Regulamin portalu Salon24

Web Content Media sp. z o. o. (dawniej: Web Content Hub sp. z o. o. sp. k.)  z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7/24, 00-019 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000901034, NIP 7010254148, prowadzi portal pod nazwą Salon24 (dalej „Portal”). Użytkownicy sieci Internet mogą korzystać z Portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 


I. Definicje

Wskazane poniżej pojęcia w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Administrator - Web Content Media sp. z o. o. (dawniej: Web Content Hub sp. z o. o. sp. k.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7/24, 00-019 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000901034, NIP 7010254148.

2. Portal – platforma hostingowa znajdująca się w domenie salon24.pl administrowana przez Administratora, na której Użytkownik może zapoznawać się z treściami opublikowanymi na Portalu lub publikować treści na Portalu, w szczególności prowadząc Bloga.

3. Blog – część Portalu przyporządkowana konkretnemu Użytkownikowi posiadającemu Konto Użytkownika, na której opublikowane są Notki tego Użytkownika. Na Portalu znajduje się Katalog Blogów, który umożliwia wyszukiwanie Blogów według nicka Użytkownika lub nazwy Bloga.

4. Notka – każdy materiał opublikowany przez Użytkownika lub Administratora na Blogu, w szczególności tekstowy, plastyczny, graficzny i fotograficzny.

5. Komentarz – wpis pod Notką dokonany przez Użytkownika posiadającego zarejestrowane Konto Użytkownika.

6. Materiał - każda treść opublikowana przez Użytkownika na Portalu, w tym w szczególności Notka i Komentarz.

7. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu.

8. Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika znajdujące się na Portalu, zarejestrowane przez niego w sposób określony w punkcie III Regulaminu, umożliwiające w szczególności prowadzenie Bloga i publikowanie Komentarzy przez Użytkownika.

9. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz, którego wypełnienie i wysłanie do Administratora jest konieczne dla zarejestrowania Konta Użytkownika.

10. Regulamin – niniejszy Regulamin portalu Salon24.pl, dostępny pod adresem www.salon24.pl/info/regulamin, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Blogów, Konta Użytkownika, Newsletter, lub inne.

12. Poczta Wewnętrzna – elektroniczny, wewnętrzny system komunikacji między Użytkownikami, którzy mają zarejestrowane Konto Użytkownika.

13. Formularz kontaktowy – elektroniczny formularz umożliwiający kontakt z Administratorem, dostępny pod adresem http://www.salon24.pl/kontakt/.

14. Newsletter - Usługa polegająca na cyklicznym wysłaniu przez Administratora Użytkownikowi wiadomości e-mail, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, zawierającej w szczególności Notki lub odnośniki do nich oraz materiały marketingowe.


II. Usługi

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Portalu.

2. W ramach Portalu świadczone są w szczególności następujące Usługi:

1) udostępniania platformy hostingowej w celu prowadzenia Blogów,

2) udostępniania możliwości zamieszczania Komentarzy,

3) udostępniania Materiałów,

4) Newsletter,

5) Poczta Wewnętrzna.

2. Poczta Wewnętrzna to Usługa poczty elektronicznej świadczona przez Administratora za pośrednictwem Portalu dla Użytkowników posiadających zarejestrowane Konto Użytkownika. Poczta Wewnętrzna umożliwia Użytkownikom posiadającym zarejestrowane Konto Użytkownika wysyłanie wiadomości elektronicznych do innych Użytkowników posiadających zarejestrowane Konto Użytkownika. Poczta Wewnętrzna nie posiada funkcji wysyłania załączników. Wybór odbiorcy wiadomości dokonuje się poprzez wpisanie jego nicku. Poczta Wewnętrzna posiada funkcję blokowania wiadomości od niechcianego nadawcy. Niektóre Konta Użytkownika prowadzone przez Administratora mają wyłączoną usługę Poczty Wewnętrznej. W tym przypadku kontakt możliwy jest tylko przez Formularz kontaktowy

3. Na Portal składają się w szczególności następujące strony:

1) Strona Główna, Strona Działów, Strona Tematu, zawierające zajawki Materiałów opublikowanych przez Użytkowników oraz Administratora;

2) Najnowsze Notki - strona zawierająca wszystkie Notki opublikowane przez Użytkowników oraz wyszukiwarkę Notek opublikowanych na Portalu;

3) Salon24 TV - strona zawierająca materiały wideo publikowane przez Administratora;

4) Dyskusje - strona zawierająca wszystkie Komentarze opublikowane przez Użytkowników.

4. Strony Portalu zawierają wyszukiwarkę Materiałów opublikowanych na Portalu.

5. Wszystkie strony Portalu, w tym Blogi i Materiały publikowane przez Użytkowników, dostępne są publicznie dla wszystkich użytkowników Internetu, a zapoznania się z ich treścią nie wymaga rejestracji, ani logowania.  


III. Konto Użytkownika

1. Administrator umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Konta Użytkownika na Portalu.

2. Konto Użytkownika może zarejestrować osoba, która ukończyła 16 lat.

3. Jeden Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto Użytkownika na Portalu. W szczególnych przypadkach Administrator może wyrazić zgodę na posiadanie większej liczby Kont Użytkownika przez jednego Użytkownika, jeżeli Użytkownik zwróci się do niego z takim uzasadnionym wnioskiem za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

4. Korzystanie z niektórych Usług wymaga zarejestrowania przez Użytkownika Konta Użytkownika, w szczególności zarejestrowanie Konta Użytkownika jest konieczne w celu prowadzenia przez Użytkownika Bloga, publikowania Komentarzy na Portalu oraz korzystania z Poczty Wewnętrznej.

5. Rejestracji Konta Użytkownika dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny wymaga podania wskazanych w jego treści danych niezbędnych do rejestracji Konta Użytkownika tj. adres e-mail, nick, login. Konto Użytkownika można założyć również za pośrednictwem portalu Facebook. W tym przypadku Portal korzysta z nazwy użytkownika na portalu Facebook i adresu e-mail podanego przez Użytkownika na Facebooku.

6. Wszystkie treści publikowane na Portalu przez Użytkownika podpisywane są jego nickiem. W przypadku założenia przez Użytkownika Konta Użytkownika za pośrednictwem portalu Facebook, nick na Portalu stanowi jego nazwa użytkownika na portalu Facebook. Nick musi być unikalny w ramach Portalu oraz nie może naruszać niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów. Jeżeli dany nick jest już przypisany do Konta Użytkownika, Użytkownik chcący zarejestrować ten sam nick zostanie o tym poinformowany w trakcie procesu rejestracji i poproszony o wybranie innego nicku.

7. Użytkownik może zamieścić swoje zdjęcie profilowe na Koncie Użytkownika. Zdjęcie profilowe wyświetla się razem z nickiem Użytkownika przy wszystkich treściach publikowanych przez niego na Portalu. Zdjęcie profilowe może zawierać wizerunek Użytkownika, a zamieszczając je na Portalu Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w sposób określony w Regulaminie.

8. Ponadto, w celu rejestracji Konta Użytkownika, wymagane jest złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami Polityki prywatności i akceptacja Regulaminu.

9. Rejestracja Konta Użytkownika następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) w wyniku połączenia się ze stroną Portalu przy pomocy adresu internetowego przesłanego na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

10. Po pozytywnym przejściu procesu rejestracji powstaje na Portalu dla danego Użytkownika Konto Użytkownika, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Portalu. 

11. Administrator nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie, w przypadku kiedy nie ponosi winy za takie udostępnienie lub przejęcie.

12. Użytkownik ma prawo zaprzestania korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu w każdym czasie usuwając swoje Konto Użytkownika. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika poprzez kliknięcie opcji "Usuń Konto" dostępnej w Ustawieniach Konta lub wysłać do Administratora wiadomość przez Formularz kontaktowy z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.

13. W przypadku zarejestrowania przez Użytkownika Konta Użytkownika za pośrednictwem portalu Facebook, usunięcie Konta Użytkownika możliwe jest wyłącznie poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

14. Usunięcie Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika zgłoszone w Formularzu kontaktowym nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych po wysłaniu przez Administratora potwierdzenia otrzymania tego żądania.

15. Usunięcie przez Użytkownika konta na portalu Facebook nie powoduje usunięcia jego Konta Użytkownika założonego na Portalu za pośrednictwem portalu Facebook. W takim przypadku, Użytkownik chcąc usunąć Konto Użytkownika musi zgłosić takie żądanie Administratorowi za pośrednictwem Formularza kontaktowego wskazując adres e-mail, który został podany przy rejestracji Konta Użytkownika za pośrednictwem portalu Facebook.

16. Usunięcie Konta może wymagać dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika przez Administratora.

17. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje usunięcie z Portalu wszystkich Notek i Komentarzy, z wyjątkiem komentarzy opublikowanych w dniach od 4 stycznia do 22 marca 2017 r. za pośrednictwem aplikacji Facebook. Komentarze opublikowane w ten sposób Użytkownik może usunąć sam. W tym celu musi zalogować się do swojego konta na portalu Facebook i skorzystać z opcji „Usuń komentarz” znajdującej się w rozwijanym menu przy każdym komentarzu opublikowanym pod Notką na Portalu Salon24.pl.

18. Ochronę danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu reguluje Polityka Prywatności.


IV. Newsletter

1. Użytkownik może zgłosić Administratorowi chęć otrzymywania Newslettera. W tym celu Użytkownik nie musi posiadać zarejestrowanego Konta Użytkownika.

2. Zgłoszenia chęci korzystania z Usługi Newslettera Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie jego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na Portalu oraz akceptację niniejszego Regulaminu i postanowień Polityki prywatności oraz zaznaczenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji przez Administratora Usługi Newsletter.

4. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest w każdym czasie i wymaga połączenia się ze stroną Portalu przy pomocy adresu internetowego znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania Usługi Newsletter.


V. Udostępnianie treści przez Użytkownika na Portalu

1. Udostępnianie oznacza umieszczenie przez Użytkownika jakiegokolwiek Materiału na Portalu.

2. Użytkownik może udostępnić na Blogu lub w Komentarzach dowolne Materiały, pod warunkiem, że nie naruszają one postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa. Wszystkie udostępnione przez Użytkownika na Portalu Materiały są publicznie dostępne dla wszystkich Użytkowników, za wyjątkiem Materiałów, na które został nałożony filtr, o którym mowa w pkt V ust. 7 Regulaminu.

3. Udostępnianie odbywa się wyłącznie w oparciu o funkcjonalności dostępne dla Użytkownika w danej chwili w ramach Portalu.

4. Udostępnienie Materiału na Portalu następuje zgodnie z instrukcją wskazaną w danej funkcjonalności Portalu.

5. Użytkownik udostępniając Materiał na Portalu oświadcza, że:

(a) jest wyłącznym twórcą, wykonawcą i producentem Materiału i wszystkich jego części i przysługuje mu pełnia praw do Materiału, bądź jest uprawniony do dysponowania, korzystania lub rozpowszechniania wizerunku, głosu, nazwiska, pseudonimu, danych, informacji, sloganów, znaków, symboli występujących w Materiale, w zakresie niezbędnym do korzystania z Materiału zgodnie z Regulaminem;

(b) jego osoba, wizerunek, nagranie wizualne, dźwiękowe lub audiowizualne z jego udziałem lub przez niego stworzone lub umieszczone przez niego komentarze, opisy, teksty, utwory, artystyczne wykonania, lub inne treści lub wypowiedzi mogą spotkać się z oceną, krytyką lub komentarzem osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę tych wypowiedzi, a Udostępniający zwalania Administratora z odpowiedzialności w tym zakresie;

(c) Materiał i jego wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, ani dóbr osobistych, prawa, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania;

(d) jest w pełni uprawniony do korzystania i rozporządzania udostępnionym Materiałem w zakresie wynikającym z Regulaminu, a jego prawa do Materiału i jego zawartości nie są ograniczone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej;

(e) zwolni Administratora z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z Materiałów w ramach Portalu, które zostały przez niego umieszczone na Portalu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.

6. Administrator ma prawo usunąć każdy Materiał udostępniony na Portalu, a także zablokować (czasowo lub definitywnie) lub usunąć Konto Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku naruszenia zasad publikowania opisanych w niniejszym Regulaminie, Administrator ma prawo nałożyć filtr na Konto Użytkownika, pojedynczą Notkę lub Komentarz. Nałożenia filtra powoduje, że objęte nim treści są widoczne tylko po jego wyłączeniu. Funkcja wyłączenia filtra jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników podczas bieżącej sesji. O zdjęciu filtra z Konta Użytkownika, pojedynczej Notki lub Komentarza decyduje Administrator.

   

VI. Reklamy i licencje

1. Na Portalu wyświetlane są treści reklamowe, w szczególności mogą być one wyświetlane na tej samej stronie internetowej, na której wyświetlane są Blogi i Komentarze.

2. Powierzchnia reklamowa na Portalu jest wyłączną własnością Administratora, a publikowanie na Portalu wszelkich materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym wymaga uzyskania zgody Administratora.

3. Materiały o charakterze reklamowym lub promocyjnym udostępniane przez Użytkowników na Portalu będą usuwane przez Administratora.

4. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu upoważnia Administratora do wykorzystania Bloga i Materiałów swojego autorstwa w całości lub we fragmentach w mediach w celu promocji Portalu, w szczególności na Portalu oraz w serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter i Instagram oraz w ofertach reklamowych dla reklamodawców i innych partnerów handlowych Portalu. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje korzystanie z imienia i nazwiska Użytkownika lub jego nicku i wizerunku, w zależności od tego, w jaki sposób Użytkownik oznaczył swój Blog.

5. Użytkownik z chwilą udostępnienia Materiału na Portalu wyraża zgodę (udziela Administratorowi licencji niewyłącznej) na korzystanie z praw autorskich majątkowych i pokrewnych do Materiału w całości lub we fragmentach, w tym do wszystkich jego elementów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie na następujących polach eksploatacji:

(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów – wytwarzanie egzemplarzy Materiałów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i każdą inną techniką pozwalająca na wyświetlanie Materiałów na komputerach i innych urządzeniach mobilnych, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet;

(b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

(c) w zakresie rozpowszechniania Materiałów w inny sposób niż określony w punkcie (b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

6. Użytkownik upoważnia Administratora do układania i porządkowania Materiałów lub ich fragmentów według różnych kryteriów, w tym jako najlepsze Materiały, najczęściej wyświetlane, najczęściej komentowane oraz do udostępniania takich zestawień w ramach Portalu. Użytkownik upoważnia Administratora do dzielenia Materiałów na fragmenty. Materiały lub ich fragmenty widoczne na stronach Portalu (Strona Główna, Strony Działów, Strona Tematu) dobiera Administrator. Notka może być promowana na stronach Portalu tytułem i zdjęciem wybranym przez Administratora, jednak żadna z tych zmian nie jest wprowadzana w treści samej Notki. Dodatkowo Administrator decyduje o przypisaniu danej Notki do tematu, co powoduje, że jest ona automatycznie umieszczona także na danej Stronie Tematu.

7. Licencja udzielona przez Użytkownika i zgody, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu udzielone zostają na czas nieokreślony bez ograniczenia terytorialnego oraz bez prawa do wynagrodzenia dla Użytkownika udostępniającego Materiał oraz z prawem udzielania dalszych sublicencji. Rozwiązanie licencji następuje poprzez skuteczne usunięcie danego Materiału przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem.

8. W zakresie określonym w niniejszym punkcie Użytkownik udziela Administratorowi zezwolenia na wykonywanie jego praw autorskich osobistych do Materiałów.


VII. Zasady korzystania z Portalu

1. Niedozwolone jest korzystanie z Portalu w celach innych niż wynika to z charakteru Portalu oraz Regulaminu. W szczególności niedozwolone jest:

(a) publikowanie na Portalu Materiałów naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Regulamin, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub normy moralne, w szczególności obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób;

(b) rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej za pośrednictwem Portalu bez zezwolenia Administratora udzielanego przez niego na podstawie odrębnych ustaleń;

(c) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na Użytkowników, a także działań na szkodę Użytkowników, Administratora lub innych podmiotów trzecich;

(d) korzystanie z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

(e) korzystania z Materiałów opublikowanych na Portalu w celu innym niż zapoznanie się z treścią Portalu. Korzystanie z Materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

2. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat działalności Portalu oraz wszelkie inne działania Użytkowników mogące zagrażać dobrom osobistym lub naruszać dobra osobiste Administratora jako podmiotu prowadzącego Portal, w szczególności jego dobre imię, będą spotykały się ze strony Administratora ze zdecydowanymi działaniami prawnymi w celu ochrony słusznych praw i interesów Administratora.

3. Administrator może oferować prowadzenie na Portalu blogów we współpracy z nim, w tym blogów poświęconych poszczególnym firmom, produktom lub usługom. Takie blogi są tworzone i prowadzone na podstawie odrębnych umów określających zasady takiej współpracy.


VIII. Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązany jest dbać, aby Portal działał w sposób ciągły. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Portalu.

2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Portalu. Zmiany w Regulaminie będą odbywały się zgodnie z postanowieniami wskazanymi w pkt XI Regulaminu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, poprawność, kompletność lub formę Materiałów umieszczanych przez Użytkowników na Portalu. Treść i forma Materiałów nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora.

4. Administrator ma prawo do przeprowadzania kontroli Materiałów zamieszczonych przez Użytkowników na Portalu pod względem ich zgodności z Regulaminem. W tym celu Administrator może również wprowadzić na Portalu odpowiednie rozwiązania dokonujące takiej kontroli w sposób zautomatyzowany.

5. W przypadku, w którym Materiały zamieszczone przez Użytkownika na Portalu naruszają postanowienia Regulaminu Administrator jest uprawniony do ich usunięcia.

6. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora lub też żądań udostępnienia danych Użytkowników, Administrator zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym oraz ewentualnie - jeżeli żądanie to wynika z przepisów prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na ich podstawie - przekazać dane Użytkownika, niezbędne do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań.

7. Administrator może usunąć Konto Użytkownika w sposób trwały w następujących przypadkach:

a. gdy adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym uniemożliwia kontakt z Użytkownikiem;

b. rażącego naruszenia istotnych postanowień Regulaminu;

c. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami w sposób regularny;

d. braku aktywności przez okres 24 miesięcy od rejestracji;

e. wykorzystywania przez Użytkownika Portalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, po uprzednim wezwaniu do zaniechania takich działań.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

(a) informacje i Materiały publikowane na Portalu przez Użytkowników, w tym za podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;

(b) niezawinione przez Administratora wykorzystanie przez osoby trzecie danych zawartych w Koncie Użytkownika;

(c) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Portalu – praw osób trzecich;

(d) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Portalu i oferowanych z jego pośrednictwem Usług;

(e) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do:

(a) wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Portalu wraz z systemem Poczty Wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, za zgodą Użytkownika;

(b) dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany wraz z możliwością wyrażenia na ten fakt braku zgody.

10. Platforma hostingowa udostępniana przez Administratora Użytkownikom w celu prowadzenia przez nich Blogów nie jest prasą w rozumieniu ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (dalej „Prawo prasowe”). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne działania lub zaniechania Użytkowników związane z naruszeniem przez nich prawa. Administrator nie jest wydawcą, redaktorem naczelnym, redaktorem odpowiedzialnym ani żadnym podmiotem uczestniczącym w wydawaniu prasy w rozumieniu Prawa prasowego.

11. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu lub związanej z nimi działalności, ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych. W związku z powyższym działaniem Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

12. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych na Portalu przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności, ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych. W związku z powyższym działaniem Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.


IX. Procedura zgłaszania naruszenia praw

1. Administrator uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu, jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

(a) zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną:

(b) zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia danego Materiału lub danych;

(c) zawiadomienie będzie zawierać szczegółowy opis Materiału lub danych, których dotyczy, ze wskazaniem adresu podstrony Portalu;

(d) zawiadomienie będzie zawierać uzasadnienie żądania usunięcia danego Materiału lub danych, w tym wskazanie na czym polega naruszenie i jakie prawa narusza.

2. Administrator powiadomiony w sposób opisany w ust. 1, przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowany Materiał lub dane z Portalu. Ewentualne dalsze roszczenia lub żądania uprawniony może kierować wyłącznie do Użytkownika, który udostępnił na Portalu Materiał lub dane.

3. Zgłoszenie ewentualnych naruszeń prawa może zostać zgłoszone przez: link „Zgłoś nadużycie” znajdujący się pod każdą Notką i Komentarzem, przez Formularz kontaktowy lub listownie na adres Administratora. Zawiadomienie takie powinno zawierać wszystkie elementy opisane w ust. 1.

4. Administrator może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, wezwać do uzupełnienia zawiadomienia lub do złożenia dalszych wyjaśnień.


X. Podstawowe wymagania techniczne do korzystania z Usług

1. Administrator na Portalu korzysta z tzw. plików cookies. Informacje o zakresie, rodzajach i celach stosowania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

2. W celu prawidłowego korzystania ze wszystkich Usług w ramach Portalu wymagane jest łącznie:

a. korzystanie z przeglądarki obsługującej standard HTML5,

b. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,

c. włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”).

3. W celu korzystania z Portalu Użytkownik musi posiadać dostęp do sieci Internet. Administrator informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania (programy antywirusowe itp.).


XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: https://www.salon24.pl/info/regulamin.

2. Obowiązującą wersją Regulaminu jest wersja zamieszczona w danej chwili pod adresem, wskazanym w ust. 1 powyżej.

3. Informacje istotne dla Użytkowników są publikowane na Blogu „Administracja Salon24.pl” (http://admini.salon24.pl) oraz na stronie Pomoc pod adresem http://www.salon24.pl/info/pomoc.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej. W celu zgłoszenia reklamacji Użytkownik powinien wysłać reklamację przez Formularz kontaktowy w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji (tytuł "Reklamacja"). W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien wskazać:

(a) oznaczenia Użytkownika, pozwalającego na jego identyfikację (adresu e-mail i nick);

(b) przedmiot zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia;

(c) dokładną datę reklamowanego zdarzenia (dzień-miesiąc-rok);

(d) zapis widoku (tzw. printscreen) strony ilustrujący zgłaszane zdarzenie;

(e) informację, z jakiej przeglądarki internetowej i w jakim systemie operacyjnym Użytkownik korzystał w chwili zdarzenia.

5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia, a odpowiedź zostanie przesłana e-mailem na adres Użytkownika podany w Formularzu kontaktowym.

6. Regulamin może być zmieniany przez Administratora na zasadach określonych poniżej. W przypadku zmiany Regulaminu jego nowa wersja zostanie opublikowana na Portalu wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie. Użytkownik dokonując pierwszego logowania do Konta Użytkownika, po wejściu w życie nowego Regulaminu poproszony zostanie o akceptację nowej treści Regulaminu. Do czasu zaakceptowania przez Użytkownika nowego Regulaminu, relacje pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem reguluje Regulamin w wersji, która jako ostania została zaakceptowana przez Użytkownika. Skutki niezaakceptowania nowego Regulaminu każdorazowo określa Administrator z uwzględnieniem charakteru wprowadzonych w Regulaminie zmian, o czym informuje Użytkownika wraz z publikacją nowego Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.Data publikacji: 19 lipca 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021 r. (Zmiana danych Administratora)