Rzeczpospolita
link do powieści Pas Kuipera http://naszeblogi.pl/46711-powiesc-pas-kuipera
89 obserwujących
2381 notek
2165k odsłon
5458 odsłon

Poglądy .Sędziowie wybierani w wyborach powszechnych

Wykop Skomentuj2

Sędziowie wybierani w wyborach  bezpośrednich , powszechnych
 
Zabobonem jest twierdzenie ,że obywatele nie mogą wybierać sędziów w wyborach powszechnych .
Jeśli można wyłaniać w wyborach powszechnych władze ustawodawcza i wykonawczą , to dlaczego pozostawić poza demokratycznymi regułami władze sądownicza. Nie ma żadnego racjonalnego argumentu aby tego nie robić. Z wyjątkiem jednego , który w sposób z reguły zawoalowany jest zawsze podnoszony. Obywatele są za głupi , zbyt nierozgarnięci aby wybrać sędziów .
 
Czy rzeczywiście tak jest , że obywatele są niezdatni umysłowo i nie mają wystarczających kompetencji aby dokonać prawidłowego , cokolwiek to znaczy wyboru.
 
Senyszyn nazwała  Trybunał Konstytucyjny Trybunałem Prostytucyjnym . I Nic. Tak jakby nazwani w sposób pośredni przez Senyszyn ludzi zasiadających tam prostytutkami nic nie znaczyło . Korwin Mikke nazwał ludzi , będących sędziami w Sądzie Lustracyjnym zwykłymi s..synami Było to po orzeczeniuw sprawie Jurczyka . Mimo ewidentnych dowodów ,że Jurczyk był agentem  ludzie wyłonieni bez demokratycznych bezpośrednich  wyborów stwierdzili ,że tym agentem nie był. Aby nie ośmieszać sparszywiałego już i tak autorytetu wymiaru sprawiedliwości ludzi , będący tam sędziami nie odważyli się wytoczyć Korwin Mikke procesu .  
 
Problemem całego demokratyczne świata jest uzurpowanie sobie przez sędziów najwyższych instancji , USA jest to Sąd Najwyższy , w Polsce Trybunał Konstytucyjny prawa kreowania prawa , wchodzenie w uprawnienia władzy ustawodawczej. W USA Sąd Najwyższy raz kreuje fundamentalne prawo ,że kara śmieci jest legalna, a raz że nie jest. Wszystko odbywa się pod pozorem   badania zgodności prawa z konstytucją . W tej chwili bada się czy ”związki „ homoseksualne są zgodne z konstytucją USA. Już sama próba takiej interpretacji jest ogromnym nadużyciem i łamanie ducha tej konstytucji . Bo potrzebny jest niemały tupet i bezczelność, aby twierdzić ,że ten napisany w XVIII wieku dokument był pisany z myślą o rodzinie homoseksualnej. Jednym uczciwym rozwiązaniem byłoby zmienić konstytucję. Kilku ludzi zasiadających w Sądzie Najwyższym faktyczna władze zmiany konstytucji. Jakim zagrożeniem dla demokracji jest niekontrolowana w procesie demokratycznym metoda mianowania ludzi ,często swoich na takie kluczowe stanowiska .  W Polsce Trybunał Konstytucyjny również  staje się zagrożeniem dla demokracji, dla normalnego funkcjonowania prawa, gdyż w sposób dowolny może obalać prawa stanowione . Trybunały , Sądy są polem do rozgrywek oligarchicznych . Obsadzani tych ważnych stanowisk jest nacechowane egoizmem politycznym i prywatą, gdyż organy te często chronią prywatne interesy . Pamiętna sprawa ogródków działkowych, spółdzielni mieszkaniowych, czy ostatnia dotycząca gruntów ornych w miastach .
 
Ludzie pełniący zawód sędziego bez demokratycznej kontroli ze strony społeczeństwa i związane z tym poczucie całkowitej bezkarności  poczuciem doprowadzili , co jest normalnym typowym patologicznym procesem do zideologizowania systemu sprawiedliwości . Ilustracją bezkarności była sprawa człowieka z Bydgoszczy , pełniącego zawód sędziego , który pomimo bliskiej zażyłości  z gangsterem oraz kryminalnych oskarżeń był całkowicie bezkarny , chroniony mafijna wręcz solidarnością kastową , która nie uchyliła mu immunitetu . Nawet człowiek zasiadający w samym Sądzie Najwyższym jako sędzia był podejrzany o korupcję. Sytuacja taka może być porównywalna tylko do sprzedaży ustaw przez ludzi pełniących funkcje posłów  w Sejmie . Obie sytuacje stanowią zagrożeni dla podstaw funkcjonowania państwa.
 
Zideologizowanie całej korporacji stanowi następne zagrożenie dla normalnego funkcjonowania społeczeństwa. Korporacja bowiem pozbawiona nadzoru demokratycznego i demokratycznych mechanizmów wyboru sędziów selekcjonuje i wspiera kariery tych, którzy podzielają ideologiczne , stojące w sprzeczności z rozsądkiem i poczuciem sprawiedliwości metody i cele . Sprawa np.  ideologicznej koncepcji przestępstwa jako efektu represyjności społeczeństwa, czy fanatycznego dążenia do obniżenia wysokości kar .
Specjalne prawa jaki posiada korporacja, czy raczej kasata sędziowska oraz metody mianowania ludzi do tej kasty są zwykł al pozostałością feudalizmu i należałoby  z tym skończyć. Niezawisłość sędziów. To następny zabobon. Ludzie są zależni od tych, którzy ich mianują i  wybierają  na coraz wyższe stanowiska w hierarchii wymiaru sprawiedliwości. Powoduje to ,że bardzo często są dyspozycyjni w stosunku do środowiska i tych organów które o ich losie decydują.
 
Czy w takim razie demokratyczne wybory sędziów dokonywane w wyborach powszechnych przez obywateli nie stanowiłyby właśnie rękojmi  tej niezawisłości . Czy to nie obywatele wybraliby tych uczciwych , sprawiedliwych .
 
 Z pewnością tak .         
 
Marek Mojsiewicz
 
Okręgi jednomandatowe 
 
Okręgi jednomandatowe są nowoczesnym elementem, narzędziem  demokratycznym. Wybory proporcjonalne skutkują powstaniem struktur politycznych państwa o charakterze wodzowsko oligarchicznym. Wódz stojący na czele partii , ewentualnie otoczony tak zwanym dworem , lub oligarchią ustawia listy wyborcze . Jest panem życia i śmierci politycznej posłów. Wyborcy przy tej skomplikowanej ordynacji , wielkich okręgach wyborczych i co najmniej kilkudziesięciu kandydatach w takich nie są w stanie szczegółowo  „przedyskutować”  wartości , programów , oraz cech osobowości kandydatów i głosują na liderów partyjnych oraz na szczątkowe programy partyjne. Negatywne skutki ordynacji proporcjonalnej . Skutkuje to w sposób katastrofalny na jakości elity politycznej .Posłowie faktycznie mianowani prze liderów, wodzów partyjnych cechuje skrajnie posunięty wobec nich serwilizm i klientyzm . System proporcjonalny skutkuje przekształceniem Sejmu w przybudówkę dla rządu i koalicji , w pełni dyspozycyjną maszynkę do głosowania. Funkcja kontrolna Sejmu w stosunku do władzy wykonawczej ulega całkowitej atrofii . W systemach proporcjonalnych łatwiej jest uzyskać kontrolę agenturalną nad decyzjami państwa prze służby państw obcych , jak również łatwiej jest wpływać na decyzje ustawodawcze , oraz na organy wykonawcze państwa  przez organizacje przestępcze, zorganizowane grupy nacisku, lobby . Występuje  niestabilność sceny politycznej . Upadek popularności politycznej lidera skutkuje w sposób zasadniczy upadkiem politycznym partii i jej posłów. System proporcjonalny skutkuje niebezpiecznym wzrostem znaczenia i wpływów  głównych mediów ponieważ kampanie wyborcze koncentrują się na liderach. W wyborach jednomandatowych zyskują na znaczeniu media lokalne, gdyż wyborcy mają do wyboru zazwyczaj dwóch , trzech liczących się kandydatów i kwestia  lidera partii nie ma decydującego znaczenia dla wyborców . Pozycja wodzów ulega osłabieniu , zaś rola sprawdzonych posłów wzmocnieniu. Przy wyborach jednomandatowych ,  jednoturowych , bez  progu wyborczego zawsze dostanie się do parlamentu paru niepokornych, bezpartyjnych , pilnie patrzących na ręce innym . System polityczny jest stabilny .Nie ma nagłych zmian sceny politycznej . Władze partyjne są budowane od dołu . Liderzy partyjni  nie mają cech wodzowskich .
Najlepszym przykładem , pewną przybliżona ilustracją relacji pomiędzy wodzami partyjnymi i szeregowymi posłami w systemach jednomandatowych są wybory na prezydentów miast. Kandydat może wygrać będą bezpartyjnym. Bardzo często to partie i ich liderzy licytują się aby dać poparcie kandydatowi . Jeśli partie  popierają kandydata to nie jest to na zasadzie widzimisie wodza, nie wybiera się na zasadzie na której funkcjonuje Sejm , że poseł na Sejm ma być  mierny , ale wierny , tylko kalkuluje jego popularność, kompetencje, zdolności przywódcze ,  jego szanse na wygranie .
Bez reform ustrojowych , modernizacji ustrojowej, zmiany konstytucji , których głównym elementem musi być zmiana ordynacji proporcjonalnej większościową , na okręgi jednomandatowe  Polska nie wydźwignie się z postępującej degradacji cywilizacyjnej .
 
 
 
System prezydencki
 
Kluczowym problemem , źródłem  niestabilności polskiej sceny politycznej z jej  wodzowsko oligarchiczną formuła oraz postępującym psuciem, uwiądem  demokracji jest postkomunistyczna konstytucja. Jednym z jej elementów  jest wprowadzenie niefunkcjonalnego ,oligarchicznego modelu rządów parlamentarno gabinetowych . Już samo to sformułowanie , ta formuła jest potworkiem uwłaczającym zdrowemu rozsądkowi , idei demokracji, idei kontroli władzy przez społeczeństwo. Zaprzeczająca monteskiuszowskiej idei rozdziału władz, ich wzajemnej niezależności.
 
Premier , jako wódz w swojej partii  decyduje o składzie Sejmu poprzez delegowanie do niego , na biorące miejsca na liście ludzi sobie posłusznych i dyspozycyjnych .Następnie ci mianowani przez niego wybierają go na oligarchiczny urząd  premiera.  Już jako premier tworzy ustawy,  które przesyła do Sejmu , w którym są juz mianowani przez niego posłowie. Dyspozycyjni , wierni , chociaż bierni uchwalą w obawie o miejscy w Sejmie wszystko co im  się podsunie do uchwalenia. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć , że uchwaliliby nawet mianowani konia na senatora. Są już w końcu historyczne precedensy  na które posłowie na Sejm mogliby się powołać , na sytuacje w której  słaba władza ustawodawcza to zrobiła. Następnie premier podlega kontroli dyspozycyjnych wobec siebie posłów , co czyni funkcje kontrolną Sejmu czysto iluzoryczną.  Pokazała to ostatni sytuacja, a której interes państwa była zagrożony w stopniu najwyższym . Chodzi o kupowanie prawa Rzeczpospolitej, kupowanie treści ustaw. W tej sytuacji  wymagającej  szczegółowego i wnikliwego śledztwa , proces kontrolny został powierzony Sejmowej komisje śledczej , do której kontrolowany premier ….desygnował zależnych od siebie ludzi. Urąga to nie tylko zdrowemu rozsądkowi , ale również zagraża bezpieczeństwu państwa, ponieważ Sejm utracił faktyczne funkcje kontrolne w stosunku do władzy wykonawczej Nawet w obliczy jawnej przestępczej działalności rządu Sejm jest wobec niego bezsilny.  Paradoksem jest że Trybunał Stanu , który ma sądzić np. premiera jest powoływany z wyjątkiem jego przewodniczącego przez zależnych od potencjalnego oskarżonego posłów .
 
Innym kluczowym dla demokracji i jej funkcjonowania jest problem bardzo często niejasnego , zakulisowego , wyłaniania władzy  wykonawczej, czyli wybór osoby premiera. Urząd i osoba premiera nie tylko nie ma legitymacji demokratycznej ,ale bardzo często urząd ten w wyników targów politycznych i zakulisowych gier uzyskują ku zaskoczeniu wyborców różne dziwne osoby . Marcinkiewicz, Buzek itp.
 
Najlepszym ,a właściwie jedyny demokratycznym  rozwiązaniem jest ustrój  prezydencki. Władza wykonawcza ma silną legitymację demokratyczną. Jest wyłaniana bezpośrednio przez społeczeństwo .
 
Dzięki rozdziałowi władzy wykonawczej i ustawodawczej wzmacnia się rolę kontrolną tej  ostatniej  w stosunku do władzy wykonawczej .  Istotna kwestią jest jakość władzy wykonawczej. To społeczeństwo dokonuje  weryfikacji programu i cech osobowych przyszłego prezydenta .
 
 
Referendum jako IV władza
 
Nic co nas bez nas. Takie powinno być motto czwartej władzy jak pozwoliłem sobie nazwać  instytucję referendum . Władzy , która powoli staje się XXI wiecznym dodatkiem do trzech monteskiuszowskich władz, Ustawodawczej ,wykonawczej i sądowniczej .
 
Ni co nas bez nas . Tak najkrócej można by zdefiniować istotę referendum . Kluczowe decyzje , stanowienie fundamentalnych praw powinno należeć bezpośrednio do Polaków , do całego polskiego społeczeństwa .
Parafrazując słynne powiedzenie o wojnie. Fundamentalne decyzje polityczne są rzeczą zbyt poważną aby pozostawiać j politykom .
 
Konstytucja i jej zmiany , wysokość podatków, w tym szczególnie nakładanie nowych i podwyższani starych , kodeksy karne i cywilne , zasadnicze zmiany prawnej osnowy funkcjonowania społeczeństwa i rodziny . Wysyłanie wojska za granicę .Przynajmniej te podstawowe sprawy powinny być w suwerennej i bezpośredniej gestii nas wszystkich , całego społeczeństwa
        
Niepostrzeżenie monteskiuszowski trójpodział władzy odchodzi do lamusa . Oczywiście nawet w USA, najbardziej demokratycznym kraju na świcie trójpodział nie był pełny , gdyż władza sądownicza jest wyłaniana nie bezpośrednio przez obywateli, wyborców, ale przez inne władze , wykonawcza i ustawodawczą. Spowodowało to „rozepchanie łokciami „ nie mającej nad sobą bicza demokratycznej kontroli władzy sądowniczej.
 
W Kalifornii nie zgodzono się n podwyżki podatków i władze w cudowny sposób znalazły wyjście wskazywane prze oponentów podwyżki podatków. Zamrożono pensje urzędników, zaczęto redukcje urzędników. Zamrożono  niepotrzebne programy społeczne i inwestycje. Referendum jest też idealnym narzędziem do przeprowadzania niepopularnych reform , których rządzący ze względów wyborczych i zależności od innych nie mogą przeprowadzić . Referendum to również narzędzie  stanowienia i interpretacji prawa , niwelując przynajmniej częściowo  patologie wymiaru sprawiedliwości .
 
Dzięki referendum to nie macherzy od polityki , dyletanci gospodarczy , aparatczycy , ale fachowcy, specjaliści od gospodarki , finansów czy prawa rządziliby naszym krajem . Społeczeństwo odpowiedzialne za los swój i następnych pokoleń będzie potrzebować wybitnych analityków, powstanie służąca wiedza ogromna sieć think tanków , instytutów, pracowni , fundacji   Ich zadaniem byłoby analiza wyzwań , szukanie sposobów rozwiązywania problemów , oraz przedstawianie strategicznych scenariuszy dotyczących całokształtu rozwoju gospodarczego społecznego.
 
Społeczeństwo zaopatrzone w to wsparcie intelektualne będzie podejmować decyzje w referendum . a rola władzy wykonawczej będzie skuteczne  wprowadzanie decyzji społecznych w życie oraz sprawne administrowanie krajem .
 
Wybory Samorządowe
 
Wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast powinny być jednoturowe, a ich kadencja ograniczona do dwóch. Jedna tura powoduje ,że jest zabezpieczony interes ogółu mieszkańców . W sytuacji dwóch tur , dwóch kandydatów , dwie lub faktycznie jedna grupy interesu którzy maja łącznie np. 65 procent głosów mogą zawiązać spisek wykluczający niektóre sprawy z dyskusji i programów. Ich kontrkandydaci i tak nie mogą przeforsować swoich pomysłów. W drugiej turze dwaj spiskowcy będą zawsze przerzucali głosy na siebie Inaczej jest w sytuacji jednej tury . W sytuacji jednej tury istnieje szansa , że ich kontrkandydat uzyska 35 procent i wygra ,bo oni dostana po 32.5 procent . Cała władza w ręce  lokalnego outsidera Będą więc musieli w swoich programach uwzględnić postulaty większej  liczny mieszkańców. Bo pierwsza tura jest ostatnią.
Niezależnie od sposobu wybierania włodarza zacznie się wokół niego krystalizować grupa interesów. Która wcześniej czy później wejdzie w symbiozę z takim np. burmistrzem. Wesprą go finansowo, medialnie, zadbają o zwalczanie jego potencjalnych konkurentów . I dlatego należy ograniczyć kadencje do dwóch. Pozwoli to ograniczyć do minimum role sitw lokalnych. Należy też skończyć z własnymi komitetami   wyborczymi , które musi posiadać  kandydata. Należy  wprowadzić okręgi jednomandatowe do rady miasta, czy gminy.
 
 
Marek Mojsiewicz
 
Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale