News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
5 obserwujących
304 notki
28k odsłon
108 odsłon

TOTAL final war with lucifer - Totalna wojna ostateczna z lucyferem

rekin
rekin
Wykop Skomentuj

Poetry  24 News -Times  rekin

TOTAL final war with lucifer
Totalna wojna ostateczna z lucyferem
Today there is a fierce war with the lucifer itself, which some do not know about it

Dziś trwa zacięta wojna z samym lucyferem co niektórzy nie wiedzą o tym


pomorzak writes: ↑
Fri May 17, 2019 4:47 pm
This is your vision of the world
someone else may have a different one

There is no other vision, it is a description of the scriptures.
But they have little time.
Only you have to distinguish the victims from Lucifer.
And the body of Freemasonry is a victim.
Like the Jews in the desert in the days of Moses, those who made a calf to themselves. e.t.c.
What did our Creator kill with his anger?
Like Sodom and Gomorra.
So today he will destroy those who succumb to his instinct feelings of passion.
What does not come from his gifts of Creation to human nature.
It seems to you that you are fighting with me and you can not answer and you are squealing. And you are sniping like dogs sitting on a sharp stone.
Respond in your time for the evil-wishes of what is holy.
If you do not convert.
Today, the body in which Lucifer lives, fights with the Nations and overpowers their conscience by the spirit of sinister information.
Today, Victims of Victim show victims are fighting the body of enslaved victims.
This and what facts it is a reality.
But Lucifer is fighting his victims today with his enslavement.
Which he caught
This is hideous.
As the fruit of eight years of power in Poland, all the Tools of this Character were given.
It is reprimanded in the Sejm of Ziobro.
Do not get confused about disinformation.
And do not blame those who did not have the courage to do it.
Today, they got her crushed to the wall.
Do not Count on it to win Lucifer in this Battle.
You are not fighting with the succulents of Lucifer's sons with me.
shark

    pomorzak wrote: ↑
    Fri May 17, 2019 3:47 pm
    taka jest twoja wizja swiata
    ktos inny moze miec odmienna

Nie ma innej wizji to jest opisem pism świętych.
Lecz czasu mają mało.
Tylko trzeba odróżnić ofiary od Lucyfera.
Jak i ciało masonerii jest ofiarą.
Jak i żydzi na Pustyni za czasów Mojżesza ci co ulepili sobie cielca. itd.
Co ich Nasz Stwórca zgładził ogniem swego gniewu.
Jak i Sodomę i Gomorę.
Tak i dziś zgładzi tych co ulegają jego namową uczuciom namiętności.
Co nie pochodzą z jego darów Stworzenia naturze ludzkiej.
Wydaje wam się że walczycie ze mną a nie umiecie z najść odpowiedzi a kwiczycie.I kwiczycie jak psy siedzące na ostrym kamieniu.
Odpowiecie w swoim czasie za zło-życzenia tego co święte.
Jeśli się nie nawrócicie.
Dziś ciało w którym mieszka Lucyfer Walczy z Narodami i obezwładnia ich sumienia przez ducha złowieszczych informacji.
Dziś Ofiary namowy pokazują ofiary walczą ciałem zniewolonych ofiar.
To i jakie fakty to jest rzeczywistością.
Ale Lucyfer swoim zniewoleniem walczy dziś swoimi ofiarami.
Których złowił
To jest Ohydne.
Jako owoc ośmioletniej władzy w Polsce dane były wszystkie Narzędzia tej Postaci.
To wypomina w Sejmie Ziobro.
Nie siejcie zamętu dezinformacji.
I nie obarczajcie winą tych co nie mieli odwagi tego uczynić.
Dziś ją dostali przygnieceni do muru.
Nie Liczcie na to by wygrał w tym Boju Lucyfer.
Nie ze mną walczycie sukin syny Lucyfera.
rekin

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale