Benon 1 Benon 1
312
BLOG

Cóż tam, panie, w gospodarce? (za PO i za PiS-u)

Benon 1 Benon 1 Gospodarka Obserwuj notkę 15
Jak kształtowały się wzrost PKB i dług publiczny w czasach dwukadencyjnych rządów PO i PiS-u?

W ramach przedwyborczej „pracy domowej” porównałem wzrost produktu krajowego brutto na osobę (per capita) i długu publicznego w relacji do PKB w czasach dwukadencyjnych rządów PO oraz PiS-u.

Ponieważ jednak pełne dane statystyczne za 2023 rok będą dostępne dopiero wtedy, kiedy się on zakończy, porównuję zmiany, jakie zaszły po 7 latach rządów obu obozów politycznych, a nie po 8 (2 kadencje po 4 lata).

Zgodnie z powyższym, jeżeli chodzi o PO, to wziąłem do porównania wzrosty PKB i zadłużenia sektora publicznego w roku 2014 w stosunku do roku 2007, pod koniec którego Platforma objęła władzę. Zaś w przypadku PiS-u określiłem analogiczne wskaźniki dla roku 2022 w stosunku do roku 2015, na koniec którego przypada początek rządów PiS-u.

Ponadto, by porównanie było pełniejsze, przedstawiłem również omawiane wskaźniki dla kilku innych „postdemoludów” oraz dla postsowieckiej Białorusi (PKB) i dla Grecji (zadłużenie).

PKB per capita

Dane o PKB na 1 mieszkańca według parytetu siły nabywczej przedstawia poniższa tabela. [1]

image

Jak wynika z tabeli PKB per capita Polski w 2014 roku wzrosło o 24% w stosunku do roku 2007. Zaś w roku 2022 PKB per capita Naszej Ojczyzny wzrosło o 33% w porównaniu do roku 2015.

Wobec tego wzrost PKB na 1 mieszkańca w czasie 7 lat rządów PiS-u był o 9 punktów procentowych wyższy niż w czasie 7 lat władzy PO (33–24 = 9).

W omawianej grupie państw, w czasie 7 lat kiedy rządziła Platforma, dynamika wzrostu PKB per capita plasowała Polskę na drugim miejscu, za Białorusią (wzrost o 33%). Polska w tamtym okresie wyprzedzała natomiast znacznie Czechy i Węgry (wzrosty odpowiednio o 1% i o 4%).

Z kolei w czasie PiS-owskiej siedmiolatki Polska w wyścigu gospodarczym uwzględnionych w tabeli państw zajęła trzecie miejsce. Wyprzedziły nas Rumunia (wzrost o 37%) oraz Bułgaria, przy czym wynik Bułgarii jest tylko o 1 punkt procentowy wyższy od wyniku Polski.

Jako memento dla Polski warto potraktować fakt, że Białoruś, liderka niniejszego rankingu w 2014 roku, w roku 2022 znalazła się na szarym końcu (wzrost w ciągu 7 lat o zaledwie 4%).

Dług publiczny w relacji do PKB

Kolejna tabela zawiera informacje na temat wysokości długu publicznego w relacji do PKB. [2]

image

Z powyższej tabeli można odczytać, że w 2014 roku w Polsce zadłużenie sektora finansów publicznych w relacji do PKB wzrosło o 6,9 punktu procentowego w stosunku do roku 2007. Natomiast w roku 2022 nastąpił w Naszym Państwie ujemny wzrost długu publicznego w relacji do PKB, czyli po prostu spadek, którego wartość wynosiła 2,2 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2015.

Zatem za siedmiolatki PO nie nastąpił dramatyczny wzrost zadłużenia publicznego, jednak porównanie z okresem 2016-2022 wypada na korzyść PiS.

W 2014 roku, pod koniec rządów PO, Polska z długiem publicznym na poziomie 51,4% PKB znajdowała się na czwartym miejscu w grupie branych pod uwagę państw. Niechlubną palmę pierwszeństwa dzierżyła wówczas Grecja z 3,5-krotnie wyższym zadłużeniem sektora finansów publicznych w relacji do PKB. Na drugim miejscu znajdowały się Węgry (76,5% PKB), a na trzecim Słowacja (53,5% PKB).

W 2022 roku, w końcowym okresie władzy PiS-u, Polska mająca zadłużenie publiczne w wysokości 49,1% PKB nadal zajmowała czwarte miejsce w grupie uwzględnionych w powyższym zestawieniu krajów. Miejsca: pierwsze drugie i trzecie wciąż należały wtedy do Grecji, Węgier i Słowacji (odpowiednio: 171,3; 73,3; 57,8% PKB).

Podsumowanie

Czyniona przez PiS w kampanii prezydenckiej w 2015 roku sugestia, że rządy Platformy doprowadziły Polskę do ruiny, była przesadzona. Jednak wskaźniki przemawiają za tym, że w latach 2016-2022 PiS lepiej sobie radził z gospodarką niż PO w latach 2008-2014.

Wprawdzie na czasy kierowania sprawami Polski przez PO przypadł ogólnoświatowy kryzys gospodarczy (2007-2009), ale rządy PiS-u mierzyły się z pandemią COVID, a potem ze skutkami wojny rosyjsko-ukraińskiej, która cały czas oddziałuje na polską gospodarkę. Nie jest więc tak, że lepsze wyniki ekonomiczne uzyskane przez Polskę w okresie władzy PiS-u są rezultatem lepszej koniunktury.

Źródła:

[1] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_17_40/default/table?lang=en


Benon 1
O mnie Benon 1

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka