0 obserwujących
95 notek
87k odsłon
  1411   0

Czy nasza armia jest gotowa na działania w cyberprzestrzeni?

1 października 2013 r., na mocy decyzji nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej, działalność rozpocznie Inspektorat Systemów Informacyjnych (ISI). Podmiot ten zastąpi dotychczas funkcjonujący Departamentu Informatyki i Telekomunikacji (DIT). Według informacji przekazanych przez dyrektora DIT, dr inż. Romualda Hoffmanna, ISI zintegruje jednostki wsparcia teleinformatycznego dotychczas podległych pod poszczególne Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych i będzie odpowiedzialny m.in. za informatyzację resortu, w tym za wsparcie procesów kierowania i dowodzenia oraz bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych[1].

Powołanie do życia podmiotu zaangażowanego w zapewnianie cyberbezpieczeństwa sfery militarnej, jest okazją do analizy wybranych obszarów jej funkcjonowania w kontekście zmian jakie przyniosły nowe technologie. Krótki przegląd wybranych problemów osadzony zostanie w realiach funkcjonowania polskich Sił Zbrojnych.

Rozwiązania teleinformatyczne zrewolucjonizowały funkcjonowanie najważniejszych elementów sfery obronnej. Dowodzenie, kierowanie, łączność, działalność wywiadu , metody, narzędzia i formy walki – wszystkie te i wiele innych obszarów nasycone zostały nowoczesnymi technologiami. W konsekwencji, współczesne Siły Zbrojne oraz decydenci polityczni stanęli w obliczu nowych możliwości działania ale także i wobec nowych zagrożeń i niebezpieczeństw. W niniejszym artykule analizie poddane zostaną dwa obszary gdzie zauważalne powinny być zmiany wywołane rewolucją teleinformatyczną. Należą do nich:

1.      Zmiany koncepcyjne związane z nowymi realiami jakie wprowadzają nowe technologie;

2.      Zmiany organizacyjne związane z przystosowaniem się do wykorzystania nowych technologii.

Przeobrażenia rzeczywistości jakie przyniosła rewolucja teleinformatyczna muszą znaleźć odzwierciedlenie w najważniejszych dokumentach narodowych dotyczących wizji i koncepcji bezpieczeństwa. To pierwszy krok jaki należy podjąć aby zarówno w pełni wykorzystać nowe możliwości jakie daje technologia, ale także by aktywnie przygotować się na nowe kierunki zagrożeń. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 (SBN) roku, uszczegóławiająca ją Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP w latach 2012 – 2022 (SRSBN) oraz Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej - Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP odnoszą się do problemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni głównie przez pryzmat dostrzeżenia postępującej informatyzacji kluczowych obszarów funkcjonowania państwa i wskazują na nowe zagrożenia, które mogą się z tym wiązać. Ponadto, dokumenty te dostrzegają rolę rozwiązań teleinformatycznych w kontekście nowoczesnego uzbrojenia armii polskiej, wskazując na konieczność osiągania przewagi informacyjnej nad przeciwnikami. Ważnym elementem jest także podkreślenie roli współpracy międzynarodowej w ramach UE i NATO. Warto zauważyć, także, że ogłoszona w tym roku Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego szeroko, odnosi się do konieczności walki z kompleksowo dostrzeganymi cyberzagrożeniami.

Analizując wpływ rozwiązań teleinformatycznych na kwestie organizacyjne i zakres działań poszczególnych aktorów, zaobserwować należy powstanie i funkcjonowanie wielu podmiotów dedykowanych wypełnianiu zadań związanych prowadzeniem nowoczesnej walki informacyjnej. W Polsce, podstawową jednostką związaną informatyzacją resortu obrony narodowej jest DIT, który jak już zostało wspomniane, od października zastąpiony zostanie przez ISI. W ramach Departamentu funkcjonuje System Reagowania na Incydenty Komputerowe, którego zadaniem jest „zapewnienie realizacji i koordynacji procesów zapobiegania, wykrywania i reagowania na incydenty komputerowe w systemach i sieciach teleinformatycznych resortu obrony narodowej[2]. Dyrektor DIK jest jednocześnie Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. W 2010 r. działalność rozpoczęło Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego w Białobrzegach. Zakres działań tego podmiotu nie jest podany do ogólnej wiadomości. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej przekazał jednak informację, że organizacja ta nie prowadzi aktywnych działań obronnych w sieciach resortu, a jest „uczestnikiem realizowanego przez Sztab Generalny Wojska Polskiego procesu osiągania zdolności w zakresie dowodzenia i kierowania w cyberprzestrzeni, zgodnie z przyjętymi celami sił zbrojnych NATO.[3].

29 kwietnia Minister Obrony Narodowej wydał decyzję o utworzeniu Narodowego Centrum Kryptologii, także istotnego w kontekście bezpieczeństwa teleinformatycznego. Osobą odpowiedzialną za utworzenie NCK został gen. Krzysztof Bondaryk, jednocześnie zajmujący od marca br. stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego Ministra Obrony Narodowej. W kontekście tej funkcji pojawia się jednak wątpliwość co do dublowania obowiązków z pełnomocnikiem ds. cyberprzestrzeni.

Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale