Pupilla Libertatis
Jestem sarmatolibertarianinem. Myślę, politykuję, rozważam, polemizuję, szukam, prowokuję, dyskutuję, dociekam, analizuję, filozofuję.
150 obserwujących
1856 notek
2372k odsłony
Ukraina krajem bałtyckim!

Ukraina krajem bałtyckim!

Wreszcie zrozumiałem, po co jest przekop Mierzei Wiślanej. Niedawno napisałem notkę, w której pytałem, dlaczego w kwestii rozwoju żeglugi śródlądowej, czy też tworzenia, czy rozbudowywania, portów morskich w Polsce, najważniejszy jest Elbląg. Nikt mi na moje pytania i wątpliwości nie potrafił odpowiedzieć.
Dlaczego warto podtrzymywać stare znajomości?

Dlaczego warto podtrzymywać stare znajomości?

Je­śli dziś w ogó­le nie kon­tak­tu­je­cie się ze sta­ry­mi zna­jo­my­mi ze szko­ły, je­śli już ich w za­sa­dzie nie zna­cie, to mo­im zda­niem po­peł­nia­cie du­ży błąd – sta­ra zna­jo­mo­ść w trud­ny­ch cza­sa­ch mo­że mieć ko­lo­sal­ne zna­cze­nie, mo­że na­wet ży­cie ura­to­wać.
Nastanie głód. Wszystko się posypie...

Nastanie głód. Wszystko się posypie...

Nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że ca­ły dzi­siej­szy mo­zol­nie bu­do­wa­ny le­wi­co­wy ład na świe­cie wkrót­ce się po­sy­pie. Sta­nie się tak dla­te­go, że so­cja­li­zm zban­kru­tu­je, bo za­brak­nie je­dze­nia. Co­vid i woj­ny po­wo­du­ją zu­bo­że­nie, dro­ży­znę i bra­ki wszyst­kie­go – od su­row­ców po żyw­no­ść. Głod­ni i zde­spe­ro­wa­ni lu­dzie wy­wo­ła­ją re­wo­lu­cję i roz­wa­lą obec­ne lewicowe pań­stwa, czyli prawie wszystkie.
Byłem na przekopie!

Byłem na przekopie!

Właśnie wróciłem do domu z rejsu po przekopie Mierzei Wiślanej. Wróciłem Kanałem Elbląskim do Iławy. Po drodze widziałem ze trzy płynące jachty. W niedzielę, 18 września, po oficjalnym otwarciu, przepłynęło przez przekop kilkadziesiąt jachtów.
Dlaczego Elbląg jest najważniejszy?

Dlaczego Elbląg jest najważniejszy?

W Polsce jest wiele miast nad rzekami. Mamy dwie duże rzeki płynące przez całą Polskę: Wisłę i Odrę. Mamy wiele ich dopływów. Mamy też wiele kanałów i śluz. Żegluga śródlądowa w Polsce jest możliwa, ale nie jest rozwijana. Szlaki wodne są wielokroć mniej rozwinięte niż w Holandii, Niemczech czy Francji. Jeśli chcemy rozwijać transport wodny, to dlaczego Elbląg jest w tym wszystkim najważniejszy? Co czyni go wyjątkowym?
Przekop to pisowski miś!

Przekop to pisowski miś!

Sens prze­ko­pu je­st ta­ki, że nie moż­na mó­wić o je­go bez­sen­sie, bo bez­sens to ru­ska nar­ra­cja. Ru­scy ro­bią pro­pa­gan­dę zra­ża­ją­cą do prze­ko­pu. Dla­te­go trze­ba by­ło go wy­bu­do­wać. Ru­scy są bar­dzo nie­bez­piecz­ni - po­tra­fią jesz­cze ze sto bez­sen­sow­ny­ch in­we­sty­cji za­cząć nam obrzy­dzać, a my je wy­bu­du­je­my.
Wspólnotowość

Wspólnotowość

Co je­st lep­sze: dzia­łać sa­me­mu czy ra­zem z in­ny­mi? Ze spół­ka­mi to by­wa róż­nie – wy­sił­ki wszyst­ki­ch wspól­ni­ków mo­gą się do­da­wać, ale mo­gą się też odej­mo­wać. No to le­piej dzia­łać sa­me­mu. Ale że­by nie wiem jak się sta­rać, to sa­me­mu się wie­le nie zro­bi.
Przekop nie dla żeglarzy!

Przekop nie dla żeglarzy!

Uważni czytelnicy mojego bloga wiedzą, że byłem pierwszy, który wpłynął prywatnym jachtem na przekop. Zamierzam też być pierwszy, który go przepłynie. Otwarcie śluzy na przekopie zapowiadane jest od dawna na 17 września.
Anarchizm versus libertarianizm

Anarchizm versus libertarianizm

Anarchiści definiują państwo jako organizację, która nie jest naturalnym kolektywem, nie jest oparta na wspólnocie pochodzenia czy tradycji, nie jest tworem oddolnym, ale jest centralnie utworzonym, hierarchicznym bytem politycznym narzucający wolę władcy obywatelom. Dlatego się państwu sprzeciwiają.
Inflacja to zjawisko walutowe! Zawsze wywołuje ją rząd!

Inflacja to zjawisko walutowe! Zawsze wywołuje ją rząd!

Niektórzy uważają, że inflacja to wynik migracji do Polski Ukraińców, bo oni zwiększają u nas popyt. Tak, ale na to zwiększenie popytu biznes reaguje zwiększeniem podaży, bo przybysze w pierwszej kolejności zwiększają popyt na produkty, których produkcję jest łatwo uzupełnić czy zwiększyć.
Technologiczna euforia

Technologiczna euforia

Tech­no­lo­gia to po­wód do eu­fo­rii – po­zwa­la ludz­kiej kul­tu­rze okieł­znać i zdo­mi­no­wać na­tu­rę. Ma­szy­ny, kom­pu­te­ry, ra­kie­ty, na­no­ro­bo­ty, wy­ra­fi­no­wa­ne sil­ni­ki i po­jaz­dy, szyb­kie sa­mo­cho­dy, pięk­ne jach­ty, wiel­kie ko­par­ki etc. są fan­ta­stycz­ne, osza­ła­mia­ją­ce, re­we­la­cyj­ne.
Skrajny liberalizm jest najbardziej wspólnotowy!

Skrajny liberalizm jest najbardziej wspólnotowy!

Isto­tą li­be­ra­li­zmu je­st dą­że­nie do peł­nej eman­cy­pa­cji jed­nost­ki ludz­kiej od wszel­ki­ch grup, do któ­ry­ch przy­na­leż­no­ść je­st przy­mu­so­wa, wy­mu­sza­na si­łą lub ter­ro­rem. Li­be­ra­li­zm glo­ry­fi­ku­je wszel­ką do­bro­wol­ną współ­pra­cę mię­dzy ludź­mi i two­rze­nie do­bro­wol­ny­ch spo­łecz­no­ści, ko­lek­ty­wów i or­ga­ni­za­cji.