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.

5. Na potrzeby zawarcia Umowy za pośrednictwem Platformy konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika — poprzez odpowiednie oświadczenie składane za pomocą check-boksa (np. na potrzeby utworzenie Konta Użytkownika) lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z oznaczonych Usług Elektronicznych w ramach Platformy (np. poprzez lekturę Blogów). 

6. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania czynności wymienionych w ust. 5. 

7. W zależności od rodzaju wybranych Usług pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:

a) W przypadku Usług Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług cyfrowych;

b) w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.

8. W celu uniknięcia wątpliwości Operator wskazuje, że:

a) Umowy, które dotyczą Usług Cyfrowych, są umowami o świadczenie usług cyfrowych, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

b) do Umów, które nie dotyczą Usług Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


[ROZDZIAŁ III: KORZYSTANIE Z PLATFORMY]


§ 5. 

Charakter, przeznaczenie i rozwój Platformy 

1. Platforma jest platformą hostingową, gdzie Zarejestrowani Użytkownicy mogą zamieszczać Treści Użytkownika, w tym prowadzić własne Blogi oraz dodawać Komentarze pod Wpisami innych Zarejestrowanych Użytkowników, oraz korzystać z dostępnych Funkcji Społecznościowych, natomiast Odbiorcy mogą zapoznawać się z Treściami Użytkowników publikowanymi na Platformie. 

2. Korzystanie z Platformy umożliwia Użytkownikom między innymi:

a) zapoznanie się z Usługami, które świadczy Operator;

b) zawarcie Umowy;

c) założenie i utrzymywanie Konta Użytkownika, 

d) prowadzenie Bloga i zamieszczanie Treści Użytkownika przez Zarejestrowanego Użytkownika;

e) korzystanie z Funkcji Społecznościowych, w tym poprzez komunikację z innymi Zarejestrowanymi Użytkownikami za pośrednictwem Poczty Wewnętrznej;

f) blokowanie innych Zarejestrowanych Użytkowników;

g) otrzymywanie zautomatyzowanych przypomnień i powiadomień;

h) zarządzanie swoim profilem, w tym poprzez publikację zdjęcia, wprowadzenie opisu, podanie linków do zewnętrznych profili społecznościowych i strony internetowej;

i) korzystanie z innych funkcjonalności dostępnych na Platformie.

3. Platforma w żaden sposób nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.

4. Operator dostarcza Platformę w modelu „as is”, co Użytkownik akceptuje. Operator nie daje gwarancji, że Platforma będzie w pełni odpowiadała wszystkim subiektywnym potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Platformy będzie możliwe zrealizowane wszystkich celów, o których mowa w ust. 1, oczekiwanych przez Użytkowników. Operator jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć Platformę i świadczyć Usługi zgodne z Regulaminem oraz zamieszczonymi informacjami na temat Usług. 

5. Z uwagi na to, że Platforma stanowi system teleinformatyczny Operatora, Operator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Platformy oraz zapewnienie świadczenia Usług na jak najwyższym poziomie.

6. W ramach rozwoju Platformy, zgodnie z ust. 5, Operator może w szczególności:

a) dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Platformy, w szczególności Funkcje Społecznościowe;

b) wprowadzić Platformę na inny rodzaj urządzeń;

c) wprowadzić do obrotu aplikację mobilną umożliwiającą dostęp do Platformy.

7. Jeżeli działania Operatora, o których mowa w ust. 6, nie wpływają w sposób istotny na prawa i obowiązki Użytkowników, działania te nie wymagają zmiany Regulaminu. 

8. W przypadku, gdy Operator podejmie decyzję o udostępnieniu Użytkownikom aplikacji mobilnej, zasady korzystania z aplikacji zostaną określone w odrębnym regulaminie aplikacji mobilnej. 


§ 6. 

Wymagania techniczne dotyczące Platformy 

1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Platformy, o których mowa w ust. 2.

2. Do korzystania z Platformy wymagane jest co najmniej:

a) korzystanie z przeglądarki obsługującej standard HTML5,

b) włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,

c) włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”).

3. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. 

4. Jeżeli na potrzeby korzystania z Platformy (lub jej poszczególnych funkcjonalności) konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika innych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2-3, Operator poinformuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z danej Usługi, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Platformy. 


[ROZDZIAŁ IV: ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PLATFORMY]


§ 7.

Podstawowe zasady korzystania z Platformy 

1. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym. 

2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Platformy oraz świadczenia Usług przez Operatora, w związku z czym stwierdzenie przez Operatora, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług, w tym blokadą Konta Użytkownika. 

3. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Operatora. Operator po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady Konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Platformy będzie możliwy po zmianie hasła przez Użytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Operatora w ramach wewnętrznych procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora. 

4. Użytkownik, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Użytkownika, nie może korzystać z Platformy, a także dostępnych Usług:

a) w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników;

b) w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;

c) w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

d) w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Operatora.

5. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Użytkowników.


§ 8. 

Bezpieczeństwo i zagrożenia 

1. Operator świadczy Usługi z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług. 

2. Pomimo podejmowania przez Operatora środków, o których mowa w ust. 1, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet. 

3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hakerskich.

4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.


[ROZDZIAŁ V: KONTO UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO BLOKADA LUB USUNIĘCIE]


§ 9. 

Konto Użytkownika na Platformie 

1. W ramach korzystania z Platformy Użytkownik może między innymi założyć Konto Użytkownika, które pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych na Platformie w roli Zarejestrowanego Użytkownika. Odbiorcy, którzy nie założyli Konta Użytkownika, otrzymują dostęp do ograniczonych funkcjonalności Platformy. 

2. W celu założenia konta Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany:

a) spełnić wymagania techniczne przewidziane w § 6 ust. 2;

b) wypełnić Formularz Rejestracyjny zgodnie z poleceniami zawartymi w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe, rzetelne i kompletne dane osobowe, ponadto jest zobowiązany zapewnić, aby podane przez niego informacje nie naruszały obowiązującego prawa, a w szczególności praw osób trzecich (np. w postaci ochrony imienia i nazwiska lub nicku);

c) zatwierdzić i wysłać Formularz Rejestracyjny. 

3. Po wysłaniu Formularza Rejestracyjnego zgodnie z ust. 2 Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przesłania Formularza Rejestracyjnego na podany adres e-mail, wraz z linkiem weryfikacyjnym, który Użytkownik powinien kliknąć w celu aktywacji Konta Użytkownika. 

4. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Operator tworzy Konto Użytkownika oraz umożliwia korzystanie z Platformy w roli Zarejestrowanego Użytkownika. 

5. Korzystanie z Platformy jest możliwe także za pomocą konta należącego do Użytkownika w ramach innych systemów teleinformatycznych (np. Facebook, Google). W takim przypadku, w celu uzyskania dostępu do Platformy w pełnym zakresie, Użytkownik powinien zalogować się na swoje konto oraz wyrazić zezwolenia dotyczące uzyskania dostępu z użyciem zewnętrznego konta.

6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika. W wyjątkowych przypadkach Operator może zezwolić Użytkownikowi na posiadanie dwóch Kont Użytkownika, na podstawie wniosku złożonego przez Użytkownika.

7. Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla osób powyżej 16. roku życia, co oznacza, że zabronione jest zakładanie Konta Użytkownika przez osobę mającą poniżej 16 lat. W przypadku założenia Konta Użytkownika przez osobę mającą mniej niż 16 lat za wszystkie szkody związane z korzystaniem z Platformy przez takiego Użytkownika odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inni przedstawiciele ustawowi.

8. Operatorowi w każdej chwili przysługuje prawo weryfikacji, czy Użytkownik ukończył 16. rok życia. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przedstawić Operatorowi, na wyraźne żądanie operatora, dowód ukończenia 16 lat. 

9. Operator może odmówić zatwierdzenia Formularza Rejestracyjnego i aktywowania Konta Użytkownika w przypadku:

a) powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych, w szczególności, gdy wskazane dane mogą naruszać obowiązujące prawo, w tym prawa osób trzecich;

b) stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik ma poniżej 16 lat;

c) ponownej rejestracji tego samego Użytkownika po usunięciu jego Konta Użytkownika przez Operatora za naruszenie Regulaminu — jeżeli usunięcie Konta Użytkownika nastąpiło w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed dniem ponownej rejestracji.


§ 10. 

Blokada Konta Użytkownika lub usunięcie Konta Użytkownika

1. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik korzysta z Platformy niezgodnie z Regulaminem, Operator może:

a) dokonać blokady Konta Użytkownika, na czas określony lub nieokreślony;

b) trwale usunąć Konto Użytkownika;

w zależności od okoliczności danej sprawy.

2. Blokada Konta Użytkownika może nastąpić w sytuacji, gdy:

a) Zarejestrowany Użytkownik naruszył postanowienia § 10;

b) istnieje podejrzenie, że Zarejestrowany Użytkownik nie ukończył 16 lat i jednocześnie nie dostarczył dowodu ukończenia 16 lat;

c) odnosi się do innych Użytkowników w sposób obraźliwy, wulgarny lub w inny sposób niezgodny z dobrymi obyczajami;

d) korzysta z funkcjonalności Platformy niezgodnie z Regulaminem;

e) podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;

f) zamieszcza Treści Użytkownika niezgodne z Regulaminem.

3. Operator jest uprawniony do trwałego usunięcia Konta Użytkownika w przypadku:

a) braku aktywacji Konta Użytkownika przez okres 365 dni (słownie: trzystu sześćdziesięciu pięciu) dni od dnia wysłania Formularza Rejestracyjnego;

b) braku aktywności Zarejestrowanego Użytkownika (brak logowania na Konto Użytkownika) przez okres co najmniej 12 miesięcy (słownie: dwunastu) miesięcy;

c) blokady Konta Użytkownika trwającej dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni;

d) zamieszczenia Treści Użytkownika rażąco naruszających Regulamin (np. Treści Użytkownika o charakterze pornograficznym, propagandowym na rzecz reżimu powszechnie uznawanego jako szkodliwy społecznie lub , niezgodnych ze stanem nauki, wywołujących szkodliwe skutki społeczne i polityczne itp.);

4. Zastosowanie blokady Konta Użytkownika lub trwałe usunięcie Konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu jest możliwe po umożliwieniu Zarejestrowanemu Użytkownikowi złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia, przy czym udzielenie wyjaśnień przez Zarejestrowanego Użytkownika powinno nastąpić nie później niż w terminie __14__ dni (słownie: czternaście dni) dni od dnia otrzymania wezwania od Operatora — z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Operator nie jest zobowiązany umożliwić Zarejestrowanemu Użytkownikowi złożenie wyjaśnień w sytuacji, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności Zarejestrowanego Użytkownika, a także w przypadku, gdy wstrzymanie blokady lub usunięcia Konta Użytkownika może grozić Operatorowi lub osobie trzeciej szkodą albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Operatora do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr osoby trzeciej itp.).

6. W czasie blokady Konta Użytkownika Zarejestrowany Użytkownik nie może:

a) korzystać z Usług wymagających aktywnego Konta Użytkownika;

b) założyć nowego Konta Użytkownika;

c) stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady Konta Użytkownika;

d) podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady Konta Użytkownika.

7. Cofnięcie blokady Konta Użytkownika po jej zastosowaniu przez Operatora jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Zarejestrowany Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady Konta Użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Zarejestrowanego Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady Konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Zarejestrowanego Użytkownika skutków tych naruszeń.

8. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika za pomocą odpowiedniej funkcjonalności w Koncie Użytkownika lub wysyłając prośbę do Operatora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Rozpatrzenie prośby o usunięcie Konta Użytkownika następuje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania prośby Zarejestrowanego Użytkownika. Usunięcie Konta Użytkownika może wymagać dodatkowej weryfikacji Zarejestrowanego Użytkownika przez Operatora.

9. Po usunięciu Konta Użytkownika taki Użytkownik nie będzie mógł korzystać z funkcjonalności dostępnych dla Zarejestrowanych Użytkownik, w tym prowadzić Bloga i zamieszczać Treści Użytkownika. Usunięcie Konta Użytkownika przez Zarejestrowanego Użytkownika nie jest równoznaczne z usunięciem historii aktywności Użytkownika na Platformie w roli Zarejestrowanego Użytkownika — Operator jest uprawniony do przechowywania historii aktywności przez okres przedawnienia roszczeń. 

10. W odniesieniu do Zarejestrowanego Użytkownika, który założył Konto Użytkownika za pośrednictwem portalu Facebook, Operator wskazuje, że:

a) usunięcie Konta Użytkownika możliwe jest wyłącznie poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego;

b) usunięcie przez Zarejestrowanego Użytkownika konta na portalu Facebook nie powoduje usunięcia jego Konta Użytkownika założonego na Platformie. W takim przypadku, Zarejestrowany Użytkownik, który chce usunąć Konto Użytkownika na Platformie, musi zgłosić takie żądanie Operatorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego wskazując adres e-mail, który został podany przy rejestracji Konta Użytkownika za pomocą portalu Facebook;

c) usunięcie Konta Użytkownika nie powoduje usunięcia Komentarzy opublikowanych w dniach od 4 stycznia do 22 marca 2017 r. za pośrednictwem portalu Facebook. Komentarze opublikowane w ten sposób Zarejestrowany Użytkownik może usunąć sam. W tym celu musi zalogować się do swojego konta na portalu Facebook i skorzystać z opcji „Usuń komentarz” znajdującej się w rozwijanym menu przy każdym komentarzu opublikowanym pod Wpisem na Platformie. 


[ROZDZIAŁ VI: PRZERWY W DZIAŁANIU PLATFORMY ORAZ PROCEDURA ZGŁOSZEŃ]


§ 11. 

Prace serwisowe i konserwacyjne 

1. Operator zapewnia dostęp do Platformy przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i wszystkie dni w roku, przy czym dostęp do Platformy może ulec ograniczeniu w przypadku:

a) awarii lub błędów;

b) prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów itp.;

c) wystąpienia siły wyższej;

d) działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Platformy; 

e) innych okoliczności, niezależnych od Operatora. 

2. Operator będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (słownie: trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Operator będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy. 

3. Prace serwisowe i konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, nie mogą trwać jednorazowo dłużej niż 8 (słownie: osiem) godzin. 

4. Operator nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, którzy dostarczają oprogramowanie lub świadczą usługi związane z funkcjonowanie Platformy.


§ 12. 

Wsparcie techniczne

1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparci¬¬¬¬e techniczne na potrzeby korzystania z Platformy — w rozsądnych granicach. 

2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Użytkownika, w szczególności w jego miejscu zamieszkania lub siedzibie. 

3. Wsparcie techniczne jest świadczone w dni robocze, w godzinach roboczych — w sposób zdalny. 

4. Przed skorzystaniem ze wsparcia technicznego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce „Pomoc”, „Pomoc techniczna”, „FAQ” lub zakładce spełniającej podobną funkcję. 

5. Aby skorzystać ze wsparcia technicznego, Użytkownik powinien przekazać opis problemu Operatorowi — za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@salon24.pl lub za pośrednictwem Poczty Wewnętrznej.

6. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Operatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub poprzez Pocztę Wewnętrzną. 


§ 13.

Procedura zgłoszeń Użytkownika i ich rozpatrywania

1. Zgłoszenia dotyczące:

a) awarii;

b) błędów;

mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@salon24.pl lub za pośrednictwem Poczty Wewnętrznej.

2. Operator domniemywa, że zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Platformy, tj. Użytkownika. 

3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Operatorowi w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.

4. Po dokonaniu zgłoszenia Operator dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:

a) odmowie przyjęcia zgłoszenia Użytkownika jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;

b) usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;

c) zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy;

d) udzieleniu wsparcia technicznego — w sposób dogodny dla Użytkownika. 

5. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 4, Operator jest zobowiązany podać Użytkownikowi informację o planowanych działaniach. 

6. Operator ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług, konto Użytkownika oraz uprawnienia Użytkownika, bez utraty danych Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu.

7. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika. 

8. Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania na Platformie wszelkich zmian zgłaszanych przez Użytkownika, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Platformy i innych modyfikacji o istotnym charakterze. 


[ROZDZIAŁ VII: ŚWIADCZENIE USŁUG ]


§ 14.

Ogólne zasady dotyczące wykonywania Usług 

1. Operator informuje, że Zarejestrowani Użytkownicy samodzielnie decydują o prowadzeniu Blogów oraz zamieszczaniu Treści Użytkownika, w związku z czym Operator nie ma żadnego wpływu na działania Zarejestrowanych Użytkowników oraz sposób zamieszczania Treści Użytkownika. 

2. We wszelkich sprawach związanych z zamieszczanymi Treściami Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany zwracać się bezpośrednio do Zarejestrowanego Użytkownika, który daną Treść Użytkownika opublikował, np. zamieszczając Komentarz pod danym Wpisem. Operator nie odpowiada za komunikację z Zarejestrowanym Użytkownikiem, który opublikował Treść Użytkownika, ani nie pośredniczy w niej. W żaden sposób nie wpływa to jednak na prawo Operatora do weryfikacji zamieszczanych Treści Użytkownika, na zasadach szerzej opisanych w § 20. 

3. Operator jest zobowiązany świadczyć Usługi oraz dostarczać Treści Cyfrowe z zachowaniem należytej staranności, jakiej można oczekiwać od podmiotu prowadzącego platformy hostingowe. 

4. Usługę Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik lub fizyczne albo wirtualne urządzenie, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali dostęp do Usługi Cyfrowej.

5. Operator świadczy Usługi Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Usługi Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Usługi Cyfrowej — chyba że w opisie Usługi Cyfrowej zostanie wyraźnie wskazane, że Usługa Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Usługi Cyfrowej w późniejszym terminie.

6. Operator jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Usług Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Usług Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Usług Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:

a) zmiany w Usługach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Usług Cyfrowych do potrzeb Użytkowników, dostosowanie Usług Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;

b) zmiany w Usługach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;

c) Operator poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;

d) jeżeli zmiana w Usługach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Usług Cyfrowych lub korzystanie z nich, Operator jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;

e) jeżeli zmiana w Usługach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Usług Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Usługach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Usługach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Użytkownikowi, gdy Operator zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Usług Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.


§ 15. 

Treści Cyfrowe Operatora

1. Operator może udostępniać w ramach Platformy własne Treści Operatora, w szczególności poprzez publikację materiałów video (np. w ramach Salon24 TV). O rodzaju, liczbie oraz częstotliwości zamieszczania Treści Operatora decyduje Operator w porozumieniu z zaangażowanymi przez siebie osobami, w szczególności zatrudnionymi. 

2. Niektóre z Treści Operatora, takie jak np. webinary, warsztaty on-line, mogą być tworzone podczas odrębnego wydarzenia, organizowanego przy udziale osób zaangażowanych przez Operatora, w szczególności ekspertów. W takim przypadku Użytkownik powinien wziąć udział w wydarzeniu w terminie wskazanym przez Operatora. Jeżeli Użytkownik nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu osobiście, będzie miał możliwość zapoznać się z zapisem wydarzenia po jego zakończeniu, o ile Operator będzie rejestrował wydarzenie. Jeżeli Operator nie będzie rejestrował wydarzenia, Użytkownik nie będzie posiadał możliwości zapoznania się z tą Treścią Operatora. 

3. W ramach Platformy Użytkownik otrzymuje dostęp do Treści Operatora, które są aktualnie dostępne na Platformie. Treści Operatora mogą być zamieszczane na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli przy danej Treści Operatora nie została zamieszczona informacja, że dana Treść Operatora została zamieszczona na czas oznaczony, przyjmuje się, że została ona dodana na czas nieoznaczony.

4. Jeżeli Treść Operatora została zamieszczona na czas oznaczony, wówczas Operator może usunąć ją z Platformy wraz z upływem oznaczonego terminu. 

5. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia każdej Treści Operatora bez wyprzedzenia, gdy:

a) dana Treść Operatora narusza lub może naruszać obowiązujące prawo — w takim przypadku Operator ma prawo usunąć tę Treść Operatora niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia lub powzięcia informacji o treści bezprawnej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. 2020 poz. 344, z późn. zm.);

b) wystąpią inne okoliczności, których Operator, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć przy dodawaniu Treści Operatora (np. w razie naruszenia umowy przez eksperta, rezygnacji eksperta ze współpracy itp.) i które wymagają niezwłocznego usunięcia Treści Operatora, np. ze względu na grożącą odpowiedzialność prawną. 

6. W przypadku, gdy Operator będzie zamierzał usunąć daną Treść Operatora z innych powodów niż określone w ust. 5, najpóźniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed planowanym usunięciem Treści Operatora zamieści informację o planowanym usunięciu oraz zapewni Użytkownikom możliwość zapoznania się z Treścią Operatora w tym okresie. Usunięcie Treści Operatora może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy:

a) Treść Operatora zawiera błędy, jest niekompletna lub w inny sposób wadliwa;

b) Treść Operatora uległa dezaktualizacji;

c) Treść Operatora nie cieszy się popularnością wśród Użytkowników;

d) Treść Operatora narusza wartości lub zasady przyjmowane przez Operatora;

e) Treść Operatora nie pasowała lub przestała pasować do linii światopoglądowej wyznaczanej w ramach Platformy.

7. Wszystkie komunikaty związane z udostępnianiem i usuwaniem Treści Operatora będą zamieszczane na Platformie. 

8. Treści Operatora, które zostały usunięte z Platformy, nie mogą być przywrócone na żądanie Użytkownika ani przekazane mu indywidualnie. 

9. Treść Operatora uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Operatora lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Operatora lub pobranie Treści Operatora, zostały udostępnione Użytkownikowi lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Użytkownik lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Operatora. 

10. Operator dostarcza Treści Operatora w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Operatora i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Operatora — chyba że w opisie Treści Operatora zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Operatora obejmuje także Aktualizacje Treści Operatora w późniejszym terminie. W przypadku, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści Operatora poprzez Konto Użytkownika, wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników, zakazane jest:

a) dzielenie Konta Użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do Konta Użytkownika innym osobom;

b) podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Operatora, które nie zostały przypisane do Konta Użytkownika;

c) podejmowanie prób pobierania Treści Operatora na własny nośnik, podczas gdy Operator nie zapewnia takiej możliwości.


§ 16. 

Zasady korzystania z Usług

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, na zasadach sprecyzowanych w Regulaminie. 

2. Użytkownik może korzystać z Platformy oraz związanych z nią Usług wyłącznie na potrzeby prowadzenia Blogów, publikowania Treści Użytkownika oraz zapoznawania się z Treściami Cyfrowych przez pozostałych Użytkowników, a także korzystania z dostępnych Funkcji Społecznościowych. Zamieszczone Treści Cyfrowe nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej innego Użytkownika, w szczególności odsprzedawane osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem, chyba że Użytkownik lub Operator, który zamieścił daną Treść Cyfrową, zezwolił na takie korzystanie. 

3. W ramach Funkcji Społecznościowych Operator udostępnia Zarejestrowanym Użytkownikom możliwość korzystania z Poczty Wewnętrznej, która umożliwia wysyłanie wiadomości do innych Zarejestrowanych Użytkowników, z zastrzeżeniem, że Poczta Wewnętrzna nie umożliwia przekazywania załączników, w jakimkolwiek formacie. Wybór adresata wiadomości następuje poprzez wpisanie nicku Zarejestrowanego Użytkownika, do którego ma być przesłana wiadomość. Poczta Wewnętrzna posiada możliwość blokowania wiadomości od oznaczonych Zarejestrowanych Użytkowników, ponadto Zarejestrowani Użytkownicy mogą wyłączyć tę Funkcję Społecznościową, co uniemożliwia dostarczanie wiadomości takim Zarejestrowanym Użytkownikom. W takich przypadkach kontakt z Zarejestrowanym Użytkownikiem jest możliwy wyłącznie poprzez formularz kontaktowy. 

4. Jeżeli Użytkownik w trakcie korzystania z Platformy zapisze się do newslettera wysyłanego przez Operatora, Operator świadczy na jego rzecz Usługi związane z dostarczaniem wiadomości e-mail, które mogą zawierać treści informacyjne Operatora lub osób trzecich, w szczególności Partnerów, zajawki Treści Cyfrowych, zapowiedzi, informacje o wydarzeniach i inne treści. Aby zapisać się do newslettera, Użytkownik jest zobowiązany podać swój adres e-mail oraz dokonać potwierdzenia zapisu do newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w link dołączony do każdej wiadomości e-mail, która jest przesyłana Użytkownikowi w ramach newslettera. 

5. Użytkownik przy korzystaniu z Usług gwarantuje, że:

a) nie wykonuje żadnych działań zabronionych, które są przewidziane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. 2022 poz. 593, z późn. zm.), a w szczególności gwarantuje, że środki pieniężne przekazywane w ramach Opłat nie będą pochodziły z prania brudnych pieniędzy;

b) nie będzie korzystał z Usług w celu uzyskania pomocy na potrzeby popełnienia czynu zabronionego przez prawo;

c) nie będzie korzystał z Usług w celu bezprawnego uszczuplenia jakichkolwiek należności publicznoprawnych, np. w celu popełnienia przestępstwa karnoskarbowego. 


§ 17. 

Zasady dotyczące zamieszczania Treści Użytkownika

1. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo zamieszczania Treści Użytkownika w ramach Platformy. Podstawowe zasady dotyczące Treści Użytkownika są zawarte w Regulaminie, co nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Operatora do wprowadzania regulaminów odrębnych, w których będą zamieszczone zasady związane z Treściami Użytkownika, w szczególności dotyczące korzystania z Funkcji Społecznościowych. Zmiana regulaminu odrębnego nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu. 

2. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik zamierza zamieścić jakąkolwiek Treść Użytkownika, jest zobowiązany stworzyć Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny, z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieją uzasadnione powody dla zamieszczenia Treści Użytkownika niezgodnych z tymi wytycznymi (np. z uwagi na prawa gatunku twórczości, względy stylistyczne, sposób oddziaływania na nadawcę itp.).

3. W przypadku, gdy Zarejestrowany Użytkownik zamieszcza jakiekolwiek Treści Użytkownika na Platformie, jest zobowiązany zapewnić, aby przysługiwały mu prawa do korzystania z tych Treści Użytkownika lub rozporządzania nimi, jak również jest zobowiązany zapewnić, aby ich zamieszczenie na Platformie nie naruszało żadnych praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich. W przypadku, gdy Treści Użytkownika zawierają wizerunek lub dane osobowe osób trzecich, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tego wizerunku lub danych osobowych nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zarejestrowany Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które:

a) są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego;

b) powielają Treści Użytkownika, które zostały opublikowane wcześnie. Przed zamieszczeniem nowej Treści Użytkownika Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;

c) dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail sekretariat@salon24.pl;

d) zawierają linki reklamowe;

e) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Operatora lub Partnerów, z którymi współpracuje Operator, np. w celu promowaniu konkurencyjnych platform internetowych;

f) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek. Wyjątek stanowią dedykowane Funkcje Społecznościowe, które mogą służyć działaniom reklamowym, promocyjnym, marketingowym Zarejestrowanych Użytkowników;

g) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;

h) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

i) służą działaniom propagandowym na rzecz obcych państw;

j) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;

k) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;

l) zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;

m) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;

n) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;

o) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;

p) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;

q) obrażają uczucia religijne;

r) są niezgodne z obowiązującym stanem nauki;

s) mogą wywoływać szkodliwe skutki społeczne, zdrowotne, polityczne itp.;

t) mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników; 

u) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w lit. a-t.

5. Treści Użytkownika co do zasady są dostępne dla wszystkich Odbiorców — z wyjątkiem Treści Użytkownika, na które Operator nałożył filtr (bezpośrednio na dane Treści Użytkownika lub Konto Użytkownika). Nałożenie filtra powoduje, że Treści Użytkownika nim objęte są widoczne dopiero po jego wyłączeniu przez Zarejestrowanego Użytkownika podczas bieżącej sesji (wyłączenie filtra nie jest możliwe przez Użytkowników niebędących Zarejestrowanymi Użytkownikami). Jeżeli filtr dotyczy całego Konta Użytkownika, o zdjęciu filtra z Konta decyduje Operator, przy czym filtr na Konto Użytkownika nie może być nałożony dłużej niż _6_ (słownie: _sześc__) miesięcy od dnia jego nałożenia przez Operatora.

6. Zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika na Platformie, Zarejestrowany Użytkownik powinien mieć świadomość, że:

a) jego Treści Użytkownika mogą podlegać ocenie i krytyce ze strony innych Zarejestrowanych Użytkowników. Operator nie ma wpływu na oceny i krytykę osób trzecich, jak również skutki innych działań Zarejestrowanych Użytkowników, które potencjalnie mogą godzić w dobra Zarejestrowanego Użytkownika;

b) w przypadku zamieszczenia Treści Użytkownika, które są niezgodne z Regulaminem, a w szczególności naruszają obowiązujące prawo, Zarejestrowany Użytkownik może ponosić odpowiedzialność prawną, w tym odpowiedzialność cywilną lub odpowiedzialność karną. Zamieszczanie jakichkolwiek Treści Użytkownika naruszających Regulamin następuje zatem na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Zarejestrowanego Użytkownika. 

7. Po odstąpieniu od Umowy Operator nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z Usługami Cyfrowymi lub Treściami Cyfrowymi;

b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych;

c) zostały połączone przez Operatora z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

d) zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać. 

8. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Operator udostępni takiemu Użytkownikowi, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 7 pkt a) - c). 


§ 18. 

Licencja na Treści Użytkownika 

1. Treści Użytkownika mogą podlegać ochronie w myśl właściwych przepisów z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności jako chronione utwory lub przedmioty praw pokrewnych. 

2. W związku z ochroną, o której mowa w ust 1, Użytkownik udziela Operatorowi oraz innym Użytkownikom licencji niewyłącznej na korzystanie z Treści Użytkownika — na polach eksploatacji koniecznych do korzystania z Platformy i osiągnięcia celów z nią związanych:

1) w odniesieniu do Treści Użytkownika niebędących programem komputerowym:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie Treści Użytkownika wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,

b) utrwalanie i zwielokrotnianie Treści Użytkownika w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, na twardych dyskach komputerów osobistych i wszelkich serwerach, bez jednoczesnego tworzenia nośnika materialnego,

c) wprowadzanie Treści Użytkownika do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy Treści Użytkownika,

d) rozpowszechnianie Treści Użytkownika poprzez ich publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach serwisów społecznościowych, telewizji i radia internetowego, a także wszelkie publiczne udostępnianie Treści Użytkownika w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej;

e) korzystanie z Treści Użytkownika poprzez włączanie