Suwerenna Polska

Suwerenna Polska, dawniej Solidarna Polska to partia konserwatywna w polskiej polityce. Pomy­sło­dawcą i zało­ży­cie­lem ugru­po­wa­nia był Zbi­gniew Zio­bro. Przez cały czas dzia­ła­nia par­tii, czyli od 2012 roku, jest też jej pre­ze­sem. Poli­tycy Soli­dar­nej Pol­ski dali się poznać Pola­kom jako twórcy i reali­za­to­rzy reformy wymiaru spra­wie­dli­wo­ści. 3 maja 2023 partia zmieniła nazwę na Suwerenna Polska.

Chcesz więcej tytułów?