Rzeczpospolita
link do powieści Pas Kuipera http://naszeblogi.pl/46711-powiesc-pas-kuipera
89 obserwujących
2381 notek
2108k odsłon
687 odsłon

Balcerowicz za wzmocnieniem zamordyzmu podatkowego

Wykop Skomentuj1

Polacy są jednym z najbardziej eksploatowanych podatkowo narodów na świecie. III RP to prymitywny kraj , którego hitem eksportowym są miliony tanich robotników . Balcerowicz jest zaś jednym z największych podatkowych polakożerców tejże III RP . Skala wyzysku ekonomicznego jakiemu poddani są Polacy osiągnęła poziom , który stawia III , postkomunistyczną RP poza nawiasem krajów cywilizowanych . Międzynarodowe organizacje społeczne i humanitarne biją tutaj na alarm .Chodzi o mającą mało precedensów w całym świcie sytuacje, w której praca na pełny etat nie gwarantuje popłacenia rachunków, utrzymania rodziny. Sytuacja humanitarna w Polsce jest też w coraz gorszej sytuacji. Liczba dzieci żyjących pod progiem ubóstwa coraz bardziej się zwiększa. Oligarchia orgia podatków doprowadziła do postępującego wyludnienia Polski. Bandyckie podatki zmuszają Polaków do rezygnacji z macierzyństwa . Podaje tutaj za Wiplerem „Pamiętajmy, że sytuacja demograficzna Polski jest tragiczna. Na 244 państwa na świecie Polska plasuje się na 204 miejscu pod względem przyrostu! „...( więcej)
 
Co więcej Polacy są według statystyk najciężej pracującym narodem na świcie. Kaczyński jako pierwszy polski polityk dostrzegł problem współczesnego niewolnictwa w Polsce zwiazengo z eksploatacją ekonomiczna znacznej części polskiego społeczeństwa .Kaczyński „Warto być Polakiem dobrze zorganizowanym i wydajnym, ale nie traktowanym w pracy jak niewolnik. Bo już jesteśmy bardzo pracowici. Jest znamienne, że wedle danych OECD przeciętny Polak pracuje aż 2015 godzin w roku (pracowitsi są od nas Koreańczycy - 2074 godziny), a daleko za nami są uznawani za bardzo pracowitych Japończycy (1733 godziny), Niemcy (1309 godzin) czy Holendrzy (1288 godzin).” ….( więcej )
 
Muszę tutaj dodać że Centrum Smitha obliczyło że w formie VAT, PIT, ZUS, akcyzy, podatków lokalnych itp. przeciętny pracujący Polak jest okradany z 83 procent swojej pracy .
 
Polacy nie tylko ,że płaca jedne z najwyższych i najbardziej uciążliwych podatków na świcie to dodatkowo otrzymują jedne z najniższych i najbardziej podłych świadczeń na świcie .
 
I teraz możemy wrócić Balcerowicza i jego nawoływania do wzmożonego okradania Polaków . Balcerowicz w sytuacji, gdy opodatkowanie osiągnęło szczyt absurdu , granice zapaści wpływów podatkowych Krzywej Laffera proponuje oligarchii, aby ta , aby zwiększyć swoje wpływy z okupowanego podatkowo kraju skoncentrowała się przedłużeniu okresu eksploatacji nowego chłopstwa pańszczyźnianego i podniesienia wieku emerytalnego . Pozwoli to nie tylko nie wypłacać chamstwu pieniędzy w postaci emerytury w ciągu dodatkowych lat pracy , ale dodatkowo zagrabić większość wypracowanych przez osoby starsze, bardzo często schorowane dóbr . Jest to przykład bezbrzeżnej cynicznej chciwości oligarchii . Reszta pomysłów podatkowego polakożercy jakim niewątpliwie jest Balcerowicza to sabat cięć .
 
Jeśli Balcerowicz chce utrzymać podatki na obecnym bandyckim poziomie , chce ciąć świadczenia to co w takim razie ma się stać z tymi setkami miliardów w budżecie , które w ten czy inny sposób zostały zagrabione Polakom .
 
Czyżby Balcerowicz domagał się przygotowania pieniędzy dla lichwiarzy. Balcerowicz coś wspomniał o jedenastu procentach odsetek „Sa­ma za­po­wiedź roz­po­czę­cia re­ali­za­cji wia­ry­god­nych re­form wy­wo­łu­je spa­dek ren­tow­no­ści ob­li­ga­cji da­ne­go kra­ju. Wy­star­czy po­pa­trzeć na przy­kład kra­jów nad­bał­tyc­kich, któ­re w 2009 ro­ku pła­ci­ły in­we­sto­rom oko­ło11 proc. od­se­tek, a te­raz po­ni­żej 6 proc. – mniej niż Pol­ska”...( źródło)
 
Od około 900 miliardów obecnego długu 11 procent to jest 100 miliardów . Przez cztery następne lata szczęśliwego panowania tuskizmu w Polsce Tusk z Balcerowiczem muszą przygotować haracz dla lichwiarzy w wysokości 400 miliardów złotych . O ile plan , spisek obniżenia ratingu Polsce i podniesienia odsetek do tych 10 11 procent się powiedzie.
 
. Proszę dodatkowo zwrócić uwagę na twierdzenie Balcerowicza ,że rynki finansowe nie są ślepą siłą. To twierdzenie Balcerowicza zadaje kłam tezom ,że zadłużanie społeczeństw 'na śmierć „ nie było spiskiem mającym na celu nie tylko ograbienie na niespotykana skale w historii społeczeństw , ale również mającym na celu cofniecie procesów demokratycznych w Europie i odebranie społeczeństwom ich praw politycznych . Co więcej jeszcze jedno zdanie w tekście Balcerowicza świadczy o tym że ma świadomość , że banki są narzędziem w rękach polityków . Balcerowicz „ czy bank ma być pań­stwo­wy, czy pry­wat­ny. Ma­ło kto za­da­wał so­bie pod­sta­wo­we py­ta­nia al­bo je lek­ce­wa­żył: czy ma­my w Pol­sce roz­sze­rzać sfe­rę po­ten­cjal­nie upo­li­tycz­nio­ną, czy za­wę­żać. Wie­my, że dla zdro­wia i po­li­ty­ki, i go­spo­dar­ki le­piej jest ją za­wę­żać. „..( źródło)
 
Czyli banki w rękach polskich będą sfera wpływów polityków polskich, co jest złe, ale przecież kapitał ma narodowość. Czy w takim razie gigantyczny i potężny system bankowy niemiecki jest zależny od polityków niemieckich . Balcerowicz diagnoza zmusza nas do twierdzącej odpowiedzi na to pytanie . Balcerowicz jak widzimy widzi większe zło w kontroli banków przez polityków polskich niż niemieckich. Wpisuje się to oczywiście w pruską opcję , której przesłanie zaprezentował nam Palikot „ - Ja bym się znacznie lepiej czuł w państwie europejskim, mając za swój rząd Niemców, Francuzów, niż w Polsce mając was za współziomków- „...( więcej )
 
Oddaję teraz głos Balcerowiczowi i jego metod wydarcia Polakom z gardeł tego bajońskiego haraczu dla lichwiarzy
 
Balcerowicz „.W nie­któ­rych kra­jach po­wsta­ły bań­ki na ryn­ku kre­dy­tów miesz­ka­nio­wych, a w in­nych sys­te­ma­tycz­nie po­więk­sza­no wy­dat­ki so­cjal­ne, nie ma­jąc na to pie­nię­dzy, czy­li za­cią­ga­jąc co­raz więk­sze dłu­gi. Pierw­sza gru­pa to Ir­lan­dia, Hisz­pa­nia, kra­je nad­bał­tyc­kie, Buł­ga­ria, a dru­ga to  głów­nie Gre­cja i Por­tu­ga­lia. „....”Przy­pusz­czam, że ta oży­wio­na dzia­łal­ność po­li­tycz­na jest m.in. efek­tem wy­obra­że­nia, że ryn­ki fi­nan­so­we są jak śle­pa si­ła, któ­ra nie roz­róż­nia sy­tu­acji po­szcze­gól­nych kra­jów „....”Kra­je nad­bał­tyc­kie wpa­dły w głę­bo­ki kry­zys na sku­tek za­ła­ma­nia bo­omu kre­dy­to­we­go. Mi­mo roz­ma­itych na­ci­sków utrzy­ma­ły sztyw­ne po­wią­za­nie swo­ich wa­lut z eu­ro. Nie zro­bio­no tam więc de­wa­lu­acji wa­lu­ty, ale ob­cię­to  pła­ce i zli­be­ra­li­zo­wa­no ry­nek pra­cy „....”Gre­cy w 2009 ro­ku mie­li bar­dzo ma­łą re­ce­sję, ale co ro­ku sys­te­ma­tycz­nie ob­ni­ża się tam PKB. Dla­cze­go? Naj­praw­do­po­dob­niej dla­te­go, że ich pro­gram ma złą struk­tu­rę – jest za du­żo pod­wy­żek po­dat­ków w sto­sun­ku do ob­ni­żek bie­żą­cych wy­dat­ków i za ma­łe do­sto­so­wa­nie płac „.....”Tu szcze­gól­nie waż­ne jest pod­wyż­sze­nie wie­ku eme­ry­tal­ne­go i li­kwi­da­cja eme­ry­tal­nych przy­wi­le­jów. „....”Dla przy­kła­du w Wiel­kiej Bry­ta­nii w la­tach 80. w lep­szej sy­tu­acji fi­skal­nej w ogó­le wy­eli­mi­no­wa­no za­sił­ki po­grze­bo­we, a u nas zmniej­szo­no je tyl­ko
z 6 do 4 tys. zł – to na­dal 10 ra­zy wię­cej niż na Sło­wa­cji. To prze­jaw lek­ce­wa­że­nia pro­ble­mu fi­nan­sów pań­stwa, bo nie po­tra­fię przy­to­czyć żad­nych ar­gu­men­tów prze­ma­wia­ją­cych za tym, aby za­cią­gać ko­lej­ne dłu­gi, by utrzy­my­wać na tak wy­so­kim po­zio­mie owe za­sił­ki.”....”A be­ci­ko­we, ulgi pro­ro­dzin­ne?
Pła­ci­my ce­nę za ca­ły ciąg za­nie­chań i szko­dli­wych de­cy­zji pod­ję­tych w cią­gu ostat­nich ośmiu lat. War­to to przy­po­mi­nać, aby lu­dzie wie­dzie­li, dla­cze­go pła­cą wyż­sze po­dat­ki. W la­tach 2004 – 2007 roz­mon­to­wa­no plan Hau­sne­ra, zmie­nia­jąc in­dek­sa­cję świad­czeń eme­ry­tal­nych. Opóź­nio­no li­kwi­da­cję przy­wi­le­jów eme­ry­tal­nych. Hau­sner pro­po­no­wał też wy­dłu­że­nie wie­ku eme­ry­tal­ne­go dla ko­biet. Po­tem uchwa­lo­no po­dwój­ne be­ci­ko­we i ulgi pro­ro­dzin­ne. W la­tach
2007 – 2010 roz­ra­sta­ła się ad­mi­ni­stra­cja pu­blicz­na i da­wa­no sys­te­ma­tycz­ne pod­wyż­ki na­uczy­cie­lom bez żad­nej re­for­my oświa­ty, bez żad­nej re­wi­zji Kar­ty na­uczy­cie­la. Z ty­tu­łu tych pod­wy­żek wy­dat­ki bu­dże­tu ro­sną o ok. 6 mld co ro­ku. To jest wię­cej niż bu­dżet uzy­skał z ty­tu­łu wzro­stu sta­wek VAT w 2011 r.”......”W za­mian mó­wi się o re­po­lo­ni­za­cji ban­ków.
Mu­si­my o tym mó­wić? To, co mnie dzi­wi w tej spra­wie, to to, że bez­kry­tycz­nie po­wta­rza­no ha­sło „udo­mo­wie­nie". To ha­sło jest ab­sur­dal­ne. Ja do tej po­ry sły­sza­łem wy­łącz­nie o udo­mo­wie­niu dzi­kich zwie­rząt. Ha­sło jest po­pu­lar­ne, i co gor­sze, przy­kry­wa pod­sta­wo­we py­ta­nie: czy bank ma być pań­stwo­wy, czy pry­wat­ny. Ma­ło kto za­da­wał so­bie pod­sta­wo­we py­ta­nia al­bo je lek­ce­wa­żył: czy ma­my w Pol­sce roz­sze­rzać sfe­rę po­ten­cjal­nie upo­li­tycz­nio­ną, czy za­wę­żać. Wie­my, że dla zdro­wia i po­li­ty­ki, i go­spo­dar­ki le­piej jest ją za­wę­żać.” …..( źródło)

 

 
Jak widzimy Balcerowicz nie proponuje obniżek podatków, drastycznego odurzędniczenia Polski , likwidacji chorego systemu niemieckich ubezpieczeń społecznych , wprowadzenia reform , która pozwoliłem sobie nazwać „pakietem Sadowskiego .
Balcerowicz jak przystało na lewicowca, a do tego hunwejbina oligarchii i lichwiarstwa proponuje pogłębienie procesu pauperyzacji polskiego społeczeństwa , procesu przekształcania Polaków we współczesna klasę chłopstwa pańszczyźnianego.
Aby uwidocznić miałkość intelektualna Balcerowicza i uwypuklić neofeudalny sposób jego myślenia przedstawiam kilka nowoczesnych pomysłów Sadowskiego

 
Bank Światowy sklasyfikował polski system podatkowy na 151. pozycji na 183 możliwych, jako jeden z najbardziej wrogich systemów wobec gospodarki. Jest on skomplikowany, nieefektywny i marnotrawny.Na wsi jest prostszy i tańszy. Wprowadzenie PIT, CIT i całego tego systemu na wsi spowoduje również konieczność podania ustawowego wzoru na amortyzację konia tak jak samochodu. Czy Trybunał Konstytucyjny sprosta kolejnemu oczekiwaniu wprowadzenia równouprawnienia i w tej materii?”…” Od lat w rządowych raportach pojawia się diagnoza, iż głównym źródłem bezrobocia w Polsce jest dramatycznie wysokie, łączne opodatkowanie pracy ZUS, składkami i podatkami. Jednym z tych elementów obciążających pracę jest podatek o wprowadzającej w błąd nazwie “składka zdrowotna”. Jest ona biurokratyczną aberracją pozbawioną ekonomicznego i konstytucyjnego uzasadnienia.”…” Tak też się dzieje ze składką precyzyjnie obliczaną od płacy każdego pracującego dwa miejsca po przecinku przez armię księgowych w Polsce. Pieniądze ze składki zdrowotnej, którą tak pieczołowicie zostały wydzielone i przypisane konkretnemu obywatelowi, trafiają na koniec i tak do jednego worka, jakim jest budżet. Zatem cała operacja wydzielenia i przypisania pieniędzy ze składki jest wyłącznie kosztownym oraz szkodliwym absurdem. Wystarczyłoby określony procent z zebranego podatku dochodowego przeznaczyć wprost do NFZ. Nie byłoby tej czasochłonnej, kosztownej i bezużytecznej mitręgi.W dodatku podniesionej do potęgi z tego powodu, iż nasza konstytucja gwarantuje każdemu z nas bezpłatną służbę zdrowia. Każdy ma taki sam zakres i dostęp do służby zdrowia niezależnie od wysokości naliczonej i zabranej składki. Jest to kolejny dowód na bezsens jej kosztownej personalizacji.”„…”W naszej konstytucji nie ma mowy o jakichkolwiek składkach, od których uzależnione jest nasze konstytucyjne prawo do nieodpłatnej służby zdrowia. „...( więcej)

 
Centrum Adama Smitha , z bardzo dobrymi pomysłami radykalnego obniżenia podatków Projekt rewolucyjny. Oto fragment „Wydaje się, że z wymienionych przyczyn bezrobocia, najważniejszą jest opresja podatkowa, której praca podlega. Głównym celem nowego systemu podatkowego powinno być więc uwolnienie zasobów przedsiębiorczości i pracy. Waga tego celu powoduje, że niektóre inne cele muszą zejść na plan dalszy. Najważniejsze elementy w projekcie Centrum Adama Smitha to:
(i)  likwidacja składek na ZUS i wszystkich innych składek obciążających pracę,
(ii)  likwidacja podatku PIT,
(iii) likwidacja podatku CIT,
(iv) wprowadzenie podatku od funduszu wynagrodzeń w wysokości 25% płaconego przez każdego przedsiębiorcę niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, który wypłaca jakiekolwiek wynagrodzenie, bez względu na jego tytuł prawny, osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej,
(v) wprowadzenie podatku od wartości sprzedaży przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość w wysokości 1%,
(vi) wprowadzenie podatku od kapitału własnego przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość w wysokości 2 promili miesięcznie (2,4% rocznie),
(vii) wprowadzenie jednolitej stawki podatku VAT w wysokości 20% na wszystkie towary i usługi płaconego przez przedsiębiorstwa prowadzące pełną rachunkowość,
(viii) wprowadzenie zryczałtowanego podatku VAT dla małych przedsiębiorstw w wysokości 350 złotych miesięcznie; wprowadzenie zryczałtowanego podatku od działalności gospodarczej dla małych przedsiębiorstw w wysokości 350 złotych miesięcznie;” ...(więcej)

 
Marek Mojsiewicz
Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale