Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska
363
BLOG

FATCA, czyli amerykański dyktat finansowy

Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska Polityka Obserwuj notkę 1

Jeszcze nie umilkły echa dyskusji o ACTA, a coraz częściej mówi się o kolejnym amerykańskim akcie prawnym ingerującym w porządek prawny innych państw, którego konsekwencje dotkną również polskie instytucje finansowe, a pośrednio także ich klientów.

Amerykańskie władze podatkowe oszacowały, że wielu amerykańskich obywateli i rezydentów nie wykazuje w zeznaniach podatkowych dochodów osiąganych poza USA. W celu uszczelnienia systemu podatkowego w marcu 2010 roku uchwalono Ustawę o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych na cele podatkowe (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA). Celem tego aktu jest ułatwienie ściągania podatków przez amerykańskie władze podatkowe (Internal Revenue Service, IRS) poprzez wyposażenie ich w instrumenty pozyskiwania i gromadzenia informacji o tych amerykańskich rezydentach podatkowych, których aktywa są ulokowane za granicą.

Regulacje FATCA będą wchodzić w życie stopniowo, począwszy od 1 stycznia 2013 roku. Zobowiązują one zagraniczne instytucje finansowe, których klientami mogą być amerykańscy rezydenci podatkowi, do raportowania do IRS-u o ich rachunkach. Instytucje finansowe będą zatem zmuszone dodatkowo identyfikować i klasyfikować swoich klientów aby pozyskać informacje wskazujące czy nie są oni amerykańskim rezydentami podatkowymi. Sankcją za nieprzestrzeganie postanowień FATCA będzie natomiast podatek w wysokości 30% nakładany na wszystkie płatności na rzecz danej instytucji finansowej dokonywane z USA.

Implementacja FATCA wiązać się będzie z istotnymi kosztami dla takich instytucji finansowych jak banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne czy zakłady ubezpieczeń. Szacuje się, że koszt wdrożenia FATCA, jednostkowo, w największych polskich bankach może wynieść nawet 60 milionów złotych, co w znaczący sposób przełoży się na ich wyniki finansowe. FATCA poważnie ingeruje również w sferę praw klientów tych instytucji m.in. poprzez konieczność dostarczania dodatkowych oświadczeń i danych.

FATCA jako wewnętrzne prawo USA – z formalnego punktu widzenia – nie ma w Polsce mocy obowiązującej. Mimo to, w praktyce akt ten wymusza przyjęcie jego regulacji przez te instytucje finansowe, które nie będą chciały znaleźć się na marginesie globalnego rynku finansowego. Wdrożenie FATCA przez instytucje finansowe może powodować w wielu obszarach konflikty z polskim porządkiem prawnym.

Przed problemami, które stwarza FATCA stają oczywiście także inne państwa Unii Europejskiej. Korzystnym rozwiązaniem, wzmacniającym pozycję negocjacyjną państw członkowskich, byłoby zawarcie porozumienia między Komisją Europejską a władzami USA. Tymczasem już w lutym tego roku USA zawarły porozumienie z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, Włochami oraz Hiszpanią przewidujące, że rządy tych państw uchwalą wewnętrzne przepisy dotyczące zbierania i przekazywania informacji wymaganych przez FATCA.

W tym kontekście zaskakujące jest milczenie polskiej administracji.  Do dziś zarówno Ministerstwo Finansów, będące regulatorem dla polskiego rynku finansowego, jak i nadzorca tego rynku – Komisja Nadzoru Finansowego – nie zajęły oficjalnego stanowiska wobec FATCA. Z tego powodu wydaje się już niemożliwe, aby wdrożenie FATCA nastąpiło poprzez zawarcie międzyrządowej umowy przed wejściem tego aktu w życie 1 stycznia 2013 roku. Sytuacja ta świadczy to o niepokojącej inercji polskiej administracji w sprawach dotyczących newralgicznego dla całej gospodarki sektora finansowego.

Zachęcam do zapoznania się z całością najnowszej analizy CAFR pt. „FATCA i jej konsekwencje dla polskich instytucji finansowych”

Cały raport tutaj.

Dr Stanisław Tyszka

Dyrektor Centrum Analiz

Idea Państwo polskie nie spełnia swojej roli. Jest słabe, nierządne, skorumpowane. Dlaczego? Ponieważ brakuje w Polsce narzędzi niezbędnych do skutecznego rządzenia, a życie publiczne jest skolonizowane przez osoby i grupy działające przede wszystkim we własnym - a nie wspólnym - interesie. Aby zmienić ten stan rzeczy, potrzebne jest, z jednej strony, odbudowanie etosu służby publicznej. Z drugiej strony, należy dostarczyć politykom wiedzy o tym, jak skutecznie rządzić. Jesteśmy przekonani, że republikanizm, jednocześnie nawiązujący do najlepszej polskiej tradycji i wykraczający poza partyjne interesy i ideologiczne spory, jest odpowiedzią na oba te wyzwania. Republika (rzeczpospolita) to wspólne dobro, o które dbają razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. Przeczytaj manifest ideowy Jesteśmy republikanami Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska jest pierwszą z tworzonych przez nas instytucji obywatelskich. Zostala powołana w październiku 2009 roku, a oficjalna inauguracja działalności Fundacji miała miejsce na I Kongresie Republikańskim w Warszawie, 14 listopada 2009 roku. Prowadzi pracę formacyjną wśród młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału ludzkiego - wychowywania obywateli. Ponadto zajmuje się działalnością typu "think tank". W końcu, Fundacja Republikańska stanowi zaplecze intelektualne dla działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych. Fundacja Republikańska dysponować będzie zapleczem instytucjonalnym, logistycznym i finansowym dla wielu projektów realizowanych przez ogólnopolskie środowisko republikańskie. Wraz ze Stowarzyszeniem Republikanie.org stanowić będzie bazę dla integracji i współpracy różnych instytucji obywatelskich, które działają zgodnie z zasadami określonymi w manifeście republikańskim i realizują cele statutowe Fundacji i Stowarzyszenia. Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej (CAFR) to niezależny ośrodek badawczy, legislacyjny i edukacyjny powołany przez Fundację Republikańską. Działa na rzecz poprawy jakości polityk publicznych realizowanych w Polsce i Unii Europejskiej poprzez prowadzenie badań naukowych, monitoring działań władz i przybliżanie polskim uczestnikom życia publicznego informacji na temat rozwiązań i przebiegu debat prowadzonych w innych państwach. Celem CAFR jest oddziaływanie na decyzje dotyczące życia publicznego, dla poprawy ich jakości i zapewnienia dobra wspólnego wszystkich obywateli.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka