Tradycyjna Europa
Pisanie prawdy.
13 obserwujących
54 notki
141k odsłon
  817   0

Istota Kulturowego Marksizmu; część I

Geneza kulturowego marksizmu

Ter­min “kul­tu­ro­wy mark­sizm” jest dla wy­znaw­ców tej ide­olo­gii ce­lo­wo ter­mi­nem nie­for­mal­nym i sta­no­wi on sze­ro­kie okre­śle­nie w od­nie­sie­niu do po­pie­ra­nia i sto­so­wa­nia tak zwa­nej teo­rii kry­tycz­nej. Dok­try­na zwana “kul­tu­ro­wym mark­si­zmem” jest zwią­za­na z ko­mu­ni­stycz­ną le­wi­cą i jest ona dzie­łem wro­gów za­chod­niej cy­wi­li­za­cji gdyż pod ter­mi­nem kul­tu­ro­we­go mar­ki­zmu kryje się wiele in­nych so­cja­li­stycz­nych nur­tów ide­olo­gicz­nych, które pod sztu­ką sfał­szo­wa­ne­go ję­zy­ka co­dzien­ne­go były w sta­nie opa­no­wać sferę kul­tu­ro­wą, aka­de­mic­ką i po­li­tycz­ną Eu­ro­py oraz Ame­ry­ki Pół­noc­nej. Dla nie­któ­rych pseu­do – in­te­li­gen­ci, dla in­nych spe­cja­li­ści od sztu­ki wo­jen­nej, któ­rzy są oj­ca­mi kul­tu­ro­we­go mark­si­zmu stwo­rzy­li ide­olo­gię jesz­cze bar­dziej nisz­czą­cą niż tra­dy­cyj­ny ko­mu­nizm gdyż ich zda­niem tra­dy­cyj­ny ko­mu­nizm nie wpro­wa­dził do­sta­tecz­nych zmian spo­łecz­nych i eko­no­micz­nych (czy­taj: znisz­czeń). Ozna­cza­ło to zatem że zda­niem eu­ro­pej­skich ko­mu­ni­stów, w imię nowej ukry­tej re­wo­lu­cji bol­sze­wic­kiej na­le­ża­ło wpro­wa­dzić bia­łym chrze­ści­jań­skim na­ro­dom teo­rię kry­tycz­ną z po­dzia­łem na sub­te­orie in­ter­di­scy­pli­nar­ne, z kolei pro­wa­dzą­ce do kom­plet­nej trans­for­ma­cji spo­łecz­nej, kul­tu­ro­wej, re­li­gij­nej, aka­de­mic­kiej i sek­su­al­nej w bia­łych, chrze­ści­jań­skich spo­łe­czeń­stwach. We­dług kul­tu­ro­wych mark­si­stów tylko biali lu­dzie, tylko chrze­ści­ja­nie i tylko osoby he­te­ro­sek­su­al­ne po­trze­bu­ją nie tylko trans­for­ma­cji ale także kom­plet­ne­go za­prze­cze­nia swo­ich wzor­ców kul­tu­ro­wych oraz toż­sa­mo­ści płci, pod­czas gdy lu­dzie in­nych kul­tur i wy­znań nie są ata­ko­wa­ni. Na­le­ży więc zro­zu­mieć bez nie­koń­czą­ce­go się oszu­ki­wa­nia sa­mych sie­bie, że kul­tu­ro­wy mark­sizm jest tak­ty­ką wo­jen­ną pro­wa­dzą­cą do mar­gi­na­li­za­cji oraz ewen­tu­al­nie nawet do usu­nię­cia bia­łej chrze­ści­jań­skiej cy­wi­li­za­cji z po­wierzch­ni ziemi.

“Klasy i rasy zbyt słabe aby opa­no­wać nowe wa­run­ki życia musza się pod­dać lub prze­paść w re­wo­lu­cyj­nym ho­lo­kau­ście.”

Karl Marx – (ko­mu­ni­sta jako pierw­szy pisał o ho­lo­kau­ście)

cultural_marxism_2.jpg
Globalny ploretaryat łączy się aby bić białych ludzi.

Ko­rze­nie kul­tu­ro­we­go Mark­si­zmu po­cho­dzą z tak zwa­nej Szko­ły Frank­furc­kiej gdzie te­ro­ria kry­tycz­na zo­sta­ła ory­gi­nal­nie po­pu­la­ry­zo­wa­na jako sfał­szo­wa­na tak­ty­ka wo­jen­na przez my­śli­cie­li po­cho­dze­nia ży­dow­skie­go, zwią­za­ny­mi z In­sty­tu­tem Badań Spo­łecz­nych na Uni­wer­sy­te­cie Go­ethe­go we Frank­fur­cie nad Menem. Teo­ria ta była kry­tycz­na wobec ka­pi­ta­li­zmu i so­cja­li­zmu ra­dziec­kie­go lecz przede wszyst­kim wobec toż­sa­mo­ści kul­tu­ro­wej i płcio­wej et­nicz­nie eu­ro­pej­skich spo­łe­czeństw. Z tego po­wo­du było tak ogrom­ne za­in­te­re­so­wa­nie kul­tu­ro­wych mar­ski­stów na­uka­mi spo­łecz­ny­mi, hu­ma­ni­sty­ką oraz ba­da­nia­mi nad płcią i rasą. Kul­tu­ro­wy Mark­sizm to jed­nak nie tylko wojna prze­ciw­ko bia­łej chrze­ści­jań­skiej cy­wi­li­za­cji gdyż we­dług twór­ców tej teo­rii nie jest to wy­star­cza­ją­ce. Tra­dy­cyj­ny mark­sizm, we­dług za­le­ceń Karla Marxa ma być nie­koń­czą­cą się wojną kla­so­wą gdzie uci­ska­na klasa ro­bot­ni­cza (plo­re­ta­ry­at) ma to­czyć nie­usta­ją­cą wojnę z uprzy­wi­le­jo­wa­ną bur­żu­azją, na­to­miast w no­wo­cze­snym kul­tu­ro­wym mark­siź­mie wojna kla­so­wa ozna­cza przede wszyst­kim re­wo­lu­cję ra­so­wo – kul­tu­ro­wą, któ­rej za­da­niem jest trwać. Rze­czy takie jak: orien­ta­cja sek­su­al­na, płeć, kul­tu­ra, rasa, ro­dzi­na, re­li­gia oraz każdy aspekt toż­sa­mo­ści ludzi jest kwe­stio­no­wa­ny, po to aby każda norma i każdy stan­dard w spo­łe­czeń­stwie była kwe­stio­no­wa­ny i zmie­nio­ny dla osta­tecz­nych celów po­li­tycz­nych kul­tu­ro­wych mark­si­stów.

Za praw­dzi­wym celem swo­jej zbrod­ni­czej ide­olo­gii Marx chciał rze­ko­mo nieść pomoc uci­ska­nym gru­pom wobec nie­spra­wie­dli­wo­ści, które za­cho­dzi­ły po­mię­dzy bo­ga­tą bur­żu­azją a bied­nym plo­re­ta­ry­atem, na­to­miast w kul­tu­ro­wym mark­siź­mie plo­re­ta­ry­at zo­stał za­stą­pio­ny przez “cier­pią­ce i prze­śla­do­wa­ne” mniej­szo­ści et­nicz­ne i sek­su­al­ne a rze­ko­ma bur­żu­azja to uprzy­wi­le­jo­wa­na i uci­ska­ją­ca biała, chrze­ści­jań­ska i he­te­ro­sek­su­al­na więk­szość. Dla­te­go wła­śnie we­dług pro­gre­syw­nych ko­mu­ni­stów ta “uprzy­wi­le­jo­wa­na więk­szość” musi kwe­stio­no­wać samą sie­bie aby mogła za­pła­cić za swoje rze­ko­me winy, z któ­rych sami nie zdają sobie spra­wy. Z tego po­wo­du na przy­kład bry­tyj­ska Par­tia Pracy do­ko­na­ła et­nicz­no-kul­tu­ro­wej in­wa­zji na Wiel­ką Bry­ta­nię w po­sta­ci wrogo na­sta­wio­nych cy­wi­li­za­cji do spo­łe­czeń­stwa ro­dzi­me­go a na­stęp­nie uprzy­wi­le­jo­wa­ła swój wy­bor­czy po­lo­re­ta­ry­at prze­ciw­ko rdzen­nym Bry­tyj­czy­kom. Na tym wła­śnie po­le­ga tak­ty­ka wo­jen­na kul­tu­ro­wych mark­si­stów, która jest o wiele groź­niej­sza niż wojna mi­li­tar­na. Lu­dzie roz­pa­tru­ją wojnę przez pry­zmat dwóch na­cie­ra­ją­cych sprze­ciw­ko sobie armii gdzie każda jest ubra­na w mun­du­ry i każda ma broń. Taki wróg jest jed­nak mniej groź­ny gdyż mury można od­bu­do­wać a do tego jest to tak­ty­ka wo­jen­na prze­ciw­na kul­tu­ro­wym mark­si­stom gdyż w ta­kiej sy­tu­acji naród się jed­no­czy prze­ciw­ko wspól­ne­mu wro­go­wi. Wpro­wa­dze­nie obcej uzbro­jo­nej armii ubra­nej w mun­du­ry nie jest tak de­struk­tyw­ne dla bia­łej cyw­li­za­cji jak wprow­dze­nie li­czeb­nej i obcej nie­uzbro­jo­nej armii nie ubra­nej w mun­du­ry – lecz pod ha­sła­mi ta­ki­mi jak: “to­le­ran­cja, mul­ti­kul­tu­ro­wość, róż­no­rod­ność, pomoc ofia­rom wojny, tym­cza­so­wi pra­cow­ni­cy, łą­cze­nie ro­dzin czy li­be­ra­lizm” znisz­cze­nia stają są nie­od­wra­cal­ne. Inne czasy, inne kłam­stwa lecz cel jest za­wsze ten sam – znisz­cze­nie bia­łej chrze­ści­jań­skiej cy­wi­li­za­cji, po­przez: mie­sza­nie się ras, pro­mo­wa­nie wro­gich kul­tur i re­li­gii czy od­cho­dze­nie od ko­ścio­ła i nisz­cze­nie ro­dzin po­przez pro­mo­wa­nie roz­wią­zło­ści sek­su­al­nej, pro­mo­wa­nie de­ge­na­ra­cji na tle sek­su­al­nym i pro­mo­wa­nie kon­sump­cjo­ni­zmu.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale