Albatros ... z lotu ptaka
Droga do Prawdy nie zawsze jest kręta.
74 obserwujących
1738 notek
1412k odsłon
  78   0

Narracja medialna o COVID-19 czy w porządku?

Pacjent winien mieć KASĘ.

wTEDY o TELEPORADACH MOŻE Zapomnieć!

18:15 Rozmowy niedokończone: Polska medycyna w czasach pandemii. Wartości, strategia, cele cz.I

Anna Śliwińska - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków dr Michał Sutkowski - Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Warszawie, Prodziekan Wydziału Medycznego - Uczelni Łazarskiego w Warszawie

https://www.radiomaryja.pl/live/

https://zycieczestochowy.pl/covid-19-na-jasnej-gorze/

image

07.10.2020

Covid-19 na Jasnej Górze

U 25 paulinów z Jasnej Góry wykryto wirusa Covid-19. Wszyscy zostali odizolowani od pozostałych duchownych i zakwaterowani poza klasztorem i sanktuarium.

Jak informują przedstawiciele klasztoru, paulini nie mieli kontaktu z wiernymi. 2 z 25 zakażonych paulinów wymagało hospitalizacji. Pozostali zakonnicy są zdrowi. – Podjęto wszystkie środki zapobiegawcze i zaostrzono reżim sanitarny na obszarze mieszkalnym Klasztoru – informują służby sanitarne.

Sanktuarium pozostaje otwarte dla pielgrzymów, program duszpasterski zasadniczo nie ulega zmianie. Uczestnicy liturgii zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, noszenia maseczek, częstego odkażania rąk.

Czy Rząd oszczędza z puli ponad 110 miliardów złotych opłaty przymusowych składek zdrowotnych nawet z umów zleceń i umów o dzieło!

Każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg. U większości zarażonych osób rozwiną się objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez konieczności hospitalizacji.

Najczęściej występujące objawy:

gorączka

suchy kaszel

zmęczenie

Rzadziej występujące objawy:

ból mięśni

ból gardła

biegunka

zapalenie spojówek

ból głowy

utrata smaku lub węchu

wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp

https://www.siemens-healthineers.com/pl/diagnostyka-laboratoryjna/covid-19-response

image

Pandemia COVID-19 pozostaje pilnym i złożonym problemem, a laboranci odgrywają istotną rolę w walce z wirusem. Skuteczne leczenie chorych na COVID-19 wymaga nie tylko testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Niezbędne są również szybkie i dokładne badania przesiewowe oraz monitorowanie pacjentów pod kątem różnych problemów zdrowotnych, które mogą się pojawiać w trakcie leczenia.

Kluczowa rola diagnostyki laboratoryjnej w leczeniu zakażeń SARS-CoV-2

Naszym celem jest wsparcie pracowników laboratoriów, aby w obliczu nowych wyzwań mogli jak najefektywniej dbać o pacjentów. Nasz przewodnik po testach COVID-19 zawiera aktualne i istotne informacje dla laboratoriów, odgrywających ogromną rolę w zwalczaniu pandemii:

Drogi przenoszenia i klasyfikacja kliniczna

Przebieg choroby u pacjentów z grup ryzyka

Aktualne zalecenia dla badań laboratoryjnych

Najczęstsze nieprawidłowości w wynikach

Wpływ chorób współistniejących na stan pacjentów

W Siemens Healthineers wspieramy naszych partnerów, działających we wszystkich częściach systemu opieki zdrowotnej, pomagając im świadczyć pacjentom najlepszą możliwą opiekę.


Od kwietnia w mediach NIC tylko statystyka i walka z COVID-19. Gdzie inne choroby które powodują ŚMIERĆ!

Konstytucja, konstytucja, konstytucja

https://www.arslege.pl/prawo-do-ochrony-zdrowia/k15/a5299/

Art. 68. Prawo do ochrony zdrowia

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

PRZYCZYNY ZGONÓW W POLSCE.

https://www.politykazdrowotna.com/48211,umieralnosc-w-polsce-najczestsze-przyczyny-zgonow

Natężenie zgonów w Polsce rośnie, ale tempo wzrostu jest niewielkie i w miarę jednostajne. W 2018 r. zmarło ok 414 tys. osób, a współczynnik zgonów wyniósł 10,8, tj. o 0,3 p. prom. więcej niż w 2017 r. Jaka jest najczęstsza przyczyna śmierci Polaków?

Prawie 52 proc. wśród osób zmarłych w 2018r. stanowili mężczyźni, a mediana wieku zmarłych wyniosła 77 lat (dla mężczyzn 71 lat, dla kobiet 83 lata), podczas gdy w 2000 r. było to – odpowiednio: 73 lata, 69 lat i 78 lat.

 Zobacz również: GUS: Jaka jest przeciętna długość życia Polaków? Od dwóch lat...

Poziom umieralności jest obecnie wyższy w miastach (w 2018 r. wyniósł 11,1‰) niż obserwowany na wsi (10,4‰), wykazuje też znaczne zróżnicowania regionalne. 

Podstawowymi przyczynami zgonów są choroby układu krążenia i choroby nowotworowe – obie grupy powodują ok. 70 proc. wszystkich zgonów.

Niekorzystnym zjawiskiem jest wzrastająca z roku na rok liczba zachorowań i zgonów w wyniku chorób nowotworowych; na początku lat 90. XX w. nowotwory złośliwe były przyczyną niespełna 20 proc. wszystkich zgonów, a w 2017 r. – już blisko 25 proc.. Natomiast maleje udział zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia z 52 proc. w 1990 r. do ok. 41 proc. obecnie. Kolejnymi istotnymi przyczynami zgonów są choroby układu oddechowego, których udział wzrasta, oraz urazy i zatrucia, powodujące po 5–6 proc. wszystkich zgonów. O 2 p. proc. względem poprzednich lat wzrósł udział zgonów w przypadku których przyczyny nie zostały dokładnie określone.

Zobacz: GUS: Coraz mniej Polaków

Natężenie umieralności jest zróżnicowane w zależności od płci i wieku. Począwszy od najmłodszych grup wieku ludności widoczna jest nadumieralność mężczyzn, tj. współczynniki zgonów dla mężczyzn są wyższe niż dla kobiet.

W młodszych grupach wieku wielkości współczynników są niewielkie (dla kobiet ok. 1,5, a dla mężczyzn 2,3 zgony na 10 tys. ludności danej płci), ale w grupie wieku około 20–44 lata stają się 3-krotnie wyższe dla mężczyzn, w tym dla 20-latków (20–29 lat) różnica sięga 4 razy (2,6 do 9,9).

W zbiorowości mężczyzn poniżej 50. roku życia najczęstszymi przyczynami zgonów są przyczyny zewnętrzne czyli skutki urazów/wypadków i zatruć, np. w grupie wieku 15–24 lata odpowiadają aż blisko 70 proc. zgonów. Relatywnie mniej zgonów przyczyny te powodują wśród osób starszych. Mężczyźni od 45. roku życia umierają przede wszystkim na choroby układu krążenia i udział tych zgonów systematycznie rośnie wraz z wiekiem.

Dla młodych kobiet, podobnie jak dla mężczyzn, najgroźniejsze są przyczyny zewnętrzne, ale już wśród kobiet w wieku 30–79 lat najwięcej zgonów powodują nowotwory, w tym wśród kobiet zmarłych w wieku 55–64 lata udział zgonów w wyniku nowotworów przekracza 50 proc.

Wśród kobiet w wieku 80 i więcej lat najczęstszą przyczyną zgonów są choroby układu krążenia – odsetek sięga 59 proc. Taka struktura zgonów według najważniejszych grup przyczyn utrzymuje się w Polsce od wielu lat.

W 2018 r. na każde 100 tys. dzieci w wieku 1–14 lat odnotowano 13 zgonów (w 2000 r. było ich 22, a na początku lat 90-tych ubiegłego wieku – 36). W miastach współczynnik ten jest nieco niższy niż na wsi (odpowiednio 12 i 13).

Podstawowymi przyczynami zgonów dzieci i młodzieży są urazy i zatrucia – dotyczy to szczególnie wieku 5–19 lat, gdzie zewnętrzne przyczyny stanowią ponad połowę wszystkich zgonów. Częściej ulegają im chłopcy – szczególnie wśród nastolatków (w 2017 r. stanowiły blisko 60 proc. przyczyn dla tej grupy wieku, wśród dziewczynek – prawie 41 proc.).

Kolejną grupą przyczyn są nowotwory złośliwe (ponad 13 proc. zgonów dzieci i młodzieży), następnie choroby układu oddechowego oraz choroby układu nerwowego i narządów zmysłu (6,4 proc. i 6 proc.), a także wady rozwojowe wrodzone (dotyczy to przede wszystkim grupy 1–4 lata).

Niepokojącym zjawiskiem jest rosnąca – na przestrzeni ostatnich 25 lat – liczba samobójstw wśród nastolatków (osób w wieku 15–19 lat). Szczególnie gwałtowny wzrost obserwowano w latach 90-tych ubiegłego wieku, tj. od notowanego na poziomie 10 proc. udziału na początku lat 90-tych do ponad 16 proc. w 2000 r. Ten wysoki odsetek nadal się utrzymuje i – pomimo istotnego spadku ogólnej liczby zgonów wśród młodych osób – zamachy samobójcze w 2017 r. stanowiły przyczynę blisko 20 proc. zgonów wśród nastolatków.

Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych był nieco niższy niż przed rokiem (o 0,2 p. prom.) i kształtował się na poziomie 3,8‰ (w miastach 3,6‰, na wsi 4,2‰); wobec 8,1‰ w 2000 r. i 19,3‰ w 1990 r. Spadkowy trend umieralności niemowląt wynika z istotnego zmniejszenia się zgonów noworodków w pierwszym tygodniu życia.

Niezmiennie przyczyną ponad połowy zgonów niemowląt są choroby i stany okresu okołoporodowego, czyli powstające w trakcie trwania ciąży matki i w okresie pierwszych 6 dni życia noworodka, przyczyną kolejnych 37 proc. zgonów są wady rozwojowe wrodzone, a pozostałe zgony są powodowane chorobami nabytymi w okresie niemowlęcym lub urazami. Umieralność niemowląt jest bardziej zróżnicowana przestrzennie niż ma to miejsce w przypadku ogólnego współczynnika zgonów. W 2018 r. współczynnik zgonów niemowląt kształtował się od 2,9‰ w woj. małopolskim do 4,4‰ w łódzkim. Średni współczynnik umieralności dla lat 2000–2018 kształtuje się od 4,9‰ (w województwach: mazowieckim, opolskim i małopolskim) do 6,5‰ w dolnośląskim i śląskim. Obniżanie się poziomu umieralności niemowląt, a także stosunkowo niska liczba urodzeń martwych skutkują spadkiem natężenia umieralności okołoporodowej, której współczynnik obecnie wynosi ok. 5,3‰ wobec 19,5‰ w 1990 r. (w 2000 r. wyniósł 9,7‰).

źródło: GUS

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale