Zdjęcie ilustracyjne  Autor/źródło: canva.com
Zdjęcie ilustracyjne Autor/źródło: canva.com
Robert Jeżewski Robert Jeżewski
1704
BLOG

Zmiana podstawy programowej (j. polski) - niski poziom edukacji i wymazywanie historii

Robert Jeżewski Robert Jeżewski Edukacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 7

W ostatnich latach zauważalne są istotne zmiany w podejściu do nauczania języka polskiego w szkołach. Choć te zmiany miały na celu poszerzenie wiedzy uczniów i rozwój ich umiejętności, w praktyce przynoszą one negatywne skutki, kształcąc jednostki niemyślące racjonalnie i nieznające podstaw funkcjonowania świata.

Proponowane zmiany wg Ministerstwa - szkoła I stopnia:

a) Wspieranie uczniów w budowaniu własnego systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna i wykreślenie szacunku dla człowieka.

Szacunek dla człowieka jest jedną z kluczowych wartości, które kształtują nasze społeczeństwo i nasze relacje z innymi ludźmi. Edukacja dotycząca tego zagadnienia uczy nas wielu istotnych aspektów, które są fundamentalne dla harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa i dla naszego osobistego rozwoju. Kilka kluczowych aspektów, których uczy szacunek dla człowieka: empatia, tolerancja, poszanowanie godności, współpraca i współdziałanie, oraz eliminacja przemocy i dyskryminacji.

b) Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń: rozumie pojęcie znaku językowego oraz, języka jako systemu znaków i wykreślenie rozróżnia typy znaków i określa ich funkcje w tekście.

Niezrozumienie różnych rodzajów znaków i ich funkcji może utrudnić skuteczną komunikację pisemną i mówioną. Oto konsekwencje braku rozróżnienia typów znaków:

1. Niejasność w przekazie: Jeśli uczeń nie rozumie różnych typów znaków, może mieć trudności w zrozumieniu, co autor chciał przekazać. Może to prowadzić do niejednoznaczności i niejasności w interpretacji tekstu.

2. Błędy interpretacyjne: Brak rozróżnienia między różnymi rodzajami znaków, może prowadzić do błędnej interpretacji treści. Można np. pomylić zdanie pytające z wykrzyknikiem, co zmienia sens całej wypowiedzi.

3. Trudności w pisaniu: Jeśli uczeń nie rozumie różnych funkcji znaków, może być trudno dla niego skutecznie wyrażać swoje myśli na piśmie. Może to prowadzić do niepoprawnego stosowania interpunkcji i błędów gramatycznych.

4. Zniekształcenie intencji autora: Niezrozumienie funkcji poszczególnych znaków może prowadzić do nieprawidłowego interpretowania intencji autora tekstu. Może to prowadzić do zniekształcenia przekazu i nieporozumień.

5. Trudności w komunikacji: Brak umiejętności rozróżniania typów znaków może sprawić, że komunikacja takiej osoby będzie mniej wyraźna i skuteczna, zarówno w kontaktach osobistych, jak i zawodowych.

c) Wykreślenie lektur:

1. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny

2. Tadeusz Borowski, Ludzie, którzy szli

3. Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego

4. Czesław Miłosz, wybrane wiersze, w tym z tomu Ocalenie

5. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie)

Proponowane zmiany wg Ministerstwa - szkoła II stopnia:

a) Wykreślenie: Uczeń nie zna wpływu starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej.

Jeśli uczeń nie potrafi określić wpływu starożytnej teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej, może to oznaczać brak zrozumienia i świadomości istotnych aspektów historii teatru. Starożytny teatr grecki miał znaczący wpływ na rozwój kultury teatralnej i sztuki w ogóle, dlatego brak tej wiedzy może ograniczyć pełne zrozumienie i docenienie dziedzictwa teatralnego. Konsekwencje braku tej umiejętności:

1. Brak kontekstu historycznego: Niezrozumienie wpływu starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej może prowadzić do braku kontekstu historycznego w analizie i interpretacji dzieł teatralnych, co może prowadzić do niepełnego zrozumienia przekazu oraz znaczenia tych dzieł.

2. Brak świadomości tradycji teatralnej: Nieumiejętność określenia wpływu starożytnej teatru greckiego może ograniczyć zdolność ucznia do zrozumienia tradycji teatralnej i jej ewolucji na przestrzeni wieków, co uniemożliwia pełne docenienie dziedzictwa teatru.

3. Ograniczenie umiejętności analizy i interpretacji: Brak wiedzy na temat wpływu starożytnego teatru greckiego może ograniczyć zdolność ucznia do dokładnej analizy i interpretacji dzieł teatralnych, ponieważ nie będzie on rozumiał kontekstu historycznego i kulturowego, w którym powstały te dzieła.

4. Utrata możliwości porównań i analogii: Nieznajomość wpływu starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej może uniemożliwić uczniowi dokonywanie porównań i analogii między różnymi epokami teatru, co utrudnia pełne zrozumienie ewolucji teatru na przestrzeni wieków.

b) Wykreślenie: stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu; weryfikuje własne decyzje poprawnościowe.

Jeśli osoba nie stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu, oraz nie weryfikuje swoich decyzji poprawnościowych, może to prowadzić do poważnych problemów:

1. Niezrozumiałość tekstu: Tekst może być trudny do zrozumienia dla czytelnika z powodu błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, lub stylistycznych. To może prowadzić do niejasności, lub błędnego przekazu.

2. Obniżona wiarygodność: Brak poprawności językowej może obniżać wiarygodność autora tekstu. Czytelnicy mogą mieć trudności z zaufaniem do treści prezentowanych przez osobę, która nie dba o poprawność językową swoich tekstów.

3. Utrudnione komunikowanie się: Błędy językowe mogą utrudniać komunikację i wymianę informacji. Osoba czytająca taki tekst może mieć trudności z zrozumieniem intencji autora, lub interpretacją jego myśli.

4. Zmniejszona atrakcyjność tekstu: Tekst pozbawiony poprawności językowej i stylistycznej może być mniej atrakcyjny dla czytelników. Błędy mogą odwrócić uwagę czytelnika od treści i skupić ją na niedoskonałościach językowych.

5. Brak profesjonalizmu: W biznesie i innych profesjonalnych środowiskach teksty pozbawione poprawności językowej mogą być postrzegane jako niewłaściwe, lub nieprofesjonalne. To może negatywnie wpłynąć na wizerunek autora oraz organizacji, którą reprezentuje.

Z czasem może to wymagać dodatkowej nauki, korzystania z podręczników językowych, kursów online, lub konsultacji z nauczycielem języka polskiego lub specjalistą ds. komunikacji. Regularna praktyka pisania, samokrytyczna ocena własnych tekstów oraz otwarcie na konstruktywną krytykę i sugestie innych osób mogą również pomóc w poprawie poprawności językowej i stylistycznej tekstu.

W tej chwili już to się dzieje, gdzie można znaleźć teksty pisane przez „analfabetów wtórnych” mających się za dziennikarzy, a także słucha osoby, które popełniają błędy językowe, nie używają poprawnej polszczyzny, mylą wyrazy i ich znaczenie i są podobnie jak wymienieni wcześniej „analfabetami wtórnymi” tylko egzystującymi w mediach. Oczywiście, ludzie bardziej wykształceni taki portal, taką gazetę wyeliminują ze swojego codziennego życia, jednak większość przy tym pozostanie i za jakiś czas uzna taką praktykę za prawidłową, skoro sami nie mają podstaw i narzędzi językowych do weryfikacji.

c) Wykreślenie lektur:

1. Homer, Odyseja (fragmenty)

2. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)

3. Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty)

4. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod

5. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia

6. Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…

7. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)

8. wybrane utwory okresu stanu wojennego;

Proponowane zmiany wg Ministerstwa - dla IV letniego liceum i V letniego technikum

a) Wykreślenie: rozróżnia pragmatyczny i etyczny wymiar obietnic składanych w tekstach reklamy;

Jeśli uczeń nie potrafi rozróżniać pragmatycznego i etycznego wymiaru obietnic składanych w tekstach reklamy, może to prowadzić do różnych i poważnych konsekwencji:

1. Podatność na manipulację: Brak zdolności do rozróżniania między pragmatycznymi obietnicami a etycznymi aspektami reklam może sprawić, że uczeń będzie podatny na manipulację przez reklamodawców. Mogą oni wykorzystać nierzetelne obietnice, które niekoniecznie odpowiadają rzeczywistości, aby przyciągnąć uwagę i zainteresowanie konsumenta.

2. Decyzje zakupowe oparte na złych podstawach: Gdy uczeń nie potrafi ocenić wiarygodności i rzetelności obietnic zawartych w reklamie, może podejmować decyzje zakupowe oparte na fałszywych lub przesadnie wyolbrzymionych informacjach. W rezultacie może być rozczarowany produktem, lub usługą, które nie spełniają jego oczekiwań.

3. Brak krytycznego myślenia: Rozróżnienie między pragmatycznymi a etycznymi aspektami reklamy wymaga krytycznego myślenia i analizy treści reklamowej. Brak tej umiejętności może prowadzić do akceptacji wszystkich obietnic reklamowych bez zastanowienia się nad ich prawdziwą wartością, lub skutkami.

4. Niewłaściwe podejście do konsumpcji: Jeśli uczeń nie potrafi rozróżniać pragmatycznego i etycznego wymiaru obietnic reklamowych, może przyjmować konsumpcję jako główny sposób na zaspokojenie potrzeb i osiągnięcie satysfakcji. To może prowadzić do nadmiernego konsumpcjonizmu i braku refleksji nad rzeczywistymi wartościami i potrzebami.

b) Wykreślenie lektur:

1. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie)

2. wybrane utwory okresu stanu wojennego

Podsumowanie

Na podstawie tej analizy wniosek jest jeden. Zmiana programowa dąży do stworzenia obywatela, który jest pozbawiony krytycznego myślenia i podatny na manipulacje, wyjałowiony z postaw patriotycznych, roszczeniowy, pozbawiony szacunku do drugiego człowieka, nie mający odpowiedzialności za nikogo i za nic, a do tego nie znający i nie potrafiący stosować zasad poprawnej polszczyzny.

W dłuższej perspektywie może to prowadzić do zwiększenia manipulacji medialnej, wzrostu konsumpcjonizmu i postaw roszczeniowych. To z kolei może mieć negatywny wpływ na psychikę społeczeństwa, wzrost nierówności społecznych, oraz degradację wartości moralnych i etycznych.

Wpływ wymazania lektur patriotycznych, lektur z obszaru wojennego i lektur i treści z obszaru komunizmu również będzie negatywny dla ucznia i społeczeństwa. Te lektury mają istotne znaczenie dla kształtowania świadomości historycznej, patriotyzmu, oraz zrozumienia ideologii i systemów politycznych, które miały wpływ na kształtowanie się współczesnego społeczeństwa.

Usuwanie tych lektur będzie prowadziło do zatarcia pamięci historycznej i utraty zrozumienia dla wydarzeń, które miały fundamentalne znaczenie dla danego narodu. Brak tego zrozumienia może prowadzić do powtórzenia błędów przeszłości, oraz do utraty poczucia tożsamości narodowej i kulturowej.

Dodatkowo, usuwanie lektur patriotycznych i związanych z historią wojenną może prowadzić do zniekształcenia obrazu przeszłości, oraz do negowania dziedzictwa narodowego. To z kolei może osłabić więzi społeczne, prowadzić do dezintegracji społeczeństwa i jego dezinformacji, oraz utraty poczucia wspólnoty i przynależności narodowej.

Tym bardziej jest to teraz ważne i tym bardziej powinno się kłaść nacisk na takie lektury i tworzenie postaw patriotycznych w dobie niepewnych czasów, oraz możliwej inwazji Federacji Rosyjskiej na Europę i Polskę. Tym bardziej taki młody człowiek powinien mieć wiedzę i szczegółowy obraz, jakie konsekwencje niesie za sobą wojna i konflikt zbrojny, jakie zezwierzęcenie wychodzi z ludzi podczas sytuacji zagrażających jego życiu i jakie wynaturzenia natury ludzkiej temu towarzyszą. W przeciwnym razie nikt nie będzie bronił tego kraju, bo nikt takiej osobie nie przekaże wzorców i postaw patriotycznych, tego jak nasi dziadkowie i pradziadkowie bronili tego kraju, bronili Polski, żeby ich potomkowie mieli swoje miejsce na ziemi i mogli mówić w języku polskim, w POPRAWNYM języku polskim.


prof. hon., dr n. ekon., trener biznesu, coach, doradca zawodowy, ekspert ds. OZE i energetyki alternatywnej, publicysta, autor projektów i kampanii społecznych, przedsiębiorca i manager z 21-letnim doświadczeniem zawodowym. Dyrektor generalny think tanku POLSKA Patriotyczna. Twórca cyklu popularnonaukowego „JEZEWSKI PhD economy”, poruszającego tematy z obszaru społeczno-gospodarczo-biznesowego, oraz cyklu publicystycznego „komentarz JEŻEWSKIEGO”. 

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo