seafarer seafarer
228
BLOG

Co Polacy sądzą o braku morskiej floty handlowej pod narodową banderą?

seafarer seafarer Transport Obserwuj temat Obserwuj notkę 8

Badanie opinii Polaków na temat polskiej bandery

imageTermin realizacji:   08-12.05.2023r.
Wielkość próby:     n=1001, próba ogólnopolska internautów, reprezentatywna ze względu na wiek, płeć, wielkość  miejscowości.            
Metoda realizacji: CAWI na panelu PBS Poznaj.to
Wykonawca:           PBS sp. z o.o.


I. Informacja wprowadzająca

Państwo polskie nie posiada morskiej floty handlowej pod narodową banderą. Brak nowoczesnych regulacji dotyczących żeglugi i pracy na morzu spowodował, że eksploatacja statków pod narodową banderą, jest ekonomicznie nieopłacalna. W związku z tym polscy armatorzy eksploatują swoje statki pod obcymi (wygodnymi) banderami a armatorzy z innych państw nie są zainteresowani rejestrowaniem statków pod polską banderą.

Brak floty pod polską banderą oraz dostosowanych do międzynarodowego, żeglugowego rynku pracy, regulacji dotyczących ubezpieczeń społecznych marynarzy, ma swoje skutki w obszarach:

 1. Gospodarczym - powoduje wymierne straty ekonomiczne i finansowe dla gospodarki wynikające z braku opłat i podatków wpływających do budżetu państwa.
 2. Społecznym – regulacje unijne nakładają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za marynarzy pracujących na statkach obcych bander, w miejscu ich zamieszkania. Wysokie pozapłacowe koszty pracy w Polsce powodują mniejsze zainteresowanie zatrudnianiem polskich marynarzy, którym zagraża utrata pracy. Skutki tego procesu wpływają też negatywnie na polskie szkolnictwo morskie – brak pracy dla absolwentów powoduje brak kandydatów do szkół morskich.
 3. Bezpieczeństwa energetycznego i militarnego - w razie zagrożenia zewnętrznego państwo polskie nie posiada skutecznej i efektywnej kontroli administracyjnej i formalno-prawnej nad statkami pod obcą banderą, które dostarczają do Polski węgiel, rudę, ropę i gaz. W efekcie zagrożone są łańcuchy dostaw nośników źródeł energii. W razie konfliktu zbrojnego wykorzystanie statków - polskich armatorów eksploatowanych pod obcymi banderami - do potrzeb morskiego transportu militarnego może być również utrudnione.

II. Kwestionariusz ankiety (wybrane pytania)
B1. Proszę powiedzieć, na ile ten temat jest Ci znany?

 1.  Wiem dokładnie jak wygląda sytuacja floty pod narodową banderą.
 2. Jedynie słyszałem o tej sytuacji w środkach masowego przekazu, od znajomych/rodziny.
 3. Ten temat dotychczas był mi zupełnie nieznany.

B2. Na ile ważne jest dla Ciebie to, aby państwo polskie posiadało morską flotę handlową
       pod polską banderą?
B4. Czy Twoim zdaniem należy wprowadzić ułatwienia w rejestracji statków oraz bodźce      
      ekonomiczne, które zachęcą polskich i obcych armatorów do rejestrowania statków    
      pod polską banderą?
B5. Czy Twoim zdaniem należy wprowadzić zmiany dot. ubezpieczeń społecznych
       polskich marynarzy, które zapewnią ich konkurencyjność na unijnym i światowym,         
       żeglugowym rynku pracy?
B6. Proszę powiedzieć, na ile zgadzasz się lub nie zgadzasz ze stwierdzeniem:

A.    Możliwość posiadania własnej floty to prestiż dla państwa.
B.    Czułbym się dumnym Polakiem, gdyby nasz kraj posiadał statki pod polską banderą.
I.    Bez statków pod polską banderą zagrożone jest bezpieczeństwo energetyczne państwa.

III. Prezentacja graficzna.

B1. Proszę powiedzieć na ile temat jest Ci znany.
image 
==================================================================================

B2. Na ile ważne jest dla Ciebie to, aby państwo polskie posiadało morską flotę handlową pod polską banderą?
 image
==================================================================================

B4. Czy Twoim zdaniem należy wprowadzić ułatwienia w rejestracji statków oraz bodźce ekonomiczne, które zachęcą polskich i obcych armatorów do rejestrowania statków pod polską banderą?
image
==================================================================================

B5. Czy Twoim zdaniem należy wprowadzić zmiany dot. ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy, które zapewnią ich konkurencyjność na unijnym i światowym, żeglugowym rynku pracy?
image
==================================================================================

B6/A.  Proszę powiedzieć, na ile zgadzasz się lub nie zgadzasz ze stwierdzeniem: Możliwość posiadania własnej floty to prestiż dla państwa.
image
=================================================================================

B6/B. Proszę powiedzieć, na ile zgadzasz się lub nie zgadzasz ze stwierdzeniem: Czułbym się dumnym Polakiem, gdyby nasz kraj posiadał statki pod polską banderą.
 image
=================================================================================

B6/I. Proszę powiedzieć, na ile zgadzasz się lub nie zgadzasz ze stwierdzeniem: Bez statków pod polską banderą zagrożone jest bezpieczeństwo energetyczne państwa.
 image
=================================================================================

IV. Analiza wyników badania.

Badanie przeprowadzone przez PBS sp. z o.o. na reprezentatywnej grupie 1001 respondentów wykazało, że Polacy niezależnie od stopnia znajomości problematyki związanej z polską banderą są przekonani o potrzebie posiadania narodowej floty pod własną banderą. Zdają sobie sprawę ze znaczenia floty będącej w dyspozycji państwa – tak z powodów ekonomicznych, społecznych, bezpieczeństwa jak i prestiżowych. To najważniejszy z wniosków z badania opinii Polaków o potrzebie posiadania i znaczeniu statków pod polską banderą. 

Wiedza na temat problemów utrzymania statków pod polską banderą nie jest powszechna. Około połowa Polaków, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania oraz poziomu wykształcenia deklaruje brak znajomości przyczyn braku statków pod polską banderą. Mimo to, przekonanie o potrzebie, czy wręcz konieczności posiadania floty pod własną banderą jest silne. Ponad 80% respondentów deklaruje, że chciałoby aby Polska posiadała flotę statków handlowych pod własną banderą i jedynie 2% nie podziela ich opinii. Na pytanie na ile flota pod narodową banderą jest ważna dla respondentów, prawie 3/4 udzielonych odpowiedzi to odpowiedzi pozytywne.

Badanym został przedstawiony zarys sytuacji polskiej floty handlowej i pokrótce omówiono kluczowe przyczyny i skutki braku statków pod polską banderą. Na pytanie  „Czy Twoim zdaniem należy wprowadzić ułatwienia w rejestracji statków oraz bodźce ekonomiczne, które zachęcą polskich i obcych armatorów do rejestrowania statków pod polską banderą?” ponad 80% odpowiedzi było pozytywnych. Warto odnotować, że zdecydowanie przeciwnych wprowadzaniu ułatwień i bodźców ekonomicznych była niezauważalna liczba badanych. Respondenci rozumieją mechanizm, który doprowadził do braku statków pod polską banderą i konieczność stworzenia odpowiednich warunków ekonomicznych aby tę sytuację odwrócić. Zgadzają się na zastosowanie bodźców ekonomicznych i ułatwień, bowiem przekonani są, że rachunek ekonomiczny powinien decydować o wyborze bandery. Jednocześnie mają świadomość, że odpowiednie otoczenie ekonomiczno-legislacyjne przekładać się będzie na wybór polskiej bandery. Potwierdzeniem takiego podejścia jest odpowiedź na pytanie sprawdzające „Na ile zgadzasz się ze stwierdzeniem: Żadne zmiany prawne i zachęty ekonomiczne nie spowodują, że polska bandera stanie się konkurencyjna na unijnym i światowym rynku żeglugowym”. Większość badanych nie zgadza się z tym stwierdzeniem!

Respondenci zdają sobie sprawę, że stworzenie przyjaznych dla rozwoju floty pod polską banderą warunków wymagałoby stworzenia szczególnych regulacji dla podmiotów zaangażowanych w eksploatację floty. Z ich odpowiedzi wynika, że są w stanie zaakceptować rozwiązania taki jak: zmiany dotyczące ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy, ulgi i udogodnienia podatkowe, o ile przyniesie to wymierne korzyści dla państwa.

Badanie wychodzi poza prawno-ekonomiczne aspekty związane z korzyściami z posiadania floty w narodowym rejestrze oraz koniecznymi do ich pozyskania kosztami. Polacy zapytani o to na ile ważne jest dla nich posiadanie własnej floty, zdecydowanie i jednoznacznie (ponad 80% udzielonych odpowiedzi) wskazują, że własna flota to prestiż dla państwa i poczucie dumy przez obywateli. O tym jak ważne jest to dla badanych świadczy akceptacja - przez prawie 80% respondentów - stwierdzenia: „Powinno się zrobić wszystko, aby Polska powróciła na morza i oceany”.

Polacy zdają sobie sprawę z roli jaką własna flota, pod narodową banderą, odgrywa w różnych obszarach związanych z transportem morskim. Zostało to potwierdzone w odniesieniu do dwóch wybranych rodzajów działalności: szkolnictwa morskiego oraz bezpieczeństwa energetycznego. W obu przypadkach odpowiedzi udzielone przez respondentów wskazywały, że są oni świadomi zagrożeń jakie brak statków pod narodową banderą stanowi dla funkcjonowania morskiego szkolnictwa w Polsce, a także bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Podsumowując uzyskane wyniki badania należy stwierdzić, że Polacy:

 • chcieliby aby nasz kraj posiadał flotę statków handlowych pod własną banderą,
 • rozumieją konieczność stworzenia dogodnych warunków ekonomicznych, które zachęcą do rejestrowania statków w Polsce i są przekonani, że to pomoże zmienić obecny stan,
 • są w stanie zaakceptować szczególne warunki, w oparciu o które rejestracja statków pod polską banderą będzie ekonomicznie atrakcyjna dla armatorów,
 • uważają posiadanie floty narodowej za sprawę prestiżową a z floty pod polską banderą byliby  dumni,
 • dostrzegają związki między flotą narodową a funkcjonowaniem innych podmiotów (np. szkolnictwo morskie, bezpieczeństwo energetyczne państwa) i uważają, że: „Powinno się zrobić wszystko aby Polska powróciła na morzy i oceany”!

Graficzne opracowanie wyników oraz analiza: kpt. ż. w. Tadeusz Hatalski


seafarer
O mnie seafarer

Konserwatysta zatwardziały :) W czasach pędzących zmian - zarówno na lepsze jak i na gorsze - tylko konserwatysta potrafi odróżnić jedne od drugich, wybrać te lepsze i być naprawdę nowoczesnym!

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka