5 obserwujących
192 notki
32k odsłony
223 odsłony

Samorządowa autoryzacja tożsamości

Wykop Skomentuj8

Wolność w sieci wiedzy wymaga samorządności trzeciego pokolenia w autoryzacji obywatelskiej tożsamości.


Autoryzacja obywatelskiej tożsamości

Powierzenie przez Parlament Europejski medialnym korporacjom uprawnień do praw pokrewnych w Internecie (art 11. Dyrektywy ACTA2), będzie ograniczać swobodę wykorzystywania treści, przekazywanych przez ich autorów do domeny publicznej z zamiarem powiększana zasobów bogactwa narodowego. Te możliwości blokowania swobody wymiany myśli, w połączeniu z możliwościami cenzurowania treści (art. 17, ACTA2), ułatwią działania globalnych centrów segmentacji, segregacji i wykluczania. Ułatwią im wprowadzenie ustroju cyber niewolnictwa.

By przeciwdziałać temu zagrożeniu, państwa powinny tworzyć takie instytucje i instrumenty infrastruktury życia publicznego, które ułatwią samorządową autoryzację i popularyzację cyfrowych zasobów wartości narodowych. Budując w ten sposób alternatywne do komercyjnych sposoby powiększania cyfrowych zasobów bogactwa narodowego.

Najlepsze efekty w takiej strategii, może przynieść wykorzystanie rosnących wraz ze zmianami demograficznymi i ekonomicznymi, potencjałami pracy dobroczynnej trzeciego pokolenia. W takiej strategii odpowiedzialność polityczną za autoryzację informacji wprowadzanych z zasobów prywatnych do domeny publicznej, należało by powierzyć Gminnym radom seniorów. Wprowadzonym w 2013 roku jako organy pomocnicze, do ustroju samorządu terytorialnego (art. 5c. Ustawy o samorządzie gminnym).

image

Rysunek 1. Model Gminnej samorządności solidarnego rozwoju wiedzy, jako element zintegrowania funkcji gmin i powiatów dla dynamiki kultury solidarności. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Rozwiązane takie zawiera model Gminnej samorządności solidarnego rozwoju wiedzy, obejmujący obok powiązania zagadnień autoryzacji obywatelskiej tożsamości, zagadnienia kompetencji samokształcenia w rodzinie oraz formy ich popularyzacji we wspólnocie samorządowej.

Dzięki umożliwieniu trzeciemu pokoleniu samorządowej odpowiedzialności za solidarny rozwój wiedzy, kultura narodowa wykorzysta zachodzące dzięki zmianom gospodarczym i demograficznym, przyrosty kompetencji społecznej oraz potencjały czasu wolnego osób w wieku emerytalnym.


Nowe bukłaki

Autoryzacja obywatelskiej tożsamości jako nowa forma samorządności, wykorzystująca kompetencję i aktywność społeczną dobroczynnych seniorów i nestorów, wymaga wprowadzenia nowych polityk, zadań, usług i instytucji.

W trakcie przeprowadzonej 24 listopada 2018 w podkrakowskim Bieżanowie, Konferencji "Gromadzkie repozytorium pamięci", zaproponowałem wprowadzenie do infrastruktury gospodarczej gmin, pięciu powiązanych instrumentów, dla samorządowego wzmacniania kompetencji do samodzielności i solidarności, przy korzystaniu z nowoczesnych narzędzi i technologii w zaspakajaniu różnych potrzeb.

Samokształcenie w rodzinie - to nowa kluczowa kompetencja społeczna edukacji przez całe życie oraz cel polityk subsydiarnego wsparcia rodzinnego wychowania dla powszechnego i sprawiedliwego korzystania z zasobów wiedzy.

Autoryzacja obywatelskiej tożsamości– to nowe zadanie publiczne, subsydiarnego wsparcia pracy dobroczynnej osób starszych dla gromadzenia, autoryzacji i publikacji prywatnych informacji znaczących dla tożsamości i rozwoju wspólnot mieszkańców.

Gromadzkie repozytowanie pamięci – to nowa usługa publiczna, świadczona na portalu internetowym przez instytucję zależną od Rządu, dla gromadzenia, autoryzacji i publicznego udostępniania rodzinnych oraz społecznych informacji, istotnych dla wspólnot samorządowych.

Klub Rozwoju Polski – to nowa instytucja partnerstwa społeczno-publicznego, działająca dla rozwoju wspólnoty gminnej, poprzez gromadzenie, autoryzację i udostępnianie informacji istotnych dla tożsamości i rozwoju, dzięki pracy dobroczynnej osób starszych, korzystających z portalu Gromadzkiego repozytowania pamięci.

Biblioteka Wirtualnych Podręczników - to nowa instytucja kultury zarządzana przez władze gminy, dla wprowadzania i udostępniania podręczników zajęć edukacyjnych samokształcenia w rodzinie.

W przedstawionym modelu Gminnej samorządności solidarnego rozwoju wiedzy, aktywność biblioteki dopełnienia proces popularyzacji cyfrowych zasobów kultury narodowej.

image

Rysunek 2. Struktura naborów autorskich opracowań wirtualnych podręczników samokształcenia w rodzinie do Wirtualnej biblioteki gromady. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Proces w którym praktycy samokształcenia w rodzinie są zarówno twórcami konspektów zajęć edukacyjnych, jak i ich użytkownikami. Wirtualna biblioteka pełni zatem rolę integratora i inspiratora rozwoju wiedzy, korzystając z subsydiarnego wsparciu różnych instytucji kultury. Różnych zarówno w ich statutowych zamierzeniach jak i w osobowych potencjałach.

 

Trudne początki

Realizacji postulowanej strategii powinno stworzyć fundament dla oparcia systemu powszechnej edukacji na paradygmacie samokształcenia w rodzinie. Skupienie systemu spersonalizowanej edukacji na potrzebach rodziny, umożliwi spójne oddziaływanie na jakość szkół i innych instytucji kultury w oparciu o potrzeby i potencjały kultury solidarności.

Teoretycznie można by się zatem spodziewać inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i wsparcia koniecznych pilotaży środkami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obawiam się jednak, że taka inicjatywa nie nastąpi. Jedną z przyczyn tego grzechu zaniechania, będzie brak ekonomicznych wskaźników do oceny efektywności wprowadzanych rozwiązań dla solidarnego rozwoju wiedzy.

Niestety. Polscy ekonomiści zastygli w doskonaleniu miary i wagi odpowiednich dla coraz bardziej anachronicznej ekonomii pragnień, nie dostrzegając rosnących potrzeb sektora dobroczynności i ekonomii potrzeb.

Wobec przewidywanej nieporadności, pozostaje liczyć na bezpośrednie wsparcie gminnych, powiatowych lub wojewódzkich wspólnot samorządowych, dla pączkujących inicjatyw społecznych. Skoro władze niektórych metropolii stać na eksperymenty edukacyjne sprzeczne z kulturą narodową i przepisami prawa, to może w innych miastach ujawnią się polityki ułatwiające stosowanie Konstytucji.

Warto to podjąć, bo infrastruktura samorządności solidarnego rozwoju wiedzy, będzie służyć nie tylko edukacji.

Uważam, że samorządowe współdziałanie w autoryzacji obywatelskiej tożsamości, pomagając transparentności wykorzystania cyfrowego poszerzenia czasu oraz przestrzeni, stanie się dobrym fundamentem dla politycznego zaufania w demokracji po Gutenbergu.

-------------------------------------------

Przypis AM z dnia 10.04.2019

W dniu 10 kwietnia 2019 zmieniłem detale ujęcia Wirtualnej biblioteki gromady na obu rysunkach. 

Wykop Skomentuj8
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie