14 obserwujących
129 notek
128k odsłon
381 odsłon

Czy uchwała Trybunału Stanu z dnia 15 maja 2019 roku jest niezgodna z prawem ?!

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz
Wykop Skomentuj

Czy uchwała pełnego składu Trybunału Stanu z dnia 15 maja 2019 roku jest niezgodna z prawem…?!

         W związku z opublikowaniem na stronie Trybunału Stanu treści uchwały pełnego składu Trybunały Stanu z dnia 15 maja 2019 roku, a następnie informacji o terminie rozprawy w sprawie Emila Wąsacza na dzień 3 lipca 2019 roku - biorąc pod uwagę krótki czas pozostały do w/w rozprawy, treść orzeczenia jakie może zapaść na w/w rozprawie, które niewątpliwie będzie konsekwencją treści uchwały pełnego składu Trybunały Stanu z dnia 15 maja 2019 roku – przedstawiam, w interesie społecznym oraz samego Trybunału Stanu zarys mojego zdania odrębnego, w którym wskazałem na możliwość m.in. niezgodności z prawem w/w uchwały Trybunału Stanu wobec zaistnienia bezwzględnej przesłanki uchylenia podjętego orzeczenia, ponieważ brał w nim udział sędzia podlegający wyłączeniu z mocy prawa – art.439 §.1 pkt.1 kpk w zw. z art.40 §.1 pkt.5 kpk

Zdanie odrębne sędziego Trybunału Stanu Marka Czeszkiewicza od uchwały Trybunału Stanu  z dnia 15 maja 2019 roku, sygn.akt: TSZP 1/17 

Uważam, że Trybunał Stanu, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 roku zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy, przekazanego postanowieniem Trybunału Stanu z dnia 31 marca 2017 roku (sygn.akt: TS 2/07), powinien podjąć uchwałę o następującej treści:

W postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o Trybunale Stanu (Dz.U. z 2016 r., poz.2050 ze zm.) po przerwaniu biegu przedawnienia na podstawie art.23 ust.3 nie biegnie ono ponownie na nowo od początku, a okres od złożenia wstępnego wniosku o ściganie do prawomocnego zakończenia prowadzonego w jego wyniku postępowania przed Trybunałem Stanu stanowi zawieszenie biegu przedawnienia.

Uzasadnienie

W dniu 15 maja 2019 roku Trybunał Stanu w pełnym składzie podjął uchwałę: 

W postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2016 r., poz. 2050 ze zm.) po przerwaniu biegu przedawnienia na podstawie art. 23 ust. 3 tejże ustawy, przedawnienie biegnie na nowo.

Nie zgadzam się ze stanowiskiem wyrażonym w podjętej uchwale z następujących powodów: 

I.

      Na wstępie mam poważne wątpliwości w zakresie zgodności z prawem w/w uchwały.

      Powyższa uchwała z dnia 15 maja 2019 roku Trybunału Stanu sygn.akt: TSZP 1/17 została podjęta z udziałem m.in. sędziego Józefa Zycha, który podpisał (pod nr 24) wstępny wniosek o pociągniecie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Skarbu Państwa Pana Emila Wąsacza, złożony do Marszałka Sejmu w dniu 5 kwietnia 2002 roku oraz kierował jako przewodniczący sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej pracami tej komisji nad w/w wnioskiem, a w dniu 10 czerwca 2005 roku przedstawił Marszałkowi Sejmu sprawozdanie z prac komisji wraz z m.in. podjętymi uchwałami przez komisję i wnioskiem o nadanie sprawie stosownego biegu. (druk sejmowy nr 4126). Należy podkreślić, że przewodniczący sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej nie tylko na zewnątrz reprezentuje oraz działa w jej imieniu ale m.in. także kieruje posiedzeniem Komisji, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem oraz prowadzi przesłuchanie przed Komisją. (art.9c ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o Trybunale Stanu)

      Zgodnie z art.18 §.2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o Trybunale Stanu: „W postępowaniu przed Trybunałem Stanu oraz Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.”

      Przepis art.40 §.1 pkt.5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz.1987 z późn.zm.) stanowi, że sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli brał udział w sprawie jako prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy strony, albo prowadził postępowanie przygotowawcze. Zaistnienie w postępowaniu w/w przesłanki stanowi bezwzględną przesłankę uchylenia podjętego orzeczenia z udziałem tego sędziego – art.439 §.1 pkt.1 kpk - w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40.

II.

II.1 Przed przystąpieniem do meritum uzasadnienia uważam za wskazane szersze odniesienie się kilku kwestii.

       Trybunał Stanu był i jest władzą odrębną, szczególną i niezależną od innych władz, a odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu jest odpowiedzialnością o zupełnie wyjątkowym charakterze i szczególnej wadze państwowej zarówno w aspekcie podmiotowym jak i przedmiotowym.

     Potwierdzeniem powyższego jest także wybór członków Trybunału Stanu przez Sejm oraz szczególna procedura postępowania dotyczącego złożenia wniosku wstępnego Marszałkowi Sejmu, w tym m.in. wymogu złożenia pod wnioskiem podpisów co najmniej: ¼ /140/ ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego, czy co najmniej ¼ /115/ ustawowej liczby składu Sejmu), procedura postępowanie przed Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, podjęcia przez Zgromadzenie Narodowe, czy Sejm uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunał Stanu m.in. wymogu jej podjęcia większością co najmniej 2/3 ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego, czy bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, odrębne procedura postępowanie przed Trybunałem Stanu.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale