Blogbudowa
Będzie pan zadowolony
4 obserwujących
11 notek
2070 odsłon
  115   0

9. Elektromobilność a budynki

9 grudnia 2021 roku została opublikowana ustawa z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Pojawiło się dużo różnych zmian, dotyczących też budynków.
9 grudnia 2021 roku została opublikowana ustawa z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Pojawiło się dużo różnych zmian, dotyczących też budynków.

Sama ustawa zmieniająca jest tu:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002269

Sama ustawa zawiera dużo różnych zmian, z najróżniejszych dziedzin, które mają na dodatek różny czas wejścia w życie. I tak oto art 1 pkt 21 zmienia art 36 ust 1 pierwotnej ustawy na:
> "1. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nieprzekracza 50 000, świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z dnia16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) podmiotom, które łącznie zapewnią udział autobusów zeroemisyjnych lub autobusów napędzanych biometanem we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynoszący co najmniej 30%."
i przepis ten ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2028. Podobnych zapisów jest wiele, ustawa zmieniająca ma 29 stron.

Wróćmy jednak do elektromobilności i budynków. Zaczęło się od tego, że w 2018 roku okazało się, że największym źródłem emisji CO2 na terenie UE jest transport. Zdecydowano się więc pójść w kierunku aut elektrycznych, które wymagają odpowiedniej infrastruktury, jeśli chodzi o ładowanie baterii. W związku z tym zmieniono rozporządzenie 2010/31/UE, zmieniono dyrektywę 2012/27/UE i wprowadzono dyrektywę 2018/844/UE. Na państwa członkowskie nałożono m. in. obowiązek wprowadzenia krajowych przepisów dotyczących infrastruktury ładowania pojazdów do 2025 roku.

A zatem pojawiła się w grudniu 2021 ustawa przywołana przez mnie na początku. Budynków dotyczy art 1 pkt 6, i ten fragment wszedł już w życie (dwa tygodniu po ogłoszeniu). Wklejam tylko fragment, bo jest długi. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może resztę doczytać w ustawie. A zatem:

>"6) po art. 12 dodaje się art. 12a–12c w brzmieniu:
„Art. 12a.
1. Budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje, zapewniając zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne umożliwiających zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych, jeżeli te stanowiska postojowe:
1) znajdują się wewnątrz budynku lub
2) przylegają do budynku.

2. Budynki mieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje,zapewniając zainstalowanie kanałów na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych,umożliwiających zainstalowanie punktów ładowania na każdym stanowisku postojowym, jeżeli te stanowiska postojowe:
1) znajdują się wewnątrz budynku lub
2) przylegają do budynku.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie w przypadku budynków poddawanych przebudowie albo remontowi, w ramach których koszt wykonywanych prac związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku wynosi więcej niż 25% wartości budynku, nie wliczając wartości gruntu, na którym usytuowane są budynek i parking, oraz gdy koszty instalacji punktów ładowania i infrastruktury kanałowej nie przekraczają 7% całkowitego kosztu przebudowy albo remontu, jeżeli stanowiska postojowe:
1) znajdują się wewnątrz budynku, a przebudowa albo remont obejmuje parking lub infrastrukturę elektryczną budynku, lub
2) przylegają do budynku, a przebudowa albo remont obejmuje parking lub infrastrukturę elektryczną parkingu.

4. Przez przyleganie do budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, rozumie się powiązanie z tym budynkiem, pod względem własności lub używania na podstawie innego tytułu prawnego, parkingu, który:
1) bezpośrednio przylega do tego budynku lub
2) nie przylega bezpośrednio do tego budynku.

5. W przypadku budynków, o których mowa w ust. 3, będących zabytkiem nieruchomym w rozumieniu art. 3pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954),wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, instalacja punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne wymaga uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla lokalizacji tego zabytku, udzielonej w drodze decyzji.

6. W przypadku budynków będących własnością małych i średnich przedsiębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105), przepisów ust. 1 i 3 w zakresie budynków niemieszkalnych nie stosuje się.

Art. 12b.
1. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których liczba samodzielnych lokali mieszkalnych jest większa niż trzy, punkt ładowania instaluje się i eksploatuje po uzyskaniu zgody zarządu wspólnoty lub spółdzielni lub osoby sprawującej zarząd nad daną nieruchomością, wydawanej na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w tym budynku i stanowisko postojowe do wyłącznego użytku, zwanej dalej „wnioskodawcą”.

2. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej wydanie zgody na instalację i eksploatację punktu ładowania o mocy mniejszej niż 11 kW stanowi czynność zwykłego zarządu."

Jak zatem widać jest kilka ważnych informacji:

- budynki mieszkalne, jeśli mają więcej niż 10 miejsc parkingowych mają mieć punkty ładowania na wszystkich stanowiskach
- budynki niemieszkalne (nie dotyczy własności małych i średnich przedsiębiorstw), jeśli mają więcej niż 10 miejsc parkingowych mają mieć co najmniej jeden punkt ładowania na pięć stanowisk
- dotyczy to miejsc parkingowych wewnątrz budynku lub przylegających - niekoniecznie fizycznie, wystarczy jeśli są powiązane z budynkiem
- dotyczy to również budynków poddawanych przebudowie, przy spełnieniu odpowiednich warunków dotyczących procenta kosztów prac

Lektura:
1. https://inzynierbudownictwa.pl/ustawa-o-elektromobilnosci-i-paliwach-alternatywnych-zmiany/
2. https://www.muratorplus.pl/technika/samochody/stacje-ladowania-pojazdow-elektrycznych-w-budynkach-mieszkalnych-przepisy-wymagania-techniczne-aa-PGcD-we1c-TJNM.html
3. https://wysokienapiecie.pl/38522-stacje-ladowania-pojazdow-w-budynkach-najnowsze-przepisy/

I na zakończenie przypomnienie o obowiązku wpisu do CEEB. Termin jest (zazwyczaj) do końca czerwca, za brak wpisu grozi grzywna. Wg stanu z dnia 14 lutego 2022 zebrano już prawie 2 miliony deklaracji. Polecam moje wcześniejsze wpisy w tym temacie, oraz link

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Marcin Brixen

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka