Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
182 notki
122k odsłony
Wyroki stalinowskie w XXI wieku – wezwanie do naprawienia szkody

Wyroki stalinowskie w XXI wieku – wezwanie do naprawienia szkody

Wyrok II K 38/19, którego sentencja nie została podpisana przez skład sądu, nie istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym (sententia non existens). Skoro podpisy sędziów są wyrazem potwierdzenia zgodności zamieszczonego w sentencji rozstrzygnięcia z ich wolą oraz wynikami narady, to brak podpisów, nieusuwalny w jakiejkolwiek przewidzianej przez prawo procesowe drodze, stanowi wadę tak istotną, że pozbawia wyrok bytu prawnego (art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 113 k.p.k.).
Zawiadomienie o przestępstwach funkcjonariusza służbowego

Zawiadomienie o przestępstwach funkcjonariusza służbowego

Zaniechano: Art. 157. Wydawanie odpisów orzeczeń, sporządzanie odpisów protokołów § 1. Stronom oraz osobom, których orzeczenie bezpośrednio dotyczy, należy na ich żądanie nieodpłatnie wydać jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. Odpis wydaje się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono. Art. 11. Przesyłanie orzeczeń do wykonania § 1. Sąd, kierując orzeczenie do wykonania, przesyła jego odpis lub wyciąg, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się, odpowiedniemu organowi powołanemu do wykonywania orzeczenia.
Sądownictwo i prokuratura to Cosa Nostra - będę więźniem politycznym

Sądownictwo i prokuratura to Cosa Nostra - będę więźniem politycznym

Hitler też miał prawomocne wyroki. Funkcjonariusz służbowy, który bezprawnie pozbawi mnie wolności za czyny swoich kolegów, za 5767 dni co stanowi 15 lat, 9 miesięcy i 13 dni politycznych represji, otrzyma fakturę do zapłaty w kwocie 90 000 000, 00 EUR tytułem zadośćuczynienia w myśl ogólnych podstaw i warunków handlowych, w tym taryfę opłat (OWH) za bezprawne pozbawienie wolności Grzegorza Niedźwieckiego zamieniając rzekomą karę grzywny w wysokości 2000 zł na 50 dni pozbawienia wolności. Będę ścigał karnie funkcjonariusza pokroju NKWD do końca życia za stalinowskie represje, za karanie ofiary, za szesnaście lat terroru państwowego, kradzież życia, pozbawienie prawa do pracy za granicą i do godnej emerytury.
Będę siedział w więzieniu za zbrodnie politycznych sędziów

Będę siedział w więzieniu za zbrodnie politycznych sędziów

Jeżeli uważacie jednak, że macie własne prawo, że należało mnie skazać i trzeba mnie bezprawnie pozbawić wolności i szesnaście lat terroryzować za wasze sprawstwo, to dokończcie dzieła i sfingujcie nowe procesy, ponieważ dopuszczam się tych samych czynów (słusznej krytyki). Będę więźniem politycznym jak Popiełuszko. Będę siedział za zbrodnie sędziów.
Mnie tutaj wykończyli. Oświęcim to była igraszka… cała prawda o współczesnym sądownictwie

Mnie tutaj wykończyli. Oświęcim to była igraszka… cała prawda o współczesnym sądownictwie

1. Zbrodniarze osądzają 2. Producenci przestępców 3. Nemo iudex in causa sua 4. Zbrodnie w majestacie prawa 5. Przestępcza działalność sądów 6. Umyślni zbrodniarze pokroju NKWD 7. Urojone przestępstwa i polityczne wyroki 8. Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie 9. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie 10. Pięćdziesiąt dni więzienia za szesnaście lat kradzieży życia 11. Pięćdziesiąt dni więzienia za szesnaście lat terroru państwowego 12. Wyrok wydano na zlecenie jeszcze przed pierwszą rozprawą główną 13. Sądownictwo i organy ścigania w Polsce to zorganizowana grupa przestępcza 14. Prawda nie ma znaczenia – Władza ma znaczenie – Prawda będzie w więzieniu 15. Brak czynu, brak skargi, brak oskarżenia, brak orzeczenia, a jest 50 dni więzienia 16. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto udowodni sędziom czyn zabroniony 17. Sitwa sądownicza przerzuca odpowiedzialność za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę 18. Sędziowie uznali, że szesnaście lat terroru państwowego to za mało i dołożyli 50 dni więzienia 19. Mnie tutaj wykończyli. Oświęcim przy nich to była igraszka… cała prawda o współczesnym sądownictwie 20. Skazano ofiarę 4444 dni upokarzania za to, że sprawca nadużyć organu odwoławczego oddalał skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego z wyłącznej winy organu egzekucyjnego
Skazany przez zbrodniarzy za zbrodnie zbrodniarzy - zdemaskowanie systemu

Skazany przez zbrodniarzy za zbrodnie zbrodniarzy - zdemaskowanie systemu

Nie doszłoby do procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko ofierze trzynastoletniego upokarzania, gdyby podwładni Agnieszki Kałużnej-Rudowicz, postanowieniem I Co 3259/08 oddalili zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.
Zobowiązanie zapłaty

Zobowiązanie zapłaty

Zapłata należności w kwocie 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące) nastąpi w kasie gotówką / kartą lub na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Legnicy o numerze: 33 1010 0055 2223 0140 0200 0002 do dnia uzupełnienia przez Sąd Rejonowy w Legnicy braków formalnych wezwania na posiedzenie lub spłaty należności sądowych w całości poprzez usunięcie bezwzględnych przyczyn odwoławczych

Żądam bezprawnego pozbawienia mnie wolności

Nadużycia majątkowe w wielkich rozmiarach oraz umyślna, skutkowa kradzież Grzegorzowi Niedźwieckiemu piętnastu lat życie, prawa do pracy, do wolności i swobód obywatelskich, rozbicie więzi rodzinnych, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest zbrodnią, jest zachowaniem się człowieka będące czynem zabronionym pod groźbą kary, bezprawnym, karygodnym, zawinionym, społecznie szkodliwym w stopniu większym niż znikomy.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu

nie doszłoby do procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko ofierze trzynastoletniego upokarzania, gdyby organ egzekucyjny, czyli podwładni Agnieszki Kałużnej-Rudowicz, postanowieniem I Co 3259/08 oddalili zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.

ULTIMATUM NARODU POLSKIEGO

Żądanie to musi być spełnione, pod groźbą nie oddania głosu przez Naród na koalicję rządzącą w wyborach parlamentarnych. Była “Dobra zmiana”, był “Polski Ład”, będzie zgaszone światło…
Prawo i Sprawiedliwość i sądownictwo są władzą zbrodniczą

Prawo i Sprawiedliwość i sądownictwo są władzą zbrodniczą

Prawo i Sprawiedliwość oszukało, nie robi żadnej reformy sądownictwa i nie rozlicza oszustw sądowych otrzymując na tacy dowody przestępstw. Robi ruchy polityczne i zamienia tylko hersztów. Prawo i Sprawiedliwość nie pełni roli i zadań publicznych, jest aspołeczne, nie stosuje obowiązujących norm prawnych. To organizacja populistyczna, wybiórcza, dyktatorska, musi odejść.