5 obserwujących
226 notek
37k odsłon
  186   0

Uczelniana kultura pamięci

Powszechne i sprawiedliwe wykorzystanie nowoczesnych technologii ułatwi rodzinom zaspokajanie potrzeb. W tym, konieczne dla dobrobytu w gospodarce opartej na wiedzy, samokształcenie przez całe życie.

Skuteczność wychowawczej troski rodziców o rozbudzanie ciekawości poznania dzieci wymaga powiązania edukacji domowej z edukacją szkolną. Samokształcenie w rodzinie powinno zostać uznane nie tylko za kluczową kompetencję społeczną ale i za paradygmat systemu edukacji.

Organizacja systemu powszechnej edukacji powinna pomagać rodzicom w wyborze takiej szkoły dla swoich dzieci, która odpowiada przyjętemu przez nich systemowi wychowawczemu. Nadzór nad spójnością metod wychowania i edukacji powinny zapewniać wyższe uczelnie jako merytoryczne integratory samokształcenia przez całe życie.

Przyjęcie odpowiedzialności przez wyższe uczenie ze specjalizacjami humanistycznymi za nadzór nad spójnością metod edukacji domowej i szkolnej w sieci szkół podstawowych i średnich, wymaga ustrojowego wprowadzenia tej usługi do zadań publicznych. Należy przewidywać, że proces tego wprowadzania zajmie w Polsce kilkanaście lat od momentu podjęcia badań nad jego przydatnością.

Od kilku lat rozważamy w Krakowie znaczenie wyższych uczelni jako liderów Kolonii Akademickich dla subsydiarnego wsparcia rodzin w edukacji przez całe życie. Dla ułatwienia wypracowania nowych programów wprowadzających standardy domowej edukacji pracy solidarnej, przesłałem dziś do Ministra Edukacji i Nauki Petycję o uruchomienie konkursu na sfinansowanie badań.

image

Rys. 1. Inicjacja praktyki samokształcenia w rodzinie w programach wyższych uczelni. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Na rysunku 1 przedstawiam model przygotowania studentów do roli rodziców prowadzących samodzielnie domową edukację z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa narodowego, inicjowany dzięki możliwościom muzeów uczelnianych. Zgodnie z zestawieniem przygotowanym przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, jest ich w Polsce ponad sto.

Poniżej tekst mojego dzisiejszego wystąpienia.

(...)

Minister Edukacji i Nauki

Warszawa

W celu ułatwienia wykorzystywania nowoczesnych technologii dla podnoszenia kompetencji społecznych przez solidarny rozwój wiedzy, działając w interesie publicznym w trybie art. 2. ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014, wnoszę o zainicjowanie prac badawczych nad wprowadzeniem do zadań szkół wyższych przygotowanie absolwentów w korzystania z publicznych zasobów dziedzictwa narodowego w domowej edukacji pracy solidarnej, odpowiednio do warunków organizacji konkursów na tematy zamawiane, określonych przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dnia 19 marca 2019 w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Petycja

o złożenie przez Ministra Edukacji i Nauki

propozycji tematu projektu zamawianego przez NCBiR:

„Uczelniane kursy gospodarki solidarności” .

Petycję składam w związku z przygotowaniami do zawiązania partnerstw strategii cyfrowych humanizacji systemów edukacji i ochrony zdrowia, których realizacja oparta będzie na samokształceniu w rodzinie jako jednej z kluczowych kompetencji społecznych.

Uzasadnienie

Gospodarka oparta na wiedzy wymaga edukacji przez całe życie. Tylko wtedy osiągać będziemy satysfakcję z wykorzystywania innowacji technologicznych przy wykonywaniu pracy dobroczynnej zaspokajając bezpośrednio potrzeby własne i swoich bliskich oraz przy wykonywaniu pracy komercyjnej realizując cele zatrudniających nas instytucji. Szkoły wszystkich poziomów winny subsydiarnie wspierać samodzielność rodzin w edukacji przez całe życie.

Skłonność do edukacji przez całe życie powiązana jest z kompetencją samokształcenia. Dlatego cyfrowe otwarcie nieograniczonych zasobów wiedzy, stawia samokształcenie na czele kompetencji społecznych. Formowanie postawy i umiejętności samokształcenia powinno być nie tylko zamierzeniem rodzinnego wychowania dzieci, nie tylko celem edukacji szkolnej ale i celem systematycznej domowej edukacji.

Aby młodzi rodzice prowadzili obok domowego wychowania również i domową edukację swoich dzieci, warto zacząć się do tego przygotowywać w okresie studiów. Gdy łatwo jest wzmacniać rozmaite kompetencje, nie tylko dotyczące pracy zawodowej. Na wyższych uczelniach są dobre warunki by refleksję o rodzicielskich powinnościach moralnych czy obywatelskich, wprowadzić do kursów przekazujących widzę o konkretnych zagadnieniach czy metodach domowej edukacji.

Wydaje się, że przedmiotem takich uczelnianych kursów w pierwszej kolejności powinny być zagadnienia solidarności w historii społeczno-gospodarczej wspólnoty. Zaczynając od świadectw solidarności w dziejach wspólnoty akademickiej, obecnych w muzeach każdej z wyższych uczelni. I przywołując świadectwa solidarności społeczno-gospodarczej w zasobach muzealnych.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie