50 obserwujących
385 notek
423k odsłony
  1120   0

Jarosław Kaczyński a zasada pomocniczości

Nagłówek listu prezesa PiS do Fundacji Paradis Judaeorum z 16.VI.2016
Nagłówek listu prezesa PiS do Fundacji Paradis Judaeorum z 16.VI.2016

6 maja 2016 r. Fundacja Paradis Judaeorum zapytała prezesa PiS o sens zasady pomocniczości, a także czy w takich kwestiach jak Europejski Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, „Raport Witolda” w kanonie lektur, miejsce Ochotnika do Auschwitz w waszyngtońskim Muzeum Holokaustu i Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych, obóz władzy nie może, czy też nie chce nam, wolontariuszom akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let's Reminisce About Witold Pilecki”) pomóc. 16 czerwca Jarosław Kaczyński udzielił odpowiedzi.


Skan listu Fundacji Paradis Judaeorum do prezesa PiS prezentowany był 14 maja b.r. w materiale:

http://mementomori.salon24.pl/710780,przypomnijmy-o-rotmistrzu-kaczynskiemu


Dwa dni po Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych 2016, który odbył się atmosferze skandalu (więcej na ten temat w uzasadnieniu petycji „Zwolnić dyrektora Muzeum Auschwitz”), tj. 16 czerwca 2016, Jarosław Kaczyński udzielił nam odpowiedzi.


Zanim jednak przejdziemy do sedna, przejrzyjmy przepisy i ekspertyzy prawne, a także opracowania i analizy socjologiczne przybliżające zasady ustrojowe jakie określają relacje między podmiotami władzy publicznej, a organizacjami obywatelskimi tzw. III sektora. Przypomnijmy także w skrócie dzieje współpracy polityków PiS z wolontariuszami naszej akcji.


Dla porządku przypomnijmy podstawowe znaczenie zasady pomocniczości (albo subsydiarności), do której odwołuje się preambuła obowiązującej Konstytucji RP. Jak zauważyła Ewa Popławska, zasadę subsydiarności można sprowadzić do dwóch podstawowych postulatów odnoszących się do relacji: jednostka-społeczność-państwo: tyle wolności ile można, tyle uspołecznienia ile koniecznie trzeba; tyle społeczeństwa ile można, tyle państwa ile koniecznie trzeba.


I. Władze mają obowiązek współpracować z organizacjami pozarządowymi


Dla organizacji pozarządowych działających w Polsce, kluczowe znaczenie ma regulacja przyjęta w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to swego rodzaju „konstytucja” III sektora. W ustawie tej niestety także nie mamy zdefiniowanej zasady pomocniczości a tylko odwołanie się do niej:


Art. 5. 1. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, (…) we współpracy z organizacjami pozarządowymi (…)

2. Współpraca (...), odbywa się w szczególności w formach: (...)

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi (...) projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; (…)

3. Współpraca (…) odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. (…)

W zacytowanym powyżej artykule 5 wspomnianej ustawy ważniejsze od faktu wymienienia w nim w ustępie 3 zasady pomocniczości, jest przyjęte rozwiązanie w ustępie 1 : organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych…we współpracy z organizacjami pozarządowymi… Mamy tutaj obowiązek prowadzenia działalności we współpracy w zadaniach realizowanych w sferach wymienionych w art. 4 tejże ustawy, a jest to zakres bardzo szeroki obejmujący w praktyce wszystkie pola działalności III sektora: (…)

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; (…)

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; (…)

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; (…)

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; (…)

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; (…)

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; (…)

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych (…).


(…) W myśl tej zasady [pomocniczości] (bo zdefiniowania się jeszcze nie doczekała), poprzez pewną analogię do zastosowania jej w prawie europejskim, należałoby przyjąć, że władza państwowa – centralna winna spełniać funkcję pomocnicza i realizując tylko te zadania, które nie mogą być skuteczniej wykonane na niższych poziomach organizacyjnych. Dotyczy to nie tylko samorządów terytorialnych ale także podmiotów niepublicznych.”


Szczegóły w: Stanisław Grzegorski, „Pojęcie i znaczenie zasady pomocniczości (subsydiarności) dla realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w Polsce”.


Zob. także: Poradnik ngo.pl: „Czy warto i jak współpracować z władzami?”


II. Nie ma możliwości zbudowania nowego państwa jedynie od góry

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale