GPS GPS
662
BLOG

TVP to goebbelsowska gadzinówka

GPS GPS Rozmaitości Obserwuj notkę 47
TVP to par­tyj­na ga­dzi­nów­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w czar­nym pi­ja­rze. Za­wsze słu­ży­li pro­pa­gan­do­wo par­tii rzą­dzą­cej. TVP kła­mie, oszu­ku­je i ma­ni­pu­lu­je, by utrzy­mać po­li­tycz­ną wła­dzę par­tii rzą­dzą­cej. Od wszech cza­sów bu­du­ją dyk­ta­tu­rę i za­mor­dy­zm. Nic się pod tym wzglę­dem w Pol­sce nie zmie­nia.

  W ogó­le mi wy­wa­lo­ny­ch z TVP pro­pa­gan­dy­stów PiS nie żal. Sto­so­wa­li czar­ny pi­jar gor­szy niż za PRL-u. To, że ci no­wi, któ­rzy te­raz przyj­dą, bę­dą jesz­cze gor­si, ich nie uspra­wie­dli­wia. Pol­scy dzien­ni­ka­rze w więk­szo­ści są gor­li­wy­mi na­stęp­ca­mi Urba­na, któ­rzy prze­ści­gnę­li mi­strza w go­eb­bel­sow­skim kunsz­cie.

  Kie­dyś wy­da­wa­ło mi się, że to do­brze, że są dwie prze­ciw­staw­ne ga­dzi­nów­ki, któ­re ro­bią pro­pa­gan­dę kon­ku­ru­ją­cym par­tiom, ale zmie­ni­łem zda­nie, gdy po­oglą­da­łem tro­chę pro­gra­my in­for­ma­cyj­ne TVP i TVN w cza­sie kam­pa­nii wy­bor­czej. Jed­ni oczer­nia­li PO, dru­dzy PiS. To je­st tyl­ko rów­no­wa­ga oczer­nia­nia, plu­ra­li­zm kłam­stwa i ma­ni­pu­la­cji, ale in­for­ma­cja żad­na. Nic się z ty­ch pro­gra­mów nie do­wie­dzia­łem, wszyst­ko, co po­trzeb­ne, mu­sia­łem obej­rzeć na YouTu­bie.

  No­wy pro­wa­dzą­cy pro­gram i9:30 za­po­wie­dział, że bę­dzie re­ali­zo­wał pro­gram plu­ra­li­stycz­ny, w któ­rym bę­dą za­pra­sza­ni po­li­ty­cy wszyst­ki­ch par­tii. A mnie cie­ka­wi czy wy­ja­śnią kwe­stię pod­słu­chów Ba­na­sia, czy­li je­go roz­mo­wy z ad­wo­ka­tem, co na­wet przed są­dem je­st ta­jem­ni­cą, i te­go, że w ni­ch nic kom­pro­mi­tu­ją­ce­go nie by­ło, a TVP w ostat­ni dzień przed kam­pa­nią wy­bor­czą przed­sta­wi­ła to ja­ko ja­kiś strasz­ny spi­sek po­grą­ża­ją­cy Kon­fe­de­ra­cję. Mo­im zda­niem trze­ba ujaw­nić au­to­rów tej ma­ni­pu­la­cji, to, skąd mie­li pod­słu­chy i na­pięt­no­wać funk­cjo­na­riu­szy czar­ne­go pi­ja­ru, któ­rzy się wte­dy na ten te­mat wy­po­wia­da­li w spi­sko­wym to­nie. Je­śli TVP ma na­brać wia­ry­god­no­ści, to od te­go po­win­ni za­cząć.

  TVP sprzy­ja­ła PiS, a TVN sprzy­ja PO. To sprzy­ja­nie od­by­wa się w for­mie pro­pa­gan­dy wzo­ro­wa­nej na na­zi­stow­skiej i sta­li­now­skiej. Twór­cy pro­gra­mów po­li­tycz­ny­ch w ty­ch sta­cja­ch te­le­wi­zyj­ny­ch to ucznio­wie Go­eb­bel­sa.

​Grzegorz GPS Świderski
T.me/KanalBlogeraGPS
X.com/GPS65

PS.

  Za opublikowanie tej powyższej notki na portalu Nasze Blogi, zostałem z niego wywalony. Notkę tę ocenzurowano całkowicie, a mi zablokowano konto. Wolę być wyrzucony z portalu blogowego, który totalnie zszedł na psy, niż samemu z niego zrezygnować. Póki mamy wiele portali i miejsc do publikowania notek, to cenzura na żadnym portalu nie jest straszna. Wszystkie notki, które mi kiedyś ocenzurowali, łącznie z wpisami na fejsbuku, wiszą w Sieci do dziś gdzie indziej.

  Na tych rzekomo „prawicowych” portalach dominują klakierzy PiS-u i jest to najgorsza swołocz w polskim Internecie. Tu kiedyś zebrałem dominujące komentarze z NaszychBlogów: https://naszeblogi.pl/64547-komentarze-na-naszych-blogach. Proszę o wyrażenia uznania dla mnie, że tak długo w tym szambie wytrzymałem. Niemniej zbliża się nowy rok, więc czas na porządki.

  Najczęściej propagandyści PiS w Sieci to wulgarne chamy. Propagandyści PO też manipulują, kłamią i oszukują, ale robią to bardziej subtelnie. To znane od dawna, że targetem PiS są ludzie najbardziej prymitywni, a PO to ćwierćinteligenci. Jednakże nawet największy głupek jest lepszy, gdy jest grzeczny, niż głupi, wulgarny cham. TVP pisowcom tak przeprała mózgi i nasączyła nienawiścią, że się w ogóle z nimi nie da rozmawiać. Więc to będzie dobre, jak im teraz PO przepierze mózgi w drugą stronę.

___________________

Nowa Nadzieja na rozdrożu <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Ignorancja GPS

___________________

Ta­gi: gps65, PiS, TVP,  propaganda.

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości