15 obserwujących
139 notek
133k odsłony
  250   0

czy możliwa jest odpowiedzialność organizatorów zgromadzenia ?!

czy możliwa jest odpowiedzialność karna jak i cywila organizatorów zgromadzenia przeprowadzonego w czasie epidemii wbrew obowiązyjącym zakazom ?!

czy możliwa jest odpowiedzialność karna jak i cywila m.in. organizatorów zgromadzenia i innych osób, w tym podżegających lub nawołujących do udziału, czy mediów czynnie reklamujących przed oraz wpierających w/w ?!

- kto poniesie koszty takich zachowań ?!

- kto poniesie koszty leczenia ?!

       Wobec wielu pytań o postępowanie w przypadku zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego dotyczącego m.in. zdarzenia organizacji i udziału w zgromadzeniu osób, u których następnie zostały stwierdzone objawy korona-wirusa, a co więcej które zaraziły nim kolejne osoby - skrótowo wyjaśniam.

       Zgodnie z ustawą z dnia 25.07.2015 roku prawo o zgromadzeniach organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.

        Nalezy dodać, że czasie epidemii wprowadzono do odwołania m.in ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń. Co najmniej od kwietnia 2020 roku na podstawie uchwalonych, ogłoszonych i obowiązujących aktów prawnych oraz przekazów medialnych każdy w kraju ma świadomość istniejącego zagrożenia oraz sposobów postępowania, które mają na celu ograniczenia pandemii, w tym ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia innych osób.

         W tym miejscu zaznaczę, że wbrew logice jest nazwanie zgromadzenia spontanicznym, którego termin odbycia, cele itd. zostały podane publicznie w tym w mediach kilka dni przed jego odbyciem, a o ewentualnych jego negatywnych skutkach, niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia infomowały nie tylko instytucje państwowe ale także wszystkie media w kraju.

         Zgodnie z prawem karnym, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli następstwem w/w czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli następstwem w/w czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 - art.165 kk.

         Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie - art.18 kk

         Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

        Jeżeli orzeczenie w/w obowiązku określonego jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W razie gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego - art. 49, 49a kpk, art.46 kk

         Oczywiście możliwe jest także samodzielne dochodzenie roszczenia w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z prawem cywilnym: kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna - art.415, 441 kc.

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale