0 obserwujących
167 notek
259k odsłon
1036 odsłon

Cała pensja w rękach komornika

Wykop Skomentuj2

 
Za co mam żyć? - pyta komornika pan Grzegorz

 

Komornik Sądowy Tadeusz Czarnecki z Trzcianki prowadzi postępowanie egzekucyjne

wobec Grzegorza T. (KM 860/11).

Zajęte zostało między innymi wynagrodzenie dłużnika w ustawowej wysokości - do 50%.

Pozostałe 50% wynagrodzenia pracodawca przelewa na konto bankowe. Na jaki rachunek

są przelewane środki, komornik został poinformowany przez zakład pracy pana Grzegorza.

Zawiadomieniem z dnia 31 sierpnia br., komornik zajął wierzytelność dłużnika wynikającą

z posiadania rachunku, na który wpływa druga część pensji.

W ten sposób Grzegorz T. został pozbawiony całej wypłaty, gdyż bank zablokował mu

środki i odmówił ich wypłaty.

Pismem z dnia 4 października br., dłużnik wystąpił z wnioskiem o zwolnienie spod

egzekucji: 50% wynagrodzenia wpływającego na zajęte konto.

Za co mam żyć? Spytał komornika pod koniec wniosku.

 

Komornikowi zadaliśmy kilka pytań ogólnych:

1. czy można dłużnika pozbawić całej pensji poprzez zajęcie jej części u pracodawcy,

  i pozostałej kwoty na koncie, na które jest przelewana? Czy prawo dopuszcza możliwość, by pracownik był pozbawiony całego wynagrodzenia?

2. skoro nr konta podaje komornikowi pracodawca, to dlaczego zajmując to konto nie jest

   podawana kwota wolna od zajęcia? W tym wypadku pozostała część wynagrodzenia?

 

- Komornik dokonuje zajęcia rachunku bankowego na podstawie wniosku wierzyciela.

 Dłużnik winien w tej sprawie wystąpić do wierzyciela z wnioskiem o zwolnienie spod egzekucji

 zajętego konta, dołączając wyciąg z ostatnich miesięcy. Gdyby wierzyciel nie chciał mimo to zwolnić

 wierzytelności, pozostaje wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego – odpowiedział Tadeusz Czarnecki.       

- Zawsze dłużnik może do mnie przyjść, udzielę mu informacji, jakie prawa mu przysługują. Oczywistym jest, że prawo nie daje możliwości zajęcia całej pensji - dodał.

Komornik przyznał, iż przepisy prawa nie zabraniają zajęcia konta z podaniem kwoty wolnej (drugiej części wynagrodzenia).

 

 

Droga wskazana przez komornika Czarneckiego jest logiczna i zapewne zgodna z prawem. Tylko osoby, które nagle zostają pozbawione całego wynagrodzenia i w sytuacji złej woli wierzyciela, jakie mają szanse na szybkie zwolnienie spod egzekucji zajętego wynagrodzenia w drodze powództwa? Barierą dla nich, oprócz psychiki, może okazać się wpis sądowy, na który ich po prostu nie będzie stać.

 

www.antyegzekucja.pl

 

 

 ......................................................................................................................................................................................

Kodeks Pracy

 

Art. 87.

§1. Z wynagrodzenia za prace - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

kary pieniężne przewidziane w art. 108.

§2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

 

§3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

 

w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,

w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

§4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.

 

§5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

 

§6. (uchylony)

 

§7. Z wynagrodzenia za prace odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

 

§8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

 

Art. 871.

§1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za prace w wysokości:

 

minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale