4 obserwujących
186 notek
30k odsłon
60 odsłon

Cyfrowa humanizacja demokracji

Wykop Skomentuj

Konieczność samorządowego arbitrażu dla stosowania zasady pomocniczości, zobowiązuje do przyjęcia strategii cyfrowej humanizacji demokracji.


Przesłanki Strategii modernizacji demokracji

Pandemijne doświadczenia wzrostu znaczenia cyfrowej komunikacji, uzupełnione doświadczeniami maratonu kampanii wyborczych, pozwalają na refleksję o przydatności instytucji i instrumentów ustroju politycznego dla wspólnot wartości. Piszę o wspólnotach w liczbie mnogiej, bo o ile źródłem pozytywnych postulatów dla programu modernizacji jest moja obserwacja warunków samorządności w wymiarze lokalnym, to źródłem mojej krytycznej oceny procesu cyfryzacji kultury życia publicznego są obserwacje krajowego wymiaru polityki.

To dwie przesłanki dla rekomendowanego rozpoczęcia strategii zmian ustroju demokracji na zagadnieniu pomocniczości. Ale pierwszą i najważniejszą przesłanką jest przyjęcie perspektywy gospodarstwa domowego jako kluczowej instytucji społecznej gospodarki rynkowej opartej na paradygmacie solidarnego rozwoju wiedzy, w rekomendowanych już propozycjach infrastruktury cyfrowo humanizowanej gospodarki.

Co z punktu widzenia i ekonomii i polityki polegać powinno na konsekwentnym stosowaniu właściwej polskiej kulturze a wyrosłej z Katolickiej nauki społecznej zasady pomocniczości. Zasady wprawdzie obecnej w dokumentach konstytuujących i Rzeczpospolitą Polską i Unię Europejską, ale sporadycznie stosowaną w normach i praktykach polityk społecznych.

Zasady ujmującej priorytety dla organizacji infrastruktury rynku i państwa w czterech zdaniach: (1) tyle władzy, na ile to konieczne, (2) tyle wolności, na ile to możliwe (3) tyle państwa, na ile to konieczne, (4) tyle społeczeństwa, na ile to możliwe (systematyka za Wiki). Zasady która powinna odwrócić dominującą obecnie w polskiej polityce tendencję do cyfrowej centralizacji kultury życia publicznego.

image

Rys. 1. Pomocnicze otoczenie gospodarstwa domowego w społeczeństwie sieci wiedzy.

Potrzeba wykorzystania zasady pomocniczości do organizacji infrastruktury rynku i demokracji w otoczeniu gospodarstw domowych, nie wynika tylko z konstytucyjnego zobowiązania Polskich władz dla wprowadzania nowych instytucji i instrumentów infrastruktury rywalizacji społecznej gospodarki rynkowej. Efektywność gospodarki dla powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii, wymaga nowych instytucji i instrumentów infrastruktury arbitrażu demokratycznych polityk społecznych.


Przesłanka pierwsza Strategii: Pomocniczość dla gospodarstwa domowego

Przedstawiając nowe usługi społeczne wspierające samodzielność gospodarstw domowych, często napotykam niechęć do rezygnowania z usług realizowanych na zasadzie opiekuńczości. Wraz z pomocniczą indywidualizacją usług, rośnie zatem potrzeba aktywniejszego udziału społecznego w podejmowaniu wspólnotowych decyzji.

W sensie praktycznym coraz częściej winniśmy podejmować referendalne decyzje co do finansowania programów polityk społecznych oraz personalne decyzje co do bieżącego sprawowania kontroli społecznej. Bo samo wprowadzanie instytucji demokracji referendalnej nie wystarcza.

Uważam, że prawdziwy przełom w ustroju demokracji nastąpi dopiero przez wprowadzenie obywatelskiej kontroli nad lokalnym programami polityk społecznych. Zarówno prowadzonej osobiście z wykorzystaniem narzędzi internetowych, jak i poprzez wybieranych bezpośrednio merytorycznych przedstawicieli – kuratorów.

Jak wynika z refleksji nad cyfrową humanizacją gospodarki, kluczowe znaczenie dla podnoszenia dobrobytu w warunkach solidarnego rozwoju wiedzy, będą miały zasady: samokształcenia w rodzinie, samopomocy zdrowia oraz pamięci i tożsamość. Odpowiednio do tych obszarów cyfrowo humanizowanej gospodarki proponuję wprowadzenie trzech nowych instytucji lokalnego samorządu: Obywatelski Kurator Oświaty, Obywatelski Kurator Zdrowia i Obywatelski Kurator Przestrzeni.

image

Rys. 2. Infrastruktura samorządowego arbitrażu cyfrowej humanizacji demokracji.

Kluczową przesłanką strategii modernizacji demokracji, jest zatem podniesienie efektywności samorządowych arbitraży w pomocniczych programach polityk społecznych. Co powinno się osiągnąć poprzez wykorzystanie cyfrowych technologii nie tylko do samych procesów decyzyjnych w wymiarach stanowienia bezpośredniego (demokracja referendalna) oraz stanowienia pośredniego (demokracja przedstawicielska), lecz również do podejmowania inicjatyw społecznych oraz sprawowania ciągłej kontroli (demokracja partycypacyjna).

Można się zatem spodziewać, że przyjęcie perspektywy gospodarstwa domowego i zasady pomocniczości dla strategii modernizacji gospodarki, wytworzy synergiczne powiązanie procesów cyfrowej humanizacji gospodarki i cyfrowej humanizacji demokracji. Co uprawnia do wskazania odpowiedniości obszaru powiatowego czyli obszaru, który od ośmiu wieków pokrywa się w Polsce terytorialnie z obszarem działania instytucji usług społecznych okresu dojrzewania (pokolenie junior) i okresu starości (pokolenie nestor), na zakres działania obywatelskich kuratorów.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie