5 obserwujących
237 notek
39k odsłon
  145   0

Porównawcza samokontrola naturoterapii

Cyfryzacja otwiera różne wymiary kompetencyjnej integracji ochrony zdrowia.

Zakazany owoc

Pomimo trzech szczepień i dobrej kondycji, pół roku temu przechorowałem prawie bezobjawowego covida. Prawie, bo nie tylko został on potwierdzony dwukrotnymi badaniami ale co gorsze zmniejszył wydolność moich płuc o ok 25 %.

Dla maratończyka w sile wieku (66) to prawie jak wyrok.

Wiarygodny lekarz poradził: bańki, igły i pijawki.

Godzinna kuracja jak solidna dawka tlenu.

Jest świetnie.

Oddycham trzema płucami.

Po dwóch dniach potwierdzam na bieżni skuteczność Medycyny Integracyjnej.

Czyni cuda.


Humanizacja ochrony zdrowia

Cyfrowe poszerzenie kultury wymaga upodmiotowienia odpowiedzialności za zdrowie.

Cyfrowa modernizacja technologii medycznych powinna doprowadzić do zmiany paradygmatu systemu ochrony zdrowia z Formalizmu medycznego na Samopomoc zdrowia. {1}

Praktyka Samopomocy zdrowia wymagać będzie upowszechniania kompetencji medycznych dla podejmowania solidarnej troski o dobrostan własny i swoich bliskich.

Nowy paradygmat pozwoli na uruchomienie procesu decentralizacji rozwoju wiedzy medycznej, ułatwiając wprowadzanie usług i świadczeń integrujących doświadczenia medycyny naturalnej i medycyny akademickiej. Ponadto, jak to przedstawiałem we wcześniejszych tekstach, pozwoli na kompetencyjne zintegrowanie interwencji bezpośrednich i zdalnych (telemedycznych).

Proces zmian wymagać będzie zawiązywania partnerstw podmiotów medycznych, zdolnych do rynkowego wypracowywania, wprowadzania i zapewniania kontroli jakości nowych standardów technologii medycznych.


Po pierwsze ekonomia

Podstawą politycznego procesu modernizacji systemu ochrony zdrowia powinno być rozpoznanie ekonomiczne {3}.

Powszechne i sprawiedliwe wykorzystanie nowoczesnych technologii do podnoszenia dobrostanu zdrowia wymaga pomocniczego wsparcia dla upowszechniania kompetencji medycznych oraz rozwoju jakości usług medycznych. To dzięki podnoszeniu umiejętności i wysiłku dla zaspokajania potrzeb własnych i swoich bliskich, rodzić się będą owoce wolności i solidarności.

Ponieważ ustrojowe przesunięcie odpowiedzialności z instytucji administracji opiekuńczego państwa na samodzielność obywateli, u większości rodaków wywołuje obawy o utrzymanie bezpieczeństwa zdrowotnego, nie ma co liczyć na szybkie podjęcie przez polityków takich ekonomicznie racjonalnych, ale społecznie nie popularnych strategii modernizacyjnych. Tym bardziej, że utrwalanie obecnego wertykalno-opiekuńczego modelu systemu ochrony zdrowia wciąż dobrze służy interesom dominującej większości polskich elit zawodowych i finansowych.

Dlatego strategia zmierzająca do wykorzystania cyfrowej modernizacji dla humanizacji i witalizacji systemu ochrony zdrowia, czyli wprowadzająca zmianę paradygmatu systemu ochrony zdrowia z właściwego dla obecnego wertykalno-opiekuńczo-etatystycznego systemu ochrony zdrowia paradygmatu Formalizm medyczny na właściwy dla systemu horyzontalno-pomocniczego-solidarnego paradygmat Samopomoc zdrowia, wymaga skupienia prac programowych na kluczowych dla zrównoważonego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy zagadnieniach edukacyjnych. Które precyzować powinny cele i metody horyzontalnego rozwoju wiedzy medycznej.


Edukacja dla rozwoju

Potrzeby praktyków ochrony zdrowia winny się spotkać z refleksją i rekomendacjami ekonomistów.

Uważam że dla podjęcia publicznej debaty nad znaczeniem upowszechnienia kompetencji medycznych koniecznym będzie między innymi powstawanie partnerstw instytucji medycznych, edukacyjnych i stowarzyszeniowych praktykujących świadczenie usług naturoterapii oraz uczestniczących w międzynarodowej refleksji naukowo badawczej nad ich użytecznością. Partnerstw określających osiąganie konkretnych celów badawczo – wdrożeniowych.

Uważam że partnerska strategia takiego współdziałania, prowadząca do przełamania politycznej bariery niechęci dla ustrojowego potwierdzenia {3} indywidualnej odpowiedzialności człowieka za dobrostan zdrowia, winna wbrew interesom samoreprodukujących się elit i ludzkim niechęciom wobec trudu odpowiedzialnej wolności, postawić obywatelski postulat wprowadzenia do narodowej strategii Solidarnego rozwoju wiedzy jako syntetycznego paradygmatu wszystkich polityk społecznych wraz z towarzyszącymi mu paradygmatami Samokształcenie w rodzinie i Samopomoc zdrowia. Uważam że polityczne przyjęcie tych rekomendacji w konsekwencji doprowadzi do kompetencyjnego zintegrowania indywidualizowanych dzięki cyfrowemu poszerzeniu kultury systemów edukacji, depozytowania informacji i ochrony zdrowia {4}.

Dla podjęcia praktycznej inicjatywy rozwoju kompetencji medycznej proponuję zastosowanie metody Porównawcza samokontrola naturoterapii polegającej na (1) rejestrowaniu bieżących ocen przebiegu terapii rehabilitacyjnej przez pacjenta, (2) porównywaniu ich efektów ze statystycznie opracowanymi ocenami przebiegu terapii porównywalnej grupy rehabilitowanych oraz (3) podejmowaniu przez lekarza wniosków korygujących przebieg terapii. Jako przedmiot projektu proponuję określić sprawdzenie użyteczności metody w politykach senioralnych przy stosowaniu innowacyjnej procedury rehabilitacji pocovidowej.

Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale