Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
176 notek
119k odsłon
  231   1

Sąd przerzucił odpowiedzialność za przestępstwo z organu egzekucyjnego na ofiarę

Sądy naruszyły zasadę nemo iudex in causa sua oraz ne bis in idem, pomyliły rolę i zadania sędziego. Stanęły w roli kata, poczwórnie skazali ofiarę własnych nadużyć, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy. Oto obraz piętnastoletniego bezprawia.

image

Grzegorz Niedźwiecki
58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy
Organy ścigania
I inni
Żądam
obligatoryjnego wznowienia postępowań karnych bądź postawienia mi zarzutów

Zbrodniarze pokroju NKWD chcą bezprawnie pozbawić Grzegorza Niedźwieckiego wolności za swoje piętnastoletnie nadużycia, uporczywe nękanie i upokarzanie, a rząd udaje, że robi reformę sądownictwa. Żądam wznowienia nielegalnych, gangsterskich postępowań, bądź wniesienia kasacji od wyroków II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19.
Nie będę wykonywał robót przymusowych i nie pójdę do więzienia za piętnaście lat terroru państwowego, kradzieży mi życia, mienia wielkiej wartości, uporczywego nękania i upokarzania, za oszustwa sądowe, nielegalne, polityczne wyroki i zbrodnie przeciwko ludzkości. Żadne przekleństwa czy słowa obelżywe, nie byłaby za te umyślne barbarzyństwa zniewagą.
W związku z zaistniałymi przesłankami żądam obligatoryjnego wznowienia postępowań karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 (lub umorzenia w całości niezasadnie wymierzonej w wyroku karnym II K 38/20 kary grzywny w wysokości 2.000 zł z przyczyn obiektywnych), bądź wniesienia wobec mnie aktów oskarżenia o tożsame przestępstwa w związku z tym, czego dopuszczam się ponownie (uzasadnioną krytyką nadużycia władzy, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy delikatnie mówiąc).
Sąd Okręgowy w Legnicy i Sąd Okręgowy Jeleniej Górze w nie ma innej możliwości jak obligatoryjnie wznowić sfingowane postępowania karne II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 lub zawiadomić organy ścigania w trybie art. 304 k.p.k. o popełnieniu przez Grzegorza Niedźwieckiego przestępstw fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, znieważenia funkcjonariusza publicznego, znieważenia osoby i zniesławienia, tj. o czyn z art. 238 k.k., art. 226 § 1 k.k., art. 216 §1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. Popełniam te przestępstwa ponownie.
Jeżeli nie popełniłem przestępstw dzisiaj w stosunku do SSR Pawła Siwka, SSO Wojciecha Damaszko, prokurator Anny Surowiak, przesyłając w formie elektronicznej do rożnych podmiotów zawiadomienia o przestępstwach, to nie mogłem popełnić ich również w dniu 24 lipca 2018 roku, 1 grudnia 2017 roku i 17 czerwca 2018 roku.
Albo popełniam przestępstwa ja, albo popełniła je Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Anna Romańczyk-Symonowicz, podważając orzeczenia kolegów postanowieniem z dnia 30 marca 2020 r., sygn. akt I Co 154/20 oraz Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Marek Gajdecki, który stwierdził, że nie doszłoby do postępowań karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 gdyby organ egzekucyjny postępując zgodnie z duchem i literą prawa (art. 7 i 83 Konstytucji) oddalił wniosek wierzyciela w dniu 12 listopada 2008 r., tak jak uczyniła to SSR Anna Romańczyk-Symonowicz. Na mojej drodze nie stanęliby „pokrzywdzeni”. Nie ma skutku bez przyczyny, a słuszna krytyka to nie zniewaga.
Ujawnione fakty i dowody (vide I Co 154/20 w zw. z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973) oraz milcząca zgoda wskazują na to, że skazany nie popełnił zarzucanych czynów, kwalifikacja prawna wskazana przez oskarżyciela publicznego w akcie oskarżenia była niedopuszczalna, wadliwa, ponadto ujawniono szereg uchybień wymienionych w art. 439 bezwzględne przyczyny odwoławcze § 1 (określonych w art. 17 negatywne przesłanki procesowe § 1 pkt 1, 2 i 9-11).

Nielegalne wyroki

Złotoryja, dnia 28 lutego 2019 r.
sygn. akt: II K 851/18
PR 3 Ds. 183.2018
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Złotoryi, II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący – SSR Jacek Kielar
Protokolant - Kamila Dembicka-Kuczak
przy udziale Prokuratora Marcina Polańskiego
po rozpoznaniu dnia 28 lutego 2019 r. sprawy
Grzegorza Niedźwieckiego
ur. 23 lipca 1961 r. w Jeleniej Górze
syna Antoniego i Antoniny z domu Romaniuk
oskarżonego o to, że:
w dniu 24 lipca 2018 roku w Jeleniej Górze woj. dolnośląskiego znieważył funkcjonariusza publicznego Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze SSR Pawła Siwka podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych w ten sposób, że przesłał w formie elektronicznej do rożnych podmiotów zawiadomienia o przestępstwach niedopełnienia obowiązków i wymuszeń rozbójniczych wiedząc, że przestępstwa nie popełniono,
 tj. o czyn z art. 226 §1 kk i art. 238 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

I.    uznaje oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 238 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;


   

sygn. akt II K 38/19
PR 3 Ds. 359.2017
WYROK NAKAZOWY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2019 roku
Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział II Karny w składzie:
Przewodniczący: SSO w SR w Legnicy Kazimierz Chłopecki
Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Kafar
na posiedzeniu bez udziału stron
po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym sprawy
Grzegorza Niedźwieckiego
s. Antoniego i Antoniny
ur. 23.07.1961 r. w Jeleniej Górze
oskarżonego o to, że: w dniu 1 grudnia 2017 roku w Jeleniej Górze woj. dolnośląskie za pośrednictwem Internetu w wiadomości tekstowej e-mail podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych i wykonywanymi czynnościami służbowymi znieważył  funkcjonariusza publicznego ówczesnego Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze sędziego Wojciecha Damaszko słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe,
tj. o czyn z art. 226 § 1 kk

przyjmując na podstawie zebranych dowodów, że okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, na mocy art. 500 § 1 i 3 kpk i art. 502 § 1 i 2 kpk

I.    uznaje oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na mocy art. 226 § 1 kk w zw. z art. 34 § 1 i § 1a pkt 1 kk i art. 35 § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując go do wykonywania w tym czasie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwadzieścia) godzin w stosunku miesięcznym,


sygn. akt II K 38/20
PR 3 Ds. 359.2017
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 24 września 2020 r.
Sąd Rejonowy w Legnicy II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Aneta Andel
Protokolant: stażysta Krzysztof Fronc
po rozpoznaniu w dniu 24.09.2020 r. na rozprawie
w obecności Prokuratora Joanny Popiel sprawy:
Grzegorza Niedźwieckiego
s. Antoniego i Antoniny
ur. 23 lipca 1961r. w Jeleniej Górze
oskarżonego o to, że:
w dniu 1 grudnia 2017 roku w Jeleniej Górze woj. dolnośląskie za pośrednictwem Internetu w wiadomości tekstowej e-mail podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych i wykonywanymi czynnościami służbowymi znieważył funkcjonariusza publicznego ówczesnego Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze sędziego Wojciecha Damaszko słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe,
tj. o czyn z art. 226 § 1 kk
orzeka:
I.    uznaje oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego za winnego tego że, w dniu I grudnia 2017 roku w Jeleniej Górze woj. dolnośląskie za pośrednictwem Internetu w wiadomości tekstowej e-mail w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi znieważył ówczesnego Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze sędziego Wojciecha Damaszko słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 216 §1 kk i za to na podstawie art. 216 §1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, przyjmując, że jedna stawka dzienna stanowi równowartość 20 (dwudziestu) złotych;

   

sygn. akt II K 900/19
WYROK NAKAZOWY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Joanna Dworzycka-Skrobowska
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15.10. 2019r.

sprawy Tadeusza Gała
Pesel xxxxxxxxxxx
oskarżonego o to, że:
1.    w dniu 17 czerwca 2018 roku w Jeleniej Górze zniesławił Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Annę Surowiak, w ten sposób, że pocztą elektroniczną do wielu jednostek organizacyjnych różnych szczebli prokuratury oraz sądów oraz policji i innych instytucji wysłał pismo sporządzone przez Grzegorza Niedźwieckiego, w którym ten pomówił pokrzywdzoną, iż ta nadzorując postępowanie przygotowawcze PR3 Ds. 359.2017, dopuściła się wielu przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, mieniu, wolności oraz zarzucił, działała identycznie jak prokuratorzy, którzy dopuścili się zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, co mogło poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego wykonywania zawodu prokuratora,
tj. czyn z art. 212 § 2 kk

sprawy Grzegorza Niedźwieckiego
Pesel xxxxxxxxxxx
oskarżonego o to, że:
2.    w dniu 17 czerwca 2018 roku w Jeleniej Górze zniesławił Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Annę Surowiak, w ten sposób, że pocztą elektroniczną do wielu jednostek organizacyjnych różnych szczebli prokuratury oraz sądów a także do Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Biura Antykorupcyjnego wysłał pismo, w którym pomówił pokrzywdzoną, iż ta jako nadzorując postępowanie przygotowawcze PR 3Ds. 359.2017 dopuściła się wielu przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, mieniu, wolności oraz zarzucił, działała identycznie jak prokuratorzy, którzy dopuścili się zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, co mogło poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego wykonywania zawodu prokuratora,
tj. czyn z art. 212 § 2 kk

przyjmując, na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, zaś okoliczności czynu i wina oskarżonych nie budzą wątpliwości, zgodnie z art. 500 § 1 i 3 k.p.k.

I.    oskarżonego Tadeusza Gała uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie 1 części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 212 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 212 § 2 k.k. mu karę 80 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych każda;

II.    oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie 2 części wstępnej wyroku, z tym, że przyjmuje, że wysłał za pośrednictwem poczty elektronicznej pismo, w którym pomówił Annę Surowiak do: Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Tadeusza Gała, tj. występku z art. 212 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 212 § 2 k.k. wymierza mu karę 80 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych każda;
III.    zasądza od oskarżonego Tadeusza Gała na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w części, w kwocie 150 złotych, w tym na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych wymierza mu 80 złotych opłaty;
IV.    zwalnia oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego od przypadających od niego kosztów postępowania w niniejszej sprawie, obciążając nimi Skarb Państwa.

Stalking (obstrukcja) – pokłosie niczego
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

Sprawa, którą należało załatwić w pięć minut dnia 12 listopada 2008 r. trwa z dramatycznymi skutkami piętnaście lat.
Oczekuję zwrócenia mi również 800 zł za nielegalny, wydany z naruszeniem zasady nemo iudex in causa sua wyrok nakazowy II K 900/19 i wyłudzonych pieniędzy Tadeuszowi Gałowi, który wykonał obowiązek wynikający z art. 304 k.p.k.
Każdy, kto odmówi wznowienia politycznych postępowań, będzie miał współudział w zbrodniach. Oświadczam, że nie zamierzam odebrać sobie życia. Ten, kto bezprawnie pozbawi mnie wolności będzie mi winien koszty za szkody-moralne-i-materialne

2022-05-09
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”– 5512 dni co stanowi 15 lat, 1 miesiąc i 3 dni politycznie represjonowany

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale