Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
176 notek
119k odsłon
  254   0

Zorganizowana grupa przestępcza


image

Zorganizowana grupa przestępcza

Sędziowie i prokuratorzy jeleniogórscy to zbrodniarze, a wymiar sprawiedliwości i organy ścigania milczący i tolerujący zbrodnie mają współudział w zbrodniach.
- - -
Zadałem proste pytanie firmie Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (D-U-N-S® number: 42-267-1240) w ramach In dubio pro reo w zw. z celami postępowania karnego, zasadą obiektywizmu, zasadą swobodnej oceny dowodów i niezbywalnym prawem do obrony we wszystkich stadiach postępowania zagwarantowanym art. 42 ust. 2 konstytucji o wyjaśnienie okoliczności mających istotne znaczenie w sprawach wytoczonych procesów karnych przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu mających związek ze sposobem prowadzenia przez tenże sąd egzekucji czynności zastępowalnej:
PR 3 Ds. 359/17 – II K 1423/18 – V KO 85/18 – II K 38/20(19)
PR 3 Ds. 183/18 – II K 1456/18 – V KO 86/18 – II K 851/18
PR 1 Ds. 535/19 – II K 900/19
Jelenia Góra, dnia 22 kwietnia 2021 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
II Wydział Karny
Dotyczy: II K 900/19

Wniosek
o wyjaśnienie okoliczności mających istotne znaczenie w sprawie

1.    Czy doszłoby do procesu karnego przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu gdyby organ egzekucyjny, czyli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postąpił zgodnie z literą prawa i oddalił wnioski wierzyciela I Co 3259/08, I Co 441/16 od przeprowadzenie egzekucji określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08 w trybie art. 1050 k.p.c. (vide I Co 154/20 w zw. z SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973)?
2.    Kto ponosi winę za procesy karne przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu o znieważenie i zniesławienie funkcjonariuszy publicznych mających współudział w obstrukcji (zasada przyczyny i skutku)?

Grzegorz Niedźwiecki – 4544 dni co stanowi 12 lat, 5 miesięcy i 10 dni politycznie represjonowany
- - -
Nie otrzymałem odpowiedzi, ponieważ odpowiedź jest oczywista niebudząca wątpliwości, że do postępowań karnych by nie doszło gdyby organ egzekucyjny, czyli firma Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (D-U-N-S® number: 42-267-1240) przeprowadził egzekucję czynności zastępowalnej zgodnie z literą prawa i oddalił wniosek wierzyciela niezasługujący na uwzględnienie w 2008 roku.
Wyłączną winę za sfingowane procesy karne, prowadzone z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary, metodami stalinowskimi (kradzież komputera, uprowadzanie uporczywie nękanego i upokarzanego do psychiatrów), ponosi organ egzekucyjny, czyli firma Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (D-U-N-S® number: 42-267-1240). Do konfliktu z obstrukcyjnymi funkcjonariuszami Pawłem Siwkiem, Pawłem Woźniakiem, Wojciechem Damaszko, Anną Surowiak by nie doszło – nie ma skutku bez przyczyny.
Skazano mnie nielegalnie jak generała Augusta Emila Fieldorfa i Rotmistrza Witolda Pileckiego w sprawach II K 38/20(19), II K 851/18, II K 900/19, z rażącą obrazą przepisów prawa procesowego.
Sąd Rejonowy w Bochni I Co 288/20 rękoma komornika sądowego Kms 46/29 ukradł Tadeuszowi Gałowi kwotę 1.150 zł za spełnienie obowiązku obywatelskiego wynikającego z art. 304 k.p.k.

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW
PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP1) Jelenia Gomora – wyrok karny II K 467/07 bez przyczyny
https://www.youtube.com/watch?v=TpKsRzTspEk

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP2) Jelenia Gomora – sfingowany proces I C 1062/08
https://www.youtube.com/watch?v=F8bRoFETLc4
Producenci Przestępców (PP2) Jelenia Gomora (I C 1062/08) - wersja w terenie
https://www.youtube.com/watch?v=B1adGLyEeOk

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP3) Jelenia Gomora – zmowa prokuratorsko sędziowska 3 Ds. 359/17, 3 Ds. 183/18, 1 Ds. 535/19
https://www.youtube.com/watch?v=drDvTctL1gQ

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP4) Sodoma Legnica – nielegalny proces II K 38/19
https://www.youtube.com/watch?v=gRPiZWiIVdE
PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP4) Sodoma Legnica – analiza nadużycia uprawnień Kazimierza Chłopeckiego
https://www.youtube.com/watch?v=ZaFF8qRaw7w

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP5) Sodoma Złotoryja – nielegalny wyrok II K 851/18
https://www.youtube.com/watch?v=Tr1kZA6U6aw
PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP5) Sodoma Złotoryja - analiza gangsterskiego wyroku Jacka Kielara
https://www.youtube.com/watch?v=dSzk4pbdrYo
PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP5) Sodoma Złotoryja – nieprawomocny wyrok II K 851/18
https://www.youtube.com/watch?v=fCVan9M7zr4&t=950s

PRODUCENCI PRZESTĘPCÓW (PP6) Jelenia Gomora – egzekucja czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16)
https://www.youtube.com/watch?v=Sl4e_Nvfm9w&t=338s

Problemu by nie było, gdyby:
•    organ egzekucyjny, czyli firma Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (D-U-N-S® number: 42-267-1240), zrobiła w dniu 13 stycznia 2009 r. postanowieniem I Co 3259/08 to, co Sąd Rejonowy w Bochni postanowieniem z dnia 16 października 2006 r. w sprawie I Co 508/06; Sąd Rejonowy w Ostródzie postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie I Co 2801/12; SSR Anna Romańczyk-Symonowicz postanowieniem z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie I Co 154/20, a
•    organ odwoławczy, czyli firma Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (D-U-N-S® number: 42-240-6453), zrobiła w dniu 25 kwietnia 2017 r. postanowieniem II Cz 233/14 i w dniu 28 września 2017 r. postanowieniem II Cz 675/17 to, co Sąd Okręgowy w Tarnowie postanowieniem z dnia 29 września 2006 r. w sprawie I Cz 44/06; Sąd Okręgowy w Elblągu postanowieniem z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie I Cz 94/13 (Obowiązek publicznego przeproszenia wierzyciela jako obowiązek, który za dłużnika może wykonać inna osoba. Podstawa prawna egzekucji obowiązku usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych i związanie organu egzekucyjnego wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.).
Orzeczenia zgodne z uchwałą SN III CZP 23 06
Uchwała SN > III CZP 23/06 > Izba Cywilna > Orzecznictwo ...
1.    Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
2.    Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

W wyniku piętnastoletniego stalkingu (obstrukcji) pozbawiono mnie wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich, prawa do godności, do rodziny, prawa do pracy w sektorze publicznym, prawa do swobodnej pracy za granicą, prawa do godnej emerytury, biernego prawa wyborczego, funkcji prezesa OPP, szkód moralnych i materialnych w wysokości przekraczającej 2 mln zł.
Szacuję, że nadużyć gospodarczych, w związku z prawem pięści układu zamkniętego, funkcjonariusze pokroju NKWD dopuścili się na kwotę 15 mln zł.

Podsumowanie
Kaci wydali wyroki na ofiarę swoich zbrodni, bez faktu czynu zabronionego
Stawiam pytania. Jaką ważną osobą jestem, że zlecono sfingować procesy karne przeciwko mojej osobie?
Jaki jest cel tych represji, co chcieliście osiągnąć, bo przecież nie ma to nic wspólnego z praworządnością?
Jacek Kielar jest zbrodniarzem stalinowskim (określenie nie jest przesadzone biorąc pod uwagę skutki umyślnego bezprawia), a nie sędzią. Skazał kapturowym wyrokiem  Grzegorza Niedźwieckiego bez przyczyny, bez procesu, bez faktu czynu zarzucanego (z naruszeniem art. 238 k.k. w zw., z art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k., z rażącą obrazą przepisów prawa procesowego. Gdyby moje oskarżenie Jacka Kielara o działania na zasadzie dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie było fałszywe, to sędzia wytoczyłby mi proces z art. 238 k.k. Dla braku powtórki z rozrywki, podpiszę się nawet pod zawiadomieniem o przestępstwie i nie przekroczy sędzia tym razem uprawnień.
Kazimierz Chłopecki i Aneta Andel są zbrodniarzami stalinowskimi, a nie sędziami. Skazali mnie z rozdwojeniem jaźni, bez faktu czynu zarzucanego, mimo braku obecności pokrzywdzonego na rozprawie oraz skargi uprawnionego oskarżyciela.
Joanna Dworzycka-Skrobowska jest zbrodniarzem stalinowskim, a nie sędzią (naruszyła zasadę swobodnej oceny dowodów, judex inhabilis, Polską Kartę Praw Ofiary, art. 501 pkt 2 k.p.k., art. 500 § 3 k.p.k.). Skazała mnie niedopuszczalnym wyrokiem nakazowym za przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego na rzecz wynajętego prokuratora, z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary i naruszeniem zasady nemo iudex in causa sua (vide II K 1423/18 w zw. z PR 3 Ds. 359/17).
Rolą i zadaniami sędziego oraz celami postępowania karnego, jest sprawdzenie czy doszło do zarzucanego czynu, czy kwalifikacja prawna czynu jest właściwa, ustalenie fundamentu, przyczyn procesu, właściwego sprawcy, okoliczności mających istotne znaczenie w sprawie, wyczerpujące zbadanie sprawy i merytoryczne osądzenie, bądź zwrócenie aktu oskarżenia ze względu na negatywne przesłanki procesowe. Głównym etapem stosowania prawa jest sprawdzenie, kto jest sprawcą, a kto ofiarą. Należy wyjaśnić, z jakiego powodu Grzegorz Niedźwiecki znieważył i zniesławił tych akurat funkcjonariuszy publicznych, bo ich nie lubi? Co jest przyczyną tych procesów karnych?
Wskazane procesy karne są sfingowanie, prowadzone zostały z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary, w szczególności:
5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.

Jest rzeczą oczywistą, że gdyby SSR Lucyna Domagała postąpiła zgodnie z literą prawa (art. 7, 83 konstytucji), oddaliła wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego z dnia 12 listopada 2008 r. w trybie art. 1050 k.p.c. (vide I Co 2801/12, I Co 154/20 w zw. z SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973), w postępowaniu I Co 3259/08, to nie zeszłyby się moje drogi z obstrukcyjnymi funkcjonariuszami SSR Pawłem Siwkiem, SSR Pawłem Woźniakiem, SSO Wojciechem Damaszko, PPR Anną Surowiak, która została wynajęta na rzecz SSO Wojciecha Damaszko, który notabene będąc stroną procesu karnego II K 38/19 przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu oddalił skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 z naruszeniem zasady iudex inhabilis II S 14/19.
Gdyby nie było naruszeń prawa przez sędziów Lucynę Domagała, Pawła Siwka, Pawła Woźniaka – prowadzących postępowania egzekucyjne I Co 3259/08, I Co 441/16, oraz przez sędziów odwoławczych, w tym Wojciecha Damaszko (II Cz 222/18, II Cz 260/18, II S 5/18, II S 12/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19), to by nie było negatywnych następstw, sfingowanych procesów karnych na rzecz tychże sędziów, odwrotnie spełniających swoją rolę oraz prokurator Anny Surowiak, która jeden z procesów karnych kreowała (PR 3 Ds. 359/17 – II K 1423/18). Gdyby nie było przyczyny, to by nie było skutków.
Do postępowań karnych na rzecz obstrukcyjnych funkcjonariuszy by w ogóle nie doszło i wyłączną winę za nie ponosi organ egzekucyjny, czyli firma Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (D-U-N-S® number: 42-267-1240).
Nie zawierałem umowy o współpracę z tą niesolidną firmą i nie życzę sobie żadnej komunikacji oraz gróźb karalnych.
Do czasu zaniechania represji i naprawienia szkody, będę wystawiał faktury VAT podmiotom represjonującym mnie.
Sprawę należało załatwić w pięć minut w dniu 12 listopada 2008 r., a nie kryminalizować mnie i godzić piętnaście lat w dobro wymiaru sprawiedliwości. Sprawę należy zakończyć w pięć minut, a nie naruszać moje dobra dożywotnio.
Gdyby sprawę załatwiono w pięć minut zgodnie z literą prawa (art. 1049 k.p.c.) dnia 12 listopada 2008 r., bo prawo tak nakazywało, to nie byłoby tego skandalicznego i dramatycznego pokłosia. Służby specjalne nakazały jednak stosować prawo pięści.

2021-06-06
Prezes Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, redaktor naczelny Ośrodka Informacji DiS, dziennikarz śledczy NCI Barwy Bezprawia, Prezes Federacji Trybunał Narodowy, Prezes Narodowego Sądu Obywatelskiego, Sędzia Pokoju, wolontariusz Fundacji Court Watch Polska, członek Stowarzyszenia Niepokonani 2012, członek Amnesty International, obrońca praw człowieka
Grzegorz Niedźwiecki „Nil” - 5175 dni co stanowi 14 lat, 2 miesiące dyskryminowany i politycznie represjonowany


Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale