26 obserwujących
47 notek
163k odsłony
  1335   0

Twarde fakty o budżecie za 2012 rok.

Niniejszy tekst to krótki wypis z analizy wykonania budżetu państwa za 2012 r. przedstawionej przez NIK (druk sejmowy nr 1457). Wypisane dane stanowią argumenty na odrzucenie budżetu za 2012 rok. Niestety, argumenty tego rodzaju w debacie publicznej są słabo słyszalne. Może jednak kogoś z Was zainteresują? Zapraszam do lektury! Historia lubi się powtarzać jako farsa. Niestety.

 

VARIA

Wzrost PKB spadł dramatycznie: 4,5 % (2011),  1,9% (2012). Gospodarkę zduszono.

Stopa rejestrowanego bezrobocia od 5 lat rośnie: 9,5 % (2008), 11,9 % (2009), 12,4 % (2010), 12,5 % (2011), 13,4 % (2012), choć w latach 2003-2008 systematycznie ono spadało (str. 35). Niestety - hurtowe wypychanie Polaków za granicę nie pomaga już statystyce.

W 2012 r. nastąpił znaczny spadek zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Zmalały one z 13.646 mln euro w 2011 r. do 2.664 mln euro w 2012 r. (str. 34). Dane te oczywiście nie uwaględniają miliardów EURO i funtów zainwestowanych w Polsce przez naszych krewnych i przyjaciół pracujących za granicą...

 

PODATKI

Podwyżki podatków w 2012 r:

- wzrost akcyzy na papierosy o 4 % (p. 41)

- opodatkowanie akcyzą węgla i koksu (str. 14)

- podwyższenie składki rentowej w części stanowiącej obciążenie pracodawcy (str. 14) (rząd zakładał 7 miliardów nowych składek, zabił kosztami pracy 154 tysiące miejsc pracy!)

- ustanowienie podatku od kopalin (miedź, srebro) (p. 41) (prawie 2 miuliardy wyciągnięte z KGHM)

- rozwiązania uniemożliwiające korzystanie z tzw. lokat jednodniowych (p. 40)

- wzrost akcyzy na olej napędowy i biokomponenty – pod hasłem “wymóg UE” (p. 41), choć minimalne stawki akcyzy unijne już przekroczyliśmy!

- trzykrotne zwiększenie (z 7% do 23 %) stawki VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dla dzieci (str. 14) (160 milionów wpływów z kieszeni rodziców maluchów...)

- dochody podatkowe były o 16,5 mld zł (6,2%) niższe od prognozowanych (str. 14), przede wszystkim z uwagi na VAT – 12,2 mld zł mniej niż planowano (9,2%) (str. 15); przychody z tytułu VAT spadły: 107,9 mld zł (2010); 120,8 mld zł (2011); 120,0 mld zł (2012)

- spadł wskaźnik skuteczności egzekucji zobowiązań podatkowych: 28,1% (2011), 24,9% (2012) – co oznacza że już tylko co czwarta złotówka objęta tytułem wykonawczym jest wyegzekwowana (str. 15)

 

 WYDATKI

Wydatki budżetu państwa 2011-2012 wzrosły o 5,1 % (str. 15)

Dane o dochodach i wydatkach publicznychw relacji do PKB wskazują, że nierównowaga finansowa państwa w 2012 r. została ograniczona wyłącznie dlatego, że wzrosły dochody, podczas gdy skala wydatków pozostała na tym samym poziomie co przed rokiem. W porównaniu z latami 2010–2011 dochody publiczne w relacji do PKB wyraźnie wzrosły, przekraczając po raz pierwszy od wielu lat poziom 40% PKB. Wydatki publiczne od czterech lat utrzymują się na wysokim poziomie, przekraczającym 43%. (str. 179)

Rośnie koszt obsługi długu publicznego: 36,0 mld zł (2011), 42,1 mld zł (2012); Rok 2012 był kolejnym rokiem, w którym wzrosły koszty obsługi długu. W 2012 r. koszty obsługi długu Skarbu Państwa w relacji do PKB wyniosły 2,64%. Relacja ta była wyższa od średniego poziomu z ostatnich pięciu lat, wynoszącego 2,35%. (str. 126)

Dług Skarbu Państwa na koniec 2012 r. wyniósł 793,9 mld zł i wzrósł w ciągu roku o 22,7 mld zł, tj. o 2,9%. (str. 20)

Deficyt budżetu państwa wyniósł 30,4 mld zł (planowano 35 mld) - dzięki “nieplanowanej dywidendzie z NBP” na ponad 7 miliardów zł.

W 2012 r. Polska objęta była procedurą nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowychi samorządowych uruchomioną przez Radę Unii Europejskiej i w związku z tym zobowiązana była obniżyć deficyt do poziomu 3% PKB. Według danych GUS15 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB zmniejszył się z 5,0% w 2011 r. do 3,9% w 2012 r., ale był wyższy od zakładanych 2,9% PKB i nadal przekraczał dopuszczalny poziom. (…) Wobec nieosiągnięcia do końca 2012 r. wymaganej redukcji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, w 2013 r. Polska będzie w dalszym ciągu objęta procedurą nadmiernego deficytu. (str. 14)

 KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ

W części opisowej „Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.” istotnie zawyżono dochody publiczne i zaniżono deficyt sektora finansów publicznych. Deficyt sektora finansów publicznych został zaniżony o 8,2 mld zł, tj. o 17,7%. Faktyczny deficyt sektora finansów publicznych w 2012 r. wynosił 46,3 mld zł, co odpowiada 2,9% PKB, a nie 2,4% jak wykazano w „Sprawozdaniu Rady Ministrów”. Nieprawidłowość ta powstała w wyniku zaliczenia do dochodów sektora finansów publicznych środków przekazanych z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu refundacji składki dla otwartych funduszy emerytalnych. Było to niezgodne z przepisem art. 7 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który nakazuje ustalenie dochodów i wydatków publicznych oraz nadwyżki lub deficytu sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu przepływów finansowych między jednostkami tego sektora. Różnica pomiędzy deficytem sektora instytucji rządowych i samorządowych, obliczonym według metodologii systemu rachunków narodowych ESA95 stosowanej w Unii Europejskiej, a deficytem sektora finansów publicznych, obliczonym według metodologii krajowej, wyniosła, zdaniem NIK, 16,4 mld zł, tj. 1,0% PKB. Różnica ta wynika przede wszystkim z szerszego zakresu podmiotowego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz innej metody ujmowania danych. W europejskim systemie rachunków narodowych dane są ujmowane według zasady memoriałowej, a w metodologii krajowej – według zasady kasowej. Istotne różnice w wielkości deficytu obliczonego według metody unijnej i krajowej są także skutkiem innego ujmowania: −− umorzeń podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, −− wpłaty z zysku NBP, −− dokapitalizowania spółek, −− umorzenia i przejęcia długu, −− rozliczeń z Unią Europejską oraz transakcji SWAP. (str. 19)

Lubię to! Skomentuj25 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale