11 obserwujących
135 notek
61k odsłon
  662   0

Jak waloryzować emerytury?

W związku z najnowszymi propozycjami rządu Donalda Tuska, dotyczącymi czasowej zmiany sposobu waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych oraz w związku z kontrowersjami, jakie wokół tego projektu się pojawiają, Młodzi Socjaliści przyjmują następujące stanowisko:

Naszym zdaniem kwotowa waloryzacja emerytur i rent powinna na stałe zastąpić obecną, procentową waloryzację. Celem nadrzędnym zmiany sposobu waloryzacji emerytur i rent jest zmniejszenie zbyt dużej dysproporcji w wysokości świadczeń i skierowanie szerokiego strumienia pieniędzy na rzecz najbiedniejszych świadczeniobiorców. Ponieważ osoby te z reguły wydają całość swoich dochodów na najbardziej podstawowe dobra, pozwoli to nie tylko na złagodzenie skutków nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, pomoże także w utrzymanie stabilnego wzrostu PKB Polski, na poziomie umożliwiającym zbliżenie się do bogatych krajów Zachodu. Drugim korzystnym skutkiem przyjęcia kwotowej waloryzacji będzie znaczące zmniejszenie deprywacji materialnej i społecznej osób starszych i niepełnosprawnych.

Z oburzeniem przyjmujemy sceptyczne stanowisko wobec tego projektu zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i największych związków zawodowych. Szczególnie oburzające jest tutaj stanowisko NSZZ Solidarność i OPZZ, które, oprócz ochrony praw pracowniczych, powinny stać na straży solidarności społecznej z najuboższymi, którzy pracę zarobkową podejmowali w przeszłości, a teraz – z racji wieku – nie mają już tej możliwości. Swym stanowiskiem wspomniane związki zawodowe ignorują trudną sytuację gospodarczą naszego kontynentu oraz utrwalają wszechwładzę rynków i agencji ratingowych.

Zarzuty o niekonstytucyjność tego rozwiązania brzmią co najmniej absurdalnie, szczególnie w obliczu następujących artykułów Konstytucji RP:

Rozdział I
Art 67.1 Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa.
Art 68.3 Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
Art 71.1 Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.


Młodzi Socjaliści apelują także do zamożniejszej części społeczeństwa, aby w duchu solidarności społecznej nie wzbraniała się przed odpowiedzialnością za bieżącą sytuację w kraju. Kryzys gospodarczy nie jest winą ubogich, nie jest także winą całych społeczeństw, od których wymaga się ponoszenia jego skutków. Jest winą tych wszystkich, którzy mają realny wpływ na regionalne i globalne rynki finansowe.

Apelujemy także do rządu Donalda Tuska, aby wykorzystał prawny obowiązek odpowiedzialności podmiotów gospodarczych, za swoje działania. Działalność gospodarcza, szczególnie ta na wielką skalę, to nie tylko maksymalizacja zysków, to także ponoszenie odpowiedzialności za błędne decyzje. Zamożni i wpływowi wyciągają jednak do państwa ręce po pomoc, obarczając tym samym najuboższych odpowiedzialnością za swe głupie i ryzykowne decyzje.

Rozwój nie polega na prywatyzacji zysków i uspołecznianiu strat. Solidarność musi występować zarówno w czasie wzrostu jak i kryzysu - tylko w ten sposób zapewnimy sobie trwały i sprawiedliwy postęp.

Lubię to! Skomentuj18 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale