News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
2 obserwujących
460 notek
38k odsłon
30 odsłon

News poetry 24 /SH Man what is that

Wykop Skomentuj

Man what is that

fast author: ocean shark» Thu Jul 02, 2020 2:21 am
Man was created in the image of God the Creator.
Probably something connects him with him.
We have a conscience with him.
And what else is supposed to connect us with him the Messiah taught us with his parables.
And how these things are in the global thinking of Nations.
And what are the processes ahead of us?
And what are the processes to be to a man who will become God otherwise his son and with his body.
This is all described in parables.


Without the purpose and meaning of life as only on this pit, it is difficult for us to comprehend the meaning of our existence.
As an old testament, he writes in the reborn world that awaits us, he would make a hundred-year-old man die a child.
Only because of our naivety we lose our identity unnoticed.
We unknowingly interrupt the thread of processes for further life and our existence. So and for generations of our offspring.
Our life is waiting for evolution.
As a Creator, he speaks to us through his son who has the Holy Spirit. Heavenly Angels.
As the smallest in heaven.
He can't match the biggest on earth.
We can deal with what power and strength of wisdom is with us. There is God in the body of a man who is to dwell in him.
He will become the wisdom of our mind.
And our spirit will become his body in the body of sanctifying the great Power.
That's how we become God in a part of his participation.
And the direction of life processes will not end.
.
The broken body will gather Lucifer.
And those who have committed breaking the thread of life with what belongs to the Creator await judgment.

These days of these processes of evil and good are happening today.
Yes, the devil Lucifer has little time.
He doesn't choose.
And the Creator gave him permission.
Because of our hard necks in a bad pursuit of fornication of hideous habits.
As the Messiah warned, beware of the Pharisees' acid.
Today they were born worse than they were.
Speaking.
And I encouraged them and they have not yet converted.
Until we start calling with human words to our Father.
The Creator has a lot of time.
But due to the fact that we would all be lost, this time will be shortened.
So far the time of our world processes was calculated and predictable of what is happening today.
We are not alone.
Although the guides have gone astray.
The real temple is in us.
And we are the church.
The first apostles were orphans too.
But spiritually full, fully filled with the
teaching they have given us.

This is the description in the Old Testament and New Scriptures almost directly.
Nobody will change this path.
Until the work of man is
completed.
As the Creator said to first-born parents.

SH


Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga Stwórcy.
Zapewne coś go z nim nas łączy.
Łączy nas z nim sumienie.
A co jeszcze ma nas z nim łączyć pouczał nas Mesjasz swymi przypowieściami.
I jak te rzeczy się mają w globalnym myśleniu Narodów.
I jakie nas czekają procesy.?
I jakie mają być procesy do człowieka który się stanie Bogiem inaczej synem jego i z ciałem jego.
To wszystko jest opisem w przypowieściach.


Bez celu i sensu życia jako tylko na tym padole trudno nam pojąć sens naszego istnienia.
Jako stary testament pisze w odrodzonym świecie jakim nas czeka zgrzeszył by człowiek sto letni to jako by umarło dziecko.
Tylko dlatego że przez naszą naiwność tracimy naszą tożsamość niezauważanie.
Przerywamy nieświadomie nić procesów dla dalszego życia i naszego istnienia.Tak i pokoleń naszego potomstwa.
Nasze życie czeka ewolucja.
Jako Stwórca do nas mówi przez swego syna człowieczego który ma Ducha św. Niebiańskiego swych aniołów.
Jako najmniejszy w niebie.
Nie dorównuje mu największy na ziemi.
Możemy sobie z jaką potęgą i siłą mądrości jest z nami.Jest Bóg w ciele człowieka który w nim ma zamieszkać.
On się stanie mądrością naszego umysłu.
A duch nasz stanie się jego ciałem w ciele uświęcenia ogromnej Potęgi.
Tak stajemy się Bogiem w cząstce jego udziału.
A kierunek procesów życia nie będzie końca.
.
Ciało zepsute zbierze Lucyfer.
A ci co dopuścili się przerywać nić życia tym co należą do Stwórcy czeka sąd.

Te dni tych procesów zła i dobra dziś się toczą.
Tak diabeł Lucyfer ma mało czasu.
To nie on wybiera.
A Stwórca dał mu dopust.
Ze względu na nasze twarde karki w złym.dążeniu do wszeteczeństwa ohydnych nawyków.
Jako ostrzegał Mesjasz strzeszcie się kwasu Faryzeuszy.
Dzisiaj się narodzili gorsi niżeli oni.
Mówiąc.
A ja ich wzmagałem a oni jeszcze jeszcze jeszcze nie nawrócili się .
Aż zaczniemy wołać człowieczym słowem do swego Ojca .
Stwórca ma dużo czasu .
Ale ze względu na to ze wszyscy byśmy poginęli ten czas będzie skrócony.
Tak daleko czas naszych procesów świata był obliczony i przewidywalny co dzieje się dziś.
Nie jesteśmy sami.
Choć przewodnicy pobłądzili.
Prawdziwa Świątynia jest w nas.
A kościół my stanowimy.
Pierwsi apostołowie w rozproszeniu też byli osieroceni.
Ale Duchowo pełni w pełni napełnieni
Nauką którą nam przekazali.

To jest opisem w pismach starego testamentu i Nowego już prawie wprost.
Nikt tej drogi nie zmieni.
Aż dzieło człowieka zostanie
ukończone.
Jak powiedział Stwórca pierworodnym rodzicom.

SH

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale