5G droga, EKSPOZYCJA PEM do ŚMIERCI
5G droga, EKSPOZYCJA PEM do ŚMIERCI
Albatros ... z lotu ptaka Albatros ... z lotu ptaka
382
BLOG

W poszukiwaniu obłędu ? Zdrowa Polska ?! cz.2 Appendix

Albatros ... z lotu ptaka Albatros ... z lotu ptaka Telekomunikacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 3

EMF Scientist Org

Jego Ekscelencja Antonio Guterres, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

Szanowny Dr Tedros Adhanom, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia

Szanowny Erik Solheim, Dyrektor Wykonawczy Programu Środowiskowego ONZ

Państwa Członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych

https://emfscientist.org/images/docs/transl/Polish-Apel-naukowcow_2017.pdf

Międzynarodowy Apel Naukowców

Apel naukowców o ochronę przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne

Jesteśmy naukowcami zajmującymi się badaniami skutków biologicznych i zdrowotnych wywoływanych przez

niejonizujące pole elektromagnetyczne (PEM). Dotychczas opublikowane i zrecenzowane badania naukowe

wzbudziły nasze poważne obawy dotyczące wszechobecnej oraz wzrastającej ekspozycji na PEM, które są

wytwarzane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe. Są to m.in. urządzenia emitujące częstotliwości

radiowe, jak telefony komórkowe i bezprzewodowe oraz ich stacje bazowe, Wi-Fi, anteny nadawcze, liczniki

odczytywane radiowo, aparaty do monitoringu dzieci, jak również urządzenia elektryczne i infrastruktura

dostarczająca energię elektryczną, które generują pole elektromagnetyczne o tzw. ekstremalnie niskich

częstotliwościach (poniżej 300 Hz).

Naukowe podstawy naszych obaw

W wielu ostatnich publikacjach naukowych wykazano, że PEM wpływa na organizmy żywe na poziomie niższym

niż zalecany w większości norm międzynarodowych i krajowych. Skutkiem tego jest między innymi zwiększone

ryzyko wystąpienia nowotworów, stres komórkowy, wzrost liczby szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia

genetyczne, strukturalne i funkcjonalne zmiany układu rozrodczego, zaburzenia poznawcze i pamięci, zaburzenia

neurologiczne oraz negatywny wpływ na ogólny stan zdrowia ludzi. Szkody wykraczają poza gatunek ludzki,

ponieważ istnieją również dowody szkodliwego wpływu PEM na rośliny i zwierzęta.

Odkrycia te uzasadniają nasz apel do ONZ i wszystkich państw członkowskich na świecie o wywarcie wpływu na

WHO, by organizacja ta wykorzystała swe silne przywództwo we wspieraniu tworzenia chroniących zdrowie

społeczeństw regulacji prawnych. Regulacje te powinny zachęcać do wdrożenia środków zapobiegawczych i

edukować społeczeństwo o ryzyku zdrowotnym, a szczególnie o ryzyku dla dzieci i rozwijających się płodów ze

strony PEM. Nie podejmując tych działań, WHO sprzeniewierza się wypełnieniu swojej roli jako prominentnej

międzynarodowej agencji zdrowia publicznego.

Nieodpowiednie międzynarodowe wytyczne dotyczące niejonizującego PEM

Różne agencje odpowiedzialne za ustanawianie norm bezpieczeństwa nie zapewniły ochrony dla ogółu

społeczeństwa, szczególnie dzieci, które są bardziej podatne na wpływ PEM.

W 1998 roku Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP)

opublikowała „Wytyczne dotyczące ograniczenia ekspozycji na zmienne w czasie pola elektryczne, magnetyczne i

elektromagnetyczne (do 300 GHz)”. [1] Wytyczne te zostały zaakceptowane przez WHO i wiele krajów na

świecie. WHO wzywa wszystkie państwa do zaadoptowania wytycznych ICNIRP w celu międzynarodowego

ujednolicenia norm krajowych. W roku 2009 ICNIRP wydała oświadczenie, w którym potwierdziła swoje

stanowisko z 1998 roku, ponieważ w opinii tej Komisji badania naukowe, które ukazały się od tego czasu „nie

dostarczyły żadnych dowodów szkodliwego wpływu PEM poniżej obecnych ograniczeń, tym samym nie jest

wymagana niezwłoczna korekta wytycznych w celu ograniczania ekspozycji na pole elektromagnetyczne

wysokich częstotliwości” [2]. ICNIRP do tej pory kontynuuje te zapewnienia wbrew wzrastającej liczbie

dowodów podważających to stanowisko. Według naszej opinii wytyczne ICNIRP nie są wystarczające w ochronie

zdrowia społeczeństwa, ponieważ nie uwzględniają długotrwałej ekspozycji i wpływu niskich częstotliwości

promieniowania.

W 2011 roku WHO przyjęła klasyfikację Międzynarodowej Agencji do Spraw Badań nad Rakiem (IARC) pola

elektromagnetycznego tzw. ekstremalnie niskich częstotliwości, a w 2011 r. promieniowania radiowego jako

przypuszczalnie karcinogennych dla ludzi (Grupa 2B). Mimo przyjęcia obu tych orzeczeń WHO w dalszym ciągu

utrzymuje, że dowody, by obniżyć limity ekspozycji, są niewystarczające.

Ponieważ zasadność ustalania norm, które chroniłyby przed szkodliwymi skutkami zdrowotnymi, jest kwestią

kontrowersyjną, rekomendujemy, by Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP)

powołał i opłacił niezależną, multidyscyplinarną komisję. Jej celem powinno być zbadanie zalet i wad

alternatywnych rozwiązań wobec obecnych praktyk, które znacznie obniżyłyby ekspozycję ludzi na PEM w

zakresie fal radiowych i ekstremalnie niskich częstotliwości. Obrady tej grupy powinny być prowadzone w

sposób jawny i bezstronny. Choć jest istotne, by przedstawiciele przemysłu telekomunikacyjnego byli w ten

proces włączeni i z tą grupą współpracowali, nie powinni mieć oni wpływu na proces obrad i przyjmowane

wnioski. Grupa ta powinna dostarczyć swoje wnioski do ONZ i WHO jako wskazówki w stosowaniu środków

ostrożności.

Wspólnie wnioskujemy również, by:

 dzieci i kobiety w ciąży były chronione,

 wytyczne i normy były zaostrzone,

 producenci byli zachęcani do rozwijania bezpieczniejszej technologii,

 zakłady odpowiedzialne za wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję i monitorowanie energii elektrycznej

utrzymywały właściwą jakość infrastruktury i zapewniały właściwe instalacje w celu minimalizacji

szkodliwych prądów upływu,

 społeczeństwo było w pełni poinformowane o potencjalnym ryzyku dla zdrowia spowodowanym polem

elektromagnetycznym i edukowane odnośnie sposobów redukowania ryzyka dla zdrowia,

 przedstawiciele profesji medycznej byli edukowani o biologicznych skutkach pola elektromagnetycznego

oraz, by mieli zapewnione przeszkolenie z opieki nad pacjentami wrażliwymi na pole

elektromagnetyczne,

 rządy opłacały szkolenia i badania nad wpływem pola elektromagnetycznego na zdrowie, które będą

niezależne od przemysłu oraz aby nakazały współpracę przemysłu z badaczami,

 media ujawniały związki finansowe ekspertów z przemysłem, gdy cytują ich opinie dotyczące zdrowia i

aspektów bezpieczeństwa urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne,

 ustanowiono obszary wolne od promieniowania.

1) http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf

2) http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf

3) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/

4) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/

Data publikacji: 11 maja 2015

Data obecnej wersji: sierpień 2017

Pytania oraz wnioski o poparcie apelu od kwalifikowanych naukowców można składać do p. Elizabeth Kelley,

Dyrektor EMFscientist.org, pod adresem info@EMFscientist.org.

Uwaga: Sygnatariusze apelu podpisali go we własnym imieniu. Podanie ich profesjonalnych afiliacji nie oznacza,

że reprezentują oni opinie swoich pracodawców lub organizacji, do których należą

Zakorzeniony w historii Polski i Kresów Wschodnich. Przyjaciel ludzi, zwierząt i przyrody. Wiara i miłość do Boga i Człowieka. Autorytet Jan Paweł II

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie