GPS GPS
464
BLOG

LGBT to ideologia depopulacji

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 29
Te­za w skró­cie: ak­cep­ta­cja ge­jów i les­bi­jek pro­wa­dzi do wy­mar­cia. In­ne sfor­mu­ło­wa­nie te­go sa­me­go: ide­olo­gia LGBT nisz­czy spo­łecz­no­ść. Jesz­cze in­ne: ho­mo­sek­su­ali­zm je­st za­bu­rze­niem płod­no­ści skut­ku­ją­cym de­po­pu­la­cją. Roz­wi­nię­cie tej te­zy:

  Ma­my po­pu­la­cję ludz­ką, w któ­rej w dłuż­szym cza­sie nie zmie­nia się do­stęp­no­ść i wy­ko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii wspo­ma­ga­ne­go roz­ro­du, de­cy­zje o po­sia­da­niu dzie­ci są tak sa­mo nie­zmien­nie kształ­to­wa­ne przez czyn­ni­ki spo­łecz­ne, kul­tu­ro­we i eko­no­micz­ne a pra­gnie­nie ro­dzi­ciel­stwa je­st śred­nio ta­kie sa­mo i się nie zmie­nia w cza­sie.

  W tej po­pu­la­cji po­wo­li roz­po­wszech­nia się mo­da na orien­ta­cję sek­su­al­ną skie­ro­wa­ną na oso­by tej sa­mej płci, a za­tem mo­gą­cą po­śred­nio sta­no­wić utrud­nie­nie w na­tu­ral­nym pro­ce­sie re­pro­duk­cji. Po pro­stu sys­te­ma­tycz­nie zwięk­sza się licz­ba osób ta­kiej orien­ta­cji, czy to z po­wo­dów kul­tu­ro­wy­ch, czy na­tu­ral­ny­ch.

  Orien­ta­cja ho­mo­sek­su­al­na je­st w tej po­pu­la­cji co­raz bar­dziej pro­mo­wa­na, wspo­ma­ga­na i sub­wen­cjo­no­wa­na. W ta­kiej po­pu­la­cji licz­ba uro­dzeń bę­dzie ma­la­ła, aż do jej wy­mar­cia. Je­śli do te­go do­ło­ży­my to, że chęć po­sia­da­niu dzie­ci też bę­dzie ma­leć, to wy­mar­cie na­stą­pi jesz­cze szyb­ciej.

  Tak upa­da­ją cy­wi­li­za­cje. Na­sza je­st w fa­zie schył­ko­wej.

  Nie mam żad­ny­ch pro­ble­mów z oso­ba­mi jak­kol­wiek upo­śle­dzo­ny­mi, cho­ry­mi czy ułom­ny­mi w naj­drob­niej­szy spo­sób, czy to fi­zycz­nie z po­wo­du prysz­cza, czy psy­chicz­nie z po­wo­du drob­ny­ch za­bu­rzeń sen­su­al­no­ści. Po­waż­ne cho­ro­by lub za­bu­rze­nia, czy to fi­zycz­ne, czy psy­chicz­ne, są już pro­ble­mem i wpły­wa­ją na re­la­cje mię­dzy­ludz­kie, ale tak, że ta­kim oso­bom sta­ram się po­móc, gdy o to pro­szą i tak jak so­bie te­go ży­czą.

  Ho­mo­sek­su­ali­zm to osob­ni­cze za­bu­rze­nie sek­su­al­no­ści. Nie prze­szka­dza to nor­mal­nie żyć ta­kie­mu osob­ni­ko­wi, a tyl­ko utrud­nia roz­mna­ża­nie, co je­st szko­dą po­pu­la­cyj­ną, a nie osob­ni­czą. Gdy ta­ka wa­da wej­dzie do kul­tu­ry i za­cznie być afir­mo­wa­na, to po­pu­la­cja wy­gi­nie. Obiek­tyw­nie je­st to do­bre — na tym po­le­ga ewo­lu­cja, któ­ra do­pro­wa­dzi­ła do po­wsta­nia nas i na­szej kul­tu­ry.

  A za­tem co in­ne­go oso­by, a co in­ne­go ide­olo­gia. Oso­by to­le­ru­ję, ale je­śli wy­zna­ją szko­dli­wą ide­olo­gię, to ją kry­ty­ku­ję i szka­lu­ję, bo chcę, by na­sz ga­tu­nek i na­sza kul­tu­ra trwa­ły.

Grzegorz GPS Świderski
Moje media społecznościowe:
twitter.com/gps65

gps65.salon24.pl
facebook.com/gie.pe.es.65
t.me/KanalBlogeraGPS
youtube.com/@GrzegorzSwiderski
niepoprawni.pl/ludzie/gps65

PS. Notki powiązane:

__________________
AI pomaga przedłużyć gatunek ludzki <- po­przed­nia not­ka
__________________

Tagi: gps65, pederaści, homoseksualizm, geje, lesbijki, LGBT, polityka, depopulacja

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo