moj moj
2989
BLOG

PO-PSL chce ukryć prawdę o gazie w łupkach?

moj moj Gospodarka Obserwuj notkę 11

 

PO-PSL chce ukryć prawdę o gazie w łupkach?

 

Autor: Prof. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek jest posłem na Sejm RP KP PiS Przewodniczącym Zespołu Surowców i Energii, Z-cą Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, oraz członkiem (i współinicjatorem powołania) Nadzwyczajnej Komisji Energii i Surowców Energetycznych (www.jedrysek.eu) W latach 2011-14 był członkiem Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży. W latach 2005-2007 był wiceministrem środowiska i Głównym Geologiem Kraju - inicjatorem poszukiwań gazu i ropy naftowej w łupkach w Polsce (i Europie). Pełnił także funkcję Prezydenta Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przy ONZ (2006-7). Obecny na FB, TT, YouTube i S24. Jest także kierownikiem Zakładu Geologii Stosowanej i Geochemii na Uniwersytecie Wrocławskim,

 

Gaz i ropa naftowa w formacjach łupkowych to wielka szansa ekonomiczno-społeczna dla Polaków, i oferta tarczy gazowej dla naszej część Europy, szansa na naszą Szwajcarię energetyczną. To w wieloleciu milion miejsc pracy (z uwzględnieniem implikowanych miejsc pracy) i potężny skok infrastrukturalno-gospodarczy, wielokrotnie większy niż dają nam fundusze unijne. Jak niemal we wszystkim, Polska wykonała (w latach 2006-7) świetny start pozostawiając w tyle na kilka lat pozostałe kraje świata (poza USA i Kanadą gdzie „łupki” właśnie się rozpoczynały). Wygląda mi na to że rządy Tuska spowodowały, że błędną politykę koncesyjną, legislacyjną i organizacyjną -  po siedmiu latach położyła te wielką szansę na łopatki. To co wypracował rząd Prawa i Sprawiedliwości, koalicja PO-PSL zaprzepaściła mnożąc przy tym problemy. Potwierdziła to kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykonana w latach 2012-13 (m.in. na wniosek autora tego tekstu), której wyniki opublikowano w styczniu 2014. Z niejasnych przyczyn nie zajęła się tym raportem Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – przewodniczący Komisji nie zwołuje od początku tej kadencji Sejmu posiedzeń Prezydium Komisji w związku z tym KP PiS po zebraniu odpowiednej liczby podpisów wymusił zwołanie takiego posiedzenia, co odbyło się nie bez problemów (linki video:

06.06,2014 http://www.youtube.com/watch?v=E-WS2MlDVXY&feature=youtu.be

10.07.2014http://www.youtube.com/watch?v=4shxM7hV9og&feature=youtu.be

 

Autor tego tekstu przygotował projekt dezyderatu, który bez dyskusji nad nim został odrzucony głosami PO-PSL. Cała praca NIK w tym zakresie została w ten sposób odrzucona. Rekomenduję zapoznanie się z tym dezyderatem oraz nagraniami na wyżej cytowanych linkach – może będzie jasne czego PO-PSL się boi. Poniżej załączam projekt tego dezyderatu, którego brzmienie wynika wprost z przeprowadzonej kontroli NIK. Ocenę pozostawiam czytelnikom.

--------------------------------------

 

 

Projekt

poseł Mariusz O. Jędrysek

 

 

Dezyderat nr

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

do Prezesa Rady Ministrów

w sprawie poszukiwania, wydobywania i zagospodarowania gazu ze złóż łupkowych

uchwalony na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2014 r.

 

I) Przedmiot Dezyderatu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na posiedzeniach w dniu 06 czerwca i 10 lipca 2014 r. rozpatrzyła informację Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli poszukiwania, wydobywania i zagospodarowania gazu ze złóż łupkowych, oraz wysłuchała przedstawicieli rządu. Komisja ustaliła co następuje.

 

II) Wyciąg z Raportu NIK

Komisja pragnie podkreślić, że podjęte działania w kierunku ustalenia zasobności krajowych złóż gazu łupkowego nie doprowadziły dotąd do wiarygodnego oszacowania ich wielkości. Dotychczasowe szacunki nie mogą być uznane za ostateczne i rzetelne, gdyż oparte zostały na zbyt małej bazie informacji i danych geologicznych. Niewielka zrealizowana dotychczas liczba odwiertów poszukiwawczych oraz brak wyników badań pobranych próbek geologicznych, nierzetelne raporty firm i brak kompetentnej i ewaluacji w organach rządowych nie pozwala na zlokalizowanie złóż i wiarygodne oszacowanie wielkości zasobów złóż gazu i ropy w formacjach łupkowych w Polsce.Komisja stwierdza, że wyniki kontroli NIK wykazały szereg nieprawidłowości, do których zwłaszcza należy:

1.    znaczne opóźnienie prac związanych z tworzeniem i nowelizacją prawa dotyczącego poszukiwania i wydobywania węglowodorów, w tym gazu z łupków oraz przepisów w zakresie opodatkowania kontrolowanej działalności;

2.    niepowołanie - ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca   2012 r. - Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów;

3.    nierzetelne i przewlekłe postępowania administracyjne prowadzone przez Ministra Środowiska w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu z łupków;

4.     nieprzeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania działalności z udzieloną koncesją;

5.    udokumentowane zagrożenie korupcją przy wydawaniu koncesji;

6.    brak kontroli i wiedzy Państwa w zakresie zmian właścicielskich koncesji na poszukiwania;

7.    utrata informacji geologicznej będącej własnością Skarbu Państwa i brak nowej do przekazania (w tym utrata rdzeni wiertniczych poprzez wywożenie ich poza teren RP), której zobowiązany jest koncesjonariusz (koncesjonobiorca);

8.    opublikowanie nierzetelnego raportu przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy-Państwową Służbę Geologiczną.

 

III) Pytania do Prezesa NIK

Komisja kieruje prośbę do Prezesa NIK o

1.  szczegółowe wyjaśnienie przyczyn wydania przez NIK pozytywnych ocen kontrolowanych organów państwa w sytuacji gdy teksty odpowiadających im uzasadnień są ewidentnie negatywne.

2.  szczegółowe wyjaśnienie co było przyczyną ponad półrocznego przetrzymywania pierwszego tekstu Raportu NIK bez jego opublikowania. Wyjaśnienia powinny miedzy innymi obejmować takie informacje jak: daty zakończenia, przygotowania tekstu różnych wersji, potencjalnych zmian personalnych kontrolerów i ekspertów (w tym specjalistów w zakresie geologii) podczas wykonywania działań kontrolnych i przygotowania tekstu raportu oraz oddania do akceptacji, dostęp do tekstu Raportu przed jego opublikowaniem).

 

 

IV) Oczekiwania Komisji

Komisja uznaje przedmiotowy Raport NIK jako rzetelny na takim zakresie w jakim mógł być wykonany zważywszy na nowość problematyki i posiadane narzędzia. Komisja uznaje Raport jednak jako wstępny i oczekuje na przeprowadzenie ponownej pilnej i pełnej kontroli ujmującej to czego w tej wersji było brak oraz oceny działań administracji poszczególnych szczebli w celu naprawy błędów dotychczas poczynionych. Dotyczy w szczególności zagadnień z zakresów takich jak m.in:

1.    ocena strat i utraconych korzyści Skarbu Państwa (SP) z wydania nadmiernej liczby koncesji (wszystkich możliwych) bez odpowiedniego przygotowania prawno-organizacyjno-finansowego Rzeczypospolitej Polskiej,

2.    ocena strat i utraconych korzyści SP wynikające niekontrolowanych zmian właścicielskich podmiotów posiadających koncesje i ustalenie faktycznych właścicieli,

3.    handel informacją geologiczną – ustalenie kto i jaką informację posiada oraz w jaki sposób wszedł w jej posiadanie i co z nią zrobił (wywożenie rdzeni, danych geologicznych, geofizycznych, handel, brak przekazania dla SP.

4.    ocena konsekwencji geopolitycznych, środowiskowych, społecznych (w tym potencjalnej korupcji i ukrywania informacji przed władzami samorządowymi i społeczeństwem) technologicznych, naukowych itd.

5.    przerzucenie ryzyka i kosztów na barki firm polskich (w 2007 było odwrotnie),

6.    zaniechanie rozwiązań i reform przygotowanych przez poprzedni rząd.

7.    w zakresie powstania i opublikowania raportu PIG-PIB-PSG lepszego wyjaśnienia wymagają przyczyny, mechanizmy, rzeczywiste autorstwo rozdziałów (brak podpisów?) rzetelność badawcza, zachowanie poufność informacji geologicznej, efekty gospodarcze itd.

8.    czy i jak ochroniono interes Polski w całym procesie koncesjonowania i prowadzenia poszukiwań i dlaczego wznowiono wydawanie koncesji (po wstrzymaniu tego działania w 2007 r.) a jednocześnie zarzucono przygotowania prawno-organizacyjne Państwa?

9.    jasna ocena odpowiedzialności organów i osób  z umiejscowieniem w czasie i okolicznościach (wiedza lub jej brak) usprawiedliwiających potencjalne błędy.

10.  wyraźne rozdzielenie zagadnień złóż gazu zacieśnionego od złóż gazu w formacjach łupkowych (łącznie tzw. niekonwencjonalne złoża gazu i ropy naftowej) oraz osobnej oceny zagadnień związanych zasobami gazu i ropy naftowej.

 

 

V) Wnioski do Prezesa Rady Ministrów

Komisja w oparciu o wnioski NIK wzywa Prezesa Rady Ministrów o:

1)            podjęcie rzetelnych kompetentnych działań zmierzających do sfinalizowania toczących się prac nad powstawaniem i nowelizacją uregulowań prawnych w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów oraz ich opodatkowania z uwzględnieniem interesu narodowego;

2)            powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów ustanowionego w wydanym w tej sprawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2012 r.;

3)            przyjęcie odpowiedniej ustawy i powołanie Polskiej Służby Geologicznej (nazwa do uzgodnienia) jako organu państwa będącego merytorycznym narzędziem państwa do prowadzenia efektywnej i kompleksowej polityki geologicznej w tym bezpieczeństwa surowcowego na terenie RP jak i poza nim;

4)            uregulowanie współpracy administracji geologicznej poszczególnych szczebli,  Wyższego Urzędu Górniczego i Polskiej Służby Geologicznej w celu m.in. efektywnej ochrony interesów lokalnych i środowiskowych;

5)            uregulowania (także w umowach koncesyjnych) skutkujące zapewnieniem interesów Skarbu Państwa - warunków pobierania, podziału, wywozu za granicę próbek geologicznych pozyskanych w wyniku wykonanych przez przedsiębiorców otworów wiertniczych w celu zapobieżenia możliwości ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty;

6)            wypracowanie procedur - przyjmowania, weryfikacji ilościowo-objętościowo-jakościowej i reklamacji – odnośnie próbek geologicznych trwałego przechowywania, które są przekazywane do Centralnego Archiwum Geologicznego przez przedsiębiorców czy wykonawców prac geologicznych;

 

7)            podejmowanie dalszych działań w celu uzyskania bardziej wiarygodnych danych o wielkości krajowych zasobów węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych, w tym z formacji łupkowych.

 

moj
O mnie moj

państwowiec

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka