Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
181 notek
122k odsłony
  174   0

Skazany przez zbrodniarzy za zbrodnie zbrodniarzy - zdemaskowanie systemu

domena publiczna
domena publiczna
Nie doszłoby do procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko ofierze trzynastoletniego upokarzania, gdyby podwładni Agnieszki Kałużnej-Rudowicz, postanowieniem I Co 3259/08 oddalili zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.

Jelenia Góra, dnia 5 grudnia 2022 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Trybunał Karny w Hadze
Sąd Rejonowy w Legnicy II Wydział Karny
Sekcja wykonywania orzeczeń oraz windykacji należności sądowych
Sygn. akt II K 38/20
Nr k. dł. 135/21 G

Nemo iudex in causa sua – skazany przez producentów przestępców
Pogwałcenie ustawy zasadniczej, przestępstwa przeciwko ludzkości, zbrodnie w majestacie prawa

Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
Dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, sprawców urojonych przestępstw:

PR 3 Ds. 359/17 – II K 1423/18 – V KO 85/18 – II K 38/19(20)
PR 3 Ds. 183/18 – II K 1456/18 – V KO 86/18 – II K 851/18
PR 1 Ds. 535/19 – II K 900/19 – V KO 68/21

Wy nie jesteście funkcjonariuszami publicznymi. Wy nie jesteście sędziami. Wy nie jesteście nawet przestępcami, którzy zostali skazani w dniu 7 października 2021 r. wyrokiem Najwyższego Trybunału Narodowego na 15 lat pozbawienia wolności, sygn. akt I K NTN 1/21. Wy jesteście zbrodniarzami pokroju Romana Kryże, ponieważ dopuściliście się zbrodni przeciwko ludzkości, umyślnego przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem. Wydaliście na zlecenie wyroki gangsterskie, polityczne, nielegalne, z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary. Do sfingowanych procesów karnych by nie doszło, gdyby organ egzekucyjny, czyli sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze nie prowadzili egzekucji czynności zastępowalnej I Co 3259/08, I Co 441/16 przez 4444 dni w sposób upokarzający, sprzeczny z prawem, w trybie art. 1050 k.p.c. (vide uchwała SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973). Sprokurowane procesy były zemstą, były kontrreakcją za to, że udowodniłem oprawcom obstrukcję i bezprawie.
Oprawcy Grzegorza Niedźwieckiego:
•    SSR Lucyna Domagała (I Co 3259/08),
•    SSR Paweł Siwek (I Co 3259/08),
•    SSR Paweł Woźniak (I Co 441/16),
•    SSO Wojciech Damaszko (II Cz 222/18, II Cz 260/18, II S 5/18, II S 12/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19),
•    PPR Maciej Bogucki (PR 3 Ds. 183/18),
•    SSR Jacek Kielar (II K 851/18),
•    PPO Grzegorz Chojnacki (3 Ds. 359.2017),
•    PPR Anna Surowiak (3 Ds. 359.2017),
•    SSR Kazimierz Chłopecki (II K 38/19),
•    SSR Aneta Andel (II K 38/20),
•    PPR Grażyna Tygielska-Białek (PR 1 Ds. 535/19),
•    SSR Joanna Dworzycka-Skrobowska (II K 900/19),
•    PSR Agnieszka Kałużna-Rudowicz (II K 900/19).
Naruszono zasadę ne bis in idem.
W dniu 6 grudnia będzie 5723 dni co stanowi 15 lat, 8 miesięcy politycznych represji

Ten, kto zamieni gangsterską grzywną na bezprawne pozbawienie wolności Grzegorza Niedźwieckiego odpowie z art. 189 § 3 k.k. i będzie obciążony kwotą 75 000 € za godzinę bezprawnego pozbawienia wolności w oparciu o ogólne podstawy i warunki handlowe, w tym taryfę opłat (OWH).
 
Odpowiedzą również urzędnicy państwowi i politycy z Art. 240. KK - Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym
    Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
    Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
    Jarosław Kaczyński – Wicepremier Rady Ministrów (Prezes Prawa i Sprawiedliwość)
    Michał Wójcik – Minister – członek Rady Ministrów
    Zbigniew Ziobro – Prokurator Generalny
    Bogdan Święczkowski – Prokurator Krajowy, Zastępca Prokuratora Generalnego
    Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości
    Michał Woś – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
    Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. praw człowieka
    Sebastian Kaleta – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
    Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
    Katarzyna Frydrych – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
    Radosław Płucisz – Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości
    Łukasz Piebiak – były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
    Patryk Jaki – Poseł do Parlamentu Europejskiego (były sekretarz stanu w Ministerstwie)
    Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich

Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie.
Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu (1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.
Główne przestępstwa, jakich dopuścili się funkcjonariusze:
Art. 231. § 2 Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
Art. 270. § 3 Fałszerstwo dokumentu
Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy
Art. 234. Fałszywe oskarżenie
Art. 235. Tworzenie fałszywych dowodów
Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności
Art. 207. § 2 Znęcanie się
Art. 286 § 1. Oszustwo sądowe
Art. 239. Poplecznictwo
Art. 229. Przekupstwo
Art. 240. Zatajanie przestępstw
Art. 245. Używanie przemocy lub groźby w celu wywarcia wpływu na uczestnika postępowania
Art. 190. Groźba karalna
Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
Art. 212. Zniesławienie
Art. 216. Znieważenie osoby
Art. 217. Przestępstwo przeciwko czci
Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
Art. 118. Eksterminacja
Art. 119. Dyskryminacja
Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa
Art. 156. § 3 Ciężki uszczerbek na zdrowiu
Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu
Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo
Art. 162. Nieudzielenie pomocy
Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności
Art. 240. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym
Art. 284. Przywłaszczenie
Art. 278. Kradzież
Art. 238. Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
Art. 296. § 3 Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

Domniemana grzywna w łącznej wysokości 2000 zł jest nielegalna, koteryjna, polityczna, była niedopuszczalna, orzeczona kapturowo. Pracownicy firm zwanej sąd, dopuścili się rażącej obrazy przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego. Naruszono cele postępowania karnego, zasadę swobodnej oceny dowodów i prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPCz). Pozbawiono ofiarę własnych przestępstw fundamentalnego prawa do obrony.
Czynu z art. 226 § 1 k.k. nie popełniono. Nie zaistniało znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
Prezes Sądu Rejonowego w Legnicy i przewodniczący wydziału zaniechali przeprowadzenia wstępnej kontroli aktu oskarżenia, który nie spełniał warunków formalnych i należało skierować sprawę na posiedzenie, ponieważ zachodziła potrzeba umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.
Wyrok TK P 3/06:
Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej – publicznie lub niepublicznie – wyłącznie „w związku” z jego czynnościami służbowymi, a nie „podczas” wykonywania tych czynności. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umożliwia więc ściganie zniewagi dokonanej jedynie „podczas” wykonywania czynności służbowych. Niezbędne będzie podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi uzgodnienie brzmienia art. 226 § 1 k.k. z treścią sentencji niniejszego wyroku.
Uchwała SN I KZP 8/12:
Uzasadnione będzie natomiast pozostawienie poza zakresem ochrony art. 226 § 1 kk tych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi (uchwała SN z 20 czerwca 2012 r.). Wówczas funkcjonariusz ma te same możliwości prawne w razie znieważenia go, jak każdy inny obywatel, może, zatem wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 kk (znieważenie człowieka).
Merytoryczna uprzednia kontrola aktu oskarżenia polega na tym, że sąd jeszcze przed wyznaczeniem terminu rozprawy (i dalszym procedowaniem) dokonuje swoistej kontroli względem treści aktu oskarżenia. To właśnie ów etap kontroli sądowej wyróżnia ją od kontroli następczej (która następuje już w toku postępowania sądowego).
Kontroli merytorycznej dokonuje sąd na posiedzeniu na zarządzenie Prezesa Sądu. Zasady kontroli uprzedniej wyraża głównie art. 339 p. 3 Kodeksu postępowania karnego. Kontrola merytoryczna wyraża się w tym, iż na posiedzeniu sąd rozpatruje czy nie wydać jednego z poniższych postanowień:
1) o umorzeniu postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 2-11 KPK (brak skargi uprawnionego oskarżyciela – vide SN V KK 85/17 i brak znamion przestępstwa publiczno-skargowego i brak interesu społecznego w obejmowaniu ściganiem z urzędu występku prywatnoskargowego art. 51 § 2 KPK,
2) o umorzeniu postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia art. 17 § 1 pkt 1 KPK,
3) o zwrocie sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego.
W związku z powyższym, z przekroczeniem uprawnień i naruszeniem dóbr Grzegorza Niedźwieckiego, w dniu 24 października 2022 r. został wniesiony przeciwko SSR Kazimierzowi Chłopeckiemu pozew cywilny.

SSR Aneta Andel weszła w buty prokuratora i oskarżyciela prywatnego. Zmieniła treść aktu oskarżenia i wyręczyła abstrakcyjnie pokrzywdzonego, który niezasadnie oddalał bądź odrzucał skargi Grzegorza Niedźwieckiego na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 z wyłącznej winy organu egzekucyjnego. Nie widziała na oczy SSO Wojciecha Damaszko, na rzecz którego orzekała (art. 496 § 3 k.p.k. się kłania). Nie było wniosków i oczekiwań „pokrzywdzonego” i głosów końcowych stron.

Skazany przez zbrodniarzy za zbrodnie zbrodniarzy.
Nie doszłoby do procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko ofierze trzynastoletniego upokarzania, gdyby podwładni Agnieszki Kałużnej-Rudowicz, postanowieniem I Co 3259/08 oddalili zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.

Niezależnie od powyższego, mając w odróżnieniu od was odruchy ludzkie, daję wam szansę ugodowo załatwić sprawę:
1)    umorzenia gangsterskiej grzywny w całości, ponieważ mnie zrujnowaliście kradnąc bezprawnie szesnaście klat życia, pozbawiając prawa do pracy i do godnej emerytury.
lub
2)    zobowiązuję się zapłacić grzywnę (warunkowo) pożyczając pieniądze zgodnie ze zobowiązaniem z dnia 15 listopada 2022 r. (w załączeniu), jeżeli sekcja wykonywania orzeczeń wylegitymuje się tytułem wykonawczym w oparciu, o który prowadzi postępowanie wykonawcze, tj. wyrokiem sądu o sygnaturze II K 38/19 spełniającym wymogi formalne (sygnatura, skarga uprawnionego oskarżyciela, podpis orzekającego przed ogłoszeniem wyroku).
Wykonać orzeczenie można wyłącznie, jeżeli się nim dysponuje. Żądam wykazania orzeczenia, dowodu materialnego a nie domniemanego, urojonego wyroku.

Dowody oszustw sądowych:
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/11-lat-zniewolenia.pdf
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/
https://www.trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/


•    Prezes Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją
•    Prezes Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość
•    Redaktor Naczelny Ośrodka Informacji DiS
•    Dziennikarz Śledczy NCI Barwy Bezprawia
•    Prezes Związku Stowarzyszeń Trybunał Narodowy
•    Wolontariusz Fundacji Court Watch Polska
•    Prezes Narodowego Sądu Obywatelskiego
•    Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego
•    Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego
•    Marszałek Ziemski Prowincji Jeleniogórsko-Legnickiej
•    Komandor Komandorii Jelenia Góra
•    Wielki Mistrz Bractwa Narodowego
•    Kandydat na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
•    Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra
•    Członek Stowarzyszenia Niepokonani 2012
•    Członek Amnesty International Polska
•    Obrońca praw człowieka
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale