0 obserwujących
79 notek
34k odsłony
451 odsłon

Myrosław Marynowycz: „Zdrado, imię twoje – Europa!”

Duncan Crawford ‏@_DuncanC

A line of dead bodies outside the #Ukraine Hotel in #Kiev tonight. Many died from bullet wounds.
Duncan Crawford ‏@_DuncanC A line of dead bodies outside the #Ukraine Hotel in #Kiev tonight. Many died from bullet wounds.
Wykop Skomentuj5

 tygodnik.onet.pl/wwwylacznie/czego-ukraina-oczekuje-od-zachodu/yn1ex

Repost:

Piszę do was, lu­dzie Za­cho­du, jako wię­zień su­mie­nia cza­sów Breż­nie­wa. Wszyst­kie inne ty­tu­ły tracą zna­cze­nie na tle krwa­wią­ce­go Maj­da­nu. Przez całe życie za­chwy­ca­łem się za­chod­nią cy­wi­li­za­cją jako ob­sza­rem war­to­ści. Dziś bli­ski je­stem, by po­wie­dzieć, pa­ra­fra­zu­jąc By­ro­na: „Zdra­do, imię twoje – Eu­ro­pa!” – pisze My­ro­sław Ma­ry­no­wycz.

Dziś siła go­ry­czy do­rów­nu­je sile na­szej mi­ło­ści do Eu­ro­py. I je­że­li wśród kręgu osób, po­dej­mu­ją­cych na Za­cho­dzie de­cy­zje, wciąż jesz­cze to kogoś in­te­re­su­je, to mogę od­po­wie­dzieć na po­sta­wio­ne w ty­tu­le py­ta­nie.

Przede wszyst­kim: prze­stań­cie „wy­ra­żać głę­bo­kie za­nie­po­ko­je­nie”. Wszy­scy pro­te­stu­ją­cy na Maj­da­nie mają już aler­gię na tę frazę, która w na­szych oko­licz­no­ściach stra­ci­ła ja­ki­kol­wiek sens, w cza­sie, gdy gang­ste­rzy z ukra­iń­skiej rzą­do­wej bandy re­cho­czą nad in­do­len­cją Unii Eu­ro­pej­skiej.

Wpro­wadź­cie sank­cje. Nie mu­si­cie mar­no­wać czasu na po­szu­ki­wa­nie ich pięty achil­le­so­wej: są nią ich pie­nią­dze, ulo­ko­wa­ne w wa­szych ban­kach. Za­sto­suj­cie swoje wła­sne prawo i po­wstrzy­maj­cie pra­nie pie­nię­dzy. Eu­ro­pa, czę­ścią któ­rej pra­gnie­my być, nigdy nie po­win­na do­pu­ścić do tego, żeby ab­so­lut­ną war­tość ludz­kie­go życia po­sta­wić niżej od ab­so­lut­ne­go zna­cze­nia pie­nię­dzy.

Anu­luj­cie także wizy dla wszyst­kich rzą­do­wych ban­dy­tów i człon­ków ich ro­dzin. To skan­dal, że prze­cięt­ni Ukra­iń­cy, któ­rzy żyją zwy­czaj­nym ży­ciem, muszą w celu otrzy­ma­nia wizy nie­mal­że opi­sy­wać drze­wa ge­ne­alo­gicz­ne swych przod­ków, pod­czas gdy rzą­dzą­cy prze­stęp­cy, któ­rzy po­no­szą od­po­wie­dzial­ność za mor­der­stwa, za „zni­ka­nie ludzi” i oszu­stwa po­peł­nia­ne na oczach ca­łe­go świa­ta, cie­szą się pra­wem swo­bod­ne­go wjaz­du do Eu­ro­py.

Nie słu­chaj­cie śpie­wu pro­pa­gan­do­wych syren Ja­nu­ko­wy­cza i Pu­ti­na. Po pro­stu za­tkaj­cie sobie uszy watą. Po­sta­raj­cie się zde­ko­do­wać ich kłam­stwa, bo w prze­ciw­nym razie oni zde­ko­du­ją waszą zdol­ność do obro­ny sa­me­go sie­bie.

Za­miast tego wsłu­chuj­cie się w prze­kaz ukra­iń­skich me­diów, które po­świę­ca­ją życie swo­ich dzien­ni­ka­rzy, żeby zdo­być praw­dzi­we in­for­ma­cje. Nie ufaj­cie nad­mier­nie in­for­ma­cjom wa­szych ko­re­spon­den­tów akre­dy­to­wa­nych w in­nych kra­jach, któ­rzy przy­je­cha­li na Ukra­inę tylko na dzień lub dwa. Już le­piej po­pro­ście Ukra­iń­ców miesz­ka­ją­cych w wa­szych kra­jach, żeby prze­tłu­ma­czy­li dla was ukra­iń­ski krzyk bólu. Prze­znacz­cie na to pie­nią­dze już teraz, nie cze­ka­jąc na środ­ki za­pi­sa­ne w bu­dże­cie na na­stęp­ny rok.

Idź­cie do ukra­iń­skich szpi­ta­li i po­roz­ma­wiaj­cie z tak zwa­ny­mi „eks­tre­mi­sta­mi”, któ­rzy chcą „oba­lić le­gal­nie wy­bra­ne wła­dze”. Z tymi, któ­rzy rze­ko­mo „ska­to­wa­li” mi­li­cjan­tów i „do­bro­wol­nie” de­to­no­wa­li ma­te­ria­ły wy­bu­cho­we, żeby zadać sobie rany.

Tak, ob­li­cze wojny jest okrut­ne. Ale jadąc na Maj­dan, ci lu­dzie po­wtó­rzy­li pra­wie do­słow­nie słowa, które wy­gło­sił król Wiel­kiej Bry­ta­nii Jerzy VI w swoim prze­mó­wie­niu do na­ro­du z dnia 3 wrze­śnia 1939 roku, gdy tłu­ma­czył, dla­cze­go Wiel­ka Bry­ta­nia staje u boku na­pad­nię­tej Pol­ski: „Zmu­szo­no nas do za­an­ga­żo­wa­nia się w kon­flikt, po­nie­waż zo­sta­li­śmy po­wo­ła­ni (...), by pod­jąć wy­zwa­nie w imię walki z re­gu­łą, któ­rej zwy­cię­stwo ozna­cza­ło­by klę­skę wszel­kie­go cy­wi­li­zo­wa­ne­go ładu na świe­cie”.

Wyjdź­cie ze stre­fy wa­sze­go kom­for­tu! Po pro­stu, przy­po­mnij­cie sobie roz­le­ni­wio­nych daw­nych Rzy­mian, któ­rzy nie byli w sta­nie zro­bić tego w porę. Próby udo­bru­cha­nia Pu­ti­na nie przy­nio­są wam bez­pie­czeń­stwa. Oddać Ukra­inę pod jego kon­tro­lę – to ozna­cza uczy­nić pokój w świe­cie jesz­cze bar­dziej kru­chym.

A jeśli ktoś myśli o po­dzia­le Ukra­iny, niech wie: po­dzie­lo­na siłą Ukra­ina nie przy­nie­sie świa­tu po­ko­ju – tak samo, jak nie przy­nio­sły go świa­tu po­dzie­lo­ne prze­mo­cą Pol­ska czy Niem­cy.

Na sam ko­niec po­wtórz­my, za kró­lem Je­rzym, słowa, które dziś od­no­szą się do na­szej sy­tu­acji, sy­tu­acji ukra­iń­skie­go na­ro­du: „Sta­je­my przed trud­nym za­da­niem. Przed nami po­sęp­ne dni, a wojna może nie ogra­ni­czyć się wy­łącz­nie do dzi­siej­sze­go pola bitwy. Ale zdo­ła­my po­stę­po­wać spra­wie­dli­wie tylko wów­czas, kiedy sami mieć bę­dzie­my spra­wie­dli­wość w sercu, i pełni wiary po­le­ci­my naszą spra­wę Bogu. Jeśli każdy z nas z osob­na i wszy­scy razem bę­dzie­my twar­do stać na tym sta­no­wi­sku, prze­ja­wia­jąc go­to­wość do służ­by, a kiedy trze­ba bę­dzie, to także i do ofia­ry, wtedy z Bożą po­mo­cą zwy­cię­ży­my”.

Pi­sa­ne 19.02.2014

Tłu­ma­cze­nie Prze­my­sław To­ma­nek

  • Prof. MYROSŁAW MARYNOWYCZ jest prorektorem Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, członkiem redakcji prestiżowego czasopisma „Ji”, tłumaczem (m.in. z angielskiego). Jeden z najważniejszych ukraińskich intelektualistów, zasłynął jako obrońca praw człowieka; jest współzałożycielem Ukraińskiej Grupy Helsińskiej i ukraińskiej Amnesty International. W latach 70. XX w. usunięty ze studiów na Politechnice Lwowskiej za krytykę ZSRR, w 1977 r. skazany na 7 lat robót przymusowych w Rosji i 5 lat zesłania w Kazachstanie. Po zwolnieniu pracował fizycznie. W 1997 r. założył Instytut Religii i Społeczeństwa Akademii Teologicznej we Lwowie (przekształcił się on potem w Uniwersytet Katolicki). Po dojściu do władzy Janukowycza uczelnię tę poddawano represjom. Tekst ukazał się 20 lutego na stronie telewizji espreso.tv
Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale