Pupilla Libertatis
Jestem sarmatolibertarianinem. Myślę, politykuję, rozważam, polemizuję, szukam, prowokuję, dyskutuję, dociekam, analizuję, filozofuję.
153 obserwujących
1894 notki
2404k odsłony
Ukraina rajem podatkowym!!!

Ukraina rajem podatkowym!!!

Marian Zabłocki (Maryan Zablotsky - Марьян Богданович Заблоцкий), poseł rządzącej na Ukrainie partii Sługa Narodu, udzielił wywiadu Dziennikowi Gazeta Prawna, w którym przedstawił wizję liniowego podatku dochodowego na poziomie 10%.
Walka z klimatem na Marsie

Walka z klimatem na Marsie

Mo­im zda­niem zmia­ny kli­ma­tycz­ne są oczy­wi­ste i bar­dzo po­rząd­nie na­uko­wo wy­ka­za­ne. Wpływ czło­wie­ka na kli­mat też je­st bar­dzo do­brze na­uko­wo roz­pra­co­wa­ny, ale ten wpływ je­st mi­ni­mal­ny i ludz­ko­ść nie je­st w sta­nie po­wstrzy­mać zmian kli­ma­tu. Je­dy­ne co moż­na ro­bić, to przy­go­to­wy­wać się na ewen­tu­al­ne ka­ta­stro­fy, któ­ry­ch na­uka nie je­st w sta­nie prze­wi­dzieć.
Historia i praktyka demokracji płynnej

Historia i praktyka demokracji płynnej

Napisałem już cztery notki o demokracji płynnej. Będę to jeszcze teoretycznie rozważał, ale teraz przedstawiam skrót z Wikipedii o historii i praktyce tego mechanizmu. Warto to wiedzieć, gdy się podejmie próbę realizacji tej idei.
Jak tępić chamstwo

Jak tępić chamstwo

Upadek państwa widać coraz wyraźniej. W drobny sposób objawia się to degeneracją sądownictwa. Ostatnio polski sąd z publicznego oskarżenia wniesionego przez policję skazał jakiegoś chama za noszenie koszulki z napisem "J***ć PiS".
Im większa kontrola, tym silniejsze państwo

Im większa kontrola, tym silniejsze państwo

Wie­lu twier­dzi to, co w ty­tu­le. A to nie­praw­da. W nowej erze, im bar­dziej ko­goś kon­tro­lu­je pań­stwo, im mu bar­dziej ogra­ni­cza wol­no­ść i swo­bo­dę dzia­ła­nia, tym ma on mniej­szą wy­daj­no­ść pra­cy. Pań­stwo je­st na ty­le sil­ne, ile si­ły ma­ją oby­wa­te­le, któ­ry­ch ter­ro­ry­zu­je. A tą si­łą je­st to, co ma­ją – ich wie­dza, umie­jęt­no­ści, a przede wszyst­kim ich wła­sno­ść. Si­łą kraju je­st to, co wy­pra­cu­ją oby­wa­te­le – im wię­cej wy­pra­cu­ją, tym je­st sil­niej­sze.
Demokracja płynna a media

Demokracja płynna a media

Wpływ me­diów na po­li­ty­kę w de­mo­kra­cji je­st ewi­dent­nie ne­ga­tyw­ny. Me­dia, a głów­nie te­le­wi­zja, to są na­rzę­dzia par­tii po­li­tycz­ny­ch w oszu­ki­wa­niu, otu­ma­nia­niu czy ma­ni­pu­lo­wa­niu lu­dem. Me­dia słu­żą pro­pa­gan­dzie, pro­wa­dzą nar­ra­cję, re­ali­zu­ją czar­ny pi­jar. Efek­tem te­go je­st to, że lu­dzie gło­su­ją na par­tie po­pu­li­stycz­ne, so­cjal­de­mo­kra­tycz­ne, któ­re psu­ją pra­wo, nisz­czą biz­nes, ogra­ni­cza­ją wol­no­ść.
Jestem załamany i zdruzgotany

Jestem załamany i zdruzgotany

To, co się sta­ło, spa­dło na mnie jak grom z ja­sne­go nie­ba. Nie­ste­ty z dnia na dzień z za­go­rza­łe­go zwo­len­ni­ka Wol­no­ściow­ców, któ­ry od daw­na po­pie­ra pro­gram tej par­tii, który to popierał jeszcze wtedy, gdy założyciele partii pieluchy nosili, prze­sta­łem być nie tyl­ko człon­kiem par­tii, ale też stra­ci­łem ca­łą sym­pa­tię do przy­wód­ców. Sy­tu­acja mnie do­bi­ła i zdru­zgo­ta­ła.
Węże mnie wypluły

Węże mnie wypluły

Ja je­stem wę­żem. Z dwó­ch po­wo­dów: po pierw­sze je­stem zwo­len­ni­kiem ukra­iń­skiej mi­to­lo­gii Wy­spy Wę­żo­wej i w peł­ni po­pie­ram ha­sło: „rus­skij wo­jen­nyj ko­ra­bl, idi na­chuj!”, a po dru­gie je­stem li­ber­ta­ria­ni­nem, a na­szym sym­bo­lem je­st grze­chot­nik z na­pi­sem: nie dep­cz po mnie.
Ukryte podatki to zawsze strata

Ukryte podatki to zawsze strata

Na­pi­sa­łem już wie­le no­tek, w któ­ry­ch po­da­łem wie­le ar­gu­men­tów uza­sad­nia­ją­cy­ch, że pań­stwa za­nik­ną z po­wo­du te­go, że ter­ro­ry­zm, na któ­rym są opar­te, prze­sta­je się opła­cać. Nie­któ­rzy kontr­ar­gu­men­tu­ją, że mo­że ter­ro­ry­zm za­nik­nie, ale pań­stwo na­dal bę­dzie zbie­rać ha­ra­cze, bo za­mia­st prze­mo­cy bę­dzie sto­so­wa­ło oszu­stwo, bę­dzie po­bie­rać ha­ra­cze tak, że lu­dzie te­go nie za­uwa­żą. Już w za­sa­dzie to ro­bi, bo sto­su­je ukry­te po­dat­ki, z któ­ry­ch lu­dzie nie zda­ją so­bie spra­wy. Choć­by po­da­tek in­fla­cyj­ny.
Demokracja płynna zamiast klubów

Demokracja płynna zamiast klubów

W Kon­fe­de­ra­cji dzia­ła­ją Klu­by Kon­fe­de­ra­cji. Ga­ze­ta Pol­ska też ma swo­je Klu­by Ga­ze­ty Pol­skie bę­dą­ce przy­bu­dów­ką PiS. Cho­dzi o to, by gru­po­wać człon­ków i sym­pa­ty­ków ja­kiejś par­tii, czy na­wet kil­ku koalicyjnych par­tii. To są pro­ste struk­tu­ry – je­st li­der i są klu­bo­wi­cze. Zaj­mu­ją się in­te­gra­cją lo­kal­ne­go śro­do­wi­ska wo­kół struk­tur par­tyj­ny­ch.
Wzrost wydajności pracy zlikwiduje państwa

Wzrost wydajności pracy zlikwiduje państwa

Zbie­ra­nie po­dat­ków to od za­wsze był naj­lep­szy in­te­res. To nie zna­czy, że tak mu­si być za­wsze. Ten in­te­res wy­ma­ga pew­ny­ch wa­run­ków do te­go, by był opła­cal­ny. Głów­ny wa­ru­nek jest ta­ki, że si­łą, sto­su­jąc ter­ror, da się ścią­gnąć wię­cej niż po­przez do­bro­wol­ną współ­pra­cę. Pó­ki da­je się lu­dzi ter­ro­ry­zo­wać i ścią­gać od ni­ch ha­ra­cze bez ob­ni­ża­nia im wy­daj­no­ści pra­cy, pó­ty to świet­ny in­te­res.
Korwin powinien wrócić do brydża

Korwin powinien wrócić do brydża

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam (łac. „A poza tym sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć”) – to jest łacińskie wezwanie w republice rzymskiej z ostatnich lat wojen punickich. Mówca i polityk rzymski Kato Starszy zawsze kończył swoje mowy tym zdaniem, nawet jeśli nie dotyczyły one Kartaginy.
Tracę nadzieję...

Tracę nadzieję...

W dzisiejszym warszawskim marszu niepodległości widziałem transparent z napisem: "Stop ukrainizacji Polski", podpisany przez partię będącą częścią Konfederacji. Nigdzie nie widziałem haseł: "Stop ruskiej agresji". Nie usłyszałem ani razu okrzyku: „Precz z komuną!”. To bardzo symptomatyczne.
W jakiej perspektywie ma sens futurologia?

W jakiej perspektywie ma sens futurologia?

Ofi­cjal­nie in­fla­cja w Sta­na­ch Zjed­no­czo­ny­ch wy­no­si 8,2%, przy czym pra­wie 1/3 ko­szy­ka in­fla­cyj­ne­go sta­no­wią opła­ty zwią­za­ne z miej­scem za­miesz­ka­nia. Sza­cu­je się, że już w li­sto­pa­dzie te­go ro­ku licz­ba miesz­kań­ców Zie­mi osią­gnie no­wy re­kord - 8 mi­liar­dów. Je­ste­śmy w trak­cie jed­ne­go z naj­więk­szy­ch kry­zy­sów ener­ge­tycz­ny­ch Eu­ro­py. A po nim na­dej­dzie CBDC.