modry modry
1801
BLOG

Ten gaz nie jest już polski, żywność jeszcze tak

modry modry Gospodarka Obserwuj notkę 7

Apel do Ministrów
w sprawie zagrożenia produkcji żywności w Polsce


W wyniku wydania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego podmiotom zależnym od obcego kapitału, w tym od Gazpromu, Polska może stracić możliwość produkcji i eksportu żywności.
Jak potwierdzają liczne przypadki za granicą, a ostatnio w Polsce (Superwizjer z dnia  27 września b.r.) poszukiwanie i wydobywanie gazu łupkowego powoduje zanieczyszczenie wód i gleb w sposób nieunikniony, niezależny od stopnia dbałości o jakość procesu. Wynika to z charakteru badań i eksploatacji t.j. brutalnej ingerencji w Ziemię poprzez wstrząsy  i zatłaczanie chemikaliów szkodliwych dla środowiska (nie występujących tam w sposób naturalny), które wracają wraz z zanieczyszczonymi wodami w ogromnej ilości wraz z metanem, gazem, cząsteczkami ropy, pierwiastkami promieniotwórczymi, znajdującymi się w głębokich warstwach skał pod ziemią. Następuje zatem zanieczyszczenie wód wgłębnych i powierzchniowych na terenach objętych koncesjami. Obecnie objęty koncesjami obszar Polski to ok. 1/3 jej terytorium. Zgodnie z nowym prawem geologicznym i górniczym, które jest hańbą dla poprzedniego rządu, sejmu, senatu i prezydenta RP, koncesjonariusz (w 90% firmy zagraniczne, w tym ponad 20% to firmy zależne od Gazpromu) może wstrzymać na tych terenach działalność rolniczą i leśną na 10 lat, może wywłaszczać obecnych właścicieli z ich nieruchomości z „użyciem” starosty w ramach celu publicznego.
Oznacza to w praktyce, że Polska zmniejsza swój obszar o 1/3, oddaje połowę swoich zasobów węgla, ropy, rud metali itp., jako tzw. złoża towarzyszące i zmniejsza o 1/3 potencjał polskiej produkcji rolnej.
Polska przede wszystkim może stracić w UE i na świecie wizerunek producenta dobrej, „zdrowej” żywności. Nikt na świecie nie będzie kupował żywności z obszarów zagrożeń górniczych, zwłaszcza z terenów wydobycia gazu łupkowego. Dotyczy to także terenów planowanego zatłaczania spalin pod ziemię (projekt CCS), gdzie zagrożenia opisywane w modelach geologicznych przewidywane są jako pewne.
Wydanie koncesji na gaz łupkowy, projekt CCS, składowanie w Polsce odpadów radioaktywnych to świadome wykluczenie Polski, jako kraju posiadającego nieskażone środowisko – wody, gleby, powietrze, obszary rolne i leśne – zdolne produkować żywność dobrej jakości.
Produkcja rolna w chwili obecnej jest podstawowym polskim towarem eksportowym. Jest także gwarantem istnienia Polaków. Należy zauważyć, że gaz łupkowy nie należy już do Polski, tylko do koncesjonariuszy, z których 90% jest uzależnionych od obcego kapitału, a Polska zgodnie z nowym prawem geologicznym i górniczym (Dz.U.Nr 163 poz. 981 z 9 czerwca 2011r.), ma jedynie możliwość egzekwowania opłat koncesyjnych, t.j. 4,90 zł/1000 m3 (Gazpromowi płacimy ok. 300 $/1000 m3) i ok. 100 zł/km2 powierzchni koncesyjnej.
Nie będzie więc zysków dla Polski z eksploatacji gazu łupkowego, stracimy czyste środowisko, zdrową żywność, wizerunek Polski czystej środowiskowo, czyli atrakcyjnej           turystycznie.
Pod obradami Rady Ministrów od ok. pół roku znajduje się projekt Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju [KPZK], który przewiduje „ochronę” zasobów energetycznych praktycznie na terenach objętych już koncesją dla obcych podmiotów lub planowanej sprzedaży energetyki wraz z zasobami (również podmiotom kontrolowanym przez obcy kapitał).

Projekt KPZK nie chroni zasobów wodnych, zasobów rolnych, zasobów leśnych, jako podstawy egzystencji Polaków. Z założenia ma chronić koncesjonariuszy na gaz łupkowy czy węgiel brunatny, czyli komercyjny interes firm uzależnionych w większości od obcego kapitału.
Gaz łupkowy stał się własnością obcych podmiotów (art. 12 obecnego prawa g i g, art. 15 nowego prawa g i g.), w tym Gazpromu, który ma zdolności przesyłowe do zachodniej Europy rurą jamajską i Nord Stream, wieloletnią umowę z Polską na gaz ziemny i nie musi dostarczać gazu i ziemnego i łupkowego na polski rynek.
Nie ma żadnego argumentu celowości takiego postępowania dla polskiej gospodarki, czy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Bilans zasobów energetycznych Polski bez gazu łupkowego wielokrotnie przekracza zapotrzebowanie na energię elektryczną czy paliwa, o czym dobrze wiedziały „elity władzy”  i wiedzą politycy, którzy świadomie doprowadzili do energetycznego uzależnienia Polski od obcych sił. Gaz powinniśmy wydobywać ze zgazowania węgla kamiennego lub brunatnego, bezpośrednio ze złoża, płycej, taniej i bezpiecznie dla środowiska (zatłaczana para wodna). Zasoby tak eksploatowane mogą wystarczyć na 2000 lat obecnego zapotrzebowania Polski na gaz. Polska posiada olbrzymie zasoby geotermiczne dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej, wielokrotnie przekraczające zapotrzebowanie na energię. Niestety złoża węgla kamiennego także zostały częściowo przekazane obcym podmiotom (koncesja dla Chevronu w Rowie Lubelskim obejmująca największe w Europie złoża węgla kamiennego), przewiduje się dalszą wyprzedaż (Kampania Węglowa pójdzie na GWP jak twierdzi Pani Prezes Strzelec Łobodzińska- www.cire.pl)
Warto przytoczyć efekt stosowania OZE w Niemczech, gdzie przy ok. 2 krotnie mniejszej dostępności do terenów niż w Polsce ilość prądu tak pozyskiwana wystarcza na zaopatrzenie Polski.

Prawo do zagospodarowania kopalin wg zasad zrównoważonego rozwoju powinny mieć  w Polsce jedynie podmioty polskie, a ich właścicielami powinny być samorządy. Priorytetem ochrony zasobów powinny być zasoby wodne, rolne, leśne, przyrodnicze, geotermalne, stanowiące podstawę egzystencji Polaków.
Priorytetem energetyki polskiej i jej ochrony powinny być zasoby odnawialnej energii i ochrona zasobów kopalnych przed wrogim (obcym) przejęciem. Priorytetem  o równorzędnym znaczeniu powinna być ochrona polskiego rolnictwa i żywności.
Są to stwierdzenia oczywiste dla polskiej racji stanu, bezpieczeństwa polskiego społeczeństwa, suwerenności państwa.

Polska z długiem ok. 3 bln zł, znajduje się w zapaści finansowej. Oddanie kopalin energetycznych i innych strategicznych dla rozwoju przemysłu obcym podmiotom, pozbawia Polskę możliwości spłaty zadłużeń obecnie i w perspektywie dziesiątków lat. Pozwolenie na badania i eksploatację gazu łupkowego wykluczy Polskę jako eksportera żywności lub zmniejszy produkcję żywności na terenach pozbawionych polskiej suwerenności.
Należy zadać pytanie, czy i komu zależy na wykluczeniu polskiej żywności z obrotu międzynarodowego, czy nie jest to ukryty cel manipulacji przy koncesjach na gaz łupkowy.

Dlatego wnosimy o:

  • Natychmiastowe działania wstrzymujące poszukiwania i rozpoznanie gazu łupkowego w ramach kompetencji organu państwowego.
  • Natychmiastowe działania wstrzymujące zatwierdzenie KPZK w projektowanym kształcie, pozbawiającym ochrony wód, zasobów rolnych i leśnych, zasobów geotermalnych, przyrodniczych, ochrony powietrza (głównych elementów egzystencji i rozwoju)
  • Informacje skierowane do społeczeństwa w sprawie działań organu zmierzających  do delegalizacji regulacji prawnych w zakresie wydawania koncesji, niezgodnych  z Konstytucją RP (art. 1, art. 5, art. 64 ust.2), dyrektywami UE (m.in. ramowa wodna, ptasia, CCS, węglowodorowa), zagrażających polskiemu rolnictwu, polskiemu społeczeństwu, polskiej suwerenności, przyszłym pokoleniom.
  • W przypadku zgody organu na częściowy rozbiór Polski i jej eutanazję gospodarczą, uprzejmie wnosimy o pilne zawiadomienie społeczeństwa w tej sprawie w celu przygotowania programu emigracyjnego lub przygotowania się społeczeństwa  do nowej sytuacji, w której własność ziemi przestanie już być ich własnością,a środowisko zostanie bezpowrotnie skażone.


Mamy nadzieję na wnikliwe pochylenie się nad podniesionymi problemami i przychylenie się organów władzy do (naszym zdaniem) jedynie słusznego kierunku wstrzymania zagrożeń dla Polski i Polaków wynikającego z obecnej sytuacji oraz kontynuacji przedwyborczych działań byłego rządu RP.

Treść apelu wysłano faxem i mailem do wszystkich ministrów w dniu 22.11.2011r. i na posiedzeniu w dniu 23 listopada nie zapadła Uchwała RM w sprawie KPZK> Niestety w dniu 13 grudnia (rocznica stanu wojennego) Uchwalono Koncepcję Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, obejmując tzw. ochroną złóż, wszystkie obszary wydanych koncesji na gaz łupkowy, zasoby węgla brunatnego, kamiennego i kopalin towarzyszących.

Wobec ostatnich doniesień prasowych o aresztowaniach w sprawie wydawania koncesji na gaz łupkowy, załączam poniższy tekst, który uzupełnia informacje o tym, kto, kiedy nabył te koncesje, w jakich lokalizacjach i jakim potencjalnym zasobie złóż.

KUWEJT POD KUTNEM – czyli część grabieży bilionowego majątku Polski – KTO JEST SZEJKIEM?

Obszar koncesji Kutno - proste tłumaczenie za strony FX Enefgy z Solt Lake City z USA, treści – 2009r. www.fxenergy.com

W 2007 roku nabyła 100% udziałów w koncesji w centralnej Polska obejmuje 284.000 ha. Ostatnio dodane 426.000 do zebrania ogółem 710.000 ha. Obszar obejmuje czerwonego spągowca mega-strukturę ("Kutno") z przewidywanych czterech kierunkach zamknięcia kąpieli.Interpretowane kolumny gazu jest 280 metrów, na powierzchni 143 kilometrów kwadratowych. Z spodziewać porowatość od 5% do 15%, struktura ma oblicza potencjał brutto objętości do 19 bilionów metrów sześciennych. Głębokość struktury szacowana jest na około 6000 metrów (19200 stóp). Ze względu na głębokość i koszt, szukamy udziału przemysłu wiercenia Kutnie.
 
Obszar koncesji Kutno
Posiadamy 100% udziałów w 706.000 brutto akrów (2856 km kw.). Nabyte w 2007 i 2008. Obszar obejmuje czerwonego spągowca mega-strukturę ("Kutno") z przewidywanych czterech kierunkach zamknięcia kąpieli. Głębokość struktury szacuje się na około 6500 metrów (21000 stóp). Ze względu na głębokość i kosztów, ustaliliśmy, szukać udziału przemysłu ponieść koszty początkowe badania. W 2010 roku zawarła umowy, w których dwie inne spółki zgodziła się większość kosztów wiercenia testu oraz w celu ich razem, aby zarobić 75% udziałów w tej dziedzinie. Będziemy przechowywać operacji i oczekiwać na wykonanie odwiertów testu oraz na strukturę Kutnie w 2011 roku.

The area encompasses a Rotliegend mega-structure ("Kutno") with projected four-way dip closure. Depth of the structure is estimated at approximately 6,500 meters (21,000 feet). In view of the depth and cost, we determined to seek industry participation to bear initial exploration costs. In 2010, we entered into agreements under which two other companies agreed to provide most of the drilling costs of a test well in order for them together to earn a 75% interest in the area. We will retain operations and expect to begin drilling a test well on the Kutno structure in 2011.

W treści zamieszczonej obecnie na stronie FX Energy nie ma wzmianki o stopniu porowatości skały, w której uwięziony jest gaz. Jest to podyktowane sprzeciwem ostrym mieszkańców, którzy boją się technologii fracturingu z uzyciem toksycznych chemikaliów. Dla wyciszenia nastrojów zdjęto ze strony ta informację i stwierdzono, że gaz pod Kutnem jest KONWENCJONALNY. Jeżeli jest tak w istocie, to od wielu lat PGN i G Nafta Piła posiada doskonałą technologię głębokich wierceń (w tym od roku 1993 również wierceń kierunkowych) i nie trzeba było wcale wydawać koncesji na ten gaz amerykanom. Zatem kiedy skłamano, żeby tak ogromny zasób BĘDĄCY WŁASNOŚCIĄ NARODU trafił do rąk koncernu amerykańskiego? Obecnie pan prof. Orion Jędrysek również utrzymuje, że jest to „gaz konwencjonalny”, ale udokumentuje go i wyeksploatuje FX Energy (w zarządzie której są „Polacy”, o tym poniżej)
 
Smaczku  tej  historii dodaje jeszcze fakt, że firma FX Energy nie inwestuje własnych pieniędzy za dużo. Wiercenia robić będzie firma PGN i G Nafta Piła, za pieniądze polskich podatników. Potem FX Energy będzie sprzedawać gaz PGN i G dla polskich konsumentów, który wydobywać usługowo będzie również PGN i G, ale FX Energy posiada KONCESJĘ, którą bezprzetargowo otrzymała w roku 2007 od Głównego Geologa Kraju – Pana prof. Oriona Jędryska. Ile FX Energy zapłaciła za koncesję? – 470 tys. zł, czyli grosze w porównaniu do wartości zasobu – wg mapy powyżej = 512 bln m3 gazu !!

 

Informacje ze strony PGNiG Nafta Piła 
Kolejny kontrakt z FX Energy Sp. z o.o.
6 czerwca  w Warszawie PNiG NAFTA Piła podpisała kontrakt z firmą FX Energy Poland Sp. z o.o. na wiercenie otworu Kutno -2. Ze strony FX Energy umowę podpisał członek Zarządu Zbigniew Tatys w obecności Aleksandra Nowaka, natomiast ze strony PNiG NAFTA Piła Prezes Henryk Dytko i dyrektor marketingu Ryszard Chylarecki
Rejon prac znajduje się w granicach koncesji FX Energy Poland Sp. z o.o. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Planowana głębokość otworu to 6450 m. Prace wiertnicze będą prowadzone urządzeniem IDM 2000, które wraz z wykwalifikowaną załogą dostarczy NAFTA Piła.
Otwór Kutno -2 będzie najgłębszym z aktualnie wierconych otworów w Polsce, co stanowi duże wyzwanie dla naszych inżynierów, a  to ze względu na jego konstrukcję i technologię wiercenia.

Na tej samej stronie możemy jeszcze przeczytać, że PGNiG Nafta Piła wykonała pierwsze kierunkowe wiercenia już w 1973 roku. Patent na szczelinowanie został zgłoszony w Polsce w roku 1976 i opublikowany w roku 1977 – Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 24 (104) 1997 rok str. 80. Kto i kiedy wywiózł do USA pełną informację geologiczną wykonaną za NASZE POLSKIE pieniądze w latach 60 i 70 ub.wieku?
Wykonano na przełomie lat 70 i 80 – tych ok. 9 tys. otworów badawczych, z czego ok. 3 tys. głębokich (takich jak w Kutnie do 5966 m, potem podobno łamały się wiertła). Koszt jednego głębokiego odwiertu to obecnie ok. 50 mln zł., koszt odwiertu płytszego do ok. 2500 m to ok. 15 mln zł.

Koszt szacunkowy samych badań, bez opracowania wyników wynosi:
Otwory głębokie:
3000 x 50 mln = 150 000 000 000 zł = 150 bln zł
Otwory płytkie:
2500 x 15 mln = 37 500 000 000 zł = 37 bln zł
Razem same odwierty = 187 bln zł, bez uwzględniania wynagrodzeń geologów, którzy opracowywali dokumentację każdego z odwiertów, też za nasze pieniądze.

Pytanie:
KTO POZWOLIŁ NA WYWIEZIENIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ Z POLSKI, KTÓREJ TAK WYSOKIE KOSZTY PONIOSŁO SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE?

PYTANIA KOLEJNE:
KTO MA TECHNOLOGIĘ KIERUNKOWYCH WIERCEŃ, FACHOWCÓW, TECHNOLOGIE SZCZELINOWANIA I PIENIĄDZE NA WIERCENIA? – MY POLACY!!!
KTO ZARABIA NA WYDANYCH KONCESJACH I BĘDZIE ZARABIAŁ NA SPRZEDAŻY GAZU, OBOJĘTNIE CZY ŁUPKOWEGO, ZE SKAŁY POROWATEJ, CZY KONWENCJONALNEGO? – GLOBALNE KONCERNY AMERYKAŃSKIE, A ZA ICH POŚREDNICTWEM ???
Takie osoby jak
Zbigniew Tatys – obecnie członek Zarządu FX Energy Poland sp. z o.o., który w latach wykonywania badań był prezesem Zarządu PGNiG i między innymi robił odwiert pod Kutnem. Dowiercili się wtedy prawie 6 km i łamały im się wiertła ?!
Obecnie Dyrektor w firmie FX Energy Poland sp. z o.o.
oraz
Jerzy Maciolek –
Wiceprezes FX Energy International Exploration
Ponad 25 lat doświadczenia jako geofizyk z PGNiG, Badań Naukowych Olej Gulf i jako konsultant. MS in exploration geophysics from the Mining and Metallurgical Academy in Krakow, Poland. MS w eksploracji geofizyki w Akademii Górniczo-Hutnicze w Krakowie, Polska. (proste tłumaczenie ze strony FX Energy w USA)
Obecnie dyrektor w firmie FX Energy w Solt Lake City oraz obecnie członek zarządu FX Energy Poland sp. z o.o.

CZY TO SĄ MOŻE ZDRAJCY NARODU I SZPIEDZY GOSPODARCZY?
CZY MOŻE POWINNI BYĆ POSTAWIENI POD TRYBUNAŁ STANU WRAZ Z OSOBAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI?
Wymyślono również takie prawo w Polsce, które pozwoliło im zabrać do firmy amerykańskiej informację geologiczną. Zatem niestety pozostaną bezkarni.

Konstrukcja doskonałego biznesu jest taka:

  1. Pod pretekstem posiadania technologii hydraulicznego szczelinowania przez jedynie słuszne firmy amerykańskie, wydano bezprzetargowo, za ok. 30 mln zł koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce (na terenach, na które wydano koncesje znajdują się również złoża towarzyszące jak np. w tzw. rowie lubelskim największe w Europie złoża węgla kamiennego antracytu, złoża węgla brunatnego, metali szlachetnych, wód leczniczych, solanek, geotermii – te złoża też należą do właścicieli wydanych koncesji!),w tych koncesjach jest 13 dla firmy FX Energy Poland sp. z o.o., wydanych
  2. PGNiG Nafta Piła – póki co spółka państwowa polska, za własne (nasze!) pieniądze wykona wiercenia. Odbierze sobie należność albo obejmując część koncesji lub barterem w wydobytym i sprzedanym na polski rynek gazie. Co oznacza, że sami sobie zapłacimy własnym gazem za wykonane prace przez państwową spółkę!
  3. Forma FX Energy nie musi wiele inwestować, bo gaz wydobywać będzie firma polska, FX Energy będzie ten gaz sprzedawać też PGNiG dla polskich konsumentów, który z kolei sprzeda NAM gaz z marżą, dzięki której PGNiG dalej będzie mógł finansować wiercenia jako podwykonawca firmom amerykańskim.
  4. Firma FX Energy Poland Sp. z o.o. powstała głównie dla prowadzenia na terenie Polski działalności poszukiwania i eksploatacji złóż ropy i gazu – kapitał amerykański 100%, siedziba firmy matki jest w Teksasie.
  5. Pierwszą koncesję otrzymała w roku 1997 (W departamencie Koncesji w MŚ był wtedy Pan Jacek Jezierski) i jest to koncesja tzw. „łączna” na poszukiwanie i eksploatację, w koncesji tej firma ma 49 % udziału, resztę posiada PGN i G, w składzie Zarządu firmy zasiada były wieloletni prezes PGN i G. Wszystkie informacje i szczegóły dotyczące obszarów występowania złóż gazu i ropy, które firma obecnie uściśla poprzez badania sejsmiczne i odwierty, firma otrzymała od PIG, AGH i PGN i G.

Ilość koncesji dla FX Energy i daty ich wydania.
1 koncesja w roku 1997, 1 koncesja – 23.12.2003r., 5 koncesji – 24.10.2006r., 8 koncesji w roku 2007. (koncesje wydane w roku 2007 są w 100% własnością firmy).
Jak widać pan prof. Jędrysek wydał jednej firmie FX Energy Poland sp. z o.o. 13 koncesji w latach 2006 i 2007, zatem NIE DO KOŃCA PRAWDĄ JEST JAK TWIERZDI POSEŁ O. JĘDRYSEK W TRAKCIE WYWIADU  DLA NOWEGO EKRANU, że wydał ok. 11 koncesji różnym firmom. Wszystkie koncesje wydane tej SAMEJ firmie obejmują najlepsze perspektywicznie złoża gazu. Firma FX Energy sprzedaje od kilku lat gaz PGNiG, za ile?, można wyczytać z jej sprawozdań na stronie firmy matki.
Mija się również z prawdą pan prof. w wypowiedzi, że wydał tanio koncesje, bo nie mieliśmy pieniędzy na odwierty (proszę sprawdzić z ostatnich lat zyski PGNiG), że wydał koncesje na pilotażowe poszukiwania gazu łupkowego, skoro dziś twierdzi, że pod Kutnem jest złoże gazu konwencjonalnego. Nie sprowadził do Polski inwestora w postaci FX Energy Poland sp. z o.o., na pilotażowe badania, bo ta spółka była w Polsce od roku 1997 i doskonale radziła sobie na robieniu interesów z PGN i G.

Jaka jest wartość przekazanego za 4,90 zł/1000m3 gazu pod Kutnem?
Łatwo wyliczyć:
512 mld m3 x ok. 360$/m3 (tyle płacimy  Rosji) x 3,0 zł/$ = 552,960  mld zł
Wpływy do budżetu państwa i samorządów (w podziale 40% i 60%) wyniosą ok. 2,5 mld zł., w rozłożeniu oczywiście na lata eksploatacji. Czy powstała różnica to koszty wydobywania gazu? Może tak, więc niech się ci wszyscy specjaliści wypowiedzą.

I co na to POLACY? – śpią i mówią trudno, tego już nie da się zatrzymać, albo cieszą się i piszą takie artykuły jak „Kuwejt pod Kutnem” – Krzysztof Różycki, Angora nr 35 (28 VIII 2011)
Niezależnie od tego, czy wydobycie gazu w technologii szczelinowania hydraulicznego jest szkodliwe środowiskowo czy nie, jesteśmy WYDYMANI z NASZYCH ZŁÓŻ podziemnych w sposób znakomity przez ekipę z byłego i obecnego PGNiG, Departament Geologii I Koncesji MŚ (od 1997 roku) z Głównymi Geologami na czele (prof. Orion Jędrysek i dr. Jacek Jezierski), parlamentarzystów - lobbystów ustawy Nowe Prawo Geologiczne i Górnicze z byłym posłem Rzymełką na czele, geologów z PIG (panowie, którzy w latach opracowywania wyników badań za nasze pieniądze byli w Zarządzie PIG, wyjechali do USA i przebywali tam kilka lat, a obecnie powrócili do pracy w PIG).


Poniżej artykuł z Dziennika Łódzkiego
2009-01-29 07:19:44
500 mld metrów sześciennych gazu pod Kutnem?

Jak podaje Polska Dziennik Łódzki pod Kutnem odkryto gigantyczne złoża gazu ziemnego.

- Specjaliści są zgodni. Tak zwany blok Kutno jest strukturą bardzo perspektywiczną i rzeczywiście potencjalnie zawierać może nawet 500 mld metrów sześciennych gazu – powiedział w rozmowie z Polską Dziennikiem Łodzkim Mirosław Rutkowski, rzecznik prasowy Państwowego Instytutu Geologicznego.

Złoża znajdują się ponad 6 km pod ziemią. - To bardzo głęboko. Otwór badawczy będzie więc niezwykle kosztowny – powiedział Polsce Dziennikowi Łódzkiemu M. Rutkowski.

Złożami zainteresowana jest firma FX Energy z Salt Lake City w USA. Zdobyła już koncesję na próbne odwierty w rejonie Kutna.

- FX Energy ma już koncesję na poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej oraz gazu w okolicach Kutna. Wydana koncesja w centralnej Polsce obejmuje 284 tys. akrów – powiedziała Polsce Dziennikowi Łódzkiemu Anna Szpetner z departamentu geologii i koncesji geologicznych Ministerstwa Środowiska.

- Liczymy na wydobywanie w rejonie Kutna; uważamy, że są tam spore szanse na gaz. Projekt poszukiwawczy, który chcemy tam zrealizować, jest dość drogi. Złoża zalegają na głębokości 6 kilometrów. Dlatego w tej chwili rozmawiamy z różnymi firmami, by wspólnie do niego przystąpić. Wartość projektu wynosi od 60 do 100 milionów złotych. Myślę, że pierwsze kutnowskie odwierty powinniśmy wykonać w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat – powiedział dla Polski Dziennika Łódzkiego Zbigniew Tatys, dyrektor FX Energy Poland sp. z o.o.

- Nie wiedziałem, że specjaliści oceniają, że w naszym rejonie gazu może być aż tak dużo. To dla nas fantastyczna wiadomość. Poszukiwania amerykańskiej firmy wydobywczej mogą podziałać jak magnes na inwestorów, a to da mieszkańcom nowe miejsca pracy. Pamiętam, że już 30 lat temu na ul. Łąkoszyńskiej w Kutnie robiono odwierty. Prace jednak zostały wtedy przerwane – powiedział Polsce Dziennikowi Łódzkiemu Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna.

Polska Dziennik Łódzki dotarł do informacji, z których wynika, że faktycznie we wrześniu 1979 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło wiercenia w Kutnie, z myślą o docelowej głębokości 6.100 metrów. Po niemal czterech latach poszukiwania zakończono z powodu problemów ze sprzętem. Osiągnięto wówczas głębokość 5.966 metrów.

Źródło:
Polska Dziennik Łódzki

 

 

 

 


    

 

modry
O mnie modry

Otwarty,racjonalny,analizujący bieżące wydarzenia w kontekście kosztów i efektów: społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, żyję prawdą i chcę ją przekazywać innym

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka