Innowacje

Innowacja to ciąg działań prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych. Termin ten do ekonomii wprowadził J. A. Schumpeter, który wskazał 5 przypadków występowania innowacji: stworzenie nowego produktu, zastosowanie nowej technologii, metody produkcji, stworzenie nowego rynku zbytu, pozyskanie nieznanych dotąd surowców, reorganizacje określonej gałęzi gospodarki.

Innowacje dzielimy wg różnych kryteriów. W praktyce gospodarczej wyróżnia się cztery typy innowacji: produktowe, technologiczne/ techniczne, organizacyjne, procesowe, społeczne, marketingowe. Lub, ze względu na skalę zmian, mogą być przełomowe lub przyrostowe. Kreatywne bądź imitujące. Ze względu na sposób finansowania mogą być inwestycyjne – dotowane z funduszy inwestycyjnych, bezinwestycyjne – wydatki organizacyjne uwzględniają koszty, jakie pociąga za sobą wprowadzenie innowacji, albo bezkosztowe – te związane są z racjonalizacją organizacji lub dostosowaniem jej do zmieniających się przepisów prawa, czy wymogów ze strony klientów.

Chcesz więcej tytułów?