5 obserwujących
169 notek
82k odsłony
  179   0

Petycja nr P10-28/19 - obywatelski opis choroby Sądu Najwyższego

        Nie mając wielkiego doświadczenia w prowadzeniu kampanii systemowych, mając dość płaszczenia się przed wszelkimi przedstawicielami partii politycznych w tym kraju od prawicy po lewicę napisałem petycję i wysłałem ją do Senackiej Komisji " PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI".

Petycje zarejestrowano i nadano jej sygnaturę - P10-28/19 

https://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,414.html

W petycji próbowałem przedstawić problem prawny "właściwości Sądu Najwyższego" jako organu ostatecznego w procesie sądzenia obywatela w Polsce. 

Dostrzegając zamkniętą formę iteracji właściwości Sądu Najwyższego doszedłem do wniosku że ta metoda nie jest prawidłowa i "iteracja" właściwości organu musi być otwarta i  "przykładowa" tj. zawierać zasadę ogólną opisującą właściwość oraz szereg przykładów realizacji tej zasady.

 Niestety - wystąpienie i propozycja z którą wystepowałem trafiała już do przedstawicieli praktycznie wszystkich partii politycznych w tym kraju. Pierwszym z którym korespodnowałem o tym problemie regulacji art. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym była niestety pierwsza Prezes Sądu Najwyższego.

Dzięku mojemu wystąpieniu w sprawie udzielenia informacji publicznej otrzymałem "spis" aktów o randze ustaw,y które regulują w swojej treści "właściwość Sądu Najwyższego" do wykonania jakiejś czynności prawnej. 

Nie jest to natomiast początek historii. 


Drugą osobą której napisałem o "blankiecie" ustawowym i problemie systemowego określenia właściwości przedmiotowej i podmiotowej Sądu Najwyższego był Prezydent RP. Uwagi swoje wysłałem do niego podając wprost "naruszenia zasad techniki prawodawczej". Niestety nikt mi na powyższy apel nie odpowiedział.


Po wielu miesiącach od tego zdarzenia umówiłem się z Pawłem Lisieckim. Posłem Prawa i Sprawiedliwości w sprawie tego jak Sąd Najwyższy potraktował skargę kasacyjną pewnej wdowy. Zwykły błąd sędziego który nie przeczytał skargi i nie zrozumiał meritum opisanego błędu polegającego na pomyleniu się sędziego w przedmiocie "daty od której" liczy się moment przedawnienia prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności testamentu. 


Błąd była bardzo banalny - sędzia stwierdził, że bieg terminu następuje od dnia sporządzenia testamentu a nie momentu śmierci lub momentu jego "otworzenia". Banalny błąd  związany z nadmiarem spraw które ma przerobić Sąd Najwyszy a które mają formę "wniosków pisanych" bez ograniczeń.


Po dłużej rozmowie przedstawiłem posłowi Pawłowi Lisieckiemu wniosek racjonalizatorski polegający na tym żeby Minister Sprawidliwości w porozumieniu z ministrem Cyfryzacji określił zasady "cyfryzacji" formularza wniosku skargi zwyczajnej i kasacyjnej. 


Niestety rozmowa z posłem nic nie wniosła. W swojej korespondencji osobistej zwracałem się również do wielu w tym posła Jarosława Kaczyńskiego. W dniu - 9 lip 2018 napisałe dosłownie to co obecnie do wszystkich partii w tym Rzecznika Praw Obywatelskich.


I powiem tak. Wszyscy proces poprawy efektywnosci pracy sądów w tym Sądu Najwyższego mają w .....

Nikogo obecnie nie obchodzi to żeby skarga była czytelna i aby można ją było skierować drogą elektroniczną. 


  A wystarczy

Po pierwsze otworzyć właściwość Sądu Najwyższego zamykając ją definicją terminu opisowego. Mając otwartą iterację można ją zawsze uzupełnić o nowy element właściwości organu nie znany uprzednio. 

Po drugie przymusić sąd najwyższy wpisując do jego obowiązków usuwanie z porządku prawnego orzeczeń wzajemnie sprzecznych i wskazywanie  właściwej ścieżki prawnej w droge kreowania "zasady prawnej". 

Po trzecie to co dla każdego sądu najważniejsze - umożliwić sędziom czytąć treść skargi poprzez ograniczenie liczby stron do przeczytania. kargę do sądu wyższej instancji pisze prawnik i to oni musza nauczyć się kreować słowa na potrzeby.

Jest na to tylko jedno lekarstwo - cyfryzacja skargi i obniżenie ilości znaków jaką musi taka skarga zawierać co pozwoli na redukcję stron skargi "głównej".

Link do wzorca takiej skargi - https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/pol


W petycji swojej celowo użyłem słowa "kasta" która oznacza grupę osób o wspólnym interesie prawnym która tego interesu chroni. 

Proponowane rozwiązania opisuje w petycji -

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_okrelenia_waciwoci_sdu_najwyszego


Jeśli do systemu polskiego sądownictwa wprowadzimy zapisy 1. Sądu Najwyższy powołany jest do oceny i kontroli aktów stosowania prawa w zakresie nie zastrzeżonym dla Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Stanu a w szczególności: 

1) zapewnienie jednolitości orzecznictwa sądowego

2) tworzenia w drodze uchwał zasad prawnych celem lepszego kształtowania prawa, 

3) zapewnienie sprawiedliwości społecznej poprzez kasacje wadliwych orzeczeń sądów powszechnych i wojskowych, 

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale